"... ponořte se do tohoto Oceánu, v jehož hlubinách se
ukrývají perly moudrosti a promluvy ..."
Bahá'u'lláh
Hledání
Rozšířené

Kategorie
  Bahá'í
   Bahá'í studie
   Bahá'í-základní knihovna
   Kompilace
 

Z písem Bahá´u´lláha


Z knihy Fasting, A Bahá'í Handbook od Duane L. Herrmanna přeložila Helena Rozlívková1.
Nemyslete si, že jsme vám zjevili pouhou sbírku zákonů. Nikoli, spíše jsme prsty moci a síly rozpečetili vybrané Víno. O tom podává svědectví to, co bylo vyjeveno Perem Zjevení. Rozjímejte o tom, ó lidé hlubokého chápání!

2.
Nařídili jsme vám modlit a postit se od počátku věku dospělosti; takto nařídil Bůh, váš Pán a Pán vašich předků. Od něj osvobodil zesláblé nemocí či věkem na znamení štědrosti Své Přítomnosti a On je Odpouštějící, Štědrý.

3.
Nařídili jsme vám půst během krátké doby a jako jeho konec jsme určili svátek Nou-Rúz...
Cestující, nemocní a těhotné či kojící ženy nejsou vázáni půstem... Zdržte se jídla a pití od slunce východu do slunce západu a chraňte se, aby vás žádost nepřipravila o tuto milost, jež je zanesena v Knize.

4.
Pomyslete a vzpomeňte na dobu objevení Muhammada. Pronesl toto a jeho slova jsou pravdivá: "Pouť do Domu je službou Bohu". A stejně tak i každodenní modlitba, půst a zákony, které zazářily nad obzorem Knihy Boží, Pána Světa a opravdového Učitele lidí a zástupů na zemi. Je povinností každého řídit se vším, co Bůh nařídil; a kdokoliv Ho popírá, nevěří v Boha, v Jeho verše, Jeho Posly a Jeho Knihy.

5.
V jiném smyslu jsou termíny "slunce", "měsíc" a "hvězdy" míněny takové zákony a učení, jež byly ustanoveny a prohlášeny v každém náboženství, jako jsou modlitba a půst. Podle zákonů Koránu byla tato nařízení považována za nejzákladnější a nejzávaznější zákony Muhammadova zjevení poté, co Prorokova krása odešla a skryla se za závoj. O tom svědčí texty tradic a kroniky, na něž není třeba poukazovat, neboť jsou běžně známy. Naopak, v každém náboženství byly zákony týkající se modlitby zdůrazňovány a všeobecně uplatňovány. Toto dosvědčují zapsané tradice připisované světlům, které vyzařovaly z Denice Pravdy, podstaty Proroka Muhammada.
Z tradic je zřejmý fakt, že ve všech náboženstvích představoval zákon o modlitbě základní článek Zjevení všech Božích Proroků - zákon, jehož forma a styl byly přizpůsobeny měnícím se požadavkům věků. Jelikož každé následné Zjevení zrušilo způsoby, zvyky a učení, které byly jasně, specificky a pevně ustanoveny předcházejícím Zjevením, vyjadřovaly se symbolicky jako "slunce" a "měsíc". "Aby mohl vyzkoušet, který z vás vyniká skutky."
Navíc se o modlitbě a půstu hovoří jako o "slunci" a "měsíci" v ústních tradicích, jako je tato: "Půst představuje osvícení, modlitba je světlo". Jednou Nás navštívil jeden známý světec. Když jsme s ním hovořili, zmínil se o této tradici. Řekl: "Jelikož půst zvyšuje teplo těla, je proto přirovnáván ke slunci; a protože noční modlitba člověka občerstvuje, byla přirovnávána ke svitu měsíce." Tehdy jsme si uvědomili, že tento chudák nebyl obdařen ani kapkou vody z oceánu opravdového porozumění a odchýlil se daleko od hořícího Keře božské moudrosti. Potom jsme učinili poznámku řkouce: "Vaše ctihodnost uvedla tradiční interpretaci, známou mezi lidmi. Nemohlo by to být ale interpretováno jinak?" Zeptal se Nás: "Jak?" Odpověděli jsme: "Muhammad, Pečeť Proroků a nejváženější z Božích vyvolených, přirovnal zjevení Koránu k nebi, z důvodu jeho vznešenosti, obrovského vlivu a skutečnosti, že zahrnuje všechna náboženství. Stejně jako slunce a měsíc představují nejzářivější a nejdůležitější světelná tělesa na nebi, pro nebe víry Boží byla rovněž určena dvě zářná tělesa - půst a modlitba.

