"... merüljetek bele ezen Óceánba, melynek mélyén a
bölcsesség és szavak gyöngyei rejteznek..."
Bahá'u'lláh
Keresés
Részletes keresés

Kategorie
  Bahá’í
    Bahá’u’lláh
    ‘Abdu’l-Bahá
   A Báb
   Az Igazságosság Egyetemes Háza
   Bahá’í Nemzetközi Közösség (ENSZ iroda)
   Összeállítások
   Ruhi és serdülő könyvek idézetei
   Shoghi Effendi
   Tanmesék gyermekeknek
   Vegyes
 

A Legszentebb Könyv (A Kitáb-i-Aqdas)


Baha'u'lláh: A Legszentebb Könyv (A Kitáb-i-Aqdas)

Tartalomjegyzék
Előszó
Bevezetés
A Kitáb-i-Aqdas leírása (Shoghi Effendi)
A Kitáb-i-Aqdas
Egyes kiegészítő szövegek
Kérdések és válaszok
A Kitáb-i-Aqdas törvényeinek és rendeléseinek összegzése és rendszerezése (szinopszis és kodifikáció)
Jegyzetek
Szómagyarázat
A Kitáb-i-Aqdas Shoghi Effendi által fordított részeinek mutatója
Tárgymutató
Mutató az arab és perzsa szavak átírásához

Előszó

    Shoghi Effendi, a bahá’í hit Védnöke

1953-ban Tízéves Tervének egyik céljaként azt

jelölte meg, hogy a teljes fordítás elengedhetetlen

előzményeként készüljön el a Kitáb-i-Aqdas*

Törvényeinek és Rendeléseinek Összegzése

(szinopszisa) és Rendszerezése (kodifikációja). A

rendszerbe öntésen ő maga dolgozott, de haláláig,

1957-ig nem tudta befejezni. A feladat

megvalósítása az ő munkája alapján tovább

folytatódott, és a kész kötet 1973-ban látott

napvilágot. Az Összegzés és rendszerezés

(Szinopszis és kodifikáció), valamint a magyarázó

jegyzetek mellett a kiadvány magában foglalta a

Kitáb-i-Aqdas azon részeit is, melyeket Shoghi

Effendi maga fordított, és melyek különféle

könyvekben korábban már megjelentek. A  Legszentebb

Könyv mellett a Kérdések és válaszok, az Aqdas

függelékének anyaga is feldolgozásra került benne.

Az Igazság Egyetemes Háza 1986-ban úgy határozott,

hogy eljött az idő, mikor a Legszentebb Könyv angol

nyelvű fordításának elkészítése lehetségessé és

alapvető fontosságúvá vált, és a munka elvégzését

az 1986-1992-es Hatéves Terv egyik célkitűzésévé

tette. Angol nyelvű megjelentetését más nyelvre

való fordítások is követni fogják.
    Minthogy a Kitáb-i-Aqdas Szent Irat, fontos

volt, hogy olyan formában kerüljön bemutatásra,

melyet könnyedén és ihlettel lehet olvasni, és ne

árasszák el a tudományos szövegekben gyakori

lábjegyzetek és hivatkozások. Mindazonáltal, annak

érdekében, hogy az olvasó a szöveg folyását és

változó témáit követni tudja, az anyagot

bekezdésekre tördeltük - bár ez nem szokásos az

arab nyelvű irodalmi munkákban -, és az egyszerűbb

megtalálást és a tárgymutató könnyebb használatát

elősegítendő, valamint hogy a különféle nyelveken

megjelenő fordítások utalásai azonosak legyenek, a

bekezdéseket megszámoztuk.
    Az Aqdas szövege után Bahá’u’lláh azon

Írásainak rövid gyűjteménye található, melyek a

Legszentebb Könyv kiegészítései, továbbá a Kérdések

és válaszok angol fordítása, mely itt kerül először

publikálásra.
    Shoghi Effendi kijelentette, hogy az Aqdas

angol fordítását “terjedelmes jegyzetekkel kell

ellátni”. A jegyzetállomány összeállításában a cél

az azon pontokra való összpontosítás volt, melyek

az arabul nem beszélők számára nehezen érthetők,

vagy melyek bizonyos okok miatt tisztázást avagy

további háttér-információt kívánnak, és nem azzal

az igénnyel készült, hogy ezen alapvető

megfontolásokon túl a szöveg átfogó magyarázatát is

adja.
    A jegyzetállomány, melyet az Összegzés és

rendszerezés (Szinopszis és kodifikáció) után

helyeztünk el, folyamatos számozással van ellátva.

Mindegyik pont elején ott áll az idézet, amelyre

vonatkozik, valamint a bekezdés száma, ahol a

szövegrész található. Ez megkönnyíti a szöveg és a

jegyzetek egyeztetését, s egyszersmind lehetőséget

biztosít az olvasónak arra, hogy amennyiben úgy

kívánja, a jegyzetállományt önmagában, a szöveghez

való gyakori visszatérés nélkül is

tanulmányozhassa. Az ilyetén felépítés remélhetőleg

kielégíti a széles, különféle háttérrel és

érdeklődési területtel rendelkező olvasótábor

igényeit.
    A tárgymutatóban a kötet összes részében

előforduló téma megtalálható.
A Kitáb-i-Aqdas jelentőségét és jellegét, valamint

az általa felölelt témákat Shoghi Effendi írta le

szemléletesen az első bahá’í évszázadot átfogó

történeti munkájában, a God Passes By (Isten

köztünk járt)-ban. Az olvasónak való

segítségnyújtás szándékával ezeket a részeket is

beemeltük a jelen kötetbe, és közvetlenül a

bevezetés után olvashatók. A Könyv jobb

áttekintéséhez további lehetőséget kínál az

Összegzés és rendszerezés (Szinopszis és

kodifikáció), melyet ehelyütt újólag

megjelentetünk.

A fordító megjegyzése: A magyarul már megjelent

szövegeken csak a könyv egységes szóhasználata

által megkívánt mértékig változtattunk.
 
Bevezetés

    A jelen esztendő a bahá’í korszak 149. éve.

100 esztendő telt el azóta, hogy Bahá’u’lláh, Isten

egyetemes Kinyilatkoztatásának Hordozója

mennybement. E kinyilatkoztatás arra rendeltetett,

hogy az emberiséget elvezesse kollektív

nagykorúságába. Az évfordulót a hívők olyan

közössége élheti meg, kiknek összessége átfogja az

emberi faj egészét, és az elmúlt másfél évszázad

során a földgolyó legeldugottabb tájain is gyökeret

vert. Mindez ékesen bizonyítja, hogyan munkálkodnak

a világban a Bahá’u’lláh eljövetele által

megébresztett egység-erők. Ezen erők működésének

további bizonyítéka, hogy a Bahá’u’lláh által

kinyilatkoztatott jövőkép milyen pontosan megfelel

jelenkori emberi tapasztalatainknak. Megfelelő

időpont ez arra, hogy megjelenjék Kinyilatkoztatása

Könyvek Könyvének, “Legszentebb Könyvének” első

hivatalos angol fordítása. Ebben Bahá’u’lláh Isten

törvényeit egy olyan Törvénykorszakra fekteti le,

mely Isten rendelése szerint nem kevesebb, mint

ezer esztendőig fog tartani.
    A Bahá’u’lláh Szent Szövegeit tartalmazó

több, mint száz kötet közül a Kitáb-i-Aqdas

egyedülálló fontossággal bír. Kinyilatkoztatója

Üzenetének az a célja, “hogy az egész világot

újjáépítse”. A Kitáb-i-Aqdas egy olyan eljövendő

világcivilizáció Alaptörvénye, melynek

felépítéséért Bahá’u’lláh eljött közénk. A benne

foglalt szabályok szilárdan a régebbi vallások

alapzatára támaszkodnak, mert, saját szavaival

élve, “ez Isten változhatatlan Hite, örök a

múltban, örök a jövőben”. E Kinyilatkoztatásban a

múlt fogalmai a megértés új szintjére emelkednek,

és a társadalmi törvények, melyek a most hajnalodó

korszaknak megfelelően kerültek megváltoztatásra,

úgy vannak megalkotva, hogy az emberiséget

elvezessék egy olyan világcivilizációba, melynek

csodáit jelenleg még alig tudjuk elképzelni.
    A régebbi nagy vallások érvényének

megerősítéseképpen a Kitáb-i-Aqdas megismétli az

előző Isteni Hírnökök által hirdetett örök

igazságokat: Isten egységét, a felebaráti

szeretetet és a földi élet végső erkölcsi célját.

Ugyanakkor a régebbi vallási törvények közül

eltávolítja azon elemeket, melyek akadályoznák a

világ kibontakozóban lévő egyesülését és az emberi

társadalom újraformálását.
    Isten ezen korszakra rendelt Törvénye az

egész emberi család szükségleteivel foglalkozik. A

Kitáb-i-Aqdas-ban vannak olyan törvények, melyeket

elsősorban az emberiség egy bizonyos részéhez

intéztek, számukra azonnal érthetőek, de a más

kultúrából érkezettek számára első olvasásra

homályosak lehetnek. Ilyen például annak  tilalma,

hogy embertársainknak meggyónjuk bűneinket, mely,

míg a keresztény hátterűek számára érthető, másokat

zavarba hozhat. Számos törvény kapcsolódik elmúlt

Törvénykorszakok szabályaihoz, elsősorban a két

előzőhöz, a Mohamed és a Báb által

kinyilatkoztatottakhoz, melyek a Koránban, illetve

a Bayánban öltöttek testet. Mindazonáltal, bár az

Aqdas egyes rendelkezései ilyen célzott utalással

bírnak, emellett egyetemes jelentést is hordoznak.

Törvényén keresztül Bahá’u’lláh fokozatosan felfedi

a tudás és viselkedésmód azon új szintjeit, melyre

a világ népei hívatnak. Előírásait szellemi

magyarázat keretébe helyezi, és mindig az olvasó

szeme előtt tartja az alapelvet, miszerint e

törvények, bármilyen tárggyal foglalkozzanak is,

azon többszörös célt szolgálják, hogy nyugalmat

hozzanak a társadalomba, magasabbra emeljék az

emberi viselkedés normáit, kiterjesszék a megértés

határait és szellemi értékek iránt fogékonnyá

tegyék minden egyén életét. Hiszen, végső soron, a

vallási törvények mindenkor az egyén lelkének

Istennel való kapcsolatáról, valamint szellemi

értelemben vett végcéljának beteljesüléséről

szólnak. “Ne gondoljátok - erősíti meg Bahá’u’lláh

-, hogy csupán egy törvénykönyvet nyilatkoztattunk

ki néktek. Ó, nem, hanem feltörtük Mi a hatalom és

erő ujjával a Nemes Bor pecsétjét.” Törvénykönyve

az Ő “legsúlyosabb bizonyítéka minden ember

számára, és a Mindenek Felett Könyörületes

bizonysága mindeneknek, kik a mennyben, és

mindeneknek, kik a földön lakoznak”.
    A Kitáb-i-Aqdas-ban feltáruló szellemi

világegyetemről szóló jelen bevezetés csak úgy

érheti el a célját, ha megismerteti az olvasót azon

értelmező és törvényhozó intézményekkel, melyeket  

Bahá’u’lláh elválaszthatatlanul összekapcsolt az

emígyen kinyilatkoztatott törvényrendszerrel.

Útmutatásaiban alapvető fontosságú az az

egyedülálló szerep, melyet Írásai - sőt maga az

Aqdas szövege is - legidősebb fiára,

‘Abdu’l-Bahá-ra ruháznak. Ezen egyedülálló alak

egyszerre az Atyja által tanított életminta

Példaképe, tanításainak Isten által ihletett

hiteles Értelmezője, és azon Szövetség Középpontja

és Központi Pillére, mit a bahá’í kinyilatkoztatás

szülőatyja az Őt felismerőkkel kötött. ‘Abdu’l-Bahá

működésének huszonkilenc éve a bahá’í világot a

magyarázatok ragyogó tárházával gazdagította, s ez

széles távlatokat nyit Atyja céljának megértéséhez.
    ‘Abdu’l-Bahá Végakaratában és

végrendeletében legidősebb unokájára, Shoghi

Effendire ruházta az Ügy Védnökének és a Hit

tanításai csalhatatlan értelmezőjének tisztjét, és

megerősítette Bahá’u’lláh azon szavait, melyek

hitelességet és isteni vezérletet ígértek az

Igazság Egyetemes Háza számára minden olyan

kérdésben, “melyet a Könyv külső formában nem

nyilatkoztatott ki”. A Védnökség és az Igazság

Egyetemes Háza, Shoghi Effendi szavaival élve,

emígyen Bahá’u’lláh és ‘Abdu’l-Bahá

“iker-örökösének” tekinthető; ezek a

Kitáb-i-Aqdas-ban megalapított és előre vetített,

majd ‘Abdu’l-Bahá által  Végakaratában

részletesebben kifejtett Igazgatási Rend legfőbb

intézményei.
    Működésének harminchat esztendeje alatt

Shoghi Effendi megteremtette a választott Szellemi

Tanácsok struktúráját, azon Igazság Házainak

csíráit, melyekre a Kitáb-i-Aqdas utal.

Közreműködésükkel elkezdte annak az Isteni Tervnek

a szisztematikus megvalósítását, melyet

‘Abdu’l-Bahá a Hit világméretű terjesztésére

kidolgozott. Az erős igazgatási szervezetre

alapozva Shoghi Effendi elindította azon

folyamatokat, melyek előkészítették az Igazság

Egyetemes Háza megválasztását. Erre először 1963.

áprilisában került sor. A testületet titkos és

többségi szavazással választják a világ felnőtt

bahá’í hívői, háromlépcsős rendszerben. Az Igazság

Egyetemes Háza hatáskörének áthághatatlan kereteit

és az intézmény sziklaszilárd szellemi alapzatát

Bahá’u’lláh kinyilatkoztatott Szava, valamint a

Szövetség Középpontjának és az Ügy Védnökének

kötelező érvényű értelmezései és magyarázatai

alkotják.
    Ami magukat a törvényeket illeti, a gondos

tanulmányozás megmutatja, hogy három területet

szabályoznak: az egyén kapcsolatát Istennel, az

egyénnek közvetlenül hasznára váló fizikai és

szellemi dolgokat, és az egyének, valamint az egyén

és társadalom közötti kapcsolatot. Mindezek a

következő felosztásba sorolhatók: ima és böjtölés;

a házasságra, válásra és öröklésre vonatkozó, a

személyek állását meghatározó törvények; egyéb

törvények, rendelvények, tilalmak és intések;

valamint előző Törvénykorszakok bizonyos

törvényeinek és rendelvényeinek eltörlése. Az Aqdas

részeinek szembeszökő jellegzetessége rövidségük.

Együttesen egy rendkívül széles ívű szabályozásnak

alkotják a magját, amely az eljövendő évszázadok

folyamán fog megteremtődni. A törvényeket

részletesebben az Igazság Egyetemes Háza fogja

kifejteni, azon felhatalmazás alapján, melyet maga

Bahá’u’lláh ruházott rá. ‘Abdu’l-Bahá egyik

Táblájában a következőképpen világítja meg ezen

alapelvet:

    “Az Isten Törvényének alapzatát képező

nagyfontosságú dolgokról a Szöveg világosan beszél,

de a kiegészítő törvények az Igazság Házára

hagyatnak. Az ebben rejlő bölcsesség az, hogy az

idő sohasem áll meg, minthogy a változás ezen

világ, idő és hely szükségszerű minősége és lényegi

jellemzője. Ezért az Igazság Háza ennek megfelelően

fog cselekedni...
    Ez röviden a bölcsesség amögött, hogy a

társadalmi törvények miért hagyattak az Igazság

Házára. Hasonlóképpen, az iszlámban sem került

kinyilatkoztatásra minden szabály részletesen; mi

több, egytizedük tizede sem szerepelt a Szövegben;

bár minden nagyfontosságú dologra kifejezett utalás

történik, kétségtelenül törvények ezrei voltak,

melyeket nem határozott meg. Ezeket későbbi korok

pap-hittudósai fejtették ki az iszlám jogalkotást

igazgató törvények szerint, és az eredetileg

kinyilatkoztatott rendelvényekből az egyes  

pap-hittudósok egymásnak ellentmondó

következtetésekre jutottak*. Mindezeket

betartatták. Ma a törvények származtatásának joga

az Igazság Házának testületéé, és a tanult elmék  

általi levezetések és következtetések semmiféle

hatalommal nem bírnak, hacsak azokat az Igazság

Háza törvénybe nem iktatja. A különbség pontosan

az, hogy az Igazság Háza testületének

következtetései és döntései okából, mely Háznak

tagjait a bahá’í világközösség választja, s kiket a

hívők ismernek, semmiféle összekülönbözés nem fog

támadni; míg az egyes pap-hittudósok és világi

tudósok által levontak bizonyosan ellenkezéshez

vezetnének, és szakadást, megosztottságot és

széthullást idéznének elő. A Szó egyedülisége

megsemmisíttetne, a Hit egysége eltűnne, és Isten

Hitének építménye megrendülne.”

    Bár az Igazság Egyetemes Háza kifejezetten

felruháztatott azon joggal, hogy a saját maga által

hozott törvényeket megváltoztassa vagy visszavonja

- emígyen biztosítván a bahá’í törvényeknek az

alapvető fontossággal bíró  rugalmasságot -, nem

helyezhet hatályon kívül vagy változtathat meg

egyetlen törvényt sem, melyet a szent Szöveg

kifejezetten lefektet.
    Az a társadalom, melyhez az Aqdas bizonyos

törvényei szólnak, csak fokozatosan jön majd létre,

és Bahá’u’lláh rendelkezett is a bahá’í törvények

fokozatosan történő bevezetéséről:

    “Bizony, Isten törvényei olyanok, mint egy

óceán, és az emberek gyermekei, mint a halak, ó,

bárcsak tudnák. Mindazonáltal, betartásukban

tapintat és bölcsesség szükségeltetik... Minthogy a

legtöbb ember gyenge és messze bolyong Isten

céljától, ezért tapintatra és megfontoltságra van

szükség mindenkor, hogy ne történhessék semmi, mely

zavart vagy széthúzást keltene, vagy felzúdulást

váltana ki a nemtörődömök között. Bizony, az Ő

bősége nagyobb, mint az egész világegyetem, és

ajándékai elborítanak mindeneket, kik a földön

lakoznak. Az emberiséget a szeretet és türelmesség

szellemében kell elvezetni az igazi megértés

óceánjához. A Kitáb-i-Aqdas maga is ékesszóló

bizonysága Isten szerető gondviselésének.”

    A törvények fokozatos bevezetésének

alapelvét egy Shoghi Effendi nevében 1935-ben írt

levél fejti ki részletesebben. Ennek címzettje az

egyik Országos Szellemi Tanács volt:

    “A Bahá’u’lláh által az Aqdas-ban

kinyilatkoztatott törvények szigorúan kötelezőek

minden hívő vagy bahá’í intézmény számára, akár

keleten, akár nyugaton, amikor ez megvalósítható,

és nem kerül összeütközésbe az ország polgári

törvényeivel. Bizonyos ... törvényeket minden

hívőnek úgy kell tekintenie, mint egyetemesen és

életbe vágóan fontos módon betartandókat. Másokat

már egy olyan társadalmi lépcsőfok számára alkottak

meg, mely a mai zavaros körülményekből fog

kiemelkedni... A Bahá’u’lláh által

kinyilatkoztatott törvények alkalmazásából fakadó

részletekben és másodlagos fontosságú dolgokban,

valamint abban, ami az Aqdas-ban nem került

kinyilatkoztatásra, a szabályalkotás joga az

Igazság Egyetemes Házáé. Ez a testület

kiegészítheti, de soha nem érvénytelenítheti, sem

nem módosíthatja a legkevésbé sem azt, mit

Bahá’u’lláh már megalkotott. A Védnöknek sincs joga

arra, hogy enyhítse a kötelező érvényét, hát még

hogy megsemmisítse egy ilyen alapvető és szent

Könyv előírásait.”

    Ezen fordítás megjelenése semmiben sem

növeli a bahá’iok számára kötelező törvények körét.

Mikor időszerűnek ítéltetik, a bahá’í világot

értesíteni fogják arról, hogy milyen további

törvények válnak kötelezővé, és ugyanakkor

megszületnek majd azon vezérelvek vagy kiegészítő

szabályok is, melyek alkalmazásukhoz szükségesek.
    A Kitáb-i-Aqdas törvényei általában tömören

fogalmaznak. Ennek egyik példája az, hogy sok

közülük úgy alkottatott meg, mintha csak férfiak

számára lenne kötelező, de a Védnök írásaiból

nyilvánvaló, hogy ahol Bahá’u’lláh a férfitől a nő

felé irányuló dolgot szabályoz, az mutatis mutandis

a nő felől a férfi felé is igaz, hacsak a

szövegkörnyezet azt ki nem zárja. Például a

Kitáb-i-Aqdas megtiltja, hogy egy férfi feleségül

vegye apja feleségét (vagyis a tulajdon

mostohaanyját), és a Védnök kijelenti:

hasonlóképpen tilos, hogy egy nő feleségül menjen a

mostohaapjához. A Törvény szellemének ilyetén

megértése messzemenő következményekkel bír a nemek

közötti egyenlőség alapvető fontosságú bahá’í

alapelvének fényében, és a szent Szöveg

tanulmányozása közben mindig szem előtt tartandó.

Megkerülhetetlen természeti adottság, hogy férfiak

és nők bizonyos jellemzőikben és funkcióikban

különböznek egymástól, és ez teszi lehetővé, hogy a

társadalom egyes területein kiegészítő szerepet

játszhassanak; de fontos ‘Abdu’l-Bahá kijelentése,

mely szerint ezen Törvénykorszakban “a férfiak és

nők egyenlősége, egyes elhanyagolható területek

kivételével, teljességgel és kategorikusan

kijelentetett”.
    Említés történt már a Kitáb-i-Aqdas és az

előző Törvénykorszakok Szent Könyvei közötti szoros

kapcsolatról. Különösen közeli e rokonság a

Bayánnal, a Báb törvénykönyvével. E kapcsolatot a

Védnök nevében írt egyes levelek részletei a

következőképpen világítják meg:

    “Shoghi Effendi úgy érzi, hangsúlyozni kéne

a bahá’í kinyilatkoztatás egységét, mint olyat,

mely magában foglalja a Báb Hitét is... A Báb Hitét

nem szabad elválasztani Bahá’u’lláh-étól. Bár a

Bayán tanításait eltörölték és hatálytalanították

az Aqdas törvényei, mégis, azon tény miatt,

miszerint a Báb magát Bahá’u’lláh Előfutárának

tekintette, Törvénykorszakát egyetlen egységnek

kell tekintetünk Bahá’u’lláh-éval, aholis az első

bevezetésként szolgál a második eljöveteléhez.”

    “A Báb kijelenti, hogy törvényei átmenetiek

és az eljövendő Megnyilvánulás által való

elfogadástól függnek. Ezért, hogy az Aqdas

könyvében Bahá’u’lláh megerősít bizonyos, a

Bayánban található törvényeket, másokat módosít, és

sokat eltöröl.”

    Miként a Bayánt a Báb, hasonlóképpen

nyilatkoztatta ki Bahá’u’lláh a Kitáb-i-Aqdas-t

1873 körül, működésének mintegy a közepén, úgy húsz

évvel azután, hogy a teheráni Síyáh-Chál-ban

először hírét kapta küldetésének. Egyik Táblájában

jelzi, hogy még kinyilatkoztatása után is

visszatartotta az Aqdas-t egy ideig, mielőtt

elküldte volna a barátoknak Iránba. Ezután, Shoghi

Effendi szavaival élve:

    “Amint küldetése a végéhez közeledett,

Törvénykorszaka alapvető előírásainak

Kitáb-i-Aqdas-beli megformálását követte bizonyos

olyan szabályozások és alapelvek kinyilatkoztatása,

melyek Hite középpontjában állnak, korábban

kinyilvánított igazságok újbóli megerősítése,

előzőleg már lefektetett törvények részletesebb

kimunkálása és megvilágítása, további próféciák és

figyelmeztetések kinyilatkoztatása, és egyéb

rendelvények meghozatala, melyek kiegészítésként

szolgáltak Legszentebb Könyvének előírásaihoz.

Ezeket számtalan Táblában jegyezték fel, melyeket Ő

élete legutolsó napjaiig folyamatosan

nyilatkoztatott ki...”

    Ezen munkák közé tartozik a “Kérdések és

válaszok”, egy olyan összeállítás, melyet

Zaynu’l-Muqarrabín, Bahá’u’lláh Írásainak

legkiemelkedőbb átmásolója alkotott. A

Bahá’u’lláh-hoz különféle hívők által intézett

kérdésekre adott válaszokat tartalmazó mű

felbecsülhetetlen függelékét alkotja a

Kitáb-i-Aqdas-nak. A hasonló szellemben íródott

Táblák közül a legfigyelemreméltóbbak 1978-ban

láttak angolul napvilágot a   Tablets of

Bahá‘u’lláh Revealed after the Kitáb-i-Aqdas

(Bahá’u’lláh Kitáb-i-Aqdas-t követően

kinyilatkoztatott Táblái) című összeállításban.
    A Legszentebb Könyv kinyilatkoztatása után

néhány esztendővel Bahá’u’lláh kézzel írott

példányokat küldetett az iráni bahá’ioknak, és a

mohamedán időszámítás szerinti 1308. évben

(1890-1891), élete alkonyán gondoskodott a Könyv

eredeti arab szövegének Bombay-ben való

megjelentetéséről.
    Szót kell ejteni arról a nyelvi stílusról

is, mely a Kitáb-i-Aqdas angol kiadásában

megjelenik. Bahá’u’lláh csodálatos mestere volt az

arab nyelvnek, és olyan Táblákban és egyéb

Írásokban, ahol az arabot jellemző jelentésbeli

pontosság különösen illett az alapgondolat

kibontásához, előszeretettel használta. A nyelv

megválasztásán túl azonban az Aqdas stílusa maga is

emelkedett, érzelemgazdag és lenyűgöző, főleg

azoknak, akik számára ismerős az a nagyszerű

irodalmi hagyomány, amelyből kinőtt. A fordítás

feladatához nekikészülődvén a Shoghi Effendi előtt

álló kihívás az volt, hogy olyan angol stílust

találjon, mely nemcsak a szöveg pontos jelentését

adja híven vissza, de az olvasóban a meditatív

áhítat azon érzését is felkelti, ami az eredeti

olvasásakor az embert elfogja. A választott, a 17.

századi angol Biblia-fordítók stílusára emlékeztető

kifejezési forma képes megragadni Bahá’u’lláh

arabságának emelkedettségét, és érthető a kortárs

olvasónak is. Shoghi Effendi fordításait ugyanakkor

az eredeti szövegek utalásainak és értelmének

egyedülállóan ihletett megértése hatja át.
    Bár mind az arab, mind az angol gazdag

szókinccsel és változatos kifejezési módokkal

rendelkezik, nyelvi formáik mégis nagyon

különböznek egymástól. A Kitáb-i-Aqdas arabságát

nagyfokú tömörség és a kifejezésmód rövidsége

jellemzi. A stílus jellemzője, hogy amennyiben egy

fogalmi tartalom nyilvánvaló, nem kell külön

kifejteni. Ez nehézséget okoz az olyan olvasónak,

akinek kulturális, vallási és irodalmi háttere

gyökeresen különbözik az arabétól. Egy bekezdés,

melynek tartalma az arabban teljesen egyértelmű,

szó szerinti angol fordításban sok esetben homályos

lenne. Ezért szükséges volt, hogy az ilyen

bekezdések fordításába beemeljék az arab mondat

azon elemét, mely az eredetiben nem mondatik ki.

