"... ponořte se do tohoto Oceánu, v jehož hlubinách se
ukrývají perly moudrosti a promluvy ..."
Bahá'u'lláh
Hledání
Rozšířené

Kategorie
  Bahá'í
   Bahá'í studie
   Bahá'í-základní knihovna
   Kompilace
 

Ústava Světového domu spravedlnostiTuto Ústavu přijal Světový den spravedlnosti o Dni Smlouvy dne 26. listopadu 1972. Jedná se o významný právní dokument Světového domu spravedlnosti, který určuje práva, povinnosti a základní pravidla fungování Světového domu spravedlnosti stejně jako základní pravidla fungování ostatních volených a jmenovaných větví Bahá’í Správního řádu. Je proto dobré text této Ústavy znát, protože se netýká jen práv a povinností všech hlavních Bahá’í institucí, ale i Bahá’í věřících jako jednotlivců. мери кей


Ústava Světového domu spravedlnosti

Bahá'í World Centre Haifa

(c) The Universal House of Justice 1972


Vyhlášení povinností

„VE JMÉNU BOHA, JEDNOHO, NESROVNATELNÉHO, VŠEMOHOUCÍHO, VŠEVĚDOUCÍHO, NADEVŠE MOUDRÉHO.“

„Světlo, které se rozlilo z nebe štědrosti a požehnání, jež září z místa úsvitu vůle Boha, Pána Království Jmen, spočívá na Tom, jenž je Nejvyšším Prostředníkem, Nejvznešenějším Perem, Tím, jehož Bůh učinil místem úsvitu Svých nejznamenitějších jmen a rozbřeskem Svých nejvznešenějších přídomků. Skrze Něj se světlo jednoty rozzářilo nad obzorem světa a zákon jedinosti byl zjeven mezi národy, které se se zářícími tvářemi obrátily k Nejvyššímu Obzoru a uznaly to, co pronesl Jazyk Promluvy v Království Jeho poznání: ,Země a nebe, sláva a panství náleží Bohu, Všemocnému, Všemohoucímu, Pánu hojné milosti!‘“

*** mary kay

S radostnými a vděčnými srdci dosvědčujeme hojnost Božího Milosrdenství, dokonalost Jeho Spravedlnosti a naplnění Jeho Dávného Příslibu.

Bahá’u’lláh, Zjevitel Božího Slova v tomto Dni, Zdroj Pravomoci, Zřídlo Spravedlnosti, Tvůrce nového Světového řádu, Ustanovitel Největšího míru, Podněcovatel a Zakladatel světové civilizace, Soudce, Zákonodárce, Sjednotitel a Vykupitel celého lidstva prohlásil příchod Božího Království na zemi, stanovil jeho zákony a nařízení, formuloval jeho principy a ustanovil jeho instituce. Kvůli tomu, aby řídil a usměrňoval síly uvolněné Jeho Zjevením, ustanovil Svou Smlouvu, jejíž síla zachovala neporušenost Jeho Víry, udržela její jednotu a podněcovala její celosvětové rozšiřování v celém průběhu po sobě jdoucích obdobích působení ‘Abdu’l-Baháa a Shoghi Effendiho. Svůj životodárný účel naplňuje i nadále prostřednictvím Světového domu spravedlnosti, jehož základním cílem, jakožto jednoho z dvojice nástupců Bahá’u’lláha a ‘Abdu’l-Baháa, je zajištění návaznosti oné božsky určené pravomoci, která proudí ze Zdroje Víry, ochrana jednoty jejích následovníků a udržení neporušenosti a přizpůsobivosti jejího učení.

„Základním smyslem oživujícím Víru Boží a Jeho Náboženství,“ vyhlašuje Bahá’u’lláh, „je spravovat zájmy a prosazovat jednotu lidského pokolení a pěstovat ducha přátelství a lásky mezi lidmi. Nedovolte, aby se stala zdrojem rozkolu a nesvornosti, nenávisti a nepřátelství. Toto jest přímá Stezka, pevný a nepohnutelný základ. Změny a nahodilosti světa nikdy neoslabí sílu ničeho, co bude na něm vystavěno, a tuto stavbu nepodkope ani běh nespočetných staletí.“

„Všichni se musí obrátit k Nejsvětější knize,“ vyhlašuje ‘Abdu’l-Bahá ve Své Poslední vůli, „a vše, co tam není výslovně zaznamenáno, musí být postoupeno Světovému domu spravedlnosti.“