6.
Ó Šejchu, ó ty, kterýs podřídil svou vůli Bohu! Vzdáním se sebe sama a věčným svazkem s Bohem se míní, že by lidé měli svou vůli zcela podrobit Vůli Boží a tváří v tvář Jeho Záměru považovat vlastní tužby za naprostou nicotu. Ať Stvořitel přikáže Svým služebníkům následovat cokoli, musejí povstat a s pilností a největší radostí a dychtivostí to naplnit. Za žádných okolností by neměli dovolit, aby jejich úsudek zastínily vrtochy a vlastní představy by neměli považovat za hlas Věčného. V modlitbě pro období Půstu jsme zjevili: "Kdyby Tvá Vůle byla určila, aby z Tvých úst vyšla slova oslovujíce je takto: ´Pro Mou Krásu držte půst, ó lidé, a nevymezujte hranici jeho trvání´, přísahám při majestátu Tvé slávy, že by jej každý z nich věrně dodržel, zdržel by se všeho, co by porušilo Jeho zákon, a tak by pokračovali, dokud by Ti neodevzdali své duše." V tom spočívá dokonalé podřízení vůle člověka Vůli Boží. Rozjímejte o tom, ať se můžete napít vod života věčného, plynoucích ze slov Pána celého lidstva, a dosvědčit, že jeden pravý Bůh byl vždy nesmírně vysoko nad Svými tvory. On jest vpravdě Nesrovnatelný, Vždy stálý, Vševědoucí, Nadevše Moudrý. Postavení naprostého vzdání se sebe sama převyšuje každé jiné postavení a zůstane nad ně povzneseno navždy.
Patří se, aby ses zasvětil Vůli Boží. Vše, co bylo zjeveno v Jeho Deskách, je pouhým odrazem Jeho Vůle. Tvé zasvěcení musí být tak dokonalé, že z tvého srdce bude smyta každá stopa světských tužeb. Tak je míněna pravá jednota.
Snažně pros Boha, aby ti umožnil zůstat vytrvalý na Jeho stezce a aby ti pomohl vést národy světa k projevenému a svrchovanému Vládci, jenž zjevil Sám Sebe v nevšedním šatě a jenž dal promluvit mimořádnému Božímu Poselství. To jest podstata víry a jistoty.


Z písem ´Abdu´l-Baháa

1.
Ó vojsko Boží! Obdrželi jsme dopis podepsaný vámi všemi. Byl nadmíru krásně napsán, byl plný vůně a bylo potěšením ho číst.
Psali jste o měsíci půstu. Dobře, že jste se řídili Božím přikázáním a postili se během tohoto posvátného období. Neboť materiální půst je vnějším projevem duchovního půstu. Je to symbol zdrženlivosti, odpírání si vlastních tužeb, přijímání duchovních vlastností, naprostého unešení dechem nebes a zapálení Boží láskou.