Ugyanakkor nagyon fontos, nehogy indokolatlanul

sokat tegyenek hozzá az eredetihez, vagy jelentését

korlátozzák. A szépség és a kifejezés tisztasága,

valamint az irodalmiság közötti egyensúly

megtalálása volt a fordítókra váró egyik nagy

feladat, mely miatt egyes bekezdések fordítását

újra és újra végig kellett gondolni. További

nehézséget jelentett bizonyos arab kifejezések jogi

értelme, hiszen ezek jelentésmezőinek egyes elemei

különböznek az angolban használt hasonló

szavakéitól.
    Egy Szent Szöveg fordítása nyilvánvalóan

különleges gondosságot és szöveghűséget igényel. És

ez méginkább így van egy Törvénykönyv fordításakor,

ahol életbevágó, hogy az az olvasót ne vezesse

félre, vagy ne bonyolódjék meddő vitákba. Miként

előre látható volt, a Legszentebb Könyv lefordítása

rendkívül nehéznek bizonyult, és sok ország

szakértőivel folytatott tanácskozást igényelt.

Minthogy a szöveg mintegy harmadát Shoghi Effendi

már lefordította, a többi esetében három

szempontnak kellett megfelelni: a jelentés

pontossága, az angol fordítás nyelvi szépsége és

hűség a Shoghi Effendi által használt stílushoz.
    Kijelenthetjük,  hogy a fordítás olyan

fokra jutott, mely az eredeti elfogadható

átültetését képviseli. A szöveg ugyanakkor

kétségtelenül kérdéseket és javaslatokat fog

ébreszteni, melyek további megvilágítást adhatnak a

tartalomra nézve. Mélyen hálásak vagyunk az Aqdas

fordítására és lektorálására, valamint a

jegyzetállomány megalkotására kijelölt Bizottságok

tagjainak lankadatlan és lelkiismeretes

munkájukért. Bizonyosak vagyunk benne, hogy a

Kitáb-i-Aqdas első hivatalos angol kiadása lehetővé

fogja tenni olvasói számára, hogy a bahá’í

Törvénykorszak Könyvek Könyvének nagyszerűségébe

legalább egy aprócska bepillantást nyerhessenek.
    Világunk eljutott egy olyan változásokkal

terhes kor legsötétebb pontjára, melyhez hasonlót

zaklatott történelme során még soha nem élt meg.

Népei, bármely fajhoz, nemzethez vagy valláshoz

tartozzanak is, arra szólíttatnak, hogy vessenek

alá minden alacsonyabbrendű hűséget és korlátozó

önazonosságot egységüknek, mint egyetlen

bolygó-méretű haza polgárainak. Bahá’u’lláh

szavaival: “Az emberiség jóléte, békéje és

biztonsága meg nem teremtethetik, hacsak és mígnem

egysége szilárdan meg nem alapíttatik”. Adja Isten,

hogy a Kitáb-i-Aqdas ezen fordítása új lendületet

adjon ezen egyetemes látomás megvalósításához, és

új távlatokat nyisson a világméretű gyógyulási

folyamatban.

az Igazság Egyetemes Háza
 
A Kitáb-i-Aqdas leírása
RÉSZLET SHOGHI EFFENDI GOD PASSES BY (ISTEN KÖZTÜNK

JÁRT) CÍMŰ, AZ ELSŐ BAHÁ’Í ÉVSZÁZAD TÖRTÉNETÉRŐL

SZÓLÓ MŰVÉBŐL

    Bármennyire egyedülálló és döbbenetes volt

is e Bejelentés (a királyokhoz intézett levelek - a

ford.), csupán bevezetőként szolgált Szerzője

alkotó erejének egy még hatalmasabb

megnyilvánulásához, és ahhoz, mit működése

legjelentősebb cselekedeteként tekinthetünk - a

Kitáb-i-Aqdas közzétételéhez. A Könyv, melyre már a

Kitáb-i-Íqán-ban utalás történik, mely az

elsődleges letéteményese azon törvénynek, melyet

Ézsaiás próféta előrevetített, és melyet a

Jelenések Könyvének írója az “új égnek” és az “új

földnek”, “Isten sátorának”, a “Szent Városnak”, a

“Menyasszonynak”,  az “ új Jeruzsálemnek, amely az

Istentől szálla alá a mennyből” nevezett, ezen

“Legszentebb Könyv”, melynek szabályai nem

kevesebb, mint ezer évig sérthetetlenek kell

maradjanak, és melynek rendszere magába fogja

ölelni az egész bolygót, olybá tekinthető, mint

Bahá’u’lláh elméjének legragyogóbb kiáradása, mint

Törvénykorszakának Könyvek Könyve, és új

Világrendjének Alapokmánya.
Nem sokkal azután kinyilatkoztatván, mikor

Bahá’u’lláh-t átszállították Údí Khammár házába

(1873 körül), egy olyan időben, mikor még azon

megpróbáltatások közepette élt, melyek ellenségei

és Hitének meggyőződéses követői miatt Őt érték, e

kincsesház, mely Kinyilatkoztatása

felbecsülhetetlen értékű gyöngyszemeit rejti, a

rajta keresztül szívünkbe vésett alapelvek, a benne

elrendelt igazgatási intézmények és azon funkció

okán, mellyel Szerzője kijelölt Utódját felruházza,

e Könyv egyedülállóan és páratlanul emelkedik ki a

világ Szent Iratai közül. Hiszen az Ószövetséggel

és az azt megelőző Szent Könyvekkel szemben, aholis

a maga a Próféta által kinyilatkoztatott tényleges

tanítások ismeretlenek; az Evangéliumokkal szemben,

melyben a Jézus Krisztusnak tulajdonított néhány

tanítás nem ad világos útmutatást Hitének jövőbeni

igazgatásáról; sőt még a Koránnal szemben is, mely,

habár az Isten Apostola által kinyilatkoztatott

törvények és rendeletek világosan ki is mondatnak,

mégsem szól az öröklés óriási fontossággal bíró

rendjéről, a Kitáb-i-Aqdas, melyet az első szótól

az utolsóig maga a Törvénykorszak Kinyilatkoztatója

alkotott meg, nemcsak hogy megőrzi az utókor

számára azon alaptörvényeket és szabályokat,

melyekre jövőbeni Világrendjének felépítménye kell,

hogy emeltessék, hanem a kötelező érvényű

magyarázat joga mellett, mellyel Utódját

felruházza, elrendeli azon szükséges intézményeket

is, melyeken keresztül Ügyének osztatlansága és

egysége egyedül megőriztethetik.
    A jövő világcivilizáció eme Alapokmányában

Szerzője - Ki egy személyben az emberiség Bírája,

Törvényhozója, Egyesítője és Megváltója -,

bejelenti a föld királyainak a “Legnagyobb Törvény”

eljövetelét; hűbéreseinek nevezi őket; magát a

“Királyok Királyának”  jelenti ki; elutasít magától

minden olyan szándékot, hogy királyságaikra tenné

kezét; fenntartja magának a jogot, hogy “az emberi

szíveket hódítsuk meg s azokat birtokoljuk”;

figyelmezteti a világ vallási vezetőit, hogy “Isten

Könyvét” ne olyan mértékkel mérjék, mely közöttük

szokásos, és megerősíti, hogy a Könyv maga az a

“csalhatatlan Mérleg”, mely az emberek között

felállíttatott. A műben formálisan is elrendeli az

“Igazság Házának” intézményét, meghatározza

feladatait, rögzíti bevételi forrásait és tagjait

úgy nevezi meg, mint az “Igazság Embereit”, “Isten

Képviselőit” és a “Mindenek Felett Irgalmas

Megbízottait”; utal Szövetségének jövőbeni

Középpontjára és felruházza Őt Szentírása

értelmezésének jogával; burkoltan előrevetíti a

Védnökség intézményét; bizonyságot tesz új

Világrendjének forradalmasító hatásáról;

kinyilatkoztatja Isten Megnyilvánulása “Legnagyobb

Csalhatatlanságának” tanát; megerősíti, hogy ezen

csalhatatlanság a Próféta elidegeníthetetlen és

kizárólagos joga; és kizárja annak lehetőségét,

hogy ezer év letelte előtt másik Megnyilvánulás

jelenjék meg.
Továbbá, e Könyvben előírja a kötelező imákat;

meghatározza a böjtölés idejét és időszakát;

megtiltja a gyülekezeti imát* a holtakért mondandó

kivételével; rögzíti az imairányt (Qiblih);

bevezeti a Huqúqu’lláh-t (Isten Joga); megformálja

az öröklés törvényét; elrendeli a Mashriqu’l-Adhkár

(Áhítat Háza) intézményét; megalapítja a

Tizenkilenc Napi Ünnepet, a bahá’í ünnepeket és a

Szökőnapokat; eltörli a papság intézményét;

megtiltja a rabszolgaságot, az önsanyargatást, a

koldulást, a szerzetességet, a vezeklést, a szószék

használatát és a kézcsókot; előírja az

egynejűséget; elítéli az állatokkal való

kegyetlenkedést, a tunyaságot és tespedést, mások

megszólását és a hamis vádaskodást; elítéli a

válást; megtiltja a szerencsejátékot, az ópium, a

bor és egyéb részegítő italok használatát;

meghatározza a gyilkosság, gyújtogatás,

házasságtörés és lopás eseteiben kivetendő

büntetést; hangsúlyozza a házasság fontosságát és

meghatározza alapvető feltételeit; mindenki számára

kötelezővé teszi valami szakma vagy foglalkozás

űzését és az ilyen munkát az istentisztelet

rangjára emeli; hangsúlyozza annak szükségességét,

hogy a gyermekek oktatására teremtessenek meg a

szükséges eszközök; és minden ember számára

kötelezővé teszi végrendelet írását és azt, hogy

szigorúan engedelmeskedjenek kormányuknak.
    Ezen előírások mellett Bahá’u’lláh arra

buzdítja híveit, hogy az összes vallás követőjével

barátságban, egyetértésben és megkülönböztetés

nélkül érintkezzenek¬; figyelmezteti őket a

vakbuzgóság, a zendülés, a gőg, a civódás és

viszály veszélyeire; szívükbe vési a teljes testi

tisztaságot, az igazsághoz való szigorú

ragaszkodást, a makulátlan lelki tisztaságot, a  

megbízhatóságot, a vendégszeretetet, a hűséget, az

udvariasságot, a türelmet, az igazságosságot és

tisztességet; azt tanácsolja nekik, hogy  legyenek

olyanok, mint “egy kéznek az ujjai, egy testnek a

tagjai”; felszólítja őket, hogy álljanak ki és

szolgálják Ügyét; és biztosítja őket kétségtelenül

alászálló segítségéről. Beszél továbbá az emberi

viszonyok labilis voltáról; kijelenti, hogy az

ember igazi szabadsága az Ő törvényeinek való

alávetésben rejlik; figyelmezteti őket, ne legyenek

elnézőek rendelvényei végrehajtásában; és előírja

azon kettős elválaszthatatlan kötelmet, hogy az

ember ismerje fel “Isten Kinyilatkoztatásának

Hajnalát”  és tartsa be az Általa kinyilatkoztatott

összes törvényt, melyek közül, miként megerősíti,

az egyik a másik nélkül nem elfogadható.
    A jelentőségteljes felszólítás, melyet az

amerikai kontinens köztársaságainak elnökeihez

intézett azért, hogy ragadják meg a lehetőséget

Isten Napján és legyenek bajnokai az igazság

ügyének; a világ parlamentjeinek tagjaihoz intézett

felhívása, hogy fogadjanak el egy egyetemes írást

és nyelvet; az I. Vilmos császárhoz, III. Napóleon

legyőzőjéhez címzett figyelmeztetések; Ferenc

József osztrák császár megfeddése; a “Rajna

partjairól” szóló részben a “Berlin jajszavára”

tett utalás; a konstantinápolyi “zsarnokság

trónusának” elítélése, és megjövendölése annak,

hogy “külsődleges csillogása” elenyészik és lakóit

sorsszerűen megpróbáltatások fogják sújtani; az

öröm és vigasztalás szavai, melyeket szülővárosához

intéz, megnyugtatván azt, hogy Isten az “öröm

forrásává” választotta “az egész emberiség számára”

választotta; jövendölése, miszerint “Khurásán

hőseinek hangja” Uruk dicsőítésére fog az ég felé

szárnyalni; a kijelentés, hogy “hatalmasan vitéz”

emberek fognak előtámadni Kirmán-ban, kik Róla

tesznek majd bizonyságot; végezetül pedig hitszegő

öccséhez intézett nagylelkű szavai, ki oly sok

szomorúságot okozott neki, miszerint egy “mindig

megbocsátó, mindenekben bővelkedő” Isten meg fogja

neki bocsátani gonoszságát, ha megbánja bűneit -

mindezek tovább gazdagítják azon Könyv tartalmát,

melyet Szerzője az “igazi boldogság forrásának”, a

“Csalhatatlan Mérlegnek”, az “Egyenes Útnak” és az

“emberiség megébresztőjének” nevezett.
    A Könyv fő témáját képező törvényeket és

rendelvényeket Bahá’u’lláh mindemellett úgy

jellemezte, mint “az élet lehelete minden teremtett

dolog számára”, “a leghatalmasabb erősség”, “Fája

gyümölcsei”, “a legmagasabbrendű eszköz arra, hogy

a világban a rend fenntartassék és népeinek

biztonsága biztosíttassék”, “bölcsességének és

szerető gondviselésének lámpása”, “öltözékem édes

illata”, és teremtményei felé megnyilvánuló

“irgalmának kulcsa”. “E Könyv”, mint Maga

megerősíti, “olyan mennyország, melyet

felékesítettünk parancsolataink és tiltásaink

csillagaival”. “Áldott - jelenti ki továbbá -, ki

elolvassa és megfontolja azon verseket, melyek

benne Istentől, az Erő Urától, a Mindenhatótól

aláküldettek. Mondd: ó, emberek! Ragadjátok meg azt

a megnyugvás kezével... Életemre! Oly módon

küldetett ez alá, mely csodálkozásra készteti az

emberek elméjét. Bizony, legsúlyosabb  

tanúságtételem ez minden ember számára, és a

Mindenek Felett Irgalmas bizonysága mindeneknek,

kik a mennyben, és kik a földön vannak.”  Továbbá:

“Áldott az íny, mely megízleli édességét, és a látó

szem, mely felismeri, mi kincsestárában rejtezik,

és a megértő szív, mely felfogja utalásait és

misztériumait. Istenre! Ami ebben

kinyilatkoztatásra került, oly fenséges, és rejtett

utalásainak kinyilatkoztatása oly hatalmas, hogy

beleremeg a kijelentés bensője, mikor megkísérli

leírni őket.” Végezetül: “Oly módon került

kinyilatkoztatásra a Kitáb-i-Aqdas, hogy magához

vonzza és magába foglalja az összes Isten által

elrendelt Törvénykorszakot. Áldottak, kik

tanulmányozzák! Áldottak, kik megértik! Áldottak,

kik meditálnak rajta! Áldottak, kik jelentéséről

gondolkoznak! Oly hatalmas a kiterjedése, hogy már

akkor magában foglalt mindent embert, mielőtt azok

felismerték volna. Lebíró ereje, átható befolyása

és hatalmának nagysága nemsokára nyilvánvalóvá lesz

a földön.”
A Kitáb-i-Aqdas
ANNAK NEVÉBEN, KI A LEGFŐBB URALKODÓ
MINDENEK FÖLÖTT, MI VOLT,  
ÉS MINDENEK FÖLÖTT, MI LESZ

    1. Az Isten által szolgáinak rendelt első

kötelem annak felismerése, Ki Kinyilatkoztatásának

Hajnala és törvényeinek Kútfeje, Ki az Istenséget

képviseli mind Ügyének Királyságában, mind a

teremtés világában. Ki ezen feladatát teljesíti,

elnyert az minden jót; és ki megfosztatik tőle,

eltévelyedett, mégha ő is szerzője minden igaz

cselekedetnek. Mindenki számára, ki ezen

legmagasztosabb állást, a mindent meghaladó

dicsőség e csúcsait eléri, kötelesség, hogy

betartsa Annak minden parancsolatát, Ki a világ

Vágya. E kettős kötelem egymástól el nem

választathatik. Egyik a másik nélkül el nem

fogadtathatik. Emígyen rendelkezett az, Ki az

isteni sugallat Forrása.
    2. Kiket Isten éleslátással ruházott fel,

készségesen elismerik, hogy az Általa lefektetett

szabályok a legmagasabbrendű eszközök arra, hogy a

világban a rend fenntartassék, és népeinek

biztonsága biztosíttassék. Ki tőlük elfordul, a

kitaszítottak és ostobák közé számíttatik. Mi,

bizony, azt parancsoltuk néktek, hogy tagadjátok

meg gonosz szenvedélyeitek és romlott vágyaitok

sugalmait, és ne hágjátok át a korlátokat, melyeket

a Legmagasabb Tolla szabott, mert ezek az élet

lehelete minden teremtett dolgok számára. Az isteni

bölcsesség és isteni megnyilatkozás tengereit a

Mindenek Felett Irgalmas szellőjének lehelete

dagasztja. Siessetek, hogy kedvetekre ihassatok, ó,

értők! Kik Isten Szövetségét parancsolatai be nem

tartásával megszegték, és sarkon fordultak, ezek

Isten, a Mindenek Birtokosa, a Legmagasabb szemében

vétkesen vétkeztek.
    3. Ó, világ népei! Tudjátok bizonyosan,

hogy parancsolataim szerető gondviselésem lámpásai

szolgáim között, és irgalmam kulcsai

teremtményeimnek. Emígyen küldetett ez le Uratok, a

Kinyilatkoztatás Ura Akaratának mennyországából. Ha

valaki megízlelné a szavak édességét, melyeket a

Mindenek Felett Irgalmas ajka kiejteni kívánt,

lenne bár a föld összes kincse is birtokában,

odahagyná azt mind, hogy bizonyságot tehessen az Ő

parancsolatai közül akárcsak egyetlen egy

igazságáról is, melyek bőségesen áradó

gondoskodásának és szerető kedvességének Hajnala

felett ragyognak.
    4. Mondd: törvényeimből öltözékem édes

illata száll, és segítségükkel plántáltatnak majd a

Győzelem lobogói a legmagasabb csúcsokra.

Mindenható dicsőségem mennyországából hatalmam

Nyelve ezen szavakkal szólt teremtésemhez:

“Tartsátok meg  parancsolataimat az Én szépségem

szerelméért.” Boldog a szerető, ki belélegezte

Legszeretettebbje isteni illatszerét e szavakból,

melyekből az elmondhatatlan kegyelem illata árad.

Életemre! Ki ivott a tökéletesség nemes borából

bőséges kegyeim kezéből, parancsolataim körül fog

keringeni, melyek teremtésem Hajnala felett

ragyognak.
    5. Ne gondoljátok, hogy csupán egy

törvénykönyvet nyilatkoztattunk ki néktek. Ó, nem,

hanem feltörtük Mi a hatalom és erő ujjaival a

Nemes Bor pecsétjét. Erről tesz bizonyságot, mit a

Kinyilatkoztatás Tolla felfedett. Gondolkozzatok el

ezen, ó, bölcsek!
    6. Elrendeltük számotokra a kötelező imát,

kilenc rak’ah-val, melyet Istennek, a Versek

Kinyilatkoztatójának kell ajánlani délben és reggel

és este. Felmentettünk titeket egy magasabb szám

alól, parancsolatként Isten Könyvében. Valóban, Ő

az Elrendelő, a Mindenható, a Korlátozhatatlan.

Mikor ez imát mondani kívánjátok, forduljatok

Legszentebb Jelenlétem Udvara, e Szent Hely felé,

melyet Isten azon Középponttá tett, mely körül

kering a Magasságbéli Gyülekezet, és melyet az

Imádás Pontjának rendelt az Örökkévalóság

Városaiban lakozók számára, és a Parancsolás

Forrásává mindeneknek, kik a mennyben és földön

lakoznak; és mikor az Igazság és Megnyilatkozás

Napja lenyugszik, forduljatok azon Hely felé, mit

néktek kijelöltünk. Mert bizony Ő a Mindenható és a

Mindentudó.
    7. Minden, mi van, az Ő ellenállhatatlan

parancsolatából született. Mikor törvényeim

kinyilatkoztatásom mennyországában napként

felragyognak, mindenkinek híven engedelmeskedni

kell nékik, légyen bár rendelésem olyan, hogy

meghasadjon bele minden vallás mennyországa. Azt

cselekszi Ő, amit kíván. Ő választ, és mit

választott, senki kétségbe nem vonhatja. Bármit is

rendel el Ő, a Szeretett, bizony kedves az.

Tanúskodik Mellettem erről, Ki az egész teremtés

Ura. Ki belélegezte a Mindenek Felett Irgalmas édes

illatát, és felismerte e kinyilatkoztatás Forrását,

örömmel tekint az ellenség lándzsáira, hogy Isten

törvényeinek igazságát az emberek között

megalapozhassa. Jó annak, ki befogadta és felfogta

határozott rendelete értelmét.
    8. A kötelező ima részleteit egy másik

Táblába foglaltuk. Áldott, ki betartja, mit néki Az

rendelt el, Ki uralkodik az egész emberiség felett.

A Holtak Imájában hat meghatározott rész küldetett

le Isten, a Versek Kinyilatkoztatója által. Ki

olvasni tud, mondja azt, mi e részek előtt került

kinyilatkoztatásra; aki pedig nem tud, Isten

felmenti őt e kívánalom alól. Bizony, Ő a Hatalmas,

a Megbocsátó.
    9. A szőr imátok érvényét nem veszi, sem

pedig semmi más, melyből a lélek eltávozott,

úgymint csontok és hasonlók. Viselhetitek szabadon

a coboly prémjét, s csakúgy a hódét, mókusét és

egyéb állatokét; használatuk tilalma nem a Koránból

ered, hanem a pap-hittudósok tévképzeteiből.

Valóban, Ő a Mindenek Felett Dicső, a Mindenek

Tudója.
    10. Megparancsoltuk néktek, hogy az

érettség idejétől kezdve imádkozzatok és

böjtöljetek; Isten rendeli ezt néktek, Uratok és

ősatyáitok Ura. Felmentette Ő ezalól azokat, kik

betegségtől vagy koruknál fogva gyengék,

Jelenlétéből fakadó kegyként,  és Ő a Megbocsátó, a

Nagylelkű. Isten megengedte néktek, hogy bármilyen

tiszta felületre leboruljatok, mert megszüntettük

Mi az erre vonatkozó korlátozásokat, melyeket a

Könyv előírt; Isten, bizony, tud mindenről, miről

ti mit sem tudtok. Ki ima előtti mosakodásához

vizet nem talál, ismételje ötször e szavakat:

“Isten, a Legtisztább, a Legtisztább nevében”, majd

fogjon hozzá az imádsághoz. Emígyen szól a minden

világok Urának parancsa. Olyan helyeken, hol a

nappalok és éjszakák hosszúra nyúlnak, az ima

idejét órák és egyéb, az órák múlását mutató

eszközök segítségével állapítsák meg. Valóban, Ő a

Magyarázó, a Bölcs.
    11. Felmentettünk titeket a Jelek Imája

elmondásának kívánalma alól. Félelmes természeti

jelenségek láttán idézzétek észbe Uratok hatalmát

és fenségét, Ki hall és lát mindent, és mondjátok:

“Istené az uralom, a látható és láthatatlan Uráé, a

teremtés Fejedelméé.”
    12. Elrendeltetett, hogy a kötelező imát

mindenki egymagában végezze. A Holtak Imájának

kivételével a gyülekezeti ima gyakorlata

eltöröltetett. Valóban, Ő az Elrendelő, a

Végtelenül Bölcs.
    13. Felmentette Isten a nőket a havonkénti

nehéz napokon a kötelező ima és böjtölés alól.

