"... ponořte se do tohoto Oceánu, v jehož hlubinách se
ukrývají perly moudrosti a promluvy ..."
Bahá'u'lláh
Hledání
Rozšířené

Kategorie
  Bahá'í
   Bahá'í studie
   Bahá'í-základní knihovna
   Kompilace
 

Odpovědi na některé otázky


Kapitola 5: MOJŽÍŠ
5

MOJŽÍŠ


MOJŽÍŠ byl dlouho pastýřem v pustině. Navenek to byl Člověk vychovaný v rodině despoty a lidé Ho znali jako muže, který spáchal vraždu a stal se pastýřem. Členové vlády a faraónovi lidé Jej nenáviděli a ošklivili si Ho.
Tento Člověk osvobodil velký národ z řetězů poddanství, upokojil jej, vyvedl z Egypta a přivedl jej do Svaté země.
Tito lidé byli pozdviženi z hlubin ponížení k výšinám slávy. Žili v poddanství a stali se svobodnými. Patřili k nejzaostalejším národům a stali se nejmoudřejším národem. V důsledku učení, které jim dal Mojžíš, nabyli čestného postavení mezi všemi národy a jejich věhlas se šířil do všech zemí, takže když chtěl některý příslušník okolních národů někomu chvalořečit, pravil: "Určitě je to Izraelita." Mojžíš ustanovil zákony a nařízení; ty daly vzniknout izraelskému národu a umožnily mu dosáhnout nejvyššího stupně civilizace té doby.
Tento národ dosáhl takového rozvoje, že řečtí filozofové přicházeli získávat vědomosti od učenců Izraele. Jedním z nich byl Sókratés, který navštívil Sýrii a převzal od dětí Izraele učení o Jednotě Boží a nesmrtelnosti duše. Toto učení šířil po návratu do Řecka. Později proti němu povstal řecký lid, obvinil jej z bezbožnosti, pohnal jej před areopag5 a odsoudil jej k smrti jedem.
Jak tedy mohl koktavý Člověk vychovaný ve faraónově domě a známý mezi lidmi jako vrah, Člověk, který se ze strachu dlouho ukrýval a stal se pastýřem, prosadit tak velikou Věc, když nejmoudřejší filozofové na Zemi neměli ani tisícinu takového vlivu? To je opravdu zázrak.
Člověk, který se zajíkal a nemohl ani správně hovořit, uspěl v podpoře této veliké Věci! Nikdy by nebyl schopen uskutečnit toto úžasné dílo, kdyby Mu nepomáhala Boží moc. Tyto skutečnosti nelze popřít. Materialističtí filozofové, řečtí myslitelé, římští velikáni se ve světě proslavili tím, že se každý z nich specializoval jen na jedno odvětví vzdělanosti. Tak se Galén a Hippokrates proslavili v medicíně, Aristotelés v logice a dedukci a Platón v etice a teologii. Jak je možné, aby pastýř získal všechny tyto vědomosti? Je mimo pochybnost, že Mu musela pomáhat všemohoucí síla.
Uvažte také, jaké zkoušky a obtíže vznikají kvůli lidem. Mojžíš srazil Egypťana, aby zabránil krutému skutku, a potom byl mezi lidmi známý jako vrah zejména proto, že člověk, jehož zabil, pocházel z vládnoucího národa. Mojžíš pak uprchl, a posléze byl povýšen do Prorockého úřadu!
Jak obdivuhodně Jej nadpřirozená moc vedla i přes Jeho špatnou pověst při prosazování Jeho významného učení a zákonů!


Autor: ‘Abdu’l-Bahá - Kategorie: Bahá'í-základní knihovna - Strany: 0 - Kapitoly: 10
© Erfán & phpRS Bahá’í index-cz