2.
Ó duchovní příteli! Ptal jsi se na význam modlitby. Věz, že modlitba je naprosto nezbytná a závazná a žádný člověk, pokud není mentálně postižený, není od modlitby oproštěn, ledaže by mu v tom bránila nepřekonatelná překážka. Smysl modlitby je tento: umožňuje spojení mezi služebníkem a Pravdou, neboť člověk se v takovém rozpoložení obrací celým svým srdcem a celou svou duší k Jeho Vznešenosti Nejmocnějšímu, hledá Jeho společnost a touží po Jeho lásce a soucitu. Největším štěstím milujícího je rozmlouvat se svou milovanou a největším darem pro hledajícího je najít předmět svého hledání. Proto je největší touhou pro každou duši přitahovanou ke Království Božímu najít příležitost snažně a pokorně prosit svého Milovaného, žádat o Jeho milost a laskavost a ponořit se do oceánu Jeho projevu, dobra a štědrosti.
Kromě toho všeho, modlitba a půst jsou příčinou procitnutí a uvědomění a napomáhají obraně a záchraně před zkouškami...

3.
Devatenáctidenní půst je povinností, kterou musí všichni dodržovat. Všichni by se měli zdržet jídla a pití od východu do západu slunce. Půst napomáhá duchovnímu rozvoji člověka. Každý den bychom měli pronášet Největší jméno.


Z přednášek ´Abdu´l-Baháa

1.
Otázka: Jaký Božský smysl je v dodržování půstu?
Držet půst má několikerý Božský smysl, mimo jiné i tento: Jelikož během těchto dní (tj. dní, v nichž věřící dodržují půst) Zjevení Slunce Skutečnosti, pomocí Božské inspirace, sesílá (zjevuje) verše, ustanovuje Boží Zákon a vytváří soubor Učení, díky přílišné zaneprázdněnosti a silné moci nezůstávají ani čas ani podmínky na jídlo a pití. Když například Jeho svatost Mojžíš odešel na horu Túr (Sinaj) a zjevil tam Boží zákon, postil se čtyřicet dní. Za účelem oživení a připomenutí této skutečnosti byl lidu Izraele nařízen půst.
Stejně tak se Jeho svatost Kristus zdržel jídla a pití po čtyřicet dní na začátku ustanovování Duchovního zákona a sestavování svého učení a rad. V začátku drželi půst i jeho následovníci. Později shromáždění vůdčích křesťanů změnilo půst na půst bezmasý.
Podobně i Korán byl zjeven v měsíci Ramadánu a půst v tomto měsíci se stal povinností.
Také Jeho svatost Nejvyšší (Báb) na počátku svého Zjevení vzhledem k přílišnému účinku Zjevování Veršů strávil dny, kdy jeho potravou byl pouze čaj.
Požehnaná Krása (Bahá´u´lláh), když ustanovoval Boží Učení, a ve dnech, kdy zjevované Verše (Slovo Boží) proudily bez ustání, nepozřel téměř žádné jídlo kvůli obrovskému účinku, které měly tyto Verše a kvůli silnému bušení srdce.
Smyslem těchto slov je, abychom následovali Božské Projevy a připomněli si a oslavili jejich postavení. Proto se stalo povinností lidí držet půst. Neboť každá upřímná duše, která miluje, touží poznat postavení, ve kterém je její milovaný. Jestliže je náš milovaný smutný, toužíme po smutku, jestliže má radost, toužíme také po radosti, pokud odpočívá, toužíme po odpočinku a jestliže má potíže, rovněž toužíme po potížích.
Nyní v tomto Dni Tisíciletí jeho svatost Nejvyšší držel půst po mnoho dní a Požehnaná Krása také jedla a pila jen velice málo, a je proto nezbytné, aby přátelé následovali jejich příkladu. Neboť uvádí v Desce Navštívení: Oni, věřící, "jež pro lásku k Tobě dodržovali vše, co jim bylo kázáno".
Toto je jeden z významů půstu.
Dalším jeho smyslem je, že je příčinou oživení člověka. Srdce je citlivější a zvyšuje se duchovnost člověka. To je způsobeno tím, že myšlenky člověka jsou obráceny k oslavě Boha a po tomto probuzení a oživení zajisté následuje ideální vývoj.
Třetí smysl: Půst je dvojího druhu, materiální a duchovní. Materiální půst znamená zdržet se jídla a pití, to jest tělesných žádostí. Ale duchovní, ideální půst je zdržení se sobeckých žádostí, nedbalosti a satanských živočišných rysů. Materiální půst je proto symbolem duchovního půstu.