Ehelyett, ima előtti mosakodásukat elvégezvén,

dicsőítsék Istent oly módon, hogy dél és a

következő nap dele között kilencvenötször

elmondják: “Dicsőíttessék Isten, a Ragyogás és

Szépség Ura.” Emígyen íratott elő a Könyvben, ha

azok közül valók vagytok, kik értik.
    14. Ha utaztok, és biztonságos helyen

álltok meg és pihentek - férfiak és nők egyaránt -,

ajánljatok minden elmondatlan Kötelező Ima helyett

egy leborulást, és leborulván mondjátok:

“Dicsőíttessék Isten, a Hatalom és Fenség, a

Kegyelem és Bőkezűség Ura.” Ki ezt megtenni nem

tudja, mondjon csupán ennyit: “Dicsőíttessék

Isten”, és bizony elégséges lesz ez néki. Mert

valóban, Ő a mindeneket megelégítő, az örökkönvaló,

a megbocsátó,  könyörületes Isten. A leborulások

után  üljetek törökülésbe - férfiak és nők egyaránt

-, és ismételjétek tizennyolcszor: “Dicsőíttessék

Isten, a földi és a mennyei királyság Ura.” Emígyen

teszi nyilvánvalóvá az Úr az igazság és

iránymutatás útjait, melyek mind egyfelé vezetnek,

ezen Egyenes Úthoz. Adjatok hálát Istennek e

legkegyesebb jótéteményért; dicsérjétek Őt e

bőkezűségért, mely körülöleli az eget és a földet;

magasztaljátok Őt e kegyelemért, mely áthatja az

egész teremtést.
    15. Mondd: Rejtett szeretetem Isten a Kincs

kulcsává tette; ó, bár rádöbbennétek! A kulcs

nélkül a Kincs az idők végezetéig rejtve maradt

volna; ó, bár hinnétek! Mondd: Ím a

Kinyilatkoztatás Forrása, a Ragyogás Hajnalpontja,

Kinek fénye beragyogja a világ láthatárait. Ó, bár

értenétek! Bizony, ez a szilárd Végzés, melyen

keresztül minden visszavonhatatlan végzés

megalapoztatott.
    16. Ó, a Legmagasabb Tolla! Szólj: Ó, világ

népei! Böjtölést rendeltünk néktek egy rövid

időszakra, és ünnepként jelöltük ki néktek a

Naw-Rúzt annak végezetén. Emígyen ragyogott fel a

Megnyilatkozás Napcsillaga a Könyv láthatárán,

annak rendelvényéből, Ki a kezdet és a vég Ura. A

hónapok fölötti napok tétessenek a böjt hónapja

elé. Elrendeltük, hogy minden éjszakák és nappalok

közül ezek légyenek a Há betű testetöltései, s

emígyen nem korlátozza őket az év és annak

hónapjai. Örvendeztesse meg Bahá népe e napokon

magát, rokonait, továbbá a szegényt és a szükséget

szenvedőt, és örömmel és ujjongva köszöntse és

dicsőítse Urát, zengje dicsőségét és magasztalja

Nevét; és mikor e napok bevégeztettek - az

ajándékozás ezen napjai, melyek a megtartóztatás

hava előtt járnak - kezdje meg a Böjtöt. Emígyen

rendelkezett az, Ki az egész emberiség Ura. Az

utazókat, a betegeket, a gyermeket várókat és a

szoptató anyákat a Böjt nem köti; kivétettek ezek

Isten által, kegyelme záloga gyanánt. Valóban, Ő a

Mindenható, a Legnagylelkűbb.
    17. Ezek Isten rendelvényei, melyeket

Legmagasztosabb Tolla a Könyvekben és Táblákban

írásba foglalt. Ragaszkodjatok törvényeihez és

parancsolataihoz, és ne légyetek azok közül valók,

kik meddő ábrándjaikat és hiábavaló képzelgéseiket

követve a saját maguk által meghatározott

szabályokhoz igazodtak, és hátuk mögé vetették az

Isten által megszabottakat. Tartózkodjatok az

ételtől és italtól napkelte és napnyugta között,  

és vigyázzatok, nehogy a vágy megfosszon e

kegyelemtől, mely a Könyvben meghatároztatott.
    18. Elrendeltetett, hogy mindenki, ki hisz

Istenben, az Ítélet Urában, minden nap, kezét majd

arcát megmosván, üljön le, és Isten felé fordulva

ismételje kilencvenötször: “Alláh-u-Abhá”. Emígyen

rendelte ezt el a Mennyek Teremtője, mikor

fenséggel és hatalommal helyet foglalt Neveinek

trónusán. Végezzétek el a mosakodást hasonlóképp a

Kötelező Ima előtt is; Isten parancsolata ez, az

Összehasonlíthatatlané, a Korlátozhatatlané.
    19. Megtiltatott néktek, hogy gyilkoljatok,

vagy házasságon kívül szeretkezzetek, vagy egymást

megszóljátok vagy hamisan vádoljátok; kerüljétek

hát azt, mi megtiltatott a szent Könyvekben és

Táblákban.
    20. Hét csoportra  osztottuk Mi az

örökséget: a gyermekeknek kilenc részt rendeltünk,

mely ötszáznegyven egység; a feleségnek nyolc

részt, mely négyszáznyolcvan egység; az atyának hét

részt, mely négyszázhúsz egység; az anyának hat

részt, mely háromszázhatvan egység; a fivéreknek öt

részt, avagy háromszáz egységet; a

leánytestvéreknek négy részt, avagy

kettőszáznegyven egységet; a nevelőknek és

tanítóknak pedig három részt, avagy száznyolcvan

egységet. Emígyen rendelkezett Előfutárom, Ki Nevem

dicsőíti éjnek évadján és  hajnal hasadtakor. Mikor

pedig meghallottuk Mi a még meg nem született

gyermekek feljajdulását, megkettőztük részüket, és

csökkentettük a többiekét. Mert bizony hatalma van

Néki arra, hogy azt rendelje, mit csak kíván, és  

korlátlan hatalmánál fogva úgy cselekszik, amint az

Néki tetszik.
    21. Ha az elhunyt leszármazottakat nem

hagyott, szálljon azok része vissza az Igazság

Házára, hogy a Mindenek Felett Irgalmas

Megbízottai* az árvákra és megözvegyültekre

fordítsák, és bármire, mi hasznára válik az emberek

nagy többségének, hogy mindnyájan köszönetet

mondhassanak Uruknak, a Mindenek Felett Kegyesnek,

a Megbocsátónak.
    22. Ha az elhunyt leszármazottakat hagyott,

de a Könyvben meghatározott örökösök közül mást

nem, kapják azok az örökség kétharmadát, a maradék

egyharmad pedig szálljon vissza az Igazság Házára.

Ím, a parancsolat, melyet fenségben és dicsőségben

az küldött alá, Ki Mindenek Birtokosa, a

Legmagasabb.
    23. Ha az elhunyt fentebb meghatározott

örökösöket nem hagyott, de rokonai között vannak

unokaöccsök és unokahúgok, akár fivéri, akár

leánytestvéri ágon, az örökség kétharmad része

szálljon rájuk; vagy ha ilyenek nincsenek, [az

elhunyt] nagybátyáira és nagynénjeire, mind apai

mind anyai ágon, s utánuk azok fiaira és leányaira.

Az örökség fennmaradó egyharmad része mindegyik

esetben szálljon vissza az Igazság Székhelyére.

Emígyen fektettetett  ez le a Könyvben az által, Ki

uralkodik minden ember felett.
    24. Ha az elhunytat a Legmagasabb Tolla

által lejegyzettek közül egy sem éli túl, vagyona

szálljon vissza teljes egészében a fenti

Székhelyre, hogy arra költhessék, mit Isten előírt.

Bizony, Ő az Elrendelő, a Mindenható.
    25. Az elhunyt lakhelyét és személyes

ruházatát a férfi, és nem a női leszármazottaknak

rendeltük, sem pedig a többi örökösnek. Valóban, Ő

a Királyian Nagylelkű, a Mindenekben Bővelkedő.
    26. Ha az elhunyt fia még atyja életében

halt el, és gyermekeket hagyott hátra, azok öröklik

atyjuk részét, amint ez Isten Könyvében előíratott.

Osszátok fel közöttük részüket tökéletes

igazságossággal. Emígyen tornyosulnak zúgva a

Megnyilatkozás Óceánjának hullámai, partra vetvén

az egész emberiség Ura által elrendelt törvények

gyöngyszemeit.
    27. Ha az elhunyt kiskorú gyermekeket

hagyott hátra, azok örökrészét bízzák egy

megbízható személyre, vagy egy társaságra, hogy

nevükben befektethessék azt a kereskedelemben és

üzleti életben, míg el nem érik a nagykorúságot. A

gyám részére adassék illendő rész a vagyonon

emígyen elért nyereségből.
    28. A vagyon csak azután osztassék fel,

hogy a Huqúqu’lláh-t lerótták, az összes adósságot

rendezték, a búcsúztatást és a temetést kifizették,

és intézkedtek, hogy az elhunytat méltósággal és

tisztességgel kísérhessék nyughelyére. Emígyen

rendelkezett az, Ki a kezdet és a vég Ura.
    29. Mondd: Ímé azon rejtett tudás, mely

sohsem változik, mert kezdete kilenc, a jel, mely

az elrejtett és nyilvánvaló, a sérthetetlen és

megközelíthetetlenül magasztos Nevet jelöli. Ami

pedig azt illeti, mit a gyermekeknek juttattunk,

Isten által rájuk ruházott kegyelem ez, hogy hálát

adhassanak Uruknak, a Könyörületesnek, az

Irgalmasnak. Valóban, Isten törvényei ezek; ne

hágjátok át őket alantas és önző vágyaitok

sugallatára. Tartsátok be a rendelkezéseket, miket

a Megnyilatkozás Hajnalpontja rótt rátok. Kik

őszinték szolgái közül, azok az Isten által előírt  

szabályokat az Élet Vizének fogják tartani minden

hit követője számára, és a bölcsesség és szerető

gondviselés Lámpásának a föld és a menny összes

lakójának.    30. Elrendelte az Úr, hogy minden

városban alapíttassék Igazság Háza, ahol gyűljenek

össze Bahá számával megegyező számú tanácsnokok, és

ha számuk meghaladná azt, nem baj az. Tekintsék

magukat úgy, mintha Isten, a Magasztos, a

Legmagasabb színe elé járulnának, és megpillantanák

Őt, ki a Láthatatlan. Legyenek ők az Irgalmas

bizalmasai az emberek között, és tekintsék magukat

az Úr által parancsolt őrzőknek mindenek felett,

mik a földön lakoznak. Kötelességük, hogy tanácsot

tartsanak egymással, és tekintsék Isten szolgáinak

a dolgait az Ő kedvéért mintha csak a sajátjuk

lenne, s válasszák azt, mi illendő és helyes.

Emígyen parancsol néktek az Úr, a ti Istenetek.

Őrizkedjetek, nehogy félredobjátok azt, mit

Táblájában tiszta szavakkal kinyilatkoztatásra

került. Féljétek az Urat, ó, ti értők.
    31. Ó, világ népei! Építsétek fel az áhítat

házait mindenütt annak nevében, Ki minden vallás

Ura. Tegyétek őket oly tökéletessé, mint a lét

világában csak lehetséges, és díszítsétek őket

azzal, mi odaillő, nem pedig faragott képekkel és

képmásokkal. Majd pedig sugárzón és örömmel

zengjétek ott Uratok, a Legkönyörületesebb

dicséretét. Bizony, a Róla való megemlékezés

felvidítja a szemet és betölti fénnyel a szívet.
    32. Az Úr elrendelte, hogy aki köztetek

erre képes, zarándokoljon el a szent Házhoz, és

ezalól kegyelméből felmentette a nőket. Igazán, Ő a

Mindenek Felett Bőkezű, a Legnagylelkűbb.
    33. Ó, Bahá népe! Mindőtök kötelessége,

hogy valami foglalkozást űzzön - úgymint

kézművesség, mesterség és hasonlók. Az ilyen

munkavégzésteket az egy igaz Isten tiszteletének

rangjára emeltük. Gondolkozzatok el, ó, emberek,

Uratok kegyelmén és áldásain, és adjatok Néki hálát

estidőn és hajnal hasadtakor. Ne töltsétek időtök

semmittevéssel és henyélésben, hanem foglalkozzatok

azzal, mi hasznotokra és a többiek hasznára válik.

Emígyen rendeltetett eme Táblában, melynek

láthatáráról a bölcsesség és megnyilatkozás napja

sugárzik. Isten szemében a legmegvetendőbb ember

az, ki ül és koldul. Kapaszkodjatok erősen az

anyagi eszközök kötelébe, és helyezzétek

bizodalmatokat Istenbe, Ki ellát mindennel.
    34. A Könyvben megtiltatott a kézcsók. E

gyakorlatot Isten, a dicsőség és parancsolat Ura

tiltja. Senkinek nem megengedett, hogy feloldozást

másik lélektől keressen; a bűnbánás történjék

közöttetek és az Úr között. Valóban, Ő a

Megbocsátó, a Mindenekben Bővelkedő, a Kegyes, Ki

feloldozza a megbánót.
    35. Ó, az Irgalmas szolgái! Álljatok ki

Isten Ügyét szolgálni oly módon, hogy az  Isten

Jeleinek Hajnalában kételkedők által okozott gond

és szomorúság titeket meg ne rendítsen. Abban az

időben, mikor az Ígéret beteljesült, és a Megígért

testet öltött, nézeteltérés támadt a föld

nemzetségei között, és mindegyik nép saját

ábrándjait  és üres képzelődéseit követte.
    36. Van az emberek között olyan, ki a

levetett szandálok között, az ajtónál kuporog,

holott szívében a díszhely után vágyakozik. Mondd:

milyen ember vagy te, ó, hiú és nemtörődöm, hogy

másnak tünteted fel magad, mi vagy? S vannak az

emberek között, kik belső tudással kérkednek, és

még ezen a tudáson belül is további rejtett

tudással. Mondd: Hamisan szólsz! Istenre! Mit

bírsz, csupán pelyva, mit néked hagytunk, miként

kutyáknak vetik a csontot. Az egy igaz Isten

igazságára! Ha valaki megmosná az összes ember

lábát, és  Istent imádná az erdőkben, a völgyekben

és a hegyekben, a hegytetőkön és az égbenyúló

bércek ormain, míg egyetlen szikla vagy fa, sőt

egyetlen hant sem maradna, mely tettéről  nem

tanúskodhatna - mégis, ha nem áradna belőle

tetszésem illata, soha nem lenne kedves az ő

munkálkodása Isten előtt. Ímé emígyen rendelkezett

az, Ki mindenek Ura. Hány ember zárkózott el a

világtól India messzi vidékein, tagadta meg magától

azon dolgokat, melyeket Isten törvényesnek rendelt,

kényszerített magára vezeklést és önsanyargatást,

és mégsem emlékezett meg róla Isten, a Versek

Kinyilatkoztatója. Ne tegyétek cselekedeteitek

kelepcévé, mellyel befoghatjátok vágyaitok tárgyát,

és ne fosszátok meg magatok e Végső Céltól, mely

után mindig is vágyódtak azok, kik Isten

közelségébe  húzódtak . Mondd: tetszésem lehel

éltet minden cselekedetekbe, és minden dolog attól

függ, elfogadom-é azt. Olvassátok a Táblákat, hogy

megtudhassátok, mi volt a szándéka Istennek, a

Mindenek Felett Dicsőségesnek, a Mindenekben

Bővelkedőnek az Ő Könyveiben. Ki elnyeri

szeretetem, aranytrónus a része, hogy az egész

világ felett üljön ott méltósággal; ki attól

megfosztatik, mégha a porban is ül, még az a por is

Istenhez, Minden Vallások Urához menekül előle.
    37. Bárki is formáljon jogot mostantól

számított teljes ezer esztendő letelte előtt egy,

az Istentől Magától származó közvetlen

kinyilatkoztatásra, ez az ember bizony hazug

szélhámos. Könyörgünk Istenhez,  segítse kegyesen

abban, hogy vonja vissza és tagadja meg ezen

állítását. Ha megbánja, Isten kétségkívül megbocsát

néki. Ha azonban kitart tévelygésében, akkor Isten

bizonyosan leküld majd valakit, ki könyörtelenül

elbánik véle. Mert rettenetes Isten a büntetésben!

Ki e verset nyilvánvaló jelentésén kívül máshogy

értelmezi, megfosztatott az Isten Lelkétől és

irgalmától, mely körülölel minden teremtett dolgot.

Féljétek Istent, és ne kövessétek hiábavaló

ábrándjaitokat. Ó, nem, hanem inkább kövessétek

Uratok, a Mindenható, a Végtelenül Bölcs

rendelkezéseit. Nemsokára zajongó hangok támadnak a

legtöbb országban. Térjetek ki előlük, ó, népem, és

ne kövessétek a romlottakat és gonosz szívűeket.

Erre figyelmeztettünk Mi már titeket, mikor Irakban

lakoztunk, majd később a Rejtelmek Földjéről, most

pedig e Tündöklő Helyről.
    38. Ne csüggedjetek, ó, földnek népei,

mikor szépségem napja lenyugszik, és frigysátram

mennyországa elrejtezik szemetek elől. Álljatok ki,

hogy továbbvigyétek Ügyemet, és magasztaljátok

Szavamat az emberek között. Mi veletek vagyunk

mindenkor, és erőt adunk néktek az igazság

hatalmával. Mi valóban mindenhatók vagyunk. Bárki,

aki felismer Engem, az ki fog állni, és szolgálni

fog Engem olyan elszántsággal, hogy a földnek és az

égnek erői sem lesznek képesek céljában meggátolni.
    39. A világ népei mélyen alszanak. Ha

szendergésükből felserkennének, vágyakozva

sietnének Istenhez, a Mindenek Tudójához, a

Végtelenül Bölcshöz. Mindent, mit bírnak,

elvetnének, lettlégyen az bár a földnek minden

kincse, hogy Uruk, hacsak egyetlen szó erejéig is,

de megemlékezzen róluk. Ezen utasítás adatik néktek

azáltal, Ki a rejtett dolgok tudója, egy olyan

Táblában, melyet a teremtés szeme nem látott még,

és amely csakis Néki magának nyilatkoztatik ki, Ki

minden világok mindenható Védelmezője. Oly

zavarodottak is ők gonosz vágyaik részegségében,

hogy erőtlenek felismerni minden lét Urát, Akinek

hangja fennhangon szól mindenfelől: “Nincsen más

Isten, csak Én, a Hatalmas, a Végtelenül Bölcs.”
    40. Mondd: Ne teljék kedvetek dolgaitokban;

ma éjjel még tiéitek, ám holnap már más bírja

azokat. Emígyen figyelmeztet titeket Ő, Aki a

Mindenek Tudója, a Mindenről Értesült. Mondd:

Állíthatjátok-é, hogy ami tiétek, az maradandó

avagy biztos? Bizony nem! Magamra, Ki a Végtelenül

Irgalmas vagyok, nem állíthatjátok azt, ha igazul

ítéltek! Éltetek napjai fuvallatként suhannak tova,

és minden pompátok és fényességtek úgy

göngyölíttetik fel, mint azokéi, kik előttetek

jártak. Gondolkozzatok, ó, emberek! Mi történt

múltbéli napjaitokkal, elvesztett évszázadaitokkal?

Boldogok a napok, melyek Isten emlékezetének

szenteltettek, és  áldottak az órák, melyek az Ő

dicsőítésével teltek, ki is a Végtelenül Bölcs.

Életemre! Sem a hatalmasok pompája, sem a gazdagok

kincse, sőt még az istentelenek hatalma sem

maradandó. Minden elenyészik, az Ő egyetlen

szavára. Mert Ő a Mindeneknél Hatalmasabb, a

Mindeneknek Parancsoló, a Mindenható. Mi haszna a

földi javaknak, melyekkel az emberek bírnak? Ami

javukat szolgálná, azt teljességgel elhanyagolták.

Nemsoká felébrednek szendergésükből, és képtelenek

lesznek arra, hogy megszerezzék, mit Uruk napjaiban

elmulasztottak, Ki is a Mindenható, a Mindenek

Felett Dicsőített. Ha tudnák ezt, bizony mindenüket

elvetnék maguktól, csakhogy nevük trónusa előtt

említtessék. Ezek valójában a holtak közé

számíttatnak.
    41. Van az emberek között olyan, kit tudása

gőgössé tett, és ki ezáltal megakadályoztatott

abban, hogy felismerje Nevemet, az Önmagától

Valóét; ki, mikor hallja maga mögött a szandálok

csattogását, jobban eltelik magával, mint Nimród.

Mondd: ó, eltaszított! Hol van most lakhelye?

Istenre, a legmélyebb tűz az. Mondd: ó,

pap-hittudósok gyülekezete! Nem halljátok-é

Legmagasztosabb Tollam éles hangját? Nem látjátok-é

e Napot, mely túláradó ragyogásban lángol a

Mindenek Felett Dicső Láthatáron? Meddig imádjátok

még gonosz szenvedélyeitek bálványait? Vessétek

félre hiábavaló képzelgéseiteket, és forduljatok

Isten, Örökkévaló Uratok felé.
    42. A jótékony célokat szolgáló adományok

Istenre, a Jelek Kinyilatkoztatójára szállnak.

Senkinek sincs joga vélük rendelkezni annak

engedélye nélkül, Ki a Kinyilatkoztatás

Hajnalpontja. Utána pedig e jog szálljon az

Aghsánokra, és utánuk az Igazság Házára - ha ezen

intézmény addigra már megalapíttatik a világban -,

hogy ez adományokat azon Helyek javára fordítsák,

melyek felmagasztaltattak ez Ügyben, és arra, mit

Ő, Ki az erő és hatalom Istene, számukra előírt.

Máskülönben az adományok szálljanak vissza Bahá

népére, kik nem szólnak az Ő engedélye nélkül, és

nem ítélkeznek, csak aszerint, mit Isten e Táblában

elrendelt - ím, ők a győzelem bajnokai ég és föld

között - hogy ezeket olymódon használhassák, mit a

Könyvben Isten, a Hatalmas, a Bőkezű előírt.
    43. Ne siránkozzatok a megpróbáltatás

óráiban, és ne is örvendjetek akkor; a Középső Utat

keressétek, mely a Rólam való megemlékezés a

nehézségek közepette, és az arról való elmélkedés,

hogy mi eshet véletek a jövőben. Emígyen szól

hozzátok az, Ki a Mindentudó, Ki az Odafigyelő.
    44. Fejetek ne borotváljátok; Isten hajjal

ékesítette azt, és azok számára, kik a természet

követelményein elmélkednek, jelek vannak ebben a

teremtés Urától. Bizony, Ő az erő és bölcsesség

Istene. Mindazonáltal, nem illendő, hogy a haj a

fül vonala alá nőjön. Emígyen rendeltetett az

által, Ki minden világok Ura.
    45. Számkivetés és börtön a tolvaj része,

és a harmadik alkalommal tegyetek jelet homlokára,

hogy emígyen megjelölve Isten városai és országai

őt be ne fogadják. Vigyázzatok, nehogy könyörület

okán Isten vallásának rendeléseit elhanyagoljátok;

cselekedjétek azt, mit számotokra előírt Ő, Ki a

könyörületes és irgalmas. A bölcsesség és törvények

vesszejével iskolázunk titeket, miként az atya,

mikor fiát tanítja, s mindezt semmi egyébért, hanem

önnön magatok megóvásáért, és állapototok

felmagasztalásáért. Életemre, ha felfedeznétek, mit

kívántunk néktek szent törvényeink

kinyilatkoztatásával, önnön lelketeket ajánlanátok

e szent, e hatalmas és legmagasztosabb Hitért.
    46. Ki ezüst és arany edényeket kíván

használni, szabadon megteheti. Ügyeljetek, nehogy

étkezéskor kezeteket az edények vagy tálak

tartalmába merítsétek. Olyan szokásokat kövessetek,

melyek leginkább összhangban vannak a

kifinomultsággal. Bizony, azt szeretné Ő, hogy

viselkedéstek a hatalmas és fennkölt Királyságának

Paradicsomában lakozóékkal légyen egy.

Ragaszkodjatok a kifinomultsághoz minden

körülmények között, hogy szemetek megóvathasson

annak látványától, mi visszataszító mind önnön

magatoknak, mind a Paradicsom lakóinak. Ha valaki

ettől eltér, cselekedete azonnal hiábavalóvá válik;

ha azonban jó okkal teszi, Isten megbocsát néki.

Mert bizony Ő a Kegyes, a Legbőkezűbb.
    47. Annak, Ki Isten Ügyének Hajnalpontja,

nincsen társa a Legnagyobb Csalhatatlanságban. Ő

az, Ki a teremtés királyságában az “Azt teszi Ő,

amit csak kíván” Megnyilvánulása. Isten e

kiváltságot Önnön Magának tartotta fenn, és

senkinek nem rendelt részt egy ilyen fennkölt és

magas állásból. Ez Isten Rendelete, mely eleddig az

áthatolhatatlan misztérium fátyla mögött rejtezett.

Feltártuk ezt most Mi e Kinyilatkoztatásban, és

ezáltal leszaggattuk a fátylakat, mely azokat

takarta, kik az Isten Könyvében foglaltakat fel nem

ismerték, és kik a nemtörődömök közé számíttattak.
    48. Minden atyának előíratott, hogy fiát és

leányát tanítsa az olvasás és írás művészetére, és

mindarra, mit a Szent Tábla előír. Ki e

kötelességét nem teljesíti, a Megbízottak vegyék el

tőle, mi a gyermekek taníttatásához szükséges, ha

az illető gazdag, ha pedig nem, az ügy az Igazság

Házára háramlik. Mert bizony  a szegények és

szükséget szenvedők menedékévé tettük Mi azt. Ki

fiat nevel, vagy egy másik fiát, olyan az, mintha

az Én fiamat nevelné; véle dicsőségem, szerető

kedvességem és irgalmam, mely áthatotta a világot.
    49. Isten az Igazság Házának fizetendő

büntetéspénzt szabott a házasságon kívül nemi

életet élő férfiakra és nőkre: kilenc mithqál

aranyat, melyet a vétek megismétlésekor kettőzzenek

meg. Ím, a büntetés, melyet az, Ki a Nevek Ura

rájuk e világban kiszabott; és az eljövendő

világban megalázó kínzatást rendelt nékik. Ha

valaki bűnbe esik, kötelme, hogy megbánja azt, és

visszatérjen Urához. Bizony, megbocsát Ő annak,

kinek kíván, és mit elrendelni van kedve, azt senki

kétségbe nem vonhatja.  Mert valóban Ő a Mindig

Megbocsátó, a Mindenható, a Mindenek Által

Dicsőített.
    50. Óvakodjatok, nehogy a dicsőség fátylai

távol tartsanak titeket attól, hogy kortyoljatok ez

élő Forrás kristályvizéből. Ragadjátok meg a

megváltás kelyhét e virradaton annak Nevében, ki a

hajnalt a világba rendeli, és igyatok kedvetekre

Annak dicséretére, Ki a Mindenek Felett Dicső, az

Összehasonlíthatatlan.
    51. Törvényessé tettük számotokra, hogy

zenét és éneket hallgassatok. Óvakodjatok azonban,

nehogy hallgatásuk okán túllépjétek az illendőség

és méltóság határát. Örömötök Legnagyobb Nevemből

szülessen, abból a Névből, mely elragadja a szívet,

és örömmámorral tölti el az Istenhez közel

húzódottak elméjét. Mi bizony a zenét lelketek

grádicsává tettük, eszközzé, melynek segítségével a

magasságbéli birodalomba emeltethet; ne tegyétek

ezért azt az én és a szenvedély szárnyaivá.

Valóban, irtózunk Mi attól, hogy az ostobák közé

számíttassatok.
    52. Úgy rendeltük, hogy minden büntetéspénz

harmadrésze illesse az Igazság Székhelyét, és arra

figyelmeztetjük tagjait, hogy a tiszta

igazságosságot kövessék, hogy az emígyen összegyűlt

pénzt azon célokra költsék, melyeket számukra az

írt elő, Ki Mindenek Tudója, a Végtelenül Bölcs. Ó,

ti, Igazság Férfiai! Légyetek Isten birodalmában

juhainak pásztorai, és óvjátok őket az álruhában

megjelenő ragadozó farkasoktól, miként önnön

fiaitok óvnátok. Emígyen int titeket a Tanácsok

Adója, a Hív.
    53. Ha nézeteltérés támadna köztetek

bármivel kapcsolatban, utaljátok azt Isten elé, míg

a Nap még ragyog e Mennyország láthatárán, s miután

lenyugodott, forduljatok ahhoz, mi leküldetett

Általa. Valóban, elegendő ez a világ népei számára.

