"... ponořte se do tohoto Oceánu, v jehož hlubinách se
ukrývají perly moudrosti a promluvy ..."
Bahá'u'lláh
Hledání
Rozšířené

Kategorie
  Bahá'í
   Bahá'í studie
   Bahá'í-základní knihovna
   Kompilace
 

Odpovědi na některé otázky


Kapitola 6: KRISTUS
6

KRISTUS


PAK přišel Kristus, řka: "Narodil jsem se z Ducha Svatého." I když dnes je pro křesťany snadné uvěřit tomuto tvrzení, tehdy to bylo velmi obtížné. Podle textu Evangelia farizeové pravili: "Což tohle není Ježíš, syn Josefův? Vždyť známe jeho otce i matku. Jak tedy může říkat: ‚Sestoupil jsem z nebe!'"6
Zkrátka tento Člověk, který byl v očích všech zjevně nízkého původu, povstal s tak nezměrnou mocí, že zrušil náboženství, jež trvalo patnáct set let, v době, kdy sebemenší odklon od tohoto náboženství vystavoval provinilce nebezpečí nebo smrti. Morálka celého světa a postavení Izraelitů upadly navíc v Kristově době do zkázy a zmatku a Izrael se zřítil do naprosté hanby, bídy a poddanství. Jednou se Židé stali zajatci Chaldejců a Peršanů, podruhé se ocitli v otroctví Asyřanů, pak se stali poddanými a vazaly Řeků a nakonec jim vládli Římané a opovrhovali jimi.
Tento mladý Muž, Kristus, zrušil s pomocí nadpřirozené síly starobylý Mojžíšův zákon, reformoval všeobecnou morálku a znovu položil základy věčné slávy Izraelitů. Navíc přinesl lidstvu radostnou zvěst o celosvětovém míru a šířil za hranice učení, jež mělo prospět nejen Izraeli, nýbrž i štěstí celého lidského pokolení.
Ti, kteří se Ho jako první snažili odstranit, byli Izraelité, Jeho vlastní národ. Podle vnějšího zdání Jej přemohli a přivedli do nejkrajnějších nesnází. Nakonec Jej korunovali trnovou korunou a ukřižovali. Ač se nacházel uprostřed nejhlubšího utrpení a bolesti, Kristus prohlásil: "Toto Slunce se bude třpytit, toto Světlo bude zářit, Mé milosrdenství obsáhne svět a všichni Mí nepřátelé budou poníženi." A co řekl, to se vyplnilo, neboť žádný z panovníků na Zemi Mu nebyl schopeni odolat. Naopak všechny jejich korouhve byly svrženy, zatímco prapor Utiskovaného se pozdvihl k zenitu.
To však odporuje všem pravidlům lidského rozumu. Je tedy jasné a zřejmé, že tato Skvělá Bytost byla pravým Učitelem světa lidí, a že Jí pomáhala a posilovala božská moc.Autor: ‘Abdu’l-Bahá - Kategorie: Bahá'í-základní knihovna - Strany: 0 - Kapitoly: 10
© Erfán & phpRS Bahá’í index-cz