"... ponořte se do tohoto Oceánu, v jehož hlubinách se
ukrývají perly moudrosti a promluvy ..."
Bahá'u'lláh
Hledání
Rozšířené

Kategorie
  Bahá'í
   Bahá'í studie
   Bahá'í-základní knihovna
   Kompilace
 

UČIŇ MĚ ZÁŘÍCÍ HVĚZDIČKOU (Výběr z Bahá’í modliteb pro nejmenší)


UČIŇ MĚ ZÁŘÍCÍ
HVĚZDIČKOU
Bahá’í nakladatelství, 2002


ÓBože, veď mě a ochraňuj mě, rozsviť
lampičku mého srdíčka a učiň mě zářící
hvězdičkou.
Ty jsi Mocný a Silný.
‘Abdu’l−Bahá

On je Bůh!
Ó Bože, můj Bože! Věnuj mi srdíčko
čisté jako perlička.
‘Abdu’l−Bahá

ÓTy Soucitný Bože!
Dej mi srdíčko podobné čistému sklu,
aby ho mohlo ozářit světlo Tvé lásky,
a naděl mi myšlenky, které s pomocí
nebeské milosti změní tento svět v za−
hradu plnou růží. Ty jsi Soucitný,
Milostivý, Ty jsi Velký, Dobro konající Bůh.
‘Abdu’l−Bahá

Ó můj Bože, jsem pouhé semínko,
které jsi zasadil do půdy Své lásky
a kterému dala vyklíčit ruka Tvé štědrosti.
V hloubi svého nitra toto semínko touží
po vodě Tvého soucitu a po životodár−
ném prameni Tvé milosti. Sešli mu z nebe
Své laskavé dobroty to, co mu umožní
pod Tvou ochranou rozkvétat na Tvém
nádvoří. Ty jsi Ten, jenž ze Svého
bohatého pramene a ze zřídla živé vody
zalévá srdce těch, kteří Tě poznali.
Buď pochválen Bůh, Pán všech světů.
Bahá’u’lláh

ÓPane!
Jsem pouhé dítko, umožni mi růst ve stínu
Tvé milující laskavosti. Jsem křehká
rostlinka, dej, ať na mě obláčky Tvé
štědrosti sešlou vydatný déšť. Jsem
výhonek v zahradě lásky, učiň ze mě
strom rodící ovoce. Ty jsi Mocný
a Silný. Ty jsi Všemilující, Vševědoucí
a Vševidoucí.
‘Abdu’l−Bahá

ÓTy laskavý Pane!
Jsem jen malým dítkem, dej mi vstoupit
do Svého království. Poutá mě zem,
pozvedni mě do nebes; náležím hmot−
nému světu, dej mi vstoupit do nebeské
říše; jsem skleslý, dej ať se stanu veselým;
jsem hmotná bytost, učiň mě duchovním
člověkem, ať zračím Tvou nekonečnou
štědrost.
Ty jsi Mocný a Nadevše milující.
‘Abdu’l−Bahá


ÓBože, náš Pane!
Pějeme Ti chválu, dosvědčujeme Tvou
svatost a vroucně prosíme nebesa Tvé
milosti, abychom se stali světly poskytu−
jícími vedení a hvězdami zářícími mezi
lidmi z obzoru věčné slávy a abys nám
předal poznání, které pochází z Tebe.
Já Bahá’u’l−Abhá!
‘Abdu’l−Bahá

ÓBože!
Vzdělávej tyto děti. Jsou rostlinami
ve Tvém sadu, květinami na Tvé louce
a růžemi ve Tvé zahradě. Ať na ně
sestoupí Tvůj déšť a ať je ozáří Slunce
Skutečnosti Tvou láskou. Ať je osvěží
Tvůj vánek tak, aby dosáhly vzdělání,
aby rostly a rozvíjely se a aby se projevily
ve své největší kráse.
Ty jsi Dárce. Ty jsi Slitovný.
‘Abdu’l−Bahá

Požehnané je místo a dům a kraj
a město a srdce a hora a útulek
a jeskyně a údolí a země a moře
a ostrov a louka, kde byla učiněna
zmínka o Bohu a velebena Jeho chvála.
Bahá’u’lláh

ÓBože!
Osvěž a potěš mého ducha. Očisti mé srdce. Osviť
mou mysl. Všechny své záležitosti vkládám do
Tvých rukou. Ty jsi můj Průvodce a mé Útočiště.
Nebudu se již nadále trápit a rmoutit, budu šťastná
a veselá bytost.
Ó Bože, nebudu již pln netrpělivosti a napětí,
nenechám se skličovat strastmi. Nebudu ulpívat
na neuspokojivých věcech života.
Ó Bože! Ty jsi ke mně laskavější nežli já sám k sobě.
Odevzdávám se Ti, ó Pane.
‘Abdu’l−Bahá

ÓTy nejslavnější Pane!
Učiň tuto Svou malou služebnici šťastnou a uděl
jí Své požehnání. Chovej ji s láskou na prahu Své
jedinosti a dej jí napít plným douškem z poháru Své
lásky, aby mohla s nadšením a vytržením šířit kolem
sebe sladké vůně.
Ty jsi Mocný a Silný. Ty jsi Vševědoucí a Vševidoucí.
‘Abdu’l−Bahá