Mondd: Szívetek ne legyen feldúlt, ó, emberek,

mikor jelenlétem dicsősége visszavonul, és szavaim

óceánja elcsitul. Bölcsesség rejtezik abban, hogy

köztetek lakozom, és egy másik abban is, ha nem, de

ez a bölcsesség csak Isten, az

Összehasonlíthatatlan, a Mindenek Tudója számára

nem titok. Bizony, Mi tirátok tekintünk dicsőségünk

birodalmából, és bárki is álljon ki Ügyünk

diadaláért, megsegítjük Mi őt a magasságbéli

Gyülekezet seregeivel és kedvelt angyalaink

csapatával.
    54. Ó, föld népei! Isten, az Örök Igazság a

tanúm, hogy a sziklákból friss és lágy folyású

vizek patakzottak elő Uratok szavának édességére,

ki a Korlátozatlan, és ti mégis szunnyadtok.

Vessétek el, mit birtokoltok, és a múlandótól  való

elfordulás szárnyain emelkedjetek minden teremtett

dolgok fölé. Emígyen parancsol néktek a teremtés

Ura, kinek tollvonása forradalmasította az

emberiség lelkét.
    55. Tudjátok-é, hogy Uratok, a Mindenek

Felett Dicsőséges mily magaslatokból szólít

titeket? Gondoljátok-é, hogy felismertétek a

Tollat, amellyel Uratok, minden nevek Ura néktek

parancsol? Életemre mondom, nem! Ha tudnátok,

lemondanátok a világról, és teljes szívetekkel

sietnétek az Imádottnak színe elé. Lelketeket úgy

magával ragadná az Ő Szava, hogy felforgatná az a

Nagyobb Világot - hát még mennyire e kicsinyt és

jelentéktelent! Emígyen záporoztak alá bőkezűségem

esői szerető kedvességem mennyéből, kegyelmem

jeleként, hogy a háládatosak közül valók legyetek.
    56. Az egy ember megsebzéséért vagy

megütéséért járó büntetés az okozott sebesülés

komolyságától függ; az Ítélet Ura mindegyik

fokozatért külön jóvátételt írt elő. Mert valóban,

Ő az Elrendelő, a Hatalmas, a Legmagasztosabb. Ha

azt kívánjuk, e jóvátételeket igazságos mértékükben

külön fejtjük majd ki - ígéret ez részünkről, és

valóban, Ő az Ígéretét  Megtartó, Mindenek Tudója.
    57. Bizony, elrendeltetett néktek, hogy

minden hónapban egyszer vendégszeretetet

ajánljatok, mégha vízzel is csupán; mert Isten

célja a szívek összekötése, jóllehet mind földi,

mind égi eszközökkel.
    58. Vigyázzatok, nehogy a testi és a

romlott vágyak megosszanak benneteket. Olyanok

legyetek, mint egy kéznek az ujjai, egy testnek a

tagjai. Ezt tanácsolja néktek a Kinyilatkoztatás

Tolla, ha azok közül valók vagytok, kik hisznek.
    59. Vegyétek észbe Istennek irgalmát és az

Ő adományait. Ő azt írja elő néktek, mi hasznotokra

lészen, bár Ő magának nincsen bizony szüksége

egyetlen teremtményre sem. Gonoszkodástok Nékünk

sohasem árthat, jócselekedeteitek pedig nem

szolgálhatják hasznunkat. Mi csakis Isten kedvéért

szólítunk benneteket. Ezt  minden értelmes és értő

ember tanúsítja.
    60. Ha állattal vagy ragadozó madárral

vadásztok, hívjátok segítségül Isten Nevét, mikor

zsákmányra külditek őket; mert akkor bármit is

ejtenek, törvényes lesz az számotokra, mégha holtan

hozzák is elétek. Mert bizony, Ő a Mindentudó, a

Mindenről Értesült. Vigyázzatok azonban, a

vadászatot túlzásba ne vigyétek. Járjátok minden

dologban az igazságosság és méltányosság útját.

Emígyen rendeli ezt néktek az, Ki a

Kinyilatkoztatás Hajnalpontja, ó, bár értenétek.
    61. Megparancsolta néktek Isten, hogy

mutassatok kedvességet rokonaim iránt, de nem

rendelt nékik semmi jogot mások tulajdonához. Mert

bizony nem függ Ő senkitől, fölötte áll

teremtményei szükségeinek.
    62. Ha valaki szántszándékkal tűz

martalékává tesz egy házat, őt is égessétek meg; ha

valaki szántszándékkal kioltja egy másik életét, őt

is végezzétek ki. Ragaszkodjatok teljes erőtökből

és hatalmatokból Isten előírásaihoz,  és ne

kövessétek a tudatlanok szokásait. Ha a gyújtogatót

vagy gyilkost életfogytiglani fogságra ítélitek,

megengedik azt néktek a Könyv szabályai. Mert

valóban, hatalma van Néki azt cselekedni, amit csak

kíván.
    63. Előírta néktek Isten, hogy

házasodjatok. Vigyázzatok, két feleségnél többet ne

vegyetek. Ki megelégszik Isten szolgálóleányai

közül egyetlen társsal, mind ő, mind hitvese

nyugalomban fog élni. És az, ki szolgálót kíván

fogadni, megteheti azt tisztességgel. Íme a

rendelet, melyet, valóban és igazság szerint,

lejegyzett a Kinyilatkoztatás Tolla. Házasodjatok,

ó, emberek, hogy megszülethessen tőletek az, ki

Engem említ majd szolgáim között. Ez az Én

parancsolatom számotokra; ragaszkodjatok ehhez,

mert segít ez titeket.
    64. Ó, világ népei! Ne kövessétek énetek  

sugallatait, mert az követelően romlottságra és

paráznaságra bujtogat; hanem kövessétek ehelyett

minden teremtett dolgok Birtokosát, Ki azt rendeli

néktek, hogy mutassatok jámborságot és tanúsítsatok

istenfélelmet. Mert bizony független Ő

teremtményeitől. Vigyázzatok, nehogy zavart

keltsetek az országban, miután az

lecsillapíttatott. Ki így cselekszik, nem Tőlünk

való az, s megtagadjuk Mi őt. Ímé, a parancsolat,

mely az igazság erejéből megnyilvánult a

Kinyilatkoztatás mennyországából.
    65. Lefektettetett a Bayánban, hogy a

házasság feltétele mindkét fél beleegyezése.

Szeretetet, egységet és harmóniát kívánván

szolgáink között, miután a pár kívánságát

előterjeszti, a házasságot szüleik beleegyezésétől

tettük függővé, nehogy ellenségeskedés és gyűlölség

támadjon közöttük. És ebben még egyéb céljaink is

rejteznek. Így rendeltetett parancsolatunk.
    66. Házasság jegyajándék  nélkül nem

köthető, melynek mértéke városlakóknál tizenkilenc

mithqál tiszta aranyban, falusiaknál ugyanennyi

ezüstben határoztatott meg. Ki ezen összeget emelni

kívánja, tilalmas számára, hogy az a kilencvenöt

mithqál határát meghaladja. Emígyen íratott meg a

parancsolat fenséggel és hatalommal. Ha azonban

megelégszik a legalacsonyabb összeggel, jobb lesz

az néki a Könyv szerint. Bizony, Isten meggazdagít

mindenkit, akit kíván, égi és földi módon egyaránt,

és Néki, valóban, hatalma van minden dolgok fölött.
    67. Megparancsolta Isten, hogy ha bármelyik

szolgája utazni kíván, határozza meg feleségének,

mikor lészen hazatérendő. Ha a megígért időre

otthonába tér, megtartotta ő Urának rendeletét, és

őt Parancsolatának Tolla az igazak közé sorolja;

máskülönben, ha jó oka van a késedelemre,

értesítenie kell feleségét, és mindent meg kell

tennie azért, hogy asszonyához térjen. Ha ezen

esetek egyike sem következik be, illendő [az

asszony] számára, hogy várjon kilenc hónapot, mely

letelte után semmi akadálya sincs, hogy újra

férjhez menjen; ha azonban hosszabb ideig vár,

Isten, bizony, szereti azon nőket és férfiakat, kik

türelmet tanúsítanak. Engedelmeskedjetek

parancsolataimnak, és ne kövessétek az

istenteleneket, kik Isten Szent Táblájában

bűnösöknek nyilváníttattak. Ha [az asszony] a

várakozás idején hírt kap férjéről, válassza azon

utat, mi dicséretre méltó. Valóban, azt kívánja Ő,

hogy szolgái és szolgálóleányai éljenek békében

egymással; vigyázzatok, nehogy olyat tegyetek, mi

hajthatatlan békétlenséget teremt köztetek. Emígyen

rögzíttetett a végzés, és teljesíttetett be az

ígéret. Ha azonban [az asszony] hírt kap férje

haláláról, vagy megöléséről, és ezt egybehangzó

beszámolók megerősítik, vagy két szavahihető tanú

tanúsítja, illendő számára, hogy férj nélkül

maradjon; majd az elrendelt hónapok letelte után

szabadon dönthet, mit tesz. Íme annak rendelése, Ki

hatalmas és erős a parancsolásban.
    68. Ha férj és feleség között neheztelés

vagy ellenszenv támad, a férj ne váljék el, hanem

maradjon türelmes egy kerek esztendőig, hogy a

vonzódás illata tán megújulhasson közöttük. Ha ez

idő leteltével szerelmük vissza nem tért,

megengedett a válás. Isten bölcsessége, bizony,

átfog mindeneket. Az Úr egy Táblában, mit

Parancsolata Tolla lejegyzett, megtiltotta, mit

korábban gyakoroltatok, mikor háromszor váltatok el

egy asszonytól. Kegyként cselekedte ezt, hogy a

háládatosak közé tartozzatok. Ki feleségétől

elvált, minden egyes hónap elteltével úgy

választhat, hogy kölcsönös vonzódás és beleegyezés

esetén őt újra nőül veszi, amíg az férjhez nem

megy. Ha azonban ez megtörtént, az egyesüléssel

véglegesíttetett a válás, és a dolog bevégeztetett,

hacsak [az asszony] körülményei nyilvánvalóan meg

nem változnak. Íme a döntés, mely fenséggel

jegyeztetett le e dicső Táblában az által, Ki a

Szépség Hajnalpontja.
    69. Ha az asszony férjét elkíséri egy útra,

és nézeteltérés támad ott közöttük, lássa el a férj

az asszonyt a szükséges költségekkel egy teljes

esztendőre, és vagy küldje oda vissza, honnan jött,

vagy, az utazásához szükségesekkel egyetemben,

bízza egy megbízható személyre, ki kísérje haza.

Urad, valóban, úgy rendelkezik, miként kíván, egy

olyan hatalom erejével, mely kiterjeszti szárnyát a

föld népei fölé.
    70. Ha egy nőtől azért váltak el, mert

hűtlensége bizonyságot nyert, ne részesüljön

semmiféle ellátásban a várakozás idején. Emígyen

sugárzott elő parancsolatunk Nap-csillaga ragyogón

az igazságosság mennyboltozatáról. Bizony, szereti

az Úr az egységet és harmóniát, és irtózik a

különéléstől  és válástól. Éljetek egymással

ragyogón és örömben, ó, emberek. Életemre!

Mindenek, mik a földön vannak, elmúlnak, csak a

jócselekedetek maradnak fenn; szavaim igazságáról

maga Isten tesz bizonyságot. Rendezzétek

ellentéteiteket, ó, szolgáim; majd pedig

figyelmezzetek Dicsőségünk Tollának intésére, és ne

kövessétek az öntelteket és önfejűeket.
    71. Vigyázzatok, máskülönben elcsábít a

világ, miként az előttetek járókkal tette!

Kövessétek Uratok törvényeit és előírásait, s

járjatok ezen az Úton, mely igazsággal és valójában

táratott elétek. Kik kerülik a méltánytalanságot s

tévelygést, kik az erény útját követik, azok az egy

igaz Isten szemében legnemesb teremtményei közé

számíttatnak; nevüket magasztalja a magasságbéli

birodalmakban lakozók Gyülekezete, és azok, kik az

Isten nevében emelt ezen Frigysátorban lakoznak.
    72. Megtiltatott néktek a rabszolgákkal

való kereskedés, lettlégyenek bár azok férfiak vagy

nők. Ki maga is szolga, ne vásárolja meg Isten egy

másik szolgáját, és megtiltatott ez e Szent

Táblában. Így jegyeztetett le a parancsolat, az Ő

irgalmából, az Igazság Tollával. Egyik ember se  

magasztalja magát a másik fölé; az Úr előtt

mindegyik csupán jobbágy, és mind azt az igazságot

példázza, hogy nincsen más Isten Rajta kívül. Ő,

valóban, a Mindeneknél Bölcsebb, Kinek bölcsessége

átfog mindeneket.
    73. Ékesítsétek magatokat a jócselekedetek

öltözetével. Kinek cselekedetei elnyerik Isten

tetszését, az biztosan Bahá népéből való, és

megemlékeznek róla Trónusa előtt. Segítsétek a

teremtés Urát igaz tettekkel, s csakúgy

bölcsességgel és szavaitokkal. Mert bizony emígyen

parancsoltatott néktek annak legtöbb Táblájában, Ki

a Mindeneknél Irgalmasabb. Bizony, tudja Ő,  miket

szólok. Egyik a másikkal ne civódjék, s egyik lélek

a másik éltét ki ne oltsa; valóban, ez az, mi

megtiltatott néktek  egy Könyvben, mely a dicsőség

Frigysátrában rejtezett. Hogyan? Megölnétek azt,

kit Isten megébresztett, kibe  lelket lehelt?

Iszonyú lenne a vétketek akkor trónusa előtt!

Féljétek Istent, és ne emeljétek az igazságtalanság

és elnyomás kezét, hogy leromboljátok, mit Ő maga

épített; hanem járjatok Isten, az Igaz Úr útján.

Mikoron megjelentek az igaz tudás seregei az Isteni

szó lobogóit hordozván, azonnal megfutamíttattak a

vallások törzsei, azok kivételével, kik  inni

kívántak az örök élet patakjából egy, a Mindenek

Felett Dicsőséges lehelete által teremtett

Paradicsomkertben.
    74. Isten, teremtményei iránt mutatott

irgalma zálogául elrendelte, hogy a férfiak magja

tisztátalannak ne tartassék. Adjatok Néki hálát

örömmel és ragyogón, s ne kövessétek azokat, kik

messze vannak közelsége Hajnalpontjától. Álljatok

ki minden körülményben az Ügyet szolgálandó, mert

Isten bizton megsegít majd hatalmának erejével,

mely kiterjeszti szárnyát a világok fölé. Oly

állhatatossággal kapaszkodjatok a kifinomultság

kötelébe, hogy ruházatotokon a piszoknak nyoma se

lássék. Ezt hagyja meg számotokra az, Ki szentebb

minden kifinomultságnál. Ki e kívánalomnak jó okkal

meg nem felelhet, feddés ne légyen része. Valóban,

Isten a Megbocsátó, az Irgalmas. Mossatok minden

szennyes dolgot olyan vízzel, mely a három

vonatkozás egyikében sem változott meg; ügyeljetek,

ne használjatok olyan vizet, mely a levegő vagy más

anyag hatására megváltozott. Légyetek a tisztaság

leglényege az emberek között. Valóban, ez az, mit

Uratok, az Összehasonlíthatatlan, a Mindeneknél

Bölcsebb néktek kíván.
    75. Isten hasonlóképpen, Tőle származó

kegyként eltörölte a ‘tisztátalanság’ fogalmát,

mely által különféle dolgok és emberek

tisztátalannal tartattak. Mert bizony Ő a Mindig

Megbocsátó, a Legnagylelkűbb. Valóban, minden

teremtett dolog megmártatott a megtisztulás

tengerében, mikor Ridván azon első napján az egész

teremtésre szórtuk legnagyszerűbb Neveink és

legmagasztosabb Tulajdonságaink ragyogását. Bizony,

szerető gondviselésem záloga ez, mely átfog minden

világot. Érintkezzetek hát minden vallás

követőjével, és hirdessétek Uratok, a

Legkönyörületesebb Ügyét; ez minden cselekedetek

koronája,  ha azok közül valók vagytok, kik  

értitek ezt.
    76. Isten kötelmetekül rótta, hogy a

legteljesebb tisztaságban éljetek, olyannyira, hogy

mossátok ki azt is, mit por szennyez, hát még azt,

mit megszáradt sár vagy hasonló mocsok. Féljétek az

Urat, és tartozzatok a tiszták közé. Ha valaki

ruházata látható módon szennyes, imái Istenhez fel

nem érhetnek, és a Magasságbéli Gyülekezet elfordul

tőle. Használjatok rózsavizet és tiszta illatszert;

ez az, mit Isten kedvelt a kezdettől, melynek nincs

kezdete, hogy az áradhasson belőletek, mit Uratok,

az Összehasonlíthatatlan, a Mindeneknél Bölcsebb

kíván.
    77. Isten felmentett titeket a Bayánban

lefektetett parancsolat alól a könyvek

megsemmisítésével kapcsolatban. Megengedjük Mi

néktek, hogy olyan tudományokat olvassatok, melyek

hasznotokra válnak, de ne olyanokat, melyek meddő

vitában végződnek; jobb ez néktek, ha azok közül

valók vagytok, kik felfogják.    
    78. Ó, föld királyai! Ím, eljött, Ki

mindenek korlátlan Ura. Istené a Királyság, a

mindenható Védelmezőé, az Önmagától Valóé. Ne

imádjatok mást, csak Istent, és sugárzó szívvel

emeljétek arcotok Uratok, minden nevek Ura felé.

Oly Kinyilatkoztatás ez, melyhez mit bírtok, nem

mérhető, ó, bárcsak tudnátok.
    79. Látjuk, miként lelitek örömötök abban,

mit másoknak felhalmoztatok, és zárjátok el

magatokat azon világoktól, melyeket óvott Táblámon

kívül más számba nem vehet. A kincsek, miket

felhalmoztatok, távolra csábítottak titeket végső

célotoktól. Nem illendő ez hozzátok, ó, bár

megértenétek. Mossatok le szívetekről minden földi

szennyet, és siessetek belépni Uratok, a föld és

menny teremtőjének Királyságába, Ki megremegtette a

földet és jajongásra késztette annak minden népét,

azokon kívül, kik elfordultak minden dolgoktól és

ahhoz ragaszkodtak, mit a Rejtett Tábla elrendelt.
    80. Íme, a Nap, mikor Az, Ki Istennel

társalgott, elérkezett az Örök Úr fényéhez, és az

újraegyesülés tiszta vizét kortyolta e Kupából,

mely megárasztotta a tengereket. Mondd: Az egy igaz

Istenre! A Sínai-hegy a Kinyilatkoztatás Hajnala

körül kering, míg a Királyság magaslatairól Isten

Lelkének Hangja hallatszik emígyen hirdetni:

“Rázzátok meg magatok, ó, föld gőgösei, és

siessetek Hozzá.” A Kármel e Napon vágyakozó

hódolattal siet udvara felé, míg Sion szívéből e

kiáltás szakad fel: “Beteljesíttetett az ígéret.

Mit Isten, a Legmagasztosabb, a Mindenható, a

Legszeretettebb szent Írásában bejelentett, ím,

testet öltött.”
    81. Ó, föld királyai! A Legnagyobb Törvény

került kinyilatkoztatásra e Helyen, a földöntúli

ragyogás e helyszínén. Minden rejtett dolog

feltárult a Legfőbb Elrendelő Akaratából, Ki

elhozta az Utolsó Órát, Ki által meghasadt a Hold,

és minden visszavonhatatlan végzés kifejtetett.
    82. Csupán hűbéresek vagytok, ó, föld

királyai! Az, Ki a Királyok Királya, ím, megjelent,

legcsodálatosabb dicsőségébe  öltözvén, és Magához,

a Veszélyben Oltalmazóhoz, az Önmagától Valóhoz

szólít titeket. Vigyázzatok, nehogy a dölyf

megakadályozzon a Kinyilatkoztatás Forrásának

felismerésében, máskülönben e világ dolgai

fátyolként zárnak el attól, Ki a menny Teremtője.

Emelkedjetek fel, és szolgáljátok Őt, Ki minden

nemzetek Vágya, Ki egyetlen szavával teremtett

benneteket, és úgy rendelte, hogy uralmának jelei

légyetek minden időkre.
    83. Isten igazságosságára! Nem kívánjuk Mi

Magunknak királyságaitokat. Küldetésünk az, hogy az

emberi szíveket hódítsuk meg, s azokat bírjuk.

Feléjük fordul Bahá szeme. Erről tesz bizonyságot a

Nevek Királysága, bár megértenétek. Ki követi Urát,

elfordul az a világtól, és mindentől, mi benne van;

akkor hát mennyivel nagyobbnak kell legyen a

múlandótól való elfordulása annak, Ki ily magasztos

állással bír! Hagyjátok oda palotáitokat, és

siessetek, hogy bebocsáttatást nyerjetek

Királyságába. Bizony, ez válik majd javatokra mind

ebben, mind a következő világban. Erről tesz

bizonyságot a magasságbéli birodalom Ura, bár

tudnátok.
    84. Mily nagy áldás várja a királyt, ki

kiáll, hogy segítse Ügyemet királyságomban, ki

mindentől elfordul Rajtam kívül! Ez a király a

Karmazsin Bárka utasai közé számíttatik - mely

Bárkát Isten Bahá népének készített. Mindenkinek

dicsőítenie kell e király nevét, nagy becsben

tartani állását, és segíteni néki, hogy Nevem

kulcsaival megnyithassa a városok kapuit, Nevemmel,

mely mindenható Védelmezője mindeneknek, mik a

látható és láthatatlan királyságokat benépesítik. E

király az emberiség szemefénye, a sugárzó dísz a

teremtés homlokán, az áldások kútfeje az egész

világnak. Ajánljátok, ó, Bahá népe, javaitokat, sőt

élteteket azért, hogy segíthessetek néki.
    85. Ó, Ausztria Császára! Mikor az Aqsá

mecsetet meglátogatni indultál, Az, Aki Isten

Fényének Hajnala, az akkói börtönben lakozott.

Elhaladtál Mellette, és felőle, Ki által

felmagasztaltatik minden ház és felnyittatik minden

nagyszerű kapu, nem kérdeztél. Mert bizony olyan

hellyé tettük Mi ezt, hová a világ forduljon, hogy

emlékezzen Rám, s te mégis visszautasítottad Őt, Ki

ezen emlékezés Tárgya, mikor megjelent Ő Isten,

Urad és a világok Urának Királyságával. Mi véled

voltunk minden időben, és úgy találtunk, hogy az

Ághoz ragaszkodsz és nem törődsz a Gyökérrel.

Valóban, Urad a tanú arra, mit mondok. Szomorúan

láttunk Nevünk körül keringeni s mégsem tudni

Rólunk, bár ott voltunk arcod előtt. Nyisd ki

szemed, hogy megláthasd e dicsőséges Látványt, és

felismerhesd Őt, kit nappal és éjnek évadján hívsz,

és gyönyörködhess a Fényben, mely e sugárzó

Láthatár felett ragyog.
    86. Mondd: Ó, Berlin királya! Fordítsd

füled a Hang felé, mely e testet öltött Templomból

szólít: “Bizony, nincsen más Isten, csak Én, az

Örökkévaló, a Páratlan, az Örök Úr.” Vigyázz,

nehogy a gőg megakadályozzon abban, hogy felismerd

az Isteni Kinyilatkoztatás Hajnalát, máskülönben a

földi vágyak fátyolként zárnak el a mennyei és

földi Trónus Urától. Emígyen tanácsolja néked a

Legmagasabb Tolla. Valóban, Ő a Legkegyesebb, a

Legbőkezűbb. Emlékszel-é arra*, kinek hatalma

meghaladta tiédet, és magasabban volt, mint te? Hol

van most? Hová lettek a javak, miket birtokolt?

Figyelj a figyelmeztetésre, és ne aludj  mélyen,

mint mások. Ő volt az, ki Isten Tábláját háta mögé

vetette, mikor tudattuk véle, mily kínokat okoztak

Nékünk a zsarnokság seregei. Miért is gyalázat

zúdult rá minden oldalról, és nagyot vesztve

hanyatlott a porba. Gondolkozz el mélyen róla, ó

király, és azokról is, akik, akárcsak te, városokat

foglaltak el és emberek fölött uralkodtak. A

Mindenek Felett Irgalmas palotáikból a sírba

döntötte őket. Figyelmezz, és gondolkozz el.
    87. Nem kértünk tőletek semmit. Bizony,

Isten kedvéért intünk Mi titeket, és türelmesek

leszünk, miként türelmesek voltunk abban, mi

kezetek által Reánk méretett, ó, királyok

gyülekezete.
    88. Figyelmezzetek, ó, Amerika Uralkodói,

és az ottani Köztársaságok Elnökei arra, miről a

Galamb búg az Öröklét Ágán: “Nincsen más Isten,

csak Én, az Örökkönvaló, a Megbocsátó, a

Mindenekben Bővelkedő.”  Ékesítsétek az uralom

templomát az igazság és istenfélelem ékével, és

homlokát az Uratokról, a mennyek Teremtőjéről való

megemlékezés koronájával. Emígyen tanácsolja néktek

az, Ki a Nevek Hajnala, Annak parancsolatából, Ki

Mindenek Tudója, a Végtelenül Bölcs. A Megígért e

magasztos Állapotban jelent meg, minek okán az

összes lény, látható és láthatatlan egyaránt

örvendezett. Használjátok javatokra Isten Napját.

Bizony, Véle találkozni jobb néktek, mint minden

más, mire a Nap süt, ó, bár tudnátok! Ó, uralkodók

gyülekezete! Figyelmezzetek arra, mi a Nagyság

Hajnalából hangzik: “Bizony, nincsen más Isten,

csak Én, a Megnyilatkozás Ura, a Mindenek Tudója.”

Az igazság kezével gyógyítsátok össze, mi eltörött,

és Uratok, az Elrendelő, a Végtelenül Bölcs

parancsolatainak vaspálcájával zúzzátok össze a

pöffeszkedő zsarnokot.
    89. Ó, Konstantinápoly népe! Íme, a bagoly

baljós huhogását halljuk közületek. Vajh a

szenvedély részegsége ragadott-é el, avagy tán

nemtörődömségbe süppedtetek? Ó, a két tenger

partján elterülő Hely! Valóban, a zsarnokság

trónusa emeltetett rajtad, és kebeledben a

gyűlölség lángja szíttatott fel, olyannyira, hogy a

magasságbéli Gyülekezet és azok, kik a Magasztos

Trónus körül keringenek, jajongtak és siránkoztak.