Původ, pravomoci, povinnosti a oblast činnosti Světového domu spravedlnosti jsou všechny odvozeny ze zjeveného Bahá’u’lláhova Slova, které spolu s interpretacemi a výklady Středu Smlouvy a Strážce Věci – který má po ‘Abdu’l-Baháovi výlučné oprávnění interpretovat Bahá’í Písmo – tvoří závazný rámec působnosti Světového domu spravedlnosti a jsou jeho pevným základem. Až do doby, kdy Všemocný Bůh zjeví Svůj nový Projev, jemuž bude náležet veškerá pravomoc a moc, je autoritativnost těchto Textů absolutní a nezměnitelná.

Jelikož neexistuje nástupce Shoghi Effendiho coby Strážce Věci Boží, je Světový dům spravedlnosti Hlavou Víry a její nejvyšší institucí, k níž se všichni musí obrátit, a na něm spočívá konečná odpovědnost za zajištění jednoty a rozvoje Věci Boží. Dále mu připadají povinnosti řídit a koordinovat práci Rukou Věci, zajišťovat trvalé vykonávaní funkcí ochrany a propagace, kterými je tato instituce obdařena a starat se o finanční tržby a vyplácení Huqúqu’lláhu.

K pravomocím a povinnostem, kterými byl Světový dům spravedlnosti obdařen, patří:

Zabezpečovat zachování Svatých Textů a chránit jejich neporušitelnost; analyzovat, třídit a uspořádat Spisy; a bránit a ochraňovat Věc Boží a osvobodit ji z pout útlaku a pronásledování;

Podporovat zájmy Víry Boží; prohlašovat, propagovat a učit její Poselství; rozšiřovat a konsolidovat instituce jejího Správního řádu; započít Bahá’u’lláhův Světový řád; prosazovat osvojování si těch duchovních vlastností, kterými by se měl individuálně a kolektivně vyznačovat Bahá’í život; ze všech sil se snažit o navazování lepších a srdečnějších vztahů a vzájemného respektu mezi národy a o dosažení světového míru.; a pečovat o to, co vede k osvícení a poučení lidských duší a rozvoji a zlepšení světa;

Vydávat zákony a nařízení, která nejsou výlučně zaznamenána ve Svatých Textech; rušit podle změn a požadavků doby svá vlastní právní ustanovení; rokovat a rozhodovat o všech problémech, které vyvolávají rozpory; osvětlovat otázky, které nejsou jasné; chránit osobní práva, svobodu a iniciativu jednotlivců a věnovat pozornost zachování lidské cti, rozvoji zemí a stabilitě států;

Vyhlašovat a uplatňovat zákony a principy Víry; chránit a vymáhat onu charakternost chování, kterou nařizuje Zákon Boží; zachovávat a rozvíjet Duchovní a Správní centrum Bahá’í Víry, jež je trvale umístěno ve dvojici měst ‘Akká a Haifa; spravovat záležitosti Bahá’í společenství po celém světě; vést, organizovat, koordinovat a sjednocovat jeho činnosti; zakládat instituce; mít zodpovědnost za zajištění toho, aby žádný orgán či instituce v rámci Věci nezneužíval svá privilegia nebo aby nebyl liknavý při vykonávání svých práv a výsad a starat se o finanční tržby, používání, správu a ochranu fondů, nadací a dalšího majetku, který je svěřen do jeho péče;

Rozsuzovat spory spadající do jeho kompetence; vynášet rozsudky v případech porušení zákonů Víry a vynášet sankce za tato porušení; zajišťovat vykonávání svých rozhodnutí; zajišťovat smírčí řízení a urovnávání sporů, které vyvstávají mezi národy; a být zastáncem a strážcem oné Boží Spravedlnosti, jež jediná může zajistit bezpečnost a ustanovit vládu zákona a pořádku na světě.