Ó Božská Prozřetelnosti! Tak jak se zdržuji tělesných tužeb a nejsem zaneprázdněn jídlem a pitím, očisti a posvěť moje srdce, aby neznalo jinou lásku než lásku k Tobě. Ukryj a ochraňuj moji duši od nečistých tužeb a satanských vlastností, aby můj duch mohl důvěrně rozmlouvat s dechem svatosti a zdržet se zmínky o všem, kromě zmínky o Tobě.

2.
Půst představuje symbol. Půst znamená zdržení se žádosti. Fyzický aspekt půstu je symbolem této zdrženlivosti a slouží jako připomínka; tak jako se člověk zdržuje fyzických žádostí, má se také zdržet žádostí a tužeb sebe sama. Ale pouhé odřeknutí jídla nemá žádný účinek na ducha člověka, je to pouze symbol, připomínka. Jinak by neměl půst význam. Proto také neznamená úplné zřeknutí se jídla. Zlatá střední cesta, co se týče jídla, je nejíst ani moc ani málo. Nezbytná je umírněnost. V Indii existuje sekta, jejíž stoupenci praktikují extrémní odříkání se jídla a postupně snižují příjem jídla tak, že žijí téměř z ničeho. Ale trpí jejich inteligence. Člověk není schopen sloužit Bohu svou myslí nebo tělem, pokud je oslabený nedostatkem jídla. Není schopen jasného vidění.


Z dopisů psaných jménem Shoghi Effendiho

1.
Pero Bahá´u´lláha nesmlouvavě potlačilo všechny tyto bezdůvodné praktiky spojené se svátostí křtu, přijímání, zpovědi, s asketismem, institucí kněžství, s komplikovanými obřady, svatou válkou a polygamií. Nesmlouvavost a přísnost určitých nařízení, jež jsou nezbytná pro duchovní život jednotlivce, jako je dodržování půstu, byla značně zmírněna.

2.
Neexistují žádné povinné modlitby pro období půstu. Ale je několik modliteb, které Bahá´u´lláh zjevil k tomuto účelu.

3.
Určité zákony jako jsou půst, povinné modlitby, souhlas rodičů před uzavřením manželství, vyhýbání se alkoholickým nápojům nebo monogamie by měli věřící považovat v současnosti za všeobecně a nezbytně aplikovatelné.

4.
Co se týče půstu, spolu s povinnými modlitbami představuje dva pilíře, jež nesou zjevený Boží zákon. Stimulují, posilují, oživují a očišťují duši a tak zajišťují její trvalý rozvoj.
Nařízení držet půst je stejně jako v případě tří modliteb (každodenní povinné modlitby) duchovní a živoucí nařízení, které Bahá´u´lláh udělil každému věřícímu, jenž dosáhl patnácti let. V knize Aqdas se píše: "Nařídili jsme vám modlit a postit se od počátku věku dospělosti; takto nařídil Bůh, váš Pán a Pán vašich předků. Od něj osvobodil zesláblé nemocí či věkem na znamení štědrosti Své Přítomnosti a On je Odpouštějící, Štědrý." Na jiném místě se píše: "Nařídili jsme vám půst během krátké doby a jako jeho konec jsme určili svátek Nou-Rúz...
Cestující, nemocní a těhotné či kojící ženy nejsou vázáni půstem... Zdržte se jídla a pití od slunce východu do slunce západu a chraňte se, aby vás žádost nepřipravila o tuto milost, jež je zanesena v Knize."
Také v části "Otázky a odpovědi", které tvoří doplněk knihy Aqdas, Bahá´u´lláh zjevuje následující: "Vpravdě, půstu a modlitbě se v očích Boha dostalo vznešeného postavení. Jejich účinek je však zřejmý jen při dobrém zdraví, a když je někdo nemocný, není mu dovoleno dodržovat tyto povinnosti." Co se týče věku dospělosti, v doplňku stejné knihy je zjeveno: "Věk dospělosti je patnáct let: u žen i u mužů je to stejné."
Nezbytnost a důležitost Božských nařízení a zákonů a nutnost jejich úplného dodržování věřícími je obsažena v úryvku z Bahá´u´lláhových Vybraných spisů: "Vpravdě vězte, že podstata spravedlnosti a její zdroj jsou zakotveny v nařízeních, která předepsal Projev Božího Já mezi lidmi, jste-li z těch, kdož tuto pravdu uznávají. On vpravdě ztělesňuje nejvyšší neomylnou míru spravedlnosti pro celé stvoření. I kdyby Jeho zákon naplňoval všechna srdce v nebesích i na zemi hrůzou, nebude ničím, než zjevnou spravedlností. Obavy a rozruch, jež zjevení tohoto zákona v lidských srdcích vyvolává, by vskutku mohly být přirovnány k pláči kojence odstaveného od mléka své matky, jste-li z těch, kdož chápou...".
Období půstu, které trvá devatenáct dní, začíná pravidelně každý rok druhého března a končí dvacátého stejného měsíce. Představuje naprosté zdržení se jídla a pití od východu do západu slunce. Je to v zásadě období meditace a modlitby, duchovního zotavení se, během něhož se věřící musí snažit o nezbytné úpravy svého vnitřního života a občerstvení a znovu obnovení duchovní síly své duše. Význam a účel jsou proto v zásadě duchovního charakteru. Půst je symbolem a připomínkou zdržení se sobeckých a tělesných žádostí.