Jsem jen malým dítětem. Napoj mne z prsou
Svého milosrdenství, chovej mne v objetí Své lásky,
vzdělávej mě ve škole Svého vedení a rozvíjej mne
ve stínu Své štědrosti. Zbav mne temnoty a učiň mě
zářícím světlem, dej, ať jsem šťastným, ať se stanu
květinou v růžové zahradě, služebníkem na Tvém
prahu a získám povahu a vlastnosti spravedlivých.
Učiň mě zdrojem štědrosti pro tento lidský svět
a ozdob mou hlavu korunou věčného života!
(Tato deska má následující úvod: „Každé dítě se
může z této modlitby nazpaměť naučit tolik, kolik
zvládne.“)
‘Abdu’l−Bahá

ÓPane!
Učiň tohoto mladého člověka zářícím a uděl tomuto
ubohému stvoření Svou štědrost. Obdaruj ho
poznáním, na úsvitu každého rána mu dodávej více
síly a střez jej v úkrytu Své ochrany, aby se mohl
zbavit chybování, plně se oddat službě Tvé věci,
vést zbloudilé, osvobodit zajatce a probudit nedbalé,
aby všechny mohla požehnat Tvá vzpomínka
a chvála.
Ty jsi Mocný a Silný.
‘Abdu’l−Bahá

Je nějaký vysvoboditel z těžkostí kromě Boha?
Rci: Chválen buď Bůh! On je Bůh! Všichni jsou Jeho
služebníci a všichni se řídí Jeho příkazem.
Báb

Rci: Bůh postačuje všem věcem a nade všechny
věci a nic na nebesích ani na zemi nepostačuje, jen
Bůh. Vpravdě, On Sám v Sobě je Vědoucí,
Zachovávající, Všemohoucí.
Báb

Ómilující Bože!
Toto malé dítko Tě pokorně prosí a je zcela ve Tvých rukou.
Buď mým útočištěm, mou oporou a mým ochráncem. Jsem
plna úzkosti, umožni mi najít klid. Jsem potřebná, daruj mi
poklad Tvého Království. Jsem bez života, oživ mne
Duchem Života. Jsem slabá, dopřej mi moc a sílu, abych
mohla sloužit Tvému prahu, abych se pro Tebe mohla
s naprostou čistotou a svatostí obětovat, zbavit se svého já
a hledat Tebe, abych mohla kráčet po cestě Tvé spokojenosti,
promlouvat o Tvém tajemství a kamkoli se podívám, svědčit
o znameních Tvé jedinosti. Ó Bože! Dej, ať zahořím ohněm
Tvé lásky a osvoboď mne od závislosti na tomto smrtelném
světě, dokud nenajdu pokoj duše a klid svědomí!
Ty jsi Mocný a Silný! Ty všechno slyšíš a vidíš!
‘Abdu’l−Bahá

Ómůj Bože, ó můj Pane!
Snažně Tě prosím, odpusť mi, že jsem hledal jiné
potěšení než potěšení z Tvé lásky, jinou útěchu než
Tvou blízkost, jiné štěstí než Tvou spokojenost či
jinou činnost než rozmlouvání s Tebou.
Báb

Óneporovnatelný Pane!
Buď útočištěm tomuto ubohému dítku a milujícím
a odpouštějícím Pánem této chybující a nešťastné
duši. Ó Pane! I když jsme jen bezcennými rostlinami,
stále patříme do Tvé růžové zahrady. I když jsme
pouze stromky bez listů a květů, přece jsme
součástí Tvého sadu. Vyživuj tudíž tuto rostlinku
deštěm z oblak Svého milosrdenství a oživ a osvěž
tento stromek životodárným vánkem Svého
duchovního jara. Dovol, ať se stane pozorným,
bystrým a vznešeným a dej, ať dosáhne věčného
života a navěky přebývá ve Tvém království.
‘Abdu’l−Bahá

Ómůj Bože! Ó můj Bože!
Sjednoť srdce Svých služebníků a odhal jim Svůj
veliký záměr. Kéž následují Tvá přikázání a řídí se
Tvými zákony. Pomoz jim, ó Bože, v jejich úsilí
a propůjč jim sílu, aby Ti mohli sloužit. Ó Bože!
Neponechávej je sobě samým, nýbrž veď jejich
kroky světlem Svého poznání a potěš jejich srdce
Svou láskou.
Vpravdě, Ty jsi jejich Pomocník a Pán.
Bahá’u’lláh

Tvé Jméno mne hojí, ó můj Bože, a vzpomínka na
Tebe mne uzdravuje. Tvá blízkost mi dává naději
a provází mne láska k Tobě. Tvé milosrdenství mne
léčí a pomáhá mi v obou světech, v tomto i v příštím.
Vpravdě, Ty jsi Přeštědrý, Vševědoucí, Nejmoudřejší.
Bahá’u’lláh

Dosvědčuji, ó můj Bože, že jsi mne stvořil, abych
Tě poznal a uctíval. Doznávám v tomto okamžiku
svou bezmocnost a Tvou moc, svou chudobu a Tvé
bohatství. Není Boha kromě Tebe, Pomocníka
v nebezpečí, Skrze Sebe jsoucího.
Bahá’u’lláhAutor: - Kategorie: Kompilace - Strany: 0 - Kapitoly: 0
© Erfán & phpRS Bahá’í index-cz