Členové Světového domu spravedlnosti, které Bahá’u’lláh označil za „muže spravedlnosti“, „lid Bahá, o němž se hovoří v Knize Jmen“, „Důvěrníky Boha mezi Jeho služebníky a rozbřesky pravomoci v Jeho zemích“, budou mít při výkonu svých povinností vždy na paměti tato následující měřítka, která stanovil Shoghi Effendi, Strážce Věci Boží:

„Při vedení správních záležitostí Víry, při zavádění legislativy nutné k doplnění zákonů Kitáb-i-Aqdas, je nutné mít na paměti, že členové Světového domu spravedlnosti nejsou, jak Bahá’u’lláhovy výroky jasně naznačují, zodpovědni vůči těm, které zastupují, ani jim není dovoleno, aby se nechali vést pocity, všeobecným názorem, a ba dokonce přesvědčením většiny věrných, nebo těch, kteří je přímo volí. Mají následovat, ve zbožném postoji, příkazy a podněty svého vlastního svědomí. Mohou se, ba přímo se musí seznámit s podmínkami, které ve společenství panují, musí v mysli bez vášní zvažovat význam všech případů, které jsou jim ke zvážení předloženy, ale musí si pro sebe vyhradit právo ničím neomezovaného rozhodnutí. „Bůh jim vskutku vnukne, cokoliv si přeje,“ je Bahá’u’lláhovo nevyvratitelné ujištění. Oni, a ne seskupení těch, kteří je přímo nebo nepřímo volí, jsou tak učiněni příjemci božského vedení, které je jak životadárnou krví, tak konečnou záštitou tohoto Zjevení.“

Světový dům spravedlnosti byl poprvé zvolen prvního dne Svátku Rezvánu ve stodvacátém roce Bahá’í letopočtu*, kdy členové Národních duchovních rad v souladu s ustanoveními Poslední vůle ’Abdu’l-Baháa a jako odpověď na volání Rukou Věci Boží, hlavních správců Bahá’u’lláhova embryonického světového Společenství národů, přivedli k životu tuto „vrcholnou slávu“ Bahá’u’lláhových správních institucí, samotné „jádro a předchůdce“ Jeho Světového řádu. My, členové Světového domu spravedlnosti, tudíž nyní poslušni Příkazu Boha a s naprostou důvěrou v Něho, pokládáme své ruce a jeho pečeť na toto Vyhlášení povinností, které spolu s Vnitřními předpisy, jež jsou k němu připojeny, tvoří Ústavu Světového domu spravedlnosti.
*[21. dubna 1963 po Kr.]

Hugh E. Chance
Hushmand Fatheazam
Amoz E. Gibson
David Hofman
H. Borrah Kavelin
Ali Nakhjavani
David S. Ruhe
Ian C. Semple
Charles Wolcott

Podepsáno ve městě Haifě čtvrtého dne měsíce Qaulu stého dvacátého devátého roku Bahá’í letopočtu, čemuž odpovídá dvacátý šestý den měsíce listopadu roku 1972 podle gregoriánského kalendáře.

Vnitřní předpisy

PREAMBULE

Světový dům spravedlnosti je nejvyšší institucí Správního řádu, jehož charakteristické rysy, jehož pravomoci a jehož principy působení jsou jasně vyloženy ve Svatých Spisech Bahá’í Víry a jejich autorizovaných interpretacích. Tento Správní řád se na jedné straně skládá z uskupení volených rad, ať už světových, sekundárních a místních, které jsou obdařeny zákonodárnými, výkonnými a soudními pravomocemi nad Bahá’í společenstvím a na straně druhé se skládá z význačných a oddaných věřících jmenovaných ke konkrétním účelům ochrany a propagace Bahá’u’lláhovy Víry pod vedením Hlavy této Víry.

Tento Správní řád je jádrem a vzorem Světového řádu nastíněného Bahá’u’lláhem. Jeho instituce se budou v průběhu jeho božsky poháněného organického růstu rozšiřovat, budou rašit jeho pomocné větve a budou se rozvíjet podřízené orgány, budou se množit jejich aktivity a rozrůzňovat jejich funkce v souladu s principy a záměry, které Bahá’u’lláh zjevil pro pokrok lidského rodu.

I. ČLENSTVÍ V BAHÁ’Í SPOLEČENSTVÍ

Bahá’í společenství se skládá ze všech osob, které Světový dům spravedlnosti uznává, že splňují předpoklady Bahá’í věrovyznání a praktikování náboženského života.

1. Bahá’í věřící musí dosáhnout věku dvaceti jedna let, aby byl způsobilý volit a zastávat volený úřad.
2. Práva, výsady a povinnosti jednotlivých Bahá’í věřících jsou stanovena ve Spisech Bahá’u’lláha, ‘Abdu’l-Baháa a Shoghi Effendiho, jakož i určena Světovým domem spravedlnosti.