Látjuk, hogy benned az ostoba uralkodik a bölcs

felett, és a sötétség kérkedik a fény előtt.

Valóban, elteltél leplezetlen gőggel. Elbizakodottá

tett külsődleges csillogásod? Arra, Ki az emberiség

Ura! Hamarosan elenyészik az, és leányaid és

özvegyeid és összes ott lakozó nemzetséged

jajveszékelni fog. Emígyen szól hozzád a Mindenek

Tudója, a Végtelenül Bölcs.
    90. Ó, Rajna partjai! Láttuk, miként borít

titeket alvadt vér, mert a megtorlás kardja

emeltetett ellenetek; és mégegyszer lecsap az majd

rátok. És halljuk Mi Berlin jajszavát, bár ma még

tündöklő dicsőség a része.
    91. Ne bánkódj semmi miatt, ó, Tá földje*,

mert Isten arra választott, hogy az öröm forrása

légy az egész emberiség számára. Ha Akarata úgy

hajlik, megáldja majd trónusod egy olyannal , ki

igazul fog uralkodni, ki összegyűjti Isten farkasok

által szétszórt nyáját. Ezen uralkodó örömmel és

boldogan fogja arcát Bahá népe felé fordítani, és

elhalmozza őket kegyeivel. Valóban, Isten szemében

az emberek között ragyogó drágakőnek tekintetik ő.

Örök időkre övé lesz Isten dicsősége, és mindeneké,

kik az Ő kinyilatkoztatásának királyságában

lakoznak.
    92. Örvendezz nagy örömmel, mert Isten

“fényének Hajnalává” tett, minthogy benned

született Dicsőségének Megnyilvánulása. Örvendezz e

névnek, mi reád ruháztatott - egy olyan névnek,

melyen keresztül a kegyelem Napcsillaga szórja

fényét, egy olyan névnek, mely beragyogja mind a

földet, mind az eget.
    93. A dolgok menete benned hamarosan

megváltozik, és a hatalom gyeplője a nép kezébe

kerül. Valóban, Urad a Mindenek Tudója. Hatalma

átfog mindeneket. Légy biztos Urad bőkezű

pártfogásában. Szerető kedvességének pillantása

örökkön reád szegeződik. Közelg a nap, mikoron

felindultságod békébe és nyugodt csendességbe

oldódik. Emígyen rendeltetett ez a csodás Könyvben.
    94. Ó, Khá földje*! Hősök hangját halljuk

felőled, mely Uradat, Mindenek Birtokosát, a

Legmagasztosabbat dicsőíti. Áldott a nap, mikor a

teremtés királyságában Nevemben, a Mindenek Felett

Dicsőében kibontatnak majd az isteni Nevek lobogói.

Azon a napon a hűségesek örvendeznek majd Isten

győzelmének, és keservesen jajonganak a hitetlenek.
    95. Senki ne ellenkezzék azokkal, kik az

emberek felett hatalommal bírnak; hagyjátok rájuk

azt, mi övék, és fordítsátok figyelmetek az emberek

szíve felé.
    96. Ó, Leghatalmasabb Óceán! Szórd a

nemzetekre, mivel megbízott Téged az, Ki az Öröklét

Fejedelme, és a föld összes lakójának templomát

díszítsd törvényeinek öltözékével, melyek

megörvendeztetnek majd minden szívet, és melyek

által minden szem felragyog.
    97. Ha bárki száz mithqál aranyra szert

tesz, tizenkilenc abból Istené, és Néki, a föld és

menny Alkotójának adandó. Vigyázzatok, ó, emberek,

nehogy megfosszátok magatok egy ilyen nagy

kegyelemtől. Megparancsoltuk Mi ezt néktek, bár

könnyedén megvagyunk Mi nélkületek, és mindenek

nélkül, kik a mennyekben s a földön lakoznak;

jótétemények s bölcsességek rejteznek ebben,  

melyek Istenen, a Mindentudón, a Mindenről

Értesültön kívül másnak fel nem tárathatnak. Mondd:

Ezen eszközzel kívánta Ő megtisztítani javaitokat,

és képessé tenni titeket arra, hogy olyan

állapothoz közeledhessetek, mit azokon kívül, kiket

Isten akart, más meg nem érthet. Mert valóban Ő a

Jóakaró, a Kegyes, a Bőkezű. Ó, emberek! Ne

bánjatok hitetlenül Isten Jogával, sem engedélye

nélkül ne vegyétek félvállról a róla való

rendelkezést. Emígyen rendeltetett parancsolata a

szent Táblákban, és e magasztos Könyvben. Ki

Istennel hitetlenül bánik, viszonzásul maga is

hitetlenséggel fog találkozni; ki azonban Isten

rendelése szerint cselekszik, áldás száll arra Ura,

a Kegyes, az Elhalmozó, a Nagylelkű, az Örök Úr

bőkezűségének mennyországából. Valóban, azt kívánja

Ő néktek, mit most még nem érthettek, de mi tudottá

válik előttetek, mikor e röpke lét után lelketek a

mennyek felé szárnyal, és földi örömeitek díszei

felgöngyölíttetnek. Emígyen figyelmeztet titeket,

Kinek birtokában van az Óvott Tábla.
    98. Különféle kérelmek érkeztek

trónusunkhoz a hívőktől Istennek, a látható és

láthatatlan Urának, a minden világok Urának

törvényeivel kapcsolatban. Ezért hát

kinyilatkoztattuk e Szent Táblát, és felékesítettük

Törvényének köpönyegével, hogy az emberek tán

betarthassák Uruk parancsolatait. Hasonló kérések

az előző sok év folyamán is érkeztek Hozzánk, de

bölcsességünkből visszatartottuk Tollunkat, míg

nemrégiben több baráttól érkezett levél, miért is

az igazság erejéből azzal válaszoltunk, mi meg kell

ébressze az emberek szívét.
    99. Mondd: Ó, vallások vezetői! Ne mérjétek

Isten Könyvét oly mércével és tudománnyal, mi

körötökben honos, mert a Könyv önmaga az emberek

között felállított csalhatatlan Mérleg. E

legtökéletesebb Mérlegen mérendő meg minden, mit a

föld népei s nemzetségei bírnak, míg az ő súlyának

mértéke a saját mércéjével mérendő, ó, bárcsak

tudnátok.
    100. Szerető kedvességem szeme keservesen

sirat titeket, minthogy fel nem ismertétek Azt, Kit

nappal és éjnek évadján, estidőben és reggelente

hívogattok. Hófehér arccal és sugárzó szívvel

járuljatok az áldott és karmazsinszín Helyhez, ó,

emberek, ahonnan a Sadratu’l-Muntahá szólít:

“Valóban, nincsen Isten Rajtam kívül, a Mindenható

Védelmezőn, az Önmagától Valón kívül. ”
    101. Ó, vallások vezetői! Ki az közületek,

ki vetekedhetne Vélem éleslátásban vagy belső

látásban? Hol található az, ki magát Vélem

egyenlőnek merné tartani szóban vagy bölcsességben?

Ó, nem, Uramra, a Mindenek Felett Irgalmasra!

Mindenek, kik a földön vannak, elmúlnak; és ez

Uratok, a Mindenható, a Szeretett arca.
    102. Elrendeltük, ó, emberek, hogy minden

tudás legmagasabb és végső célja légyen annak

felismerése, Ki minden tudás Tárgya; és mégis,

nézzétek, miként engedtétek, hogy tudástok

fátyolként zárjon el attól, Ki e Fény Hajnala, Kin

keresztül feltárult minden rejtett dolog. Ha

felfedeznétek a forrást, ahonnan e kinyilatkoztatás

előragyog, elvetnétek magatoktól a föld népeit, s

mindent, mit bírnak, és a dicsőség e legáldottabb

Székhelyéhez húzódnátok.
    103. Mondd: Valóban, ez az a mennyország,

ahol a Minden Könyvek Anyja őriztetik, bárcsak

megértenétek. Ő az, Kinek okán a Szentföld fölé

magasodó Hegyen felkiáltott a Szikla, s az Égő

Csipkebokor felemelte hangját, és emígyen

szólottak: “Istené a Királyság, mindenek korlátlan

Uráé, a Mindeneknél Hatalmasabbé, a Szeretőé! ”
    104. Iskolába Mi nem jártunk, sem nem

olvastuk dolgozataitok. Fordítsátok fületek e

Tanulatlan szavai felé, melyekkel Istenhez, az

Örökkönvalóhoz szólít titeket. Jobb ez néktek, mint

a föld minden kincse, bárcsak megértenétek.
    105. Ki azt, mi a Kinyilatkoztatás

mennyországából aláküldetett, értelmezi, és

nyilvánvaló jelentését megváltoztatja, bizony,  

azok közül való, kik Isten Magasztos Szavát

kiforgatták, s a Ragyogó Könyvben az elveszettek

közé számíttatik.
    106. Elrendeltetett néktek, hogy vágjátok

körmötöket, hogy hetente egyszer fürödjetek

testetek ellepő vízben, és hogy magatok mindazzal

tisztogassátok, amivel azt korábban tettétek.

Vigyázzatok, nehogy hanyagságból be ne tartsátok,

mit számotokra előírt az, Ki az

Összehasonlíthatatlan, a Kegyes. Tiszta vízbe

merítkezzetek; nem megengedett néktek, hogy

használt vízben fürdőzzetek. Figyeljetek, hogy a

perzsa fürdők közös medencéihez ne közelítsetek; ki

azon fürdők felé veszi útját, bűzös kipárolgásukat

már azelőtt megérzi, hogy oda belépne. Kerüljétek

őket, ó, emberek, s ne légyetek azok közül valók,

kik ilyen romlottságot szégyentelenül elfogadnak.

Valóban, a mocsok és fertőzés melegágyai azok, ha

értitek. Hasonlóképp kerüljétek a perzsa házak

udvarán lévő rossz szagú medencéket, és légyetek a

szeplőtelenül tiszták és megszenteltek közül valók.

Mert bizony azt kívánjuk, hogy titeket a Paradicsom

földi testet öltésének lássunk, hogy belőletek

olyan illat szálljon, mely megörvendezteti Isten

kegyeltjeinek szívét. Ha a fürdőző, ahelyett, hogy

megmerítkezne a vízben, magára öntve tisztálkodik

benne, jobb az néki, és felmenti a testi alámerülés

szükségétől. Kegyként Önnön Magától, az Úr,

valóban, könnyebbé  kívánta tenni néktek az életet,

hogy a szívből háládatosak közé számíthassatok.
    107. Megtiltatott, hogy atyáitok feleségeit

magatokéul vegyétek. Minthogy olyan

szégyenteljesnek tartjuk, visszariadunk Mi attól,

hogy a fiúkról szót ejtsünk. Féljétek az Irgalmast,

ó, világ népei! Ne cselekedjétek azt, mi

megtiltatott néktek Szent Táblánkban, és ne

légyetek azok közül valók, kik háborodottan

bolyonganak vágyaik vadonában.
    108. Senkinek nem megengedett, hogy amint

az utcán vagy a piactéren sétál, nyilvánosan szent

verseket mormogjon maga elé; hanem inkább, ha az

Urat kívánja dicsérni, azt olyan helyen tegye, mely

e célból  emeltetett, vagy saját otthonában. Jobban

összhangban van ez az őszinteséggel és

jámborsággal. Emígyen ragyogott elő parancsolatunk

Napja kinyilatkoztatásunk láthatára fölött.

Áldottak hát azok, kik rendelkezésünket követik.
    109. Előíratott mindenkinek, hogy

végrendeletet készítsen. Az örökhagyó címezze ez

iratot a Legnagyobb Név díszével, tegyen

bizonyságot benne Isten egyedüliségéről

Kinyilatkoztatása Hajnalában, és kívánsága szerint

foglalja bele, mi dicséretreméltó, hogy tanúságként

szolgálhasson az számára a Kinyilatkoztatás és

Teremtés királyságaiban, és kincsként Uránál, a

Legfőbb Védelmezőnél, a Hívnél.
    110. Minden Ünnepek a két Legnagyobb

Ünnepben nyerték el beteljesedésüket, és a másik

két Ünnepben, melyek az ikernapokra esnek - és a

Legnagyobb Ünnepek közül az első azon napok,

mikoron a Mindenek Felett Irgalmas az egész

teremtésre szórta legnagyszerűbb Neveinek és

legmagasztosabb Tulajdonságainak áradó ragyogását,

a második pedig azon nap, mikoron felemeltük Mi

azt, Ki az emberiségnek e Név örömhírét hirdette,

melyen keresztül feltámasztattak a holtak és

összegyűjtettek mindenek, kik a mennyekben s a

földön lakoznak. Emígyen rendeltetett azáltal, Ki a

Parancsoló, a Mindentudó.
    111. Boldog, ki Bahá hónapjának első

napjába lép, mely napot Isten e Nagy Névnek

szentelt. És áldassék, ki e napon tanújelét adja az

Istentől reáruházott jótéteményeknek; bizony, azok

közé számíttatik ő, kik köszönetüket Isten felé az

Úr túláradó bőkezűségéről valló cselekedetekkel

fejezik ki, mely bőkezűség átfog minden világokat.

Mondd: bizony, e nap minden hónapok koronája és

azok forrása, a nap, melyen az élet lehelete száll

minden teremtett dolog felett. Sokszorosan áldott,

ki ragyogón és örömmel köszönti. Bizonyságot

teszünk, hogy ő, valóban, az áldottak közé

számíttatik.
    112. Mondd:  A Legnagyobb Ünnep valóban az

Ünnepek Királya. Idézzétek észbe, ó, emberek, a

bőkezűséget, miben Isten részeltetett. Álomban

szunnyadoztatok, és ím, megébresztett titeket

Kinyilatkoztatása életrekeltő szellőivel, és

megismertette véletek nyilvánvaló  és egyenes

Útját.
    113. Betegség idején forduljatok hozzáértő

orvosokhoz; nem mellőzzük Mi az anyagi eszközök

használatát, hanem megerősítjük azt e Tollal, mit

Isten ragyogó és dicső Ügye Hajnalpontjává tett.
    114. Isten korábban minden egyes hívőre azt

a kötelmet rótta, hogy javaikból a

felbecsülhetetlen értékűeket ajándékként ajánlják

trónusunk előtt. Most, kegyes jótéteményünk jeléül,

feloldjuk őket e kötelezettség alól. Bizony, Ő a

Legnagylelkűbb, a Mindenekben Bővelkedő.
    115. Áldott, ki a hajnal óráján,

gondolatait Isten felé fordítván, a Róla való

megemlékezésbe merülvén és megbocsátásáért

esedezvén lépteit a Mashriqu’l-Adhkár felé

irányozza, s oda belépvén csendben helyet foglal,

hogy Isten, a Korlátlan Hatalmú, a Hatalmas, a

Mindenek Által Dicsőített verseit hallgassa. Mondd:

Mashriqu’l-Adhkár minden egyes olyan épület, melyet

a városokban s falvakban azért emeltek, hogy

dicséretem zengjék. Íme, a név, mellyel a dicsőség

trónusa előtt felruháztatott, ó, bár értenétek.
    116. Kik a Mindenek Felett Irgalmas verseit

a legdallamosabb hangon zengik, megérzik majd

bennük azt, mihez a föld és menny királysága nem

mérhető soha. Belélegzik majd az igékből Világaim

isteni illatát - a világokét, melyeket ma senki meg

nem láthat azokon kívül, kik e magasztos, e

szépséges Kinyilatkoztatás által látást nyertek.

Mondd: E versek a szíveket, melyek tiszták, olyan

szellemi világokba emelik, melyeket szó ki nem

fejezhet, hasonlat nem sejtethet. Áldottak, kik

figyelmeznek.
    117. Segítsd, ó, népem, választott

szolgáimat, kik kiálltak, hogy Rólam szóljanak

teremtményeim között, és magasztalják Szavam szerte

királyságomban. Valóban, szerető gondviselésem

mennyországának csillagai ők, s vezérletem lámpásai

az egész emberiségnek. De az, kinek szavai

ellentmondanak a Szent Tábláimban foglaltaknak, nem

Tőlem való ő. Óvakodjatok, nehogy bármiféle

szentségtörő bitorlót kövessetek. Ezen Táblákat

annak pecsétje ékesíti, Ki előhívja a hajnalt, Ki a

mennyek és föld között emeli fel hangját.

Ragadjátok meg e Biztos Fogódzót, és hatalmas és

megtámadhatatlan Ügyem Fonalát.
    118. Megengedte az Úr mindenkinek, ki

kívánja, hogy a világ különféle nyelveit tanítsák

néki, hogy Isten Ügyének Üzenetét szerte keleten és

szerte nyugaton hirdethesse, és a világ nemzetségei

s népei között úgy dicsérhesse Őt, hogy a szívek

megújuljanak és a porladó csontok új életet

nyerjenek.
    119. Megengedhetetlen, hogy az ember, ki

értelemmel ruháztatott fel, oly dolgot fogyasszon,

mi megfosztja őt tőle. Hanem inkább az a

kötelessége, hogy az emberi állapothoz illő módon

viselje magát, s ne a nemtörődöm és ingadozó lelkek

helytelen cselekedeteit kövesse.
    120. Ékesítsétek fejetek a megbízhatóság és

hűség virágfüzérével, szívetek az istenfélelem

díszével, nyelvetek a tökéletes igazmondással,

testetek az udvariasság ruházatával. Mert bizony

illendő díszei ezek az emberi templomnak, ha azok

közül valók vagytok, kik elgondolkodnak ezen.

Fogódzatok, ó, Bahá népe, Isten, az Igaz Úr

szolgálatának kötelébe, mert ezáltal az Óvott

Táblában nyilvánvalóvá lészen állástok,

lejegyeztetik és megőriztetik nevetek,

felemeltettek, és magasztaltathatik emléketek.

Óvakodjatok, nehogy a föld lakói visszatartsanak

benneteket ezen dicső és magasztos állapottól.

Emígyen buzdítottunk Mi benneteket legtöbb

Levelünkben, és tesszük ezt most ezen Szent

Táblánkban, mely felett az Úr, Istenetek, a

Hatalmas, a Végtelenül Bölcs Törvényeinek

Napcsillaga ragyog.
    121. Mikor visszavonul Jelenlétem óceánja

és lezárul Kinyilatkoztatásom Könyve, fordítsátok

arcotok Feléje, Kit Isten erre szánt, Ki ez Örök

Gyökérből sarjadt.
    122. Nézzétek, mily kicsinyes az emberek

elméje. Azt kérik, mi bántalmukra van, és eldobják

maguktól, mi javukat szolgálhatná. Bizony, a messze

tévelygők közül valók ők. Látunk embereket, kik

szabadságra vágynak, és abban gőgösködnek. Az

ilyenek a tudatlanság mélységeiben hányódnak.
    123. A szabadság végezetül szakadáshoz kell

vezessen, melynek tüzét senki el nem fojthatja.

Emígyen figyelmeztet benneteket az, Ki az

Elszámoltató, a Mindenek Tudója. Tudjátok hát, hogy

a szabadság megtestesülése és jelképe az állat. Az,

mi méltó az emberhez, az olyan korlátoknak való

alávetés, melyek megóvják őt önnön tudatlanságától,

és megvédik a bajkeverők károkozásától. A szabadság

arra indítja az embert, hogy túllépjen az

illendőség határain, és megsértse rangja

méltóságát. A legmélyebb romlottságba és

gonoszságba aljasítja le.
    124. Tekintsétek az embereket, mint

juhnyájat, melynek pásztorra van szüksége, hogy

megvédje. Valóban, ez az igazság, a biztos igazság.

Helyeseljük a szabadságot bizonyos esetekben, és

visszautasítjuk, hogy szentesítsük másokban.

Valóban, Mi vagyunk a Mindenek Tudója.
    125. Mondd: Az igazi szabadság abban áll,

hogy az ember aláveti magát törvényeimnek, bármily

kevéssé is tudjátok ezt. Ha az emberek betartanák,

mit nékik a Kinyilatkoztatás Mennyországából

aláküldtünk, bizonyosan tökéletes szabadságra

jutnának. Boldog, ki meglátja Isten Célját

mindenben, mit Akaratának Mennyországából

kinyilatkoztatott, mely Akarat áthat minden

teremtett dolgot. Mondd: Azon szabadság, mely

néktek javatokra válik, sehol máshol nem található

fel, mint az Istennek, az Örök Igazságnak való

tökéletes szolgaságban. Ki ennek édességét

megízlelte, nem lesz hajlandó azt elcserélni a föld

és menny minden hatalmáért sem.
    126. Megtiltatott néktek a Bayánban, hogy

Hozzánk kérdéseket intézzetek. Az Úr ezennel

feloldott titeket eme tiltás alól, hogy

megkérdezhessétek, mit meg kell kérdeznetek, de nem

afféle meddő dolgokat, melyeken a korábbi idők

emberei oly szívesen elmélkedtek. Féljétek Istent,

s légyetek igazak! Arról kérdezzetek, mi néktek

előnyötökre lészen Isten Ügyében és királyságában,

mert gyengéd könyörületének kapui megnyittattak

mindenek előtt, kik a mennyben s földön lakoznak.
    127. A hónapok száma az évben, Isten

Könyvének rendelése szerint, tizenkilenc. Ezek

közül az első ezen Névvel ékesíttetett, mely

szárnyaival beborítja az egész teremtést.
    128. Elrendelte az Úr, hogy a holtakat

kristályból, vagy kemény, ellenálló kőből, vagy

nemes és tartós fából készült koporsóban temessétek

el, és hogy ujjukra vésetes gyűrűt helyezzetek.

Mert bizony Ő a Legfőbb Elrendelő, Ki mindenről

tud.
    129. E gyűrűk férfiak kezén a következő

feliratot viseljék: “Istené minden, mi a mennyekben

s a földön, s minden, mi a kettő között van, és

valóban, Ő tud minden dolgokról.” Nőkén pedig:

“Istené a mennyek és a föld királysága, s minden,

mi a kettő között van, és valóban, hatalmas Ő

minden dolgok felett.” Ímé, a versek, melyek

előzőleg kinyilatkoztattak, de a Bayán Pontja, ím,

most emígyen kiált: “Ó, Világok Szerette!

Nyilatkoztass ki helyükben oly szavakat, melyek

kegyes jótéteményeid illatával árasztják el az

emberiséget. Kijelentettük Mi mindenkinek, hogy

egyetlen szavad felülmúl mindent, mi a Bayánban

leküldetett. Valóban, hatalmadban áll, hogy azt  

cselekedd, miben örömöd leled. Ne foszd meg

szolgáidat irgalmad óceánjának túláradó bőségétől!

Bizony, Te vagy, Kinek kegyelme végtelen.” Ím,

lásd, meghallottuk Mi az Ő hívását, és

beteljesítjük most vágyát. Mert bizony Ő a

Legszeretettebb, az imák Meghallgatója. Ha a

következő verset, mely ezen pillanatban küldetett

alá Istentől, vésik a férfiak és nők temetési

gyűrűjére, jobb lészen az nékik; valóban, Mi

vagyunk a Legfőbb Elrendelő: “Istentől fakadtam, s

Hozzá térek vissza, elfordulván mindentől Rajta

kívül, Nevéhez, az Irgalmashoz, a Könyörületeshez

ragaszkodván.” Emígyen választja ki az Úr, akit

csak kíván, ajándéka befogadójaként. Mert valóban Ő

a hatalom és erő Istene.
    130. Elrendelte az Úr továbbá,  hogy az

elhunytat csavarják öt selyemből vagy gyapotból

készült lepelbe. Kiknek tehetsége korlátozott,

azoknak a két anyag egyikéből lévő egyetlen lepel

is elegendő. Emígyen rendelte az, Ki  Mindenek

Tudója, a Mindenről Értesült. Tilos számotokra,

hogy az elhunyt testét a várostól egy óránál

nagyobb távolságra szállítsátok; hanem inkább

sugárzón és emelkedett nyugalommal egy közeli

helyen helyezzétek végső nyugalomra.
    131. Isten megszüntette azon utazásbéli

korlátozásokat, melyek a Bayánban elrendeltettek.

Bizony, Ő a Korlátozatlan; azt teszi, mi Néki

tetszik, s azt rendel el, mit csak kíván.
    132. Ó, világ népei! Figyelmezzetek Annak

hívására, Ki a Nevek Ura, Ki a Legnagyobb Börtönben

lévő lakhelyéről hirdeti néktek: “Valóban, nincsen

Isten Rajtam kívül, Ki a Hatalmas, az Erős, a

Mindeneket Lebíró, a Legmagasztosabb, a Mindentudó,

a Végtelenül Bölcs.” Valóban, nincsen más Isten,

csak Ő, a világok Mindenható Uralkodója. Ha azt

akarná, egyetlen Színe elől származó szóval

megragadhatná az egész emberiséget. Óvakodjatok,

nehogy habozzatok elfogadni ez Ügyet - az Ügyet,

mely előtt meghajol a magasságbéli Gyülekezet, s

kik a Nevek Városaiban lakoznak. Féljétek Istent,

és ne légyetek azok közül valók, kik akárha

fátyollal zárattak el Tőle. Égessétek fel a

fátylakat szeretetem tüzével, és oszlassátok el a

hiábavaló képzelgések borongó ködét e Név erejével,

melyen keresztül lebírtuk Mi az egész teremtést.
    133. Emeljétek fel romjaiból, és

magasztaljátok a két Házat a Kettős Szent Helyen,

és a többi helyet is, ahol Uratok, a Mindenek

Felett Irgalmas trónusa felállíttatott. Emígyen

parancsolja néktek minden értő szív Ura.
    134. Legyetek éberek, nehogy e világ

gondjai és  az annak dolgaival való kizárólagos

foglalatosság megakadályozzanak abban, hogy

betartsátok, mit néktek elrendelt az, Ki a

Hatalmas, a Hív. Légyetek oly állhatatosság

megtestesítői az emberek között, hogy ne

tartathassatok vissza Istentől azok kételyei által,

kik visszautasították, hogy higgyenek Benne, mikor

kinyilvánította Magát, a hatalmak hatalmával

felruházván. Óvakodjatok, nehogy bármi, mi a

Könyvben feljegyeztetett, megakadályozzon abban,

hogy figyelmezzetek ezen Élő Könyvre, Ki az

igazságot hirdeti: “Bizony, nincsen más Isten, csak

Én, a Legkitűnőbb, a Mindenek Felett Dicsőített.”

