"... ponořte se do tohoto Oceánu, v jehož hlubinách se
ukrývají perly moudrosti a promluvy ..."
Bahá'u'lláh
Hledání
Rozšířené

Kategorie
  Bahá'í
   Bahá'í studie
   Bahá'í-základní knihovna
   Kompilace
 

Odpovědi na některé otázky


Kapitola 4: ABRAHAM
4

ABRAHAM


ABRAHAM byl jedním z Těch, kteří tuto moc měli a jimž pomáhala. Důkazem toho je, že se narodil v Mezopotámii v rodině, v níž byla Jedinost Boha neznáma. Tím, že odmítl všechny jejich bohy, se postavil proti vlastnímu národu, dokonce i proti Své rodině. Sám a bez pomoci odolával mocnému kmeni, což není ani jednoduchý ani snadný úkol. Je to totéž, jako kdyby dnes měl někdo předstoupit před křesťany lpící na Bibli a popřít Krista nebo Ho před papežskou kurií - Bože chraň! - co nejrozhodněji proklít a postavit se proti lidem.
Tito lidé nevěřili v jediného Boha, ale v mnoho bohů, jimž přisuzovali zázraky, a tak všichni povstali proti Abrahamovi, na Jehož straně stál jedině Jeho synovec Lot a jeden nebo dva další bezvýznamní lidé. Když Ho nakonec odpor Jeho nepřátel přivedl do krajní nouze, byl nucen opustit Svou rodnou zemi. Ve skutečnosti Ho poslali do vyhnanství, aby Ho zlomili a zničili a aby po Něm nezůstala ani stopa.
Abraham potom přišel do Svaté země. Jeho nepřátelé se domnívali, že vyhnanství povede k Jeho zkáze a zhoubě, protože se zdálo nemožné, že by člověk vypovězený ze své vlasti, zbavený svých práv a utlačovaný ze všech stran mohl uniknout záhubě, i kdyby byl králem. Ale Abraham byl pevný a prokazoval nezvyklou odolnost - a Bůh učinil toto vyhnanství Jeho věčnou slávou - dokud nenastolil Jednotu Boží v polyteistickém pokolení. Toto vyhnanství se stalo příčinou požehnání Abrahamových potomků a byla jim dána Svatá zem.
V důsledku toho se Abrahamovo učení šířilo za její hranice, mezi Jeho potomstvem se objevil Jakub a Josef, který se stal vládcem v Egyptě. Následkem Jeho vyhnanství povstali mezi Jeho potomstvem Mojžíš a bytost Krista; objevila se Hagar, z níž se narodil Izmael a jedním z jeho potomků byl Muhammad. Z Jeho vyhnanství vyplynulo, že se mezi Jeho potomky objevil Báb4 a také Proroci Izraele se počítali mezi Abrahamovy potomky. A tak to bude pokračovat navěky. Nakonec se důsledkem Jeho vyhnanství dostane celá Evropa a většina Asie pod ochranu Boha Izraele. Pohleďte, jaká je to moc, která umožnila Člověku prchajícímu ze své vlasti založit takový rod, nastolit takovou víru a šířit takové učení. Může někdo tvrdit, že se to stalo náhodou? Musíme být spravedliví: byl tento Člověk Učitelem, nebo ne?
Mělo-li Abrahamovo vyhnanství z Uru do Aleppa v Sýrii tento výsledek, uvažujme tedy, jaké budou důsledky Bahá'u'lláhova vyhnanství, při němž byl postupně posílán z Teheránu do Bagdádu, odtud do Konstantinopole, do Rumélie a Svaté země.
Pohleďte, jak dokonalým Učitelem byl Abraham!


Autor: ‘Abdu’l-Bahá - Kategorie: Bahá'í-základní knihovna - Strany: 0 - Kapitoly: 10
© Erfán & phpRS Bahá’í index-cz