II. MÍSTÍ DUCHOVNÍ RADY

Pokaždé, je-li v jakékoli lokalitě počet místních Bahá’í, kteří dosáhli věku dvaceti jedna let, vyšší než devět, shromáždí se tito Bahá’í o prvním dni Rezvánu a zvolí místní správní orgán skládající se z devíti členů, který je znám jako Duchovní rada Bahá’í věřících oné lokality. Každá taková Rada bude načež každoročně volena o každém následném prvním dni Rezvánu. Členové budou zastávat úřad po období jednoho roku nebo do doby, kdy budou zvoleni jejich nástupci. Stane-li, že je výše zmíněný počet Bahá’í věřících v jakékoli lokalitě přesně devět, zformují se tito lidé svým společným prohlášením o prvním dni Rezvánu jako Duchovní rada.

1. Všeobecné pravomoci a povinnosti místní duchovní rady jsou stanoveny ve Spisech Bahá’u’lláha, ‘Abdu’l-Baháa a Shoghi Effendiho, jakož i určeny Světovým domem spravedlnosti.
2. Místní duchovní rada vykonává plnou jurisdikci nade všemi Bahá’í aktivitami a záležitostmi v rámci své lokality, které podléhají ustanovením místní Bahá’í ústavy.*
3. O oblasti jurisdikce Místní duchovní rady rozhoduje Národní duchovní rada
v souladu se zásadou stanovenou pro každou zemi Světovým domem spravedlnosti.
* tj. Vnitřní předpisy Místní duchovní rady


III. NÁRODNÍ DUCHOVNÍ RADY

Pokaždé, když Světový dům spravedlnosti rozhodne o tom, aby se v nějaké zemi nebo oblasti zřídila národní duchovní rada, zvolí hlasující členové Bahá’í společenství dané země nebo oblasti delegáty svého Národního konventu, a to způsobem a v čase, který rozhodne Světový dům spravedlnosti. Tito delegáti zvolí následně způsobem ustanoveným v Národní Bahá’í ústavě* devítičlenný orgán, který je znám jako Národní duchovní rada Bahá’í oné země nebo oblasti. Členové rady zůstávají v úřadu po období jednoho roku nebo až budou zvoleni jejich nástupci.
1. Všeobecné pravomoci a povinnosti národní duchovní rady jsou stanoveny ve Spisech ‘Abdu’l-Baháa a Shoghi Effendiho, jakož i určeny Světovým domem spravedlnosti.
2. Národní duchovní rada má výlučnou jurisdikci a pravomoc nade všemi aktivitami a záležitostmi Bahá’í Víry v celé své oblasti. Má se snažit stimulovat, sjednocovat a koordinovat mnohočetné aktivity místních duchovních rad a jednotlivých Bahá’í ve své oblasti a všemi možnými prostředky jim pomáhat k tomu, aby prosazovali jednotu lidstva. Navíc zastupuje své národní Bahá’í společenství ve vztahu k ostatním národním Bahá’í společenstvím a ke Světovému domu spravedlnosti.
3. Oblast jurisdikce Národní duchovní rady bude taková, jak ji definuje Světový dům spravedlnosti.
4. Hlavním úkolem Národního konventu je konzultace o Bahá’í aktivitách, plánech a programech a volba členů Národní duchovní rady, podle stanov Národní Bahá’í ústavy.

(a) Domnívá-li se Národní duchovní rada, že není v nějakém roce proveditelné nebo rozumné uspořádat Národní konvent, zajistí zmíněná Rada možnosti a prostředky, jejichž pomocí lze provést každoroční volbu a ostatní zásadní úkoly Konventu.
(b) Uvolněné místo člena Národní duchovní rady se obsadí prostřednictvím hlasování delegátů Konventu, který zvolil danou radu, hlasování proběhne korespondenčně nebo jakýmkoli jiným způsobem, který rozhodne Národní duchovní rada.