Tekintsetek az igazságosság szemével arra, Ki az

isteni akarat és erő mennyországából alászállott,

és ne légyetek azok közül valók, kik igaztalanul

cselekszenek.
    135. Majd idézzétek észbe ezen szavakat,

melyek e Kinyilatkoztatás előtti hódolatként

áradtak Annak Tollából, Ki Hírnököm volt, és

gondoljátok végig, mit cselekedett az elnyomók keze

napjaim mindegyikén. Valóban, az elveszettek közé

soroltatnak ők. Emígyen szólott: “Ha Annak színe

elé járulhattok, Kit ki fogunk Mi nyilvánítani,

könyörögjetek Istenhez, kegyelméből adja meg

néktek, hogy kegyeskedjék kerevetetekre telepedni,

mert e cselekedet magában is összehasonlíthatatlan

és túláradó megtiszteltetést ruház rátok. Ha egy

kupa vizet iszik otthonotokban, nagyobb

jelentőséggel bír az számotokra, mintha minden

léleknek, sőt minden teremtett dolognak magát az

élet vizét kínálnátok is. Tudjátok ezt, ó,

szolgáim!”
    136. Íme,  a szavak, melyekkel Előfutárom

magasztalta Lényemet, bár megértenétek. Ki ezen

verseken elgondolkozik, és felismeri, mily rejtett

gyöngyszemek őriztetnek benne, Isten

igazságosságából meg fogja érezni a Mindenek Felett

Irgalmas illatát, mely e Börtön irányából száll

feléje, és teljes szívéből Hozzá fog sietni, olyan

odaadással, hogy a föld és menny seregei sem

tartóztathatják. Mondd: olyan Kinyilatkoztatás ez,

mely körül kering minden bizonyíték és

bizonyságtétel. Emígyen küldetett ez le Uratok, az

Irgalom Istene által, ha azok közül vagytok, kik

igazul ítélnek. Mondd: ez az összes Szent Könyv

legbensőbb  lelke, mely beléleheltetett a

Legmagasabb Tollába, döbbenetet hozván minden

teremtett lényre, azokon kívül, kiket

elragadtatással tölt el szerető kedvességem gyengéd

szellője, és jótéteményeim  édes íze, mely áthatja

az egész teremtést.
    137. Ó, Bayán népe! Féljétek a

Legirgalmasabbat, és fontoljátok meg, mit Ő egy

másik helyen kinyilatkoztatott. Emígyen szólott: “A

Qiblih valójában az, Kit Isten ki fog nyilvánítani;

mikor Ő megy, az is vándorol, míg Ő meg nem pihen.”

Emígyen fektettetett ez le a Legfőbb Elrendelő

által, mikor  e Legnagyobb Szépséget említeni

kívánta. Gondolkozzatok el ezen, ó, emberek, s ne

légyetek olyanok, mint azok, kik a tévelygés

vadonában barangolnak zaklatottan. Ha meddő

képzelgéstek sugallatára Őt visszautasítjátok, hol

lészen a Qiblih, mihez fordulhatnátok, ó,

nemtörődömök gyülekezete? Elmélkedjetek e versen,

és ítéljetek igazságosan Isten előtt, hogy a

Nevemben, a Mindenek Felett Dicsőben, a

Legmagasabban zúgó óceánból tán kiszemelgethessétek

a rejtelmek gyöngyeit.
    138. E Napon senki ne ragaszkodjék máshoz,

mint mi e Kinyilatkoztatásban kinyilváníttatott. Ez

Isten rendelése kezdettől és ezentúl - a rendelés,

mellyel a régi idők Hírnökeinek Szent Iratai

ékesíttettek. Ez az Úr  figyelmeztető szava

kezdettől és ezentúl - a figyelmeztető szó, mellyel

az Élet Könyvének első lapja díszíttetett, bár

megéreznétek. Ez Isten parancsolata kezdettől és

ezentúl; óvakodjatok, nehogy e helyett a szégyent

és megaláztatást válasszátok. E napon semmi nem

válik hasznotokra Istenen kívül, sem más menedéket

nem lelhettek Rajta kívül, a Mindentudón, a

Végtelenül Bölcsön kívül. Ki megismert Engem,

megismerte az minden vágy Célját, s ki Felém

fordult, minden magasztalás Tárgyához fordult az.

Emígyen fektettetett le ez a Könyvben, s emígyen

parancsoltatott meg Isten, minden világok Ura

által. Kinyilatkoztatásom egyetlen sorát elolvasni

jobb, mint végigtanulmányozni az elmúlt s eljövendő

nemzedékek Szent Iratait. Emígyen szól a Mindenek

Felett Irgalmas Szava, bár lenne fületek a

hallásra! Mondd: ez a tudás leglényege, bár

megértenétek.
    139. S most, gondoljátok végig, mi egy

további bekezdésben kinyilatkoztatásra került, hogy

saját elképzeléseitek tán félredobhassátok, s

arcotok tán Isten, a lét Ura felé fordíthassátok.

[A Báb] emígyen szólott: “Törvénytelen néktek, hogy

házassági kötelékre lépjetek mással, mint ki a

Bayánban hisz. Ha csak az egyik házas fél fogadja

be ez Ügyet, az ő javai törvénytelenné válnak a

másik számára, mígnem a másik is meg nem tér. E

törvény azonban csak akkor lép életbe, mikor

felmagasztaltatott már annak Ügye, Kit Mi igazából

ki fogunk nyilvánítani, vagy azon Ügy, mi már

valójában testet öltött. Addig szabadon léphettek

házasságra kívánságtok szerint, hogy Isten Ügyét

ezáltal tán felmagasztalhassátok.” Emígyen szőtte

az édes  dallamot a Csalogány a mennyei ágon Ura, a

Mindenek Felett Irgalmas dicséretére. Szerencsés,

ki figyelmez rá.
    140. Ó, Bayán népe! Uratokra, az irgalom

Istenére parancsolom néktek, tekintsetek e

kijelentésre, mely az igazság erejéből leküldetett,

a pártatlanság szemével, s ne légyetek azok közül

valók, kik látják Isten bizonyságtételét, és mégis

elutasítják és megtagadják azt. Valóban, a bizton

elveszők közé tartoznak ők. A Bayán Pontja e

versben világosan Ügyemnek az Ő Ügye előtt való

felmagasztalásáról szólt; tanúskodik majd erről

minden igaz és értő elme. Mint e napon azonnal  

láthatjátok, magasztossága olyan, hogy azt senki

meg nem tagadhatja azokon kívül, kiknek szemei

megrészegedtek e halandó létben s kikre az

eljövendő életben megalázó fenyítés vár.
    141. Mondd: Isten igazságosságára! Valóban,

Én vagyok, Kit Ő [a Báb] legjobban szeret; s most

is e verseket hallgatja, melyek a Kinyilatkoztatás

Mennyországából alászállanak, és siratja a

gonoszságot, mit ezen napokban műveltetek. Féljétek

Istent, s ne csatlakozzatok a támadókhoz. Mondd: ha

úgy választotok, ó, emberek, hogy megtagadjátok,

hogy higgyetek Benne [Bahá’u’lláh-ban], legalább ne

lázadjatok Ellene. Istenre! Elegen vannak a

zsarnokság seregei, kik szövetkeztek Ellene!
    142. Bizony, azért nyilatkoztatott ki Ő [a

Báb] bizonyos törvényeket, hogy e jelen

Törvénykorszakban a Legmagasabb Tollának csak önnön

magasztos Állása és legsugárzóbb Szépsége

dicsőítésére kelljen mozdulnia. Minthogy azonban ki

kívántuk nyilvánítani irántatok mutatott

bőkezűségünket, az igazság erején keresztül

világosan lefektettük ezen törvényeket, és

csökkentettük, mit általatok betartatni kívánunk.

Valóban, Ő a Királyian Nagylelkű, a Bőkezű.
    143. [A Báb] korábban tudatta véletek,

miként szól majd az Isteni bölcsesség e Hajnala.

Szólott, s igaz az: “Ő [Bahá’u’lláh] az, Ki minden

körülmények között hirdeti majd: Bizony, nincsen

más Isten Rajtam kívül, az Egyetlenen, az

Összehasonlíthatatlanon, a Mindentudón, a Mindenről

Értesültön kívül”. Oly rang ez, melyet Isten

kizárólagosan e magasztos, különleges és csodálatos

Kinyilatkoztatásnak jelölt ki. Bőven áradó kegyének

záloga ez, ha felfogjátok, és ellenállhatatlan

rendelésének jele. Ez Legnagyobb Neve,

Legmagasztosabb Szava és Legkitűnőbb Címeinek

Hajnala, ha értitek. Sőt, mi több, Rajta keresztül

ölt testet minden Kútfő, az Isteni vezérlet minden

Hajnalpontja. Gondolkozzatok, ó, emberek, azon, mi

valójában leküldetett néktek; mérlegeljétek, s ne

hágjátok át azt.
    144. Érintkezzetek minden vallással

barátságban és egyetértésben, hogy belélegezhessék

belőletek ők Isten édes illatát. Vigyázzatok,

nehogy az emberek között úrrá legyen rajtatok az

ostoba tudatlanság lángja. Minden dolog Istentől

ered, s Hozzá is tér vissza. Ő minden dolgok

forrása, s Benne érnek véget minden dolgok.
    145. Óvakodjatok, nehogy a gazda

távollétében egy házba is belépjetek, hacsak nem

engedélyével. Viselkedjetek illendően minden

körülmények között, s ne soroltassatok az önfejűek

közé.
    146. Meghagyatott néktek, hogy

létfenntartási javaitokat s más ilyen jellegű

dolgaitokat Zakát fizetésével tisztítsátok meg.

Emígyen íratott ez elő e magasztos Táblában Az

által, Ki a versek Kinyilatkoztatója. Ha Isten ezt

úgy akarja s ez az Ő célja, nemsokára számításának

módját is feltárjuk. Bizony, Önnön tudásán

keresztül azt magyaráz el Ő, mit csak kíván, és

valóban, Ő a Mindentudó, a Végtelenül Bölcs.
    147. Törvénytelen dolog koldulni, és tilos

adni annak, ki koldul. Mindenkinek előíratott, hogy

kenyerét megkeresse, s ami azokat illeti, kik erre

képtelenek, Isten Képviselőinek és a gazdagoknak  

kötelessége, hogy megfelelő módon gondoskodjanak

róluk. Tartsátok meg Isten törvényeit és

parancsolatait; sőt óvjátok azokat, mint önnön

szemeteket, és ne légyetek azok közül valók, kik

borzasztó veszteséget szenvednek.
    148. Megtiltatott néktek Isten Könyvében,

hogy  pörlekedésbe és viszályba keveredjetek, hogy

egymást megüssétek, vagy hasonlókat cselekedjetek,

mely által megszomorodhatnak a szívek és lelkek.

Korábban tizenkilenc mithqál arany kártérítést írt

elő mindenkinek, ki egy másiknak szomorúságot okoz,

Az, Ki az egész emberiség Ura; e Törvénykorszakban

azonban feloldozott titeket ezalól, s arra buzdít

benneteket, hogy mutassatok igazságosságot és

jámborságot. Íme, a parancsolat, mely néktek

elrendeltetett e tündöklő Táblában. Ne kívánjátok

másoknak, mit magatoknak nem kívántok; féljétek

Istent, és ne pöffeszkedjetek. Mind vízből

teremtettetek, és a porba tértek majd vissza.

Elmélkedjetek a végen, mely rátok vár, és ne

járjatok az elnyomók útjain. Halljátok meg Isten

igéit, melyeket a szent Lótuszfa zeng néktek

dallamos hangon. Mert bizony,  e versek a

csalhatatlan mérleg, melyet Isten, ezen  és a

következő világ Ura állított fel. Általuk szárnyal

fel az ember lelke a Kinyilatkoztatás Hajnala felé,

és boríttatik fénybe minden igaz hívő szíve.

Ilyenek Isten törvényei, melyeket néktek elrendelt,

ilyenek parancsolatai, melyeket néktek Szent

Táblájában előírt; engedelmeskedjetek nékik örömmel

és boldogan, mert ez a legjobb néktek, bár

tudnátok.
    149. Szavaljátok Isten verseit minden

reggel és estidőben. Ki őket nem szavalja, nem

bizonyult hívnek Isten Szövetségéhez és

Testámentumához, s aki e Napon elfordul e szent

versektől, azok közül való, kik az örökkévalóság

óta elfordultak Istentől. Féljétek Istent, ó,

szolgáim, mind és egyenként is. Ne kérkedjetek a

versek sok olvasásával és az éjjeli és nappali

rengeteg ájtatoskodással; mert ha valaki a Szent

Iratok akár egyetlen versét is örömmel,

átszellemülten olvassa, többet nyer, mintha

fásultan végigolvasná Isten, a Veszélyben

Oltalmazó, az Önmagától Való összes Szent Könyvét.

Annyit olvassatok Isten verseiből, hogy ne fogjon

el bágyadtság vagy levertség. Ne terheljétek meg

lelketeket azzal, mi kimeríti és elnehezíti, inkább

azzal [tápláljátok], mi könnyűvé teszi és felemeli,

hogy az Isteni igék szárnyain suhanhasson az Ő

testet öltött jeleinek Hajnalpontja felé; ez vonz

titeket közelebb Istenhez, ó, bár megértenétek.
    150. Tanítsátok  gyermekeiteknek a fenség

és hatalom mennyországából kinyilatkoztatott

verseket, hogy a legdallamosabb hangon mondhassák a

Mindenek Felett Irgalmas Tábláit a

Mashriqu’l-Adhkár termeiben. Kit hatalmába kerít a

Nevem, a Legkönyörületesebb dicsőítéséből  születő

elragadtatás, Isten verseit úgy szavalja majd, hogy

rabul ejti az a még álomba merültek szívét.

Szerencsés, ki az örökkön tartó élet Titokzatos

Borát kortyolta könyörületes Urának igéiből az Én

nevemben - mely Néven keresztül minden égbetörő és

magasztos bérc porrá zúzatott.
    151. Előíratott néktek, hogy otthonotok

bútorzatát tizenkilenc évenként megújítsátok;  

emígyen rendelte ezt, Ki a Mindentudó és a Mindent

Meglátó. Bizony, a kifinomultságot óhajtja Ő, mind

a tiéteket, mind mindenét, mit bírtok; ne dobjátok

félre Isten félelmét, s ne légyetek a hanyagok

közül valók. Ki úgy találja, hogy anyagi tehetsége

e célra elégtelen, felmentette azt ezalól Isten, a

Mindig Megbocsátó, a Mindenekben Legbővelkedőbb.
    152. Mossátok meg lábatok naponta egyszer

nyáridőben, s minden három napban egyszer

télidőben.
    153. Ha valaki rátok megmérgelődik,

válaszoljatok néki kedvesen, és ha valaki szid

benneteket, tartózkodjatok, nehogy szidalommal

válaszoljatok, hanem hagyjátok magára és

helyezzétek bizodalmatok Istenbe, a mindenható

Bosszulóba, a hatalom és igazságosság Urába.
    154. Megtiltatott néktek, hogy szószéket

használjatok. Ki néktek Isten igéit kívánja

mondani, üljön az emelvényre helyezett székre, hogy

beszélhessen Istenről, Uráról, és az egész

emberiség Uráról. Kedves Isten előtt, hogy  azon

szeretet bizonyságának jeléül, mit Iránta s az Ő

dicső és tündöklő Ügye Megnyilvánulása iránt

éreztek,  székre vagy  padra üljetek.
    155. Eltiltatott tőletek  a szerencsejáték

és az ópium használata. Kerüljétek mindkettőt, ó,

emberek, s ne légyetek azok közül valók, kik [e

tilalmat] áthágják. Óvakodjatok minden anyag

használatától, mely az emberi templomot

eltompultságba és kábulatba taszítja, s a testnek

ártalmára van. Mert bizony, nem kívánunk Mi néktek

mást, csak mi előnyötökre szolgál, s erről tesz

bizonyságot minden teremtett dolog, bár lenne

fületek, hogy meghallhassátok.
    156. Mikor bankettre vagy ünnepségre

hívnak, válaszoljatok a hívásra örömmel és

boldogan, és ki ígéretét megtartja, mentes lesz az

a feddés alól. Olyan Nap ez, melyen Isten minden

bölcs rendelése megmagyaráztatik.
    157. Lássátok, “a Nagy Átfordulás

misztériuma az Uralkodó Jelében” ím most

nyilvánvalóvá lett. Szerencsés, kit Isten

megsegített abban, hogy felismerje a “Hatot”, mely

ez “Egyenes Alif” által felemeltetett; bizony, azok

közül való ő, kiknek hite igaz. Hányan vannak a

külsőleg jámborak, kik elfordultak, és hányan az

önfejűek, kik közel húzódtak, fennhangon emígyen

szólván: “Légyen Tiéd minden dicsőség, ó, a Világok

Vágya!” Mert valóban, Isten kezében vagyon, hogy

adjon, mit akar, annak, kinek akar, és

visszatartsa, mit kíván, attól, kitől kívánja. Ő

ismeri a szívek rejtett titkait, és hogy mi rejlik

a gúnyolódó kacsintása mögött. A nemtörődömség hány

megtestesülését, kik tiszta szívvel jöttek Hozzánk,

emeltük befogadásunk trónusára; és a bölcsesség

hány mintaképét ítéltünk Mi igazságosan tűzre.

Valóban, Mi vagyunk, Ki ítélkezik. Íme, Ő, az

“Isten azt teszi, mi néki tetszik” megnyilvánulása,

és Ki az “azt rendeli el Ő, mit csak választ”

trónusán lakozik.
    158. Áldott, ki felfedezi a benső

jelentések illatát e Toll nyomaiból, mely

mozdulatain keresztül Isten szellője suhan végig az

egész teremtés fölött, s melynek megnyugvásával a

nyugalom leglényege jelenik meg a lét birodalmában.

Dicsőség a Mindenek Felett Irgalmasnak, egy ilyen

felbecsülhetetlen bőkezűség Kinyilatkoztatójának.

Mondd: az okán, hogy elviselte az

igazságtalanságot, jelent meg az igazság a földön,

és mert elfogadta a megaláztatást, ragyogott fel

Isten fensége az emberek között.
    159. Megtiltatott néktek, hogy fegyvert

hordjatok, hacsak nem feltétlenül fontos, és

megengedtetett néktek, hogy selyembe öltözzetek.

Isten, bőkezűségének jeléül, felmentett titeket

azon korlátozások alól, melyek korábban a ruházatra

és szakállviseletre vonatkoztak. Bizony, Ő az

Elrendelő, a Mindentudó. Ne légyen viselkedéstekben

semmi, mit a józan és egyenes gondolkodásúak

helytelenítenének, és ne tegyétek magatok  a

tudatlanok játékszerévé. Szerencsés, ki magát az

illendő viselkedés és dicséretreméltó jellem  

köntösének díszébe  öltözteti. Bizonyosan azok közé

számíttatik az, kik Urukat világos és kiemelkedő

tettek által segítik.
    160. Segítsétek Isten városainak s

országainak fejlődését, és dicsőítsétek Őt azokban

szeretteinek örömteli hangján. Valóban, az emberek

szíve a nyelvnek erejével építtetik, miként a házak

és városok a kéz és egyéb eszközök segítségével.

Minden célnak rendeltünk egy eszközt, mely által

beteljesíttethetik; segítsétek magatok ezekhez, és

helyezzétek bizakodástok és bizodalmatok Istenbe, a

Mindentudóba, a Végtelenül Bölcsbe.
    161. Áldott, ki megvallotta hitét Istenben

s az Ő jeleiben, és felismerte, hogy “nem

kérdeztethetik Ő cselekedetei felől”. E felismerést

Isten minden hit díszévé és alapzatává tette. Ettől

kell függjön minden jócselekedet elfogadása.

Szegezzétek erre szemetek, hogy a lázadozók

suttogása miatt meg ne tévedjetek.
    162. Ha törvényesnek rendelné Ő azt, mi

időtlen idők óta tiltatott, s megtiltaná, mi minden

időkben törvényesnek tétetett, senkinek nem adatott

jog, hogy tekintélyét megkérdőjelezze. Ki habozik,

a pillanat töredékéig is tán csupán,

törvényszegőnek találtatik az.
    163. Ki e magasztos és alapvető igazságot

fel nem ismerte, s e legemelkedettebb állapotba el

nem jutott, a kétely szelei fogják azt felkavarni,

és a hitetlenek szavai gyötrik majd annak lelkét.

Ki elismerte ezen alapelvet, a legtökéletesebb

állhatatossággal ékesíttetik. Minden tisztelet e

legdicsőbb állapotnak, melynek dicsérete dísze

minden magasztos Táblának. Íme, a tanítás, melyet

Isten reátok ruház, a tanítás, mely megszabadít

minden kételytől és zavarodottságtól, s lehetővé

teszi, hogy megváltást nyerjetek mind ebben a

világban, mind az elkövetkezendőben. Valóban, Ő a

Mindig Megbocsátó, a Legbőkezűbb. Ő az, Ki elküldte

a Hírnököket, s aláküldte a  Könyveket, hogy

hirdessék: “Nincsen más Isten, csak Én, a

Mindenható, a Végtelenül Bölcs.”
    164. Ó, Káf és Rá földje!* Bizony, látjuk,

Istennek nem tetsző állapotban vagy, és látjuk,

mint árad belőled, mi Rajta, a Mindentudón, a

Mindenről Értesültön kívül másnak ki nem

fürkészhető; és érezzük, mi terjed belőled titokban

s lopva. Vélünk minden dolgok tudása, nyilvánvaló

értelmű Táblára vésve. Ne szomorkodj amiatt, mi

véled esett. Isten nemsokára hatalmasan vitéz

embereket ébreszt meg benned, kik Nevem oly

állhatatossággal fogják dicsőíteni, hogy őket a

pap-hittudósok gonosz sugalmazása el nem térítheti,

s  a kétely magvetőinek célozgatása sem tarthatja

vissza. Saját szemeikkel látják majd ők Istent, és

önnön életükkel teszik Őt győzedelmessé. Valóban,

az állhatatosak közé számíttatnak ők.
    165. Ó, pap-hittudósok gyülekezete! Mikor

igéim leküldettek, és tiszta bizonyságaim

kinyilatkoztattak, fátylak mögött találtunk

benneteket. Bizony, különös dolog ez. Nevemben

sütkéreztek, de mégsem ismertetek fel, mikor

Uratok, a Mindenek Felett Irgalmas bizonyítékokkal

és tanúságtételekkel megjelent köztetek. Letéptük

Mi a fátylakat. Óvakodjatok, nehogy az embereket

egy másik fátyollal rekesszétek ki. Tépjétek szét a

hiábavaló képzelgés láncait a minden emberek Urának

nevében, és  ne legyetek kétszínűek. Ha Istenhez

fordultok és befogadjátok Hitét, ne terjesszetek

széthúzást benne, s Isten Könyvét ne önös

vágyaitokkal mérjétek. Bizony, ez Isten tanácsa

mind ezelőttre, mind ezutánra, és erről tesznek

szent bizonyságot Isten tanúi és választottai, ó,

igen, mindenki Közülünk.
    166. Idézzétek észbe a sejket, kinek neve

Muhammad-Hasan volt, ki a maga idejében a

pap-hittudósok sorában is a legtanultabbak közé

számított. Mikor megnyilváníttatott az Igaz, ez a

sejk, más társaival egyetemben, elutasította, míg

egy búza- és árparostáló elfogadta Őt, és az Úrhoz

fordult. Bár éjszaka s nappal  azzal

foglalatoskodott, hogy papírra vesse, miről úgy

vélte, hogy az Isten törvénye és rendelése, mégis,

mikor megjelent a Korlátozatlan, egyetlen betű sem

vált hasznára abból, máskülönben nem fordult volna

el azon Orcától, mely beragyogta az Úr

kegyeltjeinek arcát. Ha hittetek volna Istenben,

mikor  feltárta Ő magát, az emberek nem fordultak

volna el Tőle, sem nem eshettek volna meg Vélünk a

dolgok, miket ma tapasztaltok. Féljétek Istent, s

ne légyetek nemtörődömök.
    167. Vigyázzatok, nehogy bármely név

megfosszon titeket attól, Ki minden Nevek

Birtokosa, vagy bármely szó elzárjon Isten ezen

Emlékezetétől, a Bölcsesség ezen közöttetek lévő

Forrásától. Forduljatok Istenhez, s keressétek

védelmét, ó, pap-hittudósok gyülekezete, és ne

tegyétek magatok fátyollá Köztem és teremtményeim

között. Emígyen figyelmeztet titeket Uratok, és

parancsolja néktek, hogy légyetek igazak,

máskülönben munkátok mit sem fog érni,  és ti

magatok sem tudtok majd siralmas állapototokról. Ki

megtagadja ez Ügyet, vajh képes lesz-é arra, hogy a

teremtésben bármi más ügy igazságát megvédje? Arra,

Ki a világegyetem Alkotója, nem! Mégis, az emberek

sűrű fátyolba burkolóznak. Mondd: ez Ügyön

keresztül kelt fel a tanúságtétel Napja, és a

bizonyság csillaga ezen keresztül árasztotta fényét

mindenekre, kik a földön lakoznak. Féljétek Istent,

ó, belső látással bírók, és ne légyetek azok közül

valók, kik megtagadják, hogy higgyenek Bennem.

Vigyázzatok, nehogy a “Próféta” szó visszatartson e

Leghatalmasabb Hírtől, vagy hogy a “Helytartóságra”

vonatkozó bármi kijelentés elrekesszen benneteket

annak korlátlan hatalmától, Ki Isten Helytartója,

mely [hatalom] kiterjeszti szárnyait az összes

világok fölé. Minden név az Ő Szava által

teremtetett, és minden ügy ellenállhatatlan,

hatalmas és csodás Ügyétől függ. Mondd: Isten Napja

ez, a Nap, mikor semmi sem említtethetik Önnön

Magán kívül, minden világok mindenható Védelmezőjén

kívül. Íme, az Ügy, mely megremegtette összes

babonátokat és bálványotokat.
    168. Bizony, látjuk Mi köztetek azt, ki

megragadja Isten Könyvét, és bizonyítékokat és

érveket citál belőle, melyekkel megtagadhatja Urát,

miként minden más Hit követői is Szent Könyveikben

kerestek megokolást arra, hogy megcáfolhassák azt,

Ki a Veszélyben Oltalmazó, az Önmagától Való.

Mondd: Isten, az Igaz a tanúm, hogy sem a világ

Szent Iratai, sem az összes létező  könyv és írás

nem válik hasznotokra e Napon ezen Élő Könyv

nélkül, Ki a teremtés szívének legmélyéből hirdeti:

“Bizony, nincsen más Isten, csak Én, a Mindenek

Tudója, a Végtelenül Bölcs. ”
    169. Ó, pap-hittudósok gyülekezete!