5.
Co se týče dodržování devatenáctidenního půstu, Bahá´u´lláh ho nařídil všem věřícím od doby, kdy dosáhnou patnácti let, do věku sedmdesáti let. Této povinnosti podléhají děti ze všech zemí, všech národností a tříd, které mají patnáct roků. Nezáleží na tom, jestli dosahují věku dospělosti v některých zemích později. Nařízení Bahá´u´lláha je všeobecné a nemění se podle rozdílného věku dospělosti v různých zemích a u různých národů.
V knize Aqdas Bahá´u´lláh povoluje jisté výjimky z této všeobecné povinnosti, mezi něž spadají těžce pracující, jako jsou dělníci v těžkém průmyslu.
Přestože se jedná o všeobecnou povinnost, dodržování devatenáctidenního půstu je naprostou zodpovědností jednotlivého věřícího. Žádná Rada nemá právo nutit věřící k půstu nebo volat k odpovědnosti ty, kteří ho nedodržují. Věřící má však možnost své Rady požádat o radu ohledně okolností, které by ospravedlnily vědomé nedodržení půstu. Není ale v žádném případě povinen toto učinit.

6.
Co se týče žádosti vašeho syna o radu týkající se dodržování Bahá´í půstu, jakkoli si Strážce uvědomuje těžkosti, kterým musí čelit věřící v pozici studenta vojenské školy, jestliže chce striktně dodržet pravidla půstu, radí mu nicméně, aby se vynasnažil získat nezbytné povolení od vedení školy. V případě, že jeho žádost bude zamítnuta, jedinou alternativou bude poslechnout své nadřízené.

7.
Pokud by vaše zdraví bylo poškozeno dodržováním půstu, Strážce radí, abyste se obrátil na lékaře, a pokud vám řekne, že nejste schopen držet půst, neměli byste ho držet.

8.
Co se týče vašeho dotazu ohledně půstu: Cestující nepodléhají povinnosti držet půst, ale chtějí-li se postit během cestování, mohou tak učinit. Jste osvobozeni po celou dobu vaší cesty, tedy nejen během hodin ve vlaku, v autě apod. Jestliže někdo nevědomě jí během doby půstu, nepovažuje se to za porušení půstu, neboť je to náhoda. Věkový limit je sedmdesát let, ale pokud si někdo přejet držet půst i po tomto limitu a je dostatečně silný, může tak učinit. Jestliže někdo během půstu onemocní a nemůže držet půst, ale uzdraví se před koncem období půstu, může začít znovu a pokračovat až do konce. Samozřejmě, že půst, jak víte, se může dodržovat pouze v měsíci, který byl pro něj určen.