*(Vyhlášení práv a povinností Národní duchovní rady)


IV. POVINNOSTI ČLENŮ DUCHOVNÍCH RAD

K nejvýznačnějším a nejposvátnějším povinnostem, kterými jsou vázáni ti, kteří byli povoláni, aby iniciovali, řídili a koordinovali záležitosti Věci Boží jako členové jejích Duchovních rad, patří: všemi prostředky ve své moci získávat důvěru a náklonnost těch, kterým mají výsadu sloužit; prozkoumávat a seznamovat se s uváženými názory, převažujícími pocity a osobními přesvědčeními těch, jejichž blahobyt mají za svou závažnou povinnost podporovat; očistit své úvahy a obecné vykonávání svých záležitostí od odměřené rezervovanosti, podezírání z tajnůstkářství, dusivé atmosféry diktátorské agresívnosti a od všech slov a skutků, které mohou zavánět předpojatostí, sebestředností a předsudky; a mají si ve svých rukou podržet posvátné právo konečného rozhodnutí, ale zároveň mají zvát k diskusi, projednávat stížnosti, vítat rady a pečovat o smysl pro vzájemnou závislost a spolupartnerství, porozumění a vzájemnou důvěru mezi sebou samými a všemi ostatními
Bahá’í.


V. SVĚTOVÝ DŮM SPRAVEDLNOSTI

Světový dům spravedlnosti se skládá z devíti mužů, kteří byli zvoleni z řad Bahá’í společenství níže stanoveným způsobem.

1. VOLBY

Členové Světového domu spravedlnosti jsou voleni tajným hlasováním členy všech národních duchovních rad na setkání, které je známo jako Mezinárodní Bahá’í konvent.

a. Volby Světového domu spravedlnosti se konají jednou za pět let, nerozhodne-li Světový dům spravedlnosti jinak, a ti, kteří jsou zvoleni, setrvají v úřadu do doby, kdy budou zvoleni jejich nástupci a uskuteční se první řádné zasedání těchto nástupců.
b. Po obdržení výzvy k účasti na Konventu předloží každá Národní duchovní rada Světovému domu spravedlnosti jmenný seznam svých členů. Uznání a zasedací pořádek delegátů Mezinárodního konventu přísluší Světovému domu spravedlnosti.
c. Hlavním úkolem Mezinárodního konventu je volba členů Světového domu spravedlnosti, rozprava o záležitostech Bahá’í Věci po celém světě a vznášení doporučení a návrhů ke zvážení Světového domu spravedlnosti.
d. Zasedání Mezinárodního konventu se budou konat takovým způsobem, na němž se čas od času rozhodne Světový dům spravedlnosti.
e. Světový dům spravedlnosti stanoví proceduru, jejíž prostřednictvím odevzdají ti delegáti, kteří nemohou být na Mezinárodním konventu osobně přítomni své hlasovací lístky pro volbu Světového domu spravedlnosti
f. Pokud v době voleb usoudí Světový dům spravedlnosti, že pořádat Mezinárodní konvent není proveditelné nebo rozumné, stanoví Světový dům spravedlnosti způsob, jak se budou volby konat.
g. V den voleb se pečlivě prohlédnou a sečtou hlasovací lístky všech hlasujících a výsledek bude ověřen sčítači hlasů jmenovanými v souladu s pokyny Světového domu spravedlnosti.
h. Pokud člen nějaké národní duchovní rady, který hlasoval poštou, přestane být členem dané národní duchovní rady v období mezi odevzdáním svého hlasovacího lístku a datem sčítání hlasovacích lístků, jeho hlasovací lístek nicméně zůstává platným, ledaže by byl v mezidobí zvolen jeho nástupce a sčítači hlasů obdrželi hlasovací lístek tohoto nástupce.
i. V případě, že se z důvodu rovného počtu hlasů při prvním hlasování neurčí plný počet členů Světového domu spravedlnosti, pak se uskuteční jedno nebo více dodatečných hlasování o osobách, které získaly rovnost hlasů až do doby, kdy se zvolí všichni členové. Voliteli jsou v případě dodatečného hlasování členové národních duchovních rad, kteří jsou v úřadě v době, kdy se koná každé z následných hlasování.

2. UVOLNĚNÍ MÍSTA ČLENA

Uvolnění místa člena Světového domu spravedlnosti nastane po úmrtí člena nebo v následujících případech:

a) Pakliže jakýkoli člen Světového domu spravedlnosti spáchá hřích, který škodí obecnému dobru, může ho Světový dům spravedlnosti zbavit členství.
b) Světový dům spravedlnosti může podle svého uvážení vyhlásit, že se uvolnilo místo člena Světového domu spravedlnosti, pokud jde o jakéhokoli člena, který není podle mínění Světového domu spravedlnosti schopen plnit funkce členství.
c) Člen se může vzdát svého členství ve Světovém domě spravedlnosti pouze se souhlasem Světového domu spravedlnosti.