Óvakodjatok, nehogy a viszály okozóivá váljatok az

országban, miként ti voltatok az okai a Hit

megtagadásának annak korai napjaiban. Gyűjtsétek az

embereket e Szó köré, mely a kavicsokat e kiáltásra

ragadtatta: “Istené a királyság, minden jelek

Hajnalpontjáé!” Emígyen figyelmeztet titeket Uratok

bőkezűsége jeleként; valóban, Ő a Mindig

Megbocsátó, a Legnagylelkűbb.
    170. Idézzétek észbe Karímot, és azt, hogy

mikor Istenhez szólítottuk, miként pöffeszkedett

lenézően, önös vágyai által biztatván; Mi mégis azt

küldtük el néki, mi a lét világában a bizonyság

szemének vigasza volt, és Isten testámentumának

beteljesedése a föld és menny minden lakójának.

Annak kegyelme zálogául, Ki Mindenek Birtokosa, a

Legmagasabb, hívtuk, fogadja be az Igazságot. De ő

elfordult, mígnem Isten igazságosságából haragvó

angyalok ragadták meg őt. Tanúja voltunk bizony Mi

ennek.
    171. Szakítsátok le a fátylakat, olymódon,

hogy a Királyság lakói is hallják reccsenésüket. Ez

Isten parancsolata, az elmúlt és az eljövendő

napokra. Áldott, ki betartja, mit parancsolnak

néki, és jaj a hanyagoknak.
    172. Bizony, nem volt Nékünk más célunk e

földi birodalomban azon kívül, hogy megnyilvánítsuk

Istent, s kinyilatkoztassuk főhatalmát; elegendő

tanú Nékem erre Isten. Bizony, nem volt Nékünk más

szándékunk a mennyei Királyságban, mint hogy

dicsőítsük Ügyét, és dicsőségét zengjük; elegendő

védelmező Számomra Isten. Bizony, nem volt Nékünk

más vágyunk a magasságbéli Birodalomban, mint hogy

Istent magasztaljuk, s mi Általa leküldetett;

elegendő segítő Számomra Isten.
    173. Boldogok vagytok, ó, a Bahában

tanultak. Az Úrra! Ti vagytok a Leghatalmasabb

Óceán tornyosuló hullámai, a Dicsőség

égboltozatának csillagai, a föld és menny között

lengő győzelmi lobogók. Ti vagytok az állhatatosság

megtestesülései az emberek között, és az Isteni Szó

hajnala mindeneknek, kik a földön lakoznak.

Szerencsés, ki hozzátok  fordul, és jaj a

megátalkodottaknak. Ma mindenkinek, ki az örök élet

Titokzatos Borát kortyolta Úristene, az Irgalmas

szerető kedvességének  kezéből, kötelessége, hogy  

mint lüktető ér verjen az emberiség testében, úgy,

hogy rajta keresztül megébresztethessék a világ és

minden porladó csont.
    174. Ó, világ népei! Ha a Titokzatos Galamb

felszárnyal a Dicsőítés Szentélyéből és távoli

célját, rejtett lakhelyét indul keresni, mit a

Könyvben nem értetek, forduljatok azzal ahhoz, Ki e

hatalmas Törzsből kiágazott.
    175. Ó, a Legmagasabb Tolla! Suhanj a

Táblán Uradnak, a Mennyek Teremtőjének parancsára,

és szólj  azon időről, mikor az, Ki az Isteni

Egység Hajnala, lépteit az Anyagtól Független

Egyedülvalóság Iskolája felé szándékozta irányozni;

tán a tisztaszívűek ezáltal bepillanthatnak, ha

csak annyira is, mit egy tű fokán át láthatnak,

Uradnak, a Mindenhatónak, a Mindentudónak

misztériumaiba, melyek a fátylak mögött rejteznek.

Mondd: valóban, Mi akkor léptünk be a belső

jelentések és magyarázatok Iskolájába, mikor minden

teremtett dolog tudatlanságban élt még. Láttuk a

szavakat, melyeket az küldött le, ki a Mindeneknél

Irgalmasabb, és elfogadtuk Mi Isten, a Veszélyben

Oltalmazó, az Önmagától Való igéit, miket Ő [a Báb]

terjesztett elénk, és figyelmeztünk arra, mit Ő

ünnepélyesen megerősített a Táblában. Bizony

mondjuk,  láttuk Mi ezt. És beleegyeztünk Mi

kívánságába rendelésünk által, mert valóban

hatalmasak vagyunk Mi a parancsolásra.
    176. Ó, Bayán  népe! Bizony, akkor léptünk

Mi be Isten Iskolájába, mikor ti szunnyadtatok; s

gondosan átolvastuk Mi a Táblát, míg ti mélyen

aludtatok. Az egy igaz Istenre! Olvastuk Mi a

Táblát, mielőtt az kinyilatkoztattatott,  mikor ti

még tudatában sem voltatok, és tökéletesen ismertük

Mi a Könyvet, mielőtt még meg sem születtetek. Ezen

szavak a ti mértéketek szerint valók, nem Istené

szerint. Erről  tesz bizonyságot, mi tudásában

rejtezik, ha felfogjátok; s erről tanúskodik a

Mindenható nyelve, ha értitek. Istenre esküszöm, ha

fellibbentenénk Mi a fátylat, bizony,

elálmélkodnátok.
    177. Őrizkedjetek, nehogy meddőn

vitatkozgassatok a Mindenhatóról és Ügyéről, mert,

ím, oly hatalmas Kinyilatkoztatással jelent meg Ő

köztetek, mely magába fogad minden teremtett

dolgot, mind a múltból, mind a jövőből. Ha a

Királyság lakóinak nyelvén szólnánk tárgyunkról,

emígyen beszélnénk: “Valóban, Isten azelőtt

teremtette azon Iskolát, hogy megteremtette volna a

mennyet és földet, és azelőtt léptünk Mi be oda,

hogy az L, E, GY, E és N  betűk összekapcsoltattak

és összeköttettek.” Íme, királyságbéli szolgáink

nyelve; akkor hát, gondoljátok meg, miként

szólnának magasztos Birodalmunk lakói, mert

megtanítottuk Mi nékik, mit tudunk, és felfedtük

nékik, mi Isten bölcsességében rejtezett. S akkor

képzeljétek el, miként szólna  Mindenek Felett

Dicső Lakában a Hatalom és Nagyság Nyelve!
    178. Nem olyan Ügy ez, melyet hiábavaló

képzelgéstek játékszerévé tehettek, sem nem az

ostobák és gyengeszívűek mezeje. Istenre, a belső

látás és a Rajta kívül mindentől való elfordulás, a

látomás és emelkedettség küzdőtere ez, hol az

Irgalmas vitéz lovasain kívül, kik elvágtak minden

köteléket, mi őket a lét világához köti, más

paripáját nem sarkantyúzhatja. Valóban, ők azok,

kik győzedelmessé teszik Istent a földön, és ők

korlátlan hatalmának hajnalpontjai az emberek

között.
    179. Óvakodjatok, nehogy bármi, mi a

Bayánban kinyilatkozatásra került, távol tartson

titeket Uratoktól, a Legkönyörületesebbtől. Isten a

tanúm, hogy a Bayán semmi egyébért nem küldetett

le, mint hogy dicséretem zengje, ó, bár tudnátok!  

Benne a tisztaszívű csak szeretetem illatát

találja, csak Nevemet, mely beborít mindeneket, mik

látnak, s miket látnak. Mondd: forduljatok, ó,

emberek ahhoz, mi Legmagasztosabb Tollamból ered.

Ha abból belélegzitek Isten illatát, ne forduljatok

Ellene, sem ne tagadjátok meg magatoktól a részt

nagylelkű kegyéből és ezerféle adományaiból.

Emígyen figyelmeztet titeket Uratok; bizony, Ő a

Tanácsadó, a Mindentudó.
    180. Mit a Bayánban meg nem értetek,

kérdjétek azt Istentől, Uratoktól s atyáitok

Urától. Ha úgy kívánja, elmagyarázza Ő, mi benne

kinyilatkoztatásra került, és felfedi néktek az

Isteni tudás és bölcsesség gyöngyszemeit, melyek [a

Bayán] szavainak óceánjában rejteznek. Bizony,

minden nevek felett való Ő; nincsen más Isten, csak

Ő, a Veszélyben Oltalmazó, az Önmagától Való.
    181. A világ egyensúlya kibillentetett e

legnagyobb, ez új Világrend megremegtető

befolyásától. Az emberiség rendezett életét

forradalmasította e különleges, e csodás Rendszer -

melyhez hasonlót halandó szem sohse látott.
    182. Merüljetek bele szavaim óceánjába,

hogy megfejthessétek titkait, és felfedezhessétek a

bölcsesség összes drágakövét, mely mélyében

rejtezik. Őrizkedjetek attól, hogy meginogjatok

abban az elhatározástokban, hogy magatokévá

teszitek ez Ügy igazságát - az Ügyét, melyen

keresztül Isten hatalmának lehetőségei

kinyilváníttattak, és uralma megalapíttatott.

Örömtől ragyogó arccal siessetek Hozzá. Ez Isten

változhatatlan Hite, örök a múltban, örök a

jövőben. Aki keresi, hadd találja meg; és ami azt

illeti, aki megtagadja, hogy keresse - bizony,

Isten Önmagában Való, teremtményei bármilyen

szüksége felett.
    183. Mondd: ím, a csalhatatlan Mérleg,

melyet Isten Keze tart, melyben megméretnek

mindenek, kik a mennyben, és mindenek, kik a földön

lakoznak, és sorsuk meghatároztatik, ha azok közül

valók vagytok, kik hiszik s felismerik ez

igazságot. Mondd: ím, a Legnagyobb Bizonyság,

mellyel az összes korszakon át minden tanúságtétel

érvényessége megállapíttatott, bár

megbizonyosodnátok róla. Mondd: ezáltal tétetett

gazdaggá a szegény, világosíttatott meg a tudós, és

váltak képessé a keresők, hogy Isten színe elé

emelkedhessenek. Vigyázzatok, nehogy a széthúzás

okává tegyétek. Álljatok Uratok, a Hatalmas, a

Szerető Ügyében oly szilárdan, mint a

mozdíthatatlan hegy.
    184. Mondd: ó, eltévelyedés forrása! Hagyd

oda akaratlagos vakságodat és hirdesd az  igazat az

emberek között. Istenre esküszöm, sírtam éretted,

mikor láttam, hogy önös szenvedélyeidet követed, és

megtagadod azt, Ki téged formált és a létbe hozott.

Idézd észbe Urad gyengéd kegyelmét, és emlékezz,

miként neveltünk téged nappal és éjszaka az Ügy

szolgálatára. Féld Istent, és bánd meg szívedből.

Ha az emberek megzavarodtak rangod okán,

feltételezhető-é, hogy jómagad is hasonlóan zavart

vagy? Remegj Urad előtt, és idézd fel a napokat,

mikoron trónusunk előtt állottál, és az igéket

írtad, melyeket diktáltunk néked - igéket, melyeket

Isten, a Mindenható Védelmező, a hatalom és erő Ura

küldött alá. Vigyázz, nehogy önhittséged tüze

elzárjon téged attól, hogy Isten Szent Udvarába

juss. Fordulj Hozzá, és ne félj cselekedeteid

miatt. Bizony, nagylelkűségéből megbocsát Ő annak,

kinek kíván; nincsen más Isten, csak Ő, a Mindig

Megbocsátó, a Mindeneknél Nagylelkűbb. Egyedül

Isten kedvéért figyelmeztetünk Mi téged. Ha

elfogadod e tanácsot, önnön előnyödre cselekszel; s

ha elutasítod, Urad, bizony, megvan nélküled,  és

mindazok nélkül, kik nyilvánvaló tévedésből téged

követnek. Nézd! Isten megragadta azt, ki téged

félrevezetett. Térj vissza Istenhez, alázatosan,

engedelmesen és szerényen; bizony, eltörli Ő

bűneidet, mert valóban, Urad a Megbocsátó, a

Hatalmas, a Mindenek Felett Irgalmas.
    185. Ez Isten Tanácsa; bárcsak hallgatnál

rá! Ez Isten Ajándéka; bárcsak részesülhetnél

belőle! Ez Isten Szava; bárcsak félnéd! Ez Isten

Kincse; bárcsak megértenéd!
    186. Ím, egy Könyv, mely az Örökkévaló

lámpásává lett a világ számára, és egyenes, el nem

térülő Úttá a Föld népei között. Mondd: íme az

Isteni tudás Hajnala, ha értitek, és Isten

parancsolatainak Hajnalpontja, ha felfogjátok.
    187. Ne terheljetek jobban meg egy állatot,

mint bírja. Bizony, a legkeményebb tiltással

tiltottuk Mi meg az ilyen viselkedést a Könyvben.

Légyetek az igazságosság és becsületesség

megtestesülései az egész teremtésben.
    188. Ha valaki akaratán kívül más életét

kioltja, kötelessége, hogy az elhunyt családjának

száz mithqál arany kártérítést adjon. Tartsátok be,

mi néktek e Táblában előíratott, és ne légyetek

azok közül valók, kik átlépik annak határait.
    189. Ó, a világ parlamentjeinek tagjai!

Válasszatok ki egyetlen nyelvet, melyet az egész

világon mindenki használjon, s fogadjatok el

hasonlóképpen egy közös írást. Valóban, Isten

nyilvánvalóvá teszi néktek, mi hasznotokra válik,

és lehetővé teszi, hogy ne függjetek másoktól.

Bizony, Ő a Legbőkezűbb, a Mindenek Tudója, a

Mindenről Értesült. Ez lészen az egység oka, bár

felfognátok, és a legnagyobb eszköz a harmónia és

civilizáció elősegítésére, bár megértenétek! Két

jelet rendeltünk Mi az emberi faj nagykorúvá

érésére: az elsőt, mely a legszilárdabb alapzat,

más Tábláinkban határoztuk meg, míg a másodikat e

csodás Könyvben nyilatkoztattuk ki.
    190. Megtiltatott néktek, hogy ópiumot

szívjatok. Valóban, a legkötelezőbb tilalommal

tiltottuk Mi el ezen gyakorlatot a Könyvben. Ha

bárki ezt fogyasztja, bizony mondom, nem Tőlem való

az. Féljétek Istent, ó, kik megértéssel ruháztattak

fel!
Egyes, Bahá’u’lláh által a Kitáb-i-Aqdas

kiegészítéseként kinyilatkoztatott szövegek
Számos, Bahá’u’lláh által a Kitáb-i-Aqdas után

kinyilatkoztatott Tábla tartalmaz olyan

bekezdéseket, melyek kiegészítik a Legszentebb

Könyv rendeléseit. Ezek közül a

legfigyelemreméltóbbak a Tablets of Bahá’u’lláh

Revealed after the Kitáb-i-Aqdas (Bahá’u’lláh

Kitáb-i-Aqdas-t követően kinyilatkoztatott Táblái)

című összeállításban kerültek kiadásra. A könyv

ezen részében egy szemelvény található az Ishráqát

Táblájából. A három Kötelező Ima szövege, amelyre

utalás történik a Kérdések és válaszokban, valamint

a Holtak Imájának szövege szintúgy helyt kapott

itt.
 
Az ishráqát táblája
A NYOLCADIK ISHRÁQ

    Ez a rész, melyet most a Dicsőség Tolla ír,

a Legszentebb Könyv részének tekintendő: Az Igazság

Házának emberei bízattak meg azzal, hogy a nép

dolgaival törődjenek. Ők voltaképpen az Isten

Megbízottai az Ő szolgái között, és a hatalom

hajnalai az Ő országaiban.
    Ó, Istennek népe! Az, mi a világot neveli,

az igazságosság, mert két oszlopon nyugszik, a

jutalmon és a büntetésen. E két oszlop az élet

forrása a világ számára. Minthogy mindennap új gond

keletkezik, és minden gondnak megvan az alkalmas

megoldása, ezeket az ügyeket az Igazság Háza elé

kell vinni, hogy annak tagjai az idők szükségletei

és igényei szerint cselekedhessenek. Ők, kik az

Isten kedvéért kiállnak az Ő Ügyének szolgálatára,

befogadói azon isteni sugallatoknak, melyek a

láthatatlan Királyságból erednek. Mindenek számára

kötelező, hogy engedelmeskedjenek nékik. Minden

ügyei az Államnak az Igazság Házához kell

kerüljenek, de az istentisztelet aszerint

történjék, ahogy azt Isten az Ő Könyvében felfedte.
    Ó, Bahá népe! Ti Isten szeretetének

hajnalpontjai vagytok és az Ő szerető kedvességének

hajnalai. Ne fertőzzétek nyelveteket egy másik

lélek szidalmazásával vagy bemocskolásával, és

óvjátok szemetek attól, mi nem illendő dolog.

Tárjátok elő, mi tiétek. Ha ez kedvezőn fogadtatik,

célotok elértétek; ha nem, perelnetek hiába.

Hagyjátok magára azt a lelket, és forduljatok az

Úrhoz, a Védelmezőhöz, az Önmagában Valóhoz. Ne

legyetek szomorúság oka, s még kevésbé

egyenetlenségé vagy viszályé. Azt reménylem, hogy

igaz tudást nyertek az Ő gyöngéd jótéteményeinek

fája oltalmában, és úgy cselekedtek, ahogyan azt

Isten kívánja. Ti mind egy fának levelei vagytok és

egy óceánnak a cseppjei.
 

Hosszú kötelező ima
    Elmondandó egyszer minden huszonnégy órában

    Ki ezen imát kívánja mondani, emelkedjen

fel és forduljon Istenhez, álltában nézzen jobb

majd bal felé, mintha az Úr, a Legirgalmasabb, a

Könyörületes kegyét várná. Majd pedig szóljon

emígyen:

    Ó, Te, Ki minden nevek Ura és a mennyek

Teremtője vagy! Azok nevére könyörgök Hozzád, kik a

Te láthatatlan Lényegednek, a Legmagasztosabbnak, a

Mindenek Felett Dicsőnek Hajnalai, tedd imám tűzzé,

mely porrá égeti azon fátylakat, melyek engem a Te

szépségedtől elválasztanak, és tedd lámpássá, mely

Jelenléted óceánjához vezet engem.

    Majd emelje kezét esdőn Isten felé -

áldassék Ő és magasztaltassék - és mondja:

    Ó, Te, a világ Vágya és a népek Szerelme!

Látod, Hozzád fordulok, megszabadulok minden

kötődéstől, mely Rajtad kívül bárki máshoz fűz, és

a Te kötelékedbe kapaszkodom, melynek moccanatai  

felkavarták  az egész teremtést. Szolgád vagyok, ó,

Uram, és fia a Te szolgádnak. Lásd, készen állok én

akaratodnak és vágyadnak engedelmeskedni, és semmi

mást nem óhajtok, csak kedvedet. Irgalmad tengerére

és kegyelmed Napcsillagára kérlek, cselekedj a Te

szolgáddal, mint tetszik és kedved tartja.

Hatalmadra, mely messze fölötte áll minden

említésnek és dicsőítésnek! Amit Te

kinyilatkoztatsz, az az én szívem vágya, és azt

szereti lelkem. Ó, Isten, én Istenem! Ne

reményeimet és cselekedeteimet nézd, hanem

akaratodat, mely körülöleli az eget és a földet.

Legnagyobb Nevedre, ó, minden népek Ura! Csak arra

vágyódtam, mit Te kívántál, és csak azt szeretem,

amit Te is szeretsz.

    Majd térdeljen le, és homlokát a földre

hajtva mondja:

    Magasztosabb vagy Te bármely Rólad alkotott

képnél, a Sajátodon kívül, és bárki más

megértésénél Rajtad kívül.
    
    Majd álljon fel és szóljon emígyen:

    Tedd imám, ó, Uram, élő vizû forrássá, mely

által élhetek, mígcsak uralmad tart és szólíthatlak

világaid mindenikében.

    Majd emelje fel ismét esdőn kezét, és

mondja:

    Ó, Te, Kitől távol semmivé lesznek a szívek

és a lelkek és Ki szeretetének tüze  lángba

borította az egész világot! Nevedre könyörgöm

Hozzád, mely által  lebírtad Te az egész teremtést,

ne tartóztasd meg tőlem, mi Véled vagyon, ó, Te, Ki

uralkodsz minden ember felett!  Lásd,  ó,  Uram,

miként siet ez idegen legmagasztosabb hona felé,

mely méltóságod boltozata alatt és irgalmad

udvarában emelkedik, miként keresi e tévelygő

megbocsátásod óceánját, ez alantas szerzet

dicsőséged kastélyát, és e szegény lény gazdagságod

ragyogását. Tiéd a hatalom, hogy azt parancsold,

ami Néked tetszik. Tanúságot teszek, hogy

dicsőítendõ vagy Te cselekedeteidben, a Te

parancsolataidnak kell engedelmeskedni, és hogy

soha senki nem korlátozhat Téged a parancsolásban.

    Majd emelje karját  az  ég felé  és

ismételje háromszor a Legnagyobb Nevet. Minekutána

kezét térdén nyugtatva hajoljon meg Isten előtt –

áldassék és magasztaltassék -, és szóljon emígyen:

    Látod, ó, Istenem, miként mozdult meg az én

lelkem tagjaimban az imádásod utáni vágyódásban, és

a sóvárgásban, hogy megemlékezhessek Rólad és

dicsőíthesselek Téged; miként tesz ezennel

hitvallást arról, amirõl megnyilatkozásod

királyságában és tudásod mennyországában Parancsod

Nyelve tett tanúbizonyságot. Szeretek, ó, Uram,

ezen állapotban azért könyörögni, hogy részeltess

mindenbõl, mi Tiéd, hogy emígyen nyilvánvalóvá

tehessem szegénységemet és magasztalhassam a Te

gazdagságodat és bőségedet, világgá kiálthassam

erõtlenségemet és tanúskodhassama Te erőd és a Te

hatalmad mellett.

    Majd emelkedjen fel, kétszer emelje fel

kezét esdőn, és mondja:

    Nincsen más Isten csak Te, a Mindenható, a

Mindeneknél Bőkezűbb. Nincsen más Isten csak Te, az

Elrendelő, mind kezdetben, mind mindenkor. Ó,

Isten, én Istenem! Megbocsátásod bátorrá tett

engem, irgalmad megerõsített engem, hívásod

megébresztett engem, s kegyelmed felemelt és Hozzád

vezetett engem. Hisz ki vagyok én, hogy máskülönben

közelséged városának kapuja elé merjek állni, vagy

a fények felé fordítsam arcom, melyek akaratod

mennyországából sugárzanak? Látod, ó, Uram, e

nyomorult lényt kegyelmed kapuján kopogtatni és e

tünékeny lelket az örök élet folyóját keresni

nagylelkűséged kezéből. Tiéd a parancsolás

mindenkor, ó, Te, Ki minden nevek Ura vagy, enyém a

megnyugvás és magam készséges alávetése a Te

akaratodnak, ó, mennyek Teremtője!

    Majd emelje fel kezét háromszor, és mondja:

    Nagyobb Isten az összes nagyoknál!

    Majd térdeljen le, és homlokát a földre

hajtva és szóljon emígyen:

    Túl magasan vagy Te, hogy a közeledben

lévõk dicsőítése felhatoljon közelséged

mennyországába, vagy hogy hű híveid szívének madara

elérhessen kapudnak ajtajához. Bizonyságot teszek,

hogy magasztosabb vagy Te minden belső jegynél és

szentebb minden névnél. Nincsen más Isten, csak Te,

a Legmagasztosabb, a Mindenek Felett Dicső.

    Majd üljön fel, és mondja:

    Vallom, miről  bizonyságot tett  minden

teremtett dolog, és a magasságbéli Gyülekezet, és a

legmagasabb Paradicsomkertben lakozók és felettük a

mindenek felett dicsőséges Láthatárról maga a

Nagyság Nyelve is, hogy Te vagy az Isten, hogy

nincsen más Isten Rajtad kívül és hogy Az, Ki

testet öltött, a Rejtett Misztérium, a  Féltőn

Óvott Jel, Kin keresztül az L, E, Gy, E és N hangok

összeköttettek és egybeolvadtak. Bizonyságot  

teszek,  hogy  Ő az, Kinek nevét a Legmagasabb

Tolla lejegyezte,  és Ki említtetett Isten, a

magasságbéli Trónus és a föld Ura Könyveiben.

    Majd álljon fel, és mondja:

    Ó, minden lét Ura és a látható és

láthatatlan dolgok Gazdája! Bizony, látod

könnyeimet és sóhajaimat, mik elhagyják ajkamat,

hallod nyögésemet és siránkozásomat és szívem

jajgatását. Hatalmadra! Tévelygéseim

visszatartottak attól, hogy közel kerülhessek

Hozzád, és bűneim távol tartottak Szentséged

udvarától. Szereteted, ó, Uram, gazdaggá tett

engem, a Tőled való elválasztottság pedig

megnyomorított és a távollét Tőled elemésztett

engem. Lábnyomaidra kérlek ebben a vadonban, és a

szavakra “Ím, itt vagyok.  Ím, itt vagyok”,

melyekkel a Te kiválasztottaid szólottak e

mérhetetlenségben, és Kinyilatkoztatásod

lélegzetére és Megnyilvánulásod Pirkadatának lágy

fuvallataira könyörgöm Hozzád, rendeld el, hogy

pillantásomat szépségedre vethessem és betarthassam

mindazt, mi Könyvedben foglaltatott.

    Majd ismételje háromszor a Legnagyobb

Nevet, hajoljon előre kezével térdén, és mondja:

    Dicsőség Néked, ó, Istenem, hogy segítesz,

hogy megemlékezhessem Rólad és dicsőíthesselek

Téged, hogy megismertetted vélem Őt, Ki jeleid

Hajnala, meghajtottál engem Felsőbbséged, és

alázatra tanítottál Istenséged előtt, és

elismertetted vélem, mit Nagyságod Nyelve

kijelentett.

Majd emelkedjen fel, és mondja:

    Ó, Isten, én Istenem! Hátam meggörbíti

bűneim súlya és nemtörődömségem  megnyomorított

engem. Valahányszor gonosz tetteimen és a Te

jóakaratodon elmélkedem, megrendül szívem és felzúg

vérem ereimben. Szépségedre, ó, Te, a világ Vágya!