9.
Půst musí dodržovat všichni Bahá´í, bez ohledu na národnost. Půst má prospěšný účinek jak po fyzické, tak po duchovní stránce, a přátelé by si měli uvědomit, že Bahá´u´lláh by ho nikdy nezavedl, pokud by poškozoval zdraví. Mistr se zmiňoval o půstu ve svých hovorech s poutníky a v některých Deskách, ale většina materiálů o této věci nebyla ještě přeložena.

10.
Je vskutku potěšen, že Bahá´u´lláhova kniha "Modlitby a meditace" byla publikována včas, aby si ji mohli přátelé číst během půstu a doufá, že důkladné přečtení tohoto vzácného svazku pomůže přátelům prohloubit, více než jakákoliv jiná publikace, ducha oddanosti a víry, a tak jim dodá duchovní sílu, kterou potřebují ke splnění obrovských povinností vůči Věci Boží...

11.
Je pro nás těžké dělat některé věci, protože jsou naprosto odlišné od toho, na co jsme zvyklí, nikoli proto, že ty věci samé by byly obzvlášť těžké. Pro vás a vskutku pro většinu Bahá´í věřících, kteří nyní jako dospělí přijímají tuto nádhernou Víru, jsou bezpochyby některá nařízení, jako například půst a každodenní modlitba, ze začátku obtížně pochopitelná a dodržovatelná. Ale musíme neustále myslet na to, že tyto věci byly dány lidem na budoucích tisíc let. Bahá´í dětem, které uvidí tyto věci doma, budou připadat stejně přirozené a jednoduché jako bylo chození v neděli do kostela u zbožnějších generací křesťanů.
Bahá´u´lláh by nám tyto věci nedal, kdyby pro nás nenesly užitek, a podobně jako děti, které jsou natolik rozumné, že si uvědomují moudrost svého otce, který pro ně chce jen dobro, musíme se řídit těmito nařízeními, ačkoliv pro ně zprvu nevidíme potřebu. Když se jimi budeme řídit, postupně uvidíme sami jejich užitek.

12.
Strážce cítí, že pokud by pro vás dodržování půstu představovalo velkou zátěž, neměli byste ho držet. Bahá´u´lláh udělil výjimku lidem, kteří v době půstu cestují. Dodržování půstu během dnů, kdy necestujete, a účastnění se tak na jeho štědrosti by bylo rozumné, ale není to nezbytné.

13.
Jak Mistr vysvětloval, 21. března je nejmírnější počasí v roce na celém světě. Hodí se proto na oslavu Nového roku, který v naší Víře přichází po měsíci půstu. Bahá´u´lláh půst usnadnil tím, že pro něj vybral dobu, kdy jsou dny i noci všude téměř stejně dlouhé.

14.
. . . Samozřejmě, že půst se dodržuje buď úplně nebo vůbec. Pokud lékař doporučí kvůli zdravotnímu stavu půst nedržet, člověk se jej potom může vzdát.


Pokyny Světového domu spravedlnosti


Ze Synopse a kodifikace Kitáb-i-Aqdas
Část IV.B


1. Vysoké postavení, které půst zaujímá v Bahá´í Zjevení.
2. Období půstu začíná ukončením mezikalendářních dnů a končí oslavou Nového roku.
3. Povinné zdržení se jídla a pití od východu do západu slunce.
4. Dodržování půstu je povinností pro muže a ženy, kteří dosáhnou věku dospělosti, jenž je 15 let.
5. Výjimka z držení půstu je udělena:
a) cestujícím
i) za předpokladu, že cesta přesáhne 9 hodin
ii) u cesty pěšky za předpokladu, že cesta přesáhne 2 hodiny
iii) těm, kteří přeruší cestu na méně než 19 dní
iv) ti, kteří přeruší cestu během půstu a setrvají na daném místě 19 dní, jsou osvobozeni od půstu pouze první tři dny po příjezdu
v) ti, kteří se navrátí domů během půstu, musí začít držet půst ode dne návratu
b) nemocní
c) lidé starší 70 let
d) těhotné ženy
e) kojící ženy
f) ženy během menstruace, za předpokladu, že provedou omytí a zopakují 95krát denně speciálně zjevený verš
g) těžce pracující, jimž je doporučeno, aby prokazovali úctu tomuto zákonu a použili uvážlivosti a zdrženlivosti, když budou využívat této výjimky
6. Je dovoleno zavázat se držet půst (v jiném měsíci než je předepsaný půst). Závazky, které budou prospěšné lidstvu, mají však v očích Boha přednost.