3. DOPLŇOVACÍ VOLBY

Uvolní-li se místo člena Světového domu spravedlnosti, svolá Světový dům spravedlnosti doplňovací volby k nejbližšímu možnému datu, nespadá-li však podle mínění Světového domu spravedlnosti toto datum příliš blízko k datu pravidelných voleb všech členů, v tomto případě může Světový dům spravedlnosti podle svého uvážení odložit obsazení prázdného místa do doby pravidelných voleb. Hlasujícími jsou při konání doplňkových voleb členové národních duchovních rad, kteří jsou v úřadu v době doplňkových voleb.

4. ZASEDÁNÍ

a) Po volbě Světového domu spravedlnosti svolá první zasedání člen, který byl zvolen nejvyšším počtem hlasů, nebo v jeho nepřítomnosti nebo jiné nezpůsobilosti ho svolá člen zvolený druhým nejvyšším počtem hlasů nebo v případě dvou nebo více členů, kteří obdrželi stejný nejvyšší počet hlasů, pak zasedání svolá člen vybraný losem z okruhu těchto členů. Následná zasedání se budou svolávat způsobem, o němž rozhodne Světový dům spravedlnosti.

b) Světový dům spravedlnosti nemá žádné funkcionáře. Bude zabezpečovat řízení svých zasedání a organizovat své činnosti způsobem, o kterém čas od času rozhodne.

c) Agenda Světového domu spravedlnosti se bude projednávat konzultací všech členů, vyjma toho, že Světový dům spravedlnosti může čas od času stanovit pro konkrétní druhy agendy nižší počet usnášeníschopných členů než je jejich plný počet.

5. PODPIS

Podpisem Světového domu spravedlnosti jsou slova „The Universal House of Justice“ nebo v perštině „Baytu’l-Adl-i-Azam“, která napíše ruka kteréhokoli z jeho členů z pověření Světového domu spravedlnosti. K tomuto podpisu bude ve všech případech připojena Pečeť Světového domu spravedlnosti.

6. ZÁPISY

Světový dům spravedlnosti zabezpečí zapsání a ověření svých rozhodnutí způsobem, který čas od času uzná za nutný.


VI. BAHÁ’Í VOLBY

K zachování duchovní povahy a záměru Bahá’í voleb se mělo upouští od praxe nominování kandidátů nebo volební agitace nebo jakéhokoli jiného postupu či aktivity, která poškozuje onu povahu a záměr. Během voleb by měla panovat poklidná a zbožná atmosféra, aby tak mohl každý volič hlasovat pouze pro ty, k jejichž podpoře byl inspirován modlitbou a rozjímáním.

1. Všechny druhy Bahá’í voleb, kromě voleb funkcionářů místních a národních duchovních rad a výborů, se provádějí tajným hlasováním prostou většinou hlasů.
2. Volby funkcionářů duchovní rady nebo výboru se provádějí tajným hlasováním většinovým usnesením rady nebo výboru.
3. V případě, že se z důvodu rovného počtu hlasů neurčí při prvním hlasování plný počet členů voleného orgánu, pak se uskuteční jedno nebo více dodatečných hlasování o osobách, které získaly rovnost hlasů až do doby, kdy se zvolí všichni členové.
4. Povinnosti a práva Bahá’í voliče nelze převést na někoho jiného ani je nelze vykonávat prostřednictvím zmocněnce.

VII. PRÁVO NA PŘEZKOUMÁNÍ

Světový dům spravedlnosti má právo na přezkoumání jakéhokoli rozhodnutí či činnosti jakékoli duchovní rady, ať národní nebo místní, a na schválení, úpravu či zrušení takového rozhodnutí nebo činnosti. Světový dům spravedlnosti má též právo zasahovat v jakékoli záležitosti, v níž duchovní rada nedokáže vyvinout činnost nebo dospět k rozhodnutí a podle svého uvážení požadovat, aby se daná činnost vyvinula, nebo přímo sám v oné záležitosti vyvíjet činnost.