Pirulok arcom Feléd fordítani és vágyódó kezeim

szégyenlenek nagylelkűséged mennyországa felé

emelkedni. Látod, ó, Istenem, könnyeim nem engednek

Rád emlékeznem és erényeidet magasztalnom, ó, Te, a

magasságbéli Trónus és a föld Ura! Királyságod

jeleire és Uralmad misztériumaira könyörgök,

cselekedd azt szeretteiddel, mi méltó

nagylelkűségedhez, ó, minden lét Ura, és

kegyelmedhez, ó, a látható és láthatatlan Királya!

    Majd ismételje háromszor a Legnagyobb

Nevet, térdeljen le, és homlokát a földre hajtva

mondja:

    Dicsőség Néked, ó, Istenünk, hogy leküldted

hozzánk azt, mi közel vonz minket Hozzád, és

ellátsz minket a Könyveidben és Írásaidban lakozó

minden jóval. Könyörgünk, ó, Uram, őrizz meg minket

az üres ábrándok és hiábavaló képzelődések

sokaságától. Mert bizony Te vagy a Hatalmas, a

Mindenek Tudója.

    Majd emelje fel fejét, üljön fel, és

mondja:

    Hitvallást teszek, ó, Istenem, arról, mire

a Te választottaid esküdtek és elismerem azt, mit a

legmagasabb Paradicsomban lakozók és a Te  hatalmas

 Trónusod  körül  állók elismertek. Tiéd a föld és

a menny királysága, ó, világok Ura!

Középső kötelező ima
Elmondandó naponta reggel, délben és este

    Ki imádkozni kíván, mossa meg kezeit, és

miközben mossa, mondja:

    Erősítsd meg kezem, ó, Istenem, hogy oly

elhatározottsággal ragadhassa az meg Könyvedet,

hogy a világ seregei se vehessenek erőt rajta. És

óvd meg kezem attól, hogy olyan dologgal

foglalkozzék, mi nem az övé. Te vagy, valóban, a

Mindenható, a Leghatalmasabb.

    Majd, míg arcát mossa, mondja:     

    Feléd fordítottam arcom, ó, Uram! Ragyogd

be azt a Te orcád fényével. És védd meg attól, hogy

Rajtad kívül bármerre is forduljon.

Majd álljon fel, és a Qiblih (az Imádás Pontja,

vagyis Bahjí, Akkó) felé fordulva mondja:

Bizonyságot tesz Isten, hogy nincsen Isten Rajta

kívül. Övé a Kinyilatkoztatás és a teremtés

királysága. Ő öltöztette testbe azt, Ki a

Kinyilatkoztatás Hajnala, Ki a Sínai-hegyen

társalgott, Kin keresztül felragyogott a Legmagasb

Láthatár, és megszólalt a Lótuszfa, melyen túlra

nem vezet út, s Kin keresztül felhangzott a hívás

mindenekhez, kik a mennyben és a földön lakoznak:

“Ím, a Mindenek Birtokosa, eljött. Menny és föld,

dicsőség és királyság Istené, minden ember Uráé, és

a magasságbéli Trónus és a föld Gazdájáé!”

    Majd hajoljon meg, kezeit térdére helyezve,

és mondja:

    Magasztosabb vagy Te, mint az én

dicsőítésem és mindenki más dicsőítése, mint az én

képem, mit Rólad festek, és mindenek képe, kik a

mennyben és kik a földön lakoznak!

    Majd állva, kitárt, arca felé néző

tenyérrel mondja:

    Ne ábrándítsd ki, ó, én Istenem, azt, ki

esengő ujjakkal kapaszkodik irgalmad és kegyelmed

köpönyegének szélébe, ó, Te, Ki az irgalmat mutatók

közül a Legirgalmasabb vagy!

    Majd pedig üljön le, és mondja:

    Tanúságot teszek egységedről és

egyedüliségedről, és arról, hogy Te vagy Isten, és

hogy nincsen más Isten Rajtad kívül. Te, bizony,

kinyilatkoztattad Ügyedet, beteljesítetted

Szövetségedet, és szélesre tártad kegyelmed ajtaját

mindenek előtt, kik a mennyben és a földön

lakoznak. Áldás és béke, üdv és dicsőség

szeretteidnek, kiket a világ változásai és

esetlegességei el nem rettenthettek attól, hogy

Feléd forduljanak, és kik mindenüket odaadták

reménységükben, hogy elnyerhetik azt, mi Tiéd. Te

vagy, valóban, a Mindig Megbocsátó, a Mindenek

Felett Bőkezű.

(Ha bárki a hosszú rész helyett az alábbi szavakat

kívánja mondani, az is elegendő lesz néki:

“Bizonyságot tesz Isten, hogy nincsen más Isten,

csak Ő, a Veszélyben Oltalmazó, az Önmagától Való.”

És hasonlóképpen elegendő, ha, miközben ül,

következő szavakat mondja: “Tanúságot teszek

egységedről és egyedüliségedről, és arról, hogy Te

vagy Isten, és hogy nincsen más Isten Rajtad

kívül.”)

Rövid kötelező ima
Elmondandó minden nap dél és napnyugta között

    Tanúságot teszek, ó, Istenem, hogy azért

teremtettél, hogy megismerjelek és imádjalak Téged.

Bizonyságot teszek ebben a pillanatban az én

erőtlenségemről és a Te hatalmadról, az én

szegénységemről és a Te bőségedről. Nincs más

Isten, csak Te, a Veszélyben Oltalmazó, az

Önmagától Való.

Holtak imája

    Ó, Istenem! Ímé szolgád, és szolgád fia, ki

hitt Benned és a Te jeleidben, és Feléd fordította

arcát, mindentől teljességgel elfordulván Rajtad

kívül. Valóban, Te vagy a Legirgalmasabb az

irgalmasok között.
    Bánj véle, ó, Te, Ki megbocsátja az emberek

bűneit és elrejti az ő hibáikat, miként ezt

nagylelkűséged mennyországa és kegyelmed óceánja

kívánja. Fogadd be őt mindent meghaladó irgalmad

udvarába, mely előbb létezett, minthogy a föld és a

menny megteremtetett volna. Nincsen más Isten, csak

Te, a Mindig Megbocsátó, a Legnagylelkűbb.

Majd ismételje meg hatszor az Alláh-u-Abhá

köszöntést, és azután tizenkilencszer az alábbi

versek mindegyikét:

    Bizony, mi mindnyájan imádjuk Istent.
    Bizony, mi mindnyájan meghajlunk Isten

elõtt.
    Bizony, mi mindnyájan ragaszkodunk

Istenhez.
    Bizony, mi mindnyájan dicsérjük Istent.
    Bizony, mi mindnyájan hálát adunk Istennek.
    Bizony, mi mindnyájan megnyugszunk

Istenben.

/Ha az elhunyt nő, mondják a következőt: Ímé

szolgálód, és szolgálód leánya, stb./
 
Kérdések és válaszok

1.     KÉRDÉS: A Legnagyobb Ünnepről.

    VÁLASZ: A Legnagyobb Ünnep a Bayán szerinti

év második hónapja tizenharmadik napjának késő

délutánján kezdődik. Ezen Ünnep első, kilencedik és

tizenkettedik napján tilos a munka.

2.     KÉRDÉS: Az Iker-Születésnapok Ünnepéről.

    VÁLASZ: Az Abhá Szépség  születése Muharram

 hónap második napján a hajnal órájára esett, mely

hónap első napja Hírnökének születését jelöli. Ezen

két napok Isten szemében egynek számíttatnak.

3.     KÉRDÉS: A házasságkötéskor elmondandó

versekről.  

    VÁLASZ: Férfiaknak: “Bizony, mi mindnyájan

hűek leszünk Isten akaratához.” Nőknek: “Bizony, mi

mindnyájan hűek leszünk Isten akaratához.”

4.     KÉRDÉS: Ha egy férfi anélkül utazik el,

hogy visszatérte idejét meghatározná - más

szavakkal, anélkül, hogy megjelölné, körülbelül

mennyi ideig lesz távol -, és utána nem hallhatni

róla és nyomát sem találják, miként járjon el a

felesége?

    VÁLASZ: Ha a férj annak ellenére nem

jelölte meg visszatérte időpontját, hogy tudott a

Kitáb-i-Aqdas erre vonatkozó rendeléséről, akkor a

felesége várjon egy teljes évet, mely után szabadon

választhat, hogy vajon azon utat kívánja-é járni,

mi dicséretre méltó, avagy új férjet választ

magának. Ha azonban a férj ezen rendelésről nem

tudott, akkor várjon az asszony türelemmel, mígnem

Isten hírt nem ad néki sorsáról. Az útnak, mi

dicséretre méltó, ezen esetben a türelem gyakorlása

neveztetik.

5.     KÉRDÉS: A szent versről: “Mikor pedig

meghallottuk Mi a még meg nem született gyermekek

feljajdulását, megkettőztük részüket, és

csökkentettük a többiekét. ”

    VÁLASZ: Isten Könyve szerint az elhunyt

vagyona 2520 egységre osztatott, mely egytől

kilencig az összes egész szám legkisebb közös

többszöröse, ezen egységek osztatnak azután

hétfelé, és ezek mindegyike, miként a Könyv említi,

egy bizonyos örökösi csoportnak rendeltetik. A

gyermekeknek például kilenc hatvan egységes rész

jut, mely összesen 540 egység. A “megkettőztük

részüket” kifejezés jelentése tehát az, hogy a

gyermekek további kilenc hatvan egységes részt

kapnak, s emígyen összesen 18 részre van joguk. E

további részek a többi örökösi csoport részeiből

vonatnak le, vagyis például, bár az

nyilatkoztattatott ki, hogy a házastársnak “nyolc

részre, mely négyszáznyolcvan egység” van joga, és

ez nyolc hatvan egységes rész megfelelője, ezen új

szabályozás szerint a feleség örökségéből másfél

rész, vagyis kilencven egység levonatik és a

gyermekeknek rendeltetik, és hasonlóképpen a

többiek esetében is. A végeredmény az, hogy az

összes levont rész egyenlő a gyermekeknek juttatott

további kilenc résszel.

6.     KÉRDÉS: Szükséges-é, hogy a fivér, ahhoz,

hogy az örökségből részesüljön, az elhunyt atyjától

és anyjától származzék, avagy elegendő-é, ha az

egyik szülő közös?

    VÁLASZ: Ha a fivér az atyától származik, a

Könyvben előírt mértékben kapja meg részét, de ha

az anyától, csak részének kétharmadát kapja, a

maradék egyharmad pedig szálljon vissza az Igazság

Házára. Ez a szabály a leánytestvérre is

vonatkozik.

7.     KÉRDÉS: Az öröklést szabályozó előírások

között lefektettetett, hogy amennyiben az elhunyt

leszármazottakat nem hagyott, azok része a

vagyonból szálljon az Igazság Házára. Egyéb örökösi

kategóriák, úgymint atya, anya, fivér,

leánytestvér, valamint nevelő és tanító hiánya

esetében az ő örökrészük is az Igazság Házára

száll-é, avagy valamilyen más módon kezeltessék?

    VÁLASZ: Elegendő a szent vers. Miként

mondta, magasztaltassék az Ő Szava: “Ha az elhunyt

leszármazottakat nem hagyott, szálljon azok része

vissza az Igazság Házára”, stb., és “Ha az elhunyt

leszármazottakat hagyott, de a Könyvben

meghatározott örökösök közül mást nem, kapják azok

az örökség kétharmadát, a maradék egyharmad pedig

szálljon vissza az Igazság Házára”, stb. Más

szavakkal, ahol nincs leszármazott, az örökség

reájuk jutó része visszaháramlik az Igazság Házára;

és ahol leszármazottak vannak, de a többi örökösi

csoport hiányzik, az örökség kétharmada legyen a

leszármazottaké, a maradék egyharmad pedig szálljon

vissza az Igazság Házára. Ezen szabályozás

általános és egyedi is, vagyis valahányszor

hiányzik  az örökösök ezen utóbbi csoportja közül

bármelyik kategória, a reájuk eső örökség

kétharmada szálljon a leszármazottra, a maradék

egyharmad pedig az Igazság Házára.

8.     KÉRDÉS: A legkisebb összegről, mely után

Huqúqu’lláh fizetendő.

    VÁLASZ: Azon legkisebb összeg, mely után

Huqúqu’lláh fizetendő, tizenkilenc mithqál arany.

Más szavakkal, ha valaki ezen értéknek megfelelő

összegű pénzhez jut, akkor válik esedékessé a

Huqúq. Hasonlóképpen, Isten Joga más vagyontárgyak

esetében is akkor fizetendő, ha azok értéke - és

nem a száma - elérte a megszabott összeget. A

Huqúqu’lláh-t csak egyszer kell megfizetni. Annak

például, ki ezer mithqál aranyhoz jut, és lerója a

Huqúq-ot, nem kell ezen összeg után többet

fizetnie, csak az után, ami ehhez hozzátevődik

kereskedésből, üzleti tevékenységből vagy

hasonlóból. Ha ezen növekmény, vagyis a nyereség

eléri az előírt mértéket, az embernek meg kell

cselekednie, mit Isten elrendelt. A tőke után csak

akkor kell ismét Huqúq-ot fizetni, ha az gazdát

cserél, miként először. A Legelső Pont úgy

rendelkezett, hogy Huqúqu’lláh-t kell fizetni

minden után, mivel az ember csak bír; Mi, ezen

Legnagyobb Törvénykorszakban, felmentettük ezalól a

ház berendezését, vagyis a szükséges berendezési

tárgyakat és magát a lakhelyet.

9.     KÉRDÉS: Mi a fontossági sorrend a

Huqúqu’lláh, az elhunyt adósságai és  a búcsúztatás

és temetés költsége között?

    VÁLASZ: Az első a búcsúztatás és temetés,

utána a tartozások visszafizetése, majd a

Huqúqu’lláh. Ha az elhunyt javai nem fedezik

tartozásait, vagyonának maradék része osztassék

szét a tartozások között azok nagyságának aránya

szerint.

10.     KÉRDÉS: A Kitáb-i-Aqdas megtiltja a fej

borotválását, de a Súriy-i-Hajj előírja azt.

    VÁLASZ: Mindenki a Kitáb-i-Aqdas-nak

köteles engedelmeskedni; mi ott kinyilatkoztatásra

került, az Isten Törvénye szolgái számára. A

rendelkezés, miszerint a szent Otthonhoz

zarándoklók borotválják le fejüket, eltöröltetett.

11.     KÉRDÉS: Ha a türelem éve alatt nemi

érintkezés történik a házas felek között, és ezután

újra elidegenednek egymástól, újra kell-é kezdeniük

a türelmi időszakot, avagy a testi kapcsolat előtti

időszak beleszámoltatik-é ebbe? Továbbá, ha a válás

bekövetkezett, szükséges-é további várakozási

időszak?

    VÁLASZ: Ha a türelem éve alatt megújul a

vonzalom a két fél között, a házassági kötelék

érvényes, és be kell tartani, mi Isten Könyvében

megparancsoltatott; ha azonban a türelem éve lejárt

és bekövetkezik, mit Isten elrendelt, nem

szükségeltetik további várakozási időszak. A

türelem éve alatt tilos a nemi érintkezés férj és

feleség között, s aki elköveti, annak Isten

bocsánatáért kell esedeznie, és büntetésként

tizenkilenc mithqál aranyat köteles fizetni az

Igazság Házának.

12.     KÉRDÉS: Ha ellenérzés keletkezik a két

házas fél között, miután a házasságkötési verset

elmondták és a jegyajándékot kifizették, el lehet-é

válni a türelem évének kivárta nélkül?

    VÁLASZ: Jogszerűen lehet válást kérni a

házasságkötési vers elmondása és a jegyajándék

kifizetése után, de még a házasság elhálása előtt.

Ilyen esetekben nem kell kivárni a türelem évének

végét, de a jegyajándék visszakövetelése nem

engedélyeztetik.

13.    KÉRDÉS: A házasság előfeltétele-é mind a

két fél szülőinek beleegyezése, avagy elegendő-é az

egyiké? E törvény csak szűzek esetében

alkalmazandó-é, vagy másoknál is?

    VÁLASZ: A házasság előfeltétele mind a két

fél szülőinek beleegyezése, és ilyen szempontból

nem számít, hogy a menyasszony szűz-é avagy sem.

14.    KÉRDÉS: A hívőknek megparancsoltatott, hogy

mikor elmondják a Kötelező Imákat, a Qiblih felé

forduljanak; merre forduljanak más ima és áhítat

elmondásakor?

    VÁLASZ: A kötelező ima elmondásának

megszabott előírása a Qiblih felé fordulás, a de

egyéb ima és áhítat esetében követhetik azt, mit az

irgalmas Úr a Koránban kinyilatkoztatott: “...ahová

csak fordultok, Isten orcája ott van”.

15.     KÉRDÉS: Az Istenről való megemlékezésről a

Mashriqu’l-Adhkár-ban “a hajnal óráján”.

    VÁLASZ: Bár Isten Könyvében a “hajnal

óráján” szavak használtatnak, elfogadtatik az Isten

előtt pirkadatkor, hajnal és napfelkelte között,

sőt két óráig még napfelkelte után is.

16.    KÉRDÉS: Az előírás, miszerint az elhunyt

teste ne szállíttassék messzebbre, mint egy órai  

távolság, vonatkozik-é mind a szárazföldi, mind a

vízi szállításra?

    VÁLASZ: Ezen parancs mind szárazföldi, mind

vízi úton mért távolságra vonatkozik, lettlégyen az

bár egy óra gőzhajón vagy vasúton; a szándék az egy

órai idő, bármilyen szállítóeszköz használtassék

is. Mindazonáltal, minél előbb zajlik le a temetés,

annál illendőbb és elfogadhatóbb az.

17.    KÉRDÉS: Milyen eljárást kell követni

elvesztett vagyontárgy megtalálásakor?

    VÁLASZ: Ha a vagyontárgyat városban

találják, megtalálását egyszer ki kell kiáltatni a

városi kikiáltóval. Ha a tárgy tulajdonosa ezután

előtaláltatik, át kell azt adni néki. Máskülönben a

tárgy megtalálójának egy évet kell várnia, és ha

ezen idő alatt a tulajdonos megkerül, az a

megtalálónak a kikiáltó díját fizesse meg, a

megtaláló pedig juttassa vissza néki vagyontárgyát;

csak ha egy kerek esztendő eltelt a tulajdonos

előtalálása nélkül, léphet a megtaláló a tárgy

birtokába. Ha annak értéke kisebb vagy egyenlő,

mint a kikiáltó díja, a megtaláló várjon egyetlen

napot a megtalálás után, mely napnak végén, ha a

tulajdonos nem került meg, magának tekintheti a

tárgyat; és ha lakatlan vidéken találták, a

megtaláló várjon három napot, melynek leteltekor,

ha a tulajdonos személye továbbra is homályban

marad, szabadon birtokba veheti azt.

18.     KÉRDÉS: Az ima előtti mosakodásról: ha

valaki például éppen előzőleg vett fürdőt, akkor is

el kell-é végeznie az ima előtti mosakodást?

    VÁLASZ: Az ima előtti mosakodásra vonatkozó

parancsolatot minden esetben be kell tartani.

19.     KÉRDÉS: Ha valaki azt tervezi, hogy

elköltözik országából, a felesége ellenzi ezt, és

az ellentét végül váláshoz vezet, és ha a férj úti

előkészületei több, mint egy évig tartottak,

lehet-é ezt a időt türelmi időszakként felfogni,

avagy a pár különválásának napját kell-é

kezdőnapnak tekinteni?

    VÁLASZ: A számolás kezdőpontja az a nap,

amikortól a pár különváltan él, és ha emígyen egy

évvel a férj elutazása előttől élnek külön, s a

vonzódás illata közöttük meg nem újíttatott,

elválhatnak. Máskülönben az évet a férj

elutazásától kell számítani, és be kell tartani a

Kitáb-i-Aqdas-ban meghatározott feltételeket.

20.    KÉRDÉS: Az érettség idejéről, a vallási

kötelmek betartása szempontjából.

    VÁLASZ: Az érettség ideje tizenöt esztendő

mind férfiaknál, mind nőknél.

21.     KÉRDÉS: A szent versről: “Ha utaztok, és

biztonságos helyen álltok meg és pihentek, ...

ajánljatok minden elmondatlan Kötelező Ima helyett

egy leborulást... ”

    VÁLASZ: A leborulást azért kell ajánlani,

hogy így pótolja az ember az utazás során, valamint

veszélyes körülmények miatt elmaradt kötelező imát.

Ha az ima idején az utazó biztonságos helyen talál

megpihenni, mondja el az imát. Ez az előírás, mely

a pótlólagos leborulásra vonatkozik, érvényes mind

otthonra, mind utazásra.

22.    KÉRDÉS: Az utazás meghatározása.

    VÁLASZ: Az utazás meghatározása kilenc

órányi út. Ha az utazó megáll egy helyen és úgy

számítja, hogy legalább egy, a Bayán előírásai

szerinti hónapig fog azon a helyen tartózkodni,

kötelező számára a Böjt megtartása, de ha kevesebb

ideig, úgy mentes alóla. Ha a Böjt ideje alatt

érkezik egy olyan helyre, ahol egy, a Bayán

szerinti hónapot kell eltöltsön, nem kell

megtartania a Böjtöt három napig, de utána a

hátralévő időben igen; ha azonban otthonába ér,

ahol eleddig tartósan lakozott, az érkezése utáni

első napon el kell kezdenie böjtölni.

23.     KÉRDÉS: A házasságtörő férfiak és nők

büntetéséről.

    VÁLASZ: Az első elkövetés esetében kilenc

mithqál fizetendő, tizennyolc a másodikban,

harminchat a harmadikban, és így tovább, és

mindegyik soronkövetkező büntetés kétszer annyi

legyen, mint az előző. Egy mithqál súlya egyenlő

tizenkilenc nakhúddal, a Bayán előírásai szerint.

24.     KÉRDÉS: A vadászatról.

    VÁLASZ: Emígyen szól, áldott légyen: “Ha

állattal vagy ragadozó madárral vadásztok”, stb.

Más eszközök, úgymint íj és nyíl, puska és hasonló

vadászeszköz szintúgy belefoglaltatnak. Ha azonban

csapdával vagy hálóval vadásztok, és az állat

elpusztul, mielőtt odaérnétek, törvénytelen annak

elfogyasztása.

25.     KÉRDÉS: A zarándoklatról.

    VÁLASZ: Elzarándokolni a két szent Otthon

egyikéhez kötelező; de hogy melyikhez, arról maga a

zarándok határoz.

26.    KÉRDÉS: A jegyajándékról.

    VÁLASZ: A jegyajándékot illetően a

legalacsonyabb összeggel való megelégedés a szándék

szerint tizenkilenc mithqál ezüst.

27.     KÉRDÉS: A szent versről: “Ha azonban [az

asszony] hírt kap férje haláláról”, stb.

    VÁLASZ:  Az “elrendelt hónapok” alatt

kilenc hónap értendő.

28.     KÉRDÉS: Egy újabb kérdés érkezett a nevelő

és tanító örökrészéről.

    VÁLASZ: Ha a nevelő és tanító elhunyt,

örökségének egyharmad része az Igazság Házára száll

vissza, a maradék kétharmad pedig az elhunyt, és

nem a nevelő és tanító leszármazottait illeti.

29.     KÉRDÉS: Újabb kérdés a zarándoklatról.

    VÁLASZ: A szent Házhoz való zarándoklat

alatt, mely a férfiak számára elrendeltetett, a

Legnagyobb Ház értetik Bagdadban, valamint a

Legelső Pont Háza Shíráz-ban; ezen Házak közül

elegendő az egyikhez elzarándokolni. A zarándokok

emígyen azt a célt választhatják, mely

lakóhelyükhöz közelebb van.

30.     KÉRDÉS: A következő szent versről: “az, ki

szolgálót kíván fogadni, megteheti azt

tisztességgel”.

    VÁLASZ: Kizárólag szolgálat céljából

fogadtathatik, miként más szolgák esetében,

lettlégyenek bár fiatalok vagy öregek, fizetség

ellenében; az ilyen leány szabadon választhat

magának férjet bármikor csak kívánja, mert tilalmas

a nők megvásárlása, vagy hogy egy férjnek két

feleségnél több legyen.

31.     KÉRDÉS: A szent versről: “Az Úr ...

megtiltotta, mit korábban gyakoroltatok, mikor

háromszor váltatok el egy asszonytól. ”

    VÁLASZ: Azon törvény értetik ezalatt, mely

korábban kötelezővé tette, hogy egy másik férfi

kössön az asszonnyal házasságot, mielőtt az volt

férjéhez újra hozzámehetne; ezen gyakorlat

megtiltatott a  Kitáb-i-Aqdas-ban.

32.     KÉRDÉS: A Kettős Helyen álló két Ház

helyreállításáról és megóvásáról, és az egyéb

helyekéről, hol a trónus felállíttatott.

    VÁLASZ: A két Ház alatt a Legnagyobb Ház és

a Legelső Pont Háza értendő. Ami a többi helyet

illeti, a vidék lakói választhatnak, hogy

mindegyiket megőrzik-é, ahol a trónus

felállíttatott, avagy egyet közülük.

33.     KÉRDÉS: További kérdés a nevelő és tanító

örökrészéről.

    VÁLASZ: Ha a nevelő és tanító nem Bahá

népéből való, nem örököl. Ha több nevelő és tanító

van, az örökrész egyenlően osztassék szét közöttük.

Ha a nevelő és tanító elhunyt, leszármazottai nem

öröklik részét, hanem annak kétharmada a vagyon

tulajdonosának gyermekeire száll vissza, a maradék

egyharmad pedig az Igazság Házára.

34.     KÉRDÉS: A lakhellyel kapcsolatban, mely

kizárólagosan a férfi leszármazottaknak

rendeltetett.

    VÁLASZ: Ha számos lakhely van, a törvény

szándék szerint a legszebbre és legnemesebbre

vonatkozik, míg a többi osztassék szét az összes

örökös között, miként bármely más vagyontárgy. Azon

örökös, bármely kategóriába is essék, ki kívül áll

Isten Hitén, olybá tekintendő, mint aki nem

létezik, és nem örökölhet.

35.     KÉRDÉS: A Naw-Rúzról.

    VÁLASZ: A Naw-Rúz ünnepe azon napra esik,

mikoron a Nap belép az Aries   csillagképbe , még

akkor is, ha ez nem többel, mint egy perccel

naplemente előtt következik be.

36.     KÉRDÉS: Mi a teendő, ha akár az

Iker-születésnapok egyike, akár a Báb

kinyilatkoztatásának napja a Böjt idejére esik?

    VÁLASZ: Ha az Iker-születésnapok ünnepe

avagy a Báb kinyilatkoztatásának napja a böjti

hónap idejére esik, a böjtölés parancsolata azon

napra nem vonatkozik.

37.     KÉRDÉS