Z dopisů napsaných jménem Světového domu spravedlnosti

1.
Jak Bahá´u´lláh stanovil v Kitáb-i-Adqas: "Nařídili jsme vám modlit a postit se od počátku věku dospělosti; takto nařídil Bůh, váš Pán a Pán vašich předků...." "Nařídili jsme vám postit se během krátké doby a jako její konec jsme určili svátek Nou-Rúz... Zdržte se jídla a pití od slunce východu do slunce západu a chraňte se, aby vás žádost nepřipravila o tuto milost, jež je zanesena v Knize." Půst je tak považován za základní prvek duchovního života a růstu každého Bahá´í věřícího a sdílí tuto výsadu spolu s každodenní povinnou modlitbou.

2.
V Synopsi a kodifikaci Kitáb-i-Aqdas si všimněte, že existují výjimky pro "nemocné" a "těžce pracující". Jak jste si vědomi, půst je duchovní povinností a jeho dodržování je otázkou svědomí každého věřícího.
Také v dopise napsaného jménem milovaného Strážce individuálnímu věřícímu se píše:
". . . Samozřejmě, že půst se dodržuje buď úplně nebo vůbec. Pokud lékař doporučí kvůli zdravotnímu stavu půst nedržet, člověk se jej potom může vzdát."
Pokud lékař doporučí, že dodržování půst ve velkém horku by ublížilo na zdraví, člověk je osvobozen od povinnosti dodržovat půst.

3.
Co se týče období půstu, je jasné, že postní měsíc A'lá představuje devatenáct dní předcházejících Nou-Rúzu, což je první den měsíce Bahá následujícího Bahá´í roku. Aby se zajistilo, že Nou-Rúz připadne na den jarní rovnodennosti, upravuje se délka roku přidáním pátého dne k mezikalendářním dnům Ajjám-i-Há.
"Modlitba k půstu", na niž odkazují Bahá´u´lláhovy vybrané spisy, je publikována v Tasbíh va Tahlíl (Teherán: Bahá´í Publishing Trust, 129), s. 64-76. Momentálně neexistuje její anglický překlad.
V Kitáb-i-Aqdas Bahá´u´lláh jasně udělil výjimku těm, kteří jsou nemocní. Neměli byste se proto cítit ochuzení, pokud nemůžete držet půst celých devatenáct dní. Věřícího však nic neomezuje v tom, aby se postil v jiné, než předepsané době, ale není to požadavek, aby se nahradila doba nemoci.

4.
K otázce kouření během půstu. Strážce přeložil text, na který poukazujete, že člověk se má "zdržet jídla a pití" během hodin půstu. To by mělo stačit prozatím jako dostatečná rada přátelům ze Západu.

5.
Je pravda, že Bahá´u´lláh nařídil v Kitáb-i-Aqdas, že ve vyšších zeměpisných šířkách, kde se značně mění délka noci a dne, by se mělo spoléhat na spíše na hodiny než na východ a západ slunce. Nicméně si myslíme, že Dublin je příliš na jihu, aby se na něj vztahovalo toto nařízení. Měli byste proto určit konec dne podle skutečného západu slunce.
Autor: - Kategorie: Kompilace - Strany: 0 - Kapitoly: 0
© Erfán & phpRS Bahá’í index-cz