VIII. ODVOLÁNÍ

Právo na odvolání nastává za okolností a bude se vykonávat podle postupů, které jsou nastíněny níže:

1. (a) Jakýkoli člen místního Bahá’í společenství se může odvolat proti rozhodnutí své místní duchovní rady k Národní duchovní radě, která stanoví, zda se bude záležitostí zabývat nebo ji vrátí zpět místní duchovní radě k přehodnocení. Týká-li se takové odvolání členství nějaké osoby v Bahá’í společenství, je povinností Národní duchovní rady, aby se věcí zabývala a případ rozhodla.

(b) Jakýkoli Bahá’í se může odvolat proti rozhodnutí své národní duchovní rady ke Světovému domu spravedlnosti, který stanoví, zda se bude danou věcí zabývat nebo ji ponechá v rámci konečné jurisdikce národní duchovní rady.

(c) Vyvstanou-li mezi dvěma nebo více místními duchovními radami jakékoli rozpory a nejsou-li tyto rady schopny je vyřešit, může kterákoli z těchto rad předložit tuto záležitost národní duchovní radě, která načež případ rozhodne. Nevyhovuje-li poté rozhodnutí národní duchovní rady jakékoli zainteresované radě, nebo má-li místní duchovní rada kdykoli důvod se domnívat, že činnosti její národní duchovní rady nepříznivě ovlivňují blaho a jednotu společenství pod správou oné místní rady, má po snaze o urovnání svých názorových rozporů s národní duchovní radou v obou případech právo se odvolat ke Světovému domu spravedlnosti, který stanoví, zda záležitost rozhodne nebo ji ponechá v rámci konečné jurisdikce národní duchovní rady.

Duchovní rada.2. Odvolatel, ať instituce nebo jednotlivec, podá odvolání v první instanci radě, jejíž rozhodnutí je bráno v potaz, a to buď k přehodnocení případu onou radou nebo k jeho předložení vyššímu orgánu. Ve druhém případě přináleží oné radě povinnost předložit odvolání spolu se všemi podrobnostmi dané záležitosti. Odmítne-li rada odvolání předložit, nebo nedokáže-li tak učinit v přiměřené době, může odvolatel podat případ přímo k vyššímu orgánu.


IX. SBORY PORADCŮ


Instituci Sboru poradců vytvořil Světový dům spravedlnosti, aby do budoucnosti rozšířil specifické funkce ochrany a propagace udělené Rukám Věci Boží. Členové těchto sborů jsou jmenováni Světovým domem spravedlnosti.

1. O funkčním období poradce, počtu poradců každého Sboru a hranici oblasti, v níž každý sbor poradců působí, rozhodne Světový dům spravedlnosti.
2. Poradce zastává svou funkci pouze v rámci své oblasti a přemístí-li své bydliště mimo oblast, pro niž byl jmenován, zříká se automaticky svého jmenování.
3. Postavení a konkrétní povinnosti poradce způsobují, že nepřichází v úvahu, aby sloužil v místních a národních správních orgánech. Je-li zvolen do Světového domu spravedlnosti, přestává být poradcem.

X. POMOCNÉ SBORY

V každé oblasti jsou zřízeny dva Pomocné sbory, z nichž jeden je pro ochranu a druhý pro propagaci Víry. Počty jejich členů určí Světový dům spravedlnosti. Členové těchto Pomocných sborů slouží pod vedením Kontinentálních sborů poradců a jednají jako jejich zástupci, asistenti a rádci.

1. Členy Pomocných sborů jmenuje Kontinentální sbor poradců z řad věřících dané oblasti.
2. Každému členu Pomocného sboru je přidělena konkrétní působnost, v níž má sloužit, a mimo tuto působnost, není-li k tomu poradci konkrétně zmocněn, coby člen Pomocného sboru nepracuje.
3. Člen Pomocného sboru je volitelný do jakéhokoli volitelného úřadu, avšak je-li zvolen do nějakého správního postu na národní nebo místní úrovni, musí se rozhodnout, zda si ponechá členství ve Sboru, nebo přijme správní post, jelikož nemůže sloužit v obou funkcích současně. Je-li zvolen do Světového domu spravedlnosti, přestává být členem Pomocného sboru.

XI. NOVELIZACE

Tuto Ústavu lze novelizovat rozhodnutím Světového domu spravedlnosti za přítomnosti všech jeho členů.

Autor: Světový Dům Spravedlnosti - Kategorie: Bahá'í - Strany: 0 - Kapitoly: 0
© Erfán & phpRS Bahá’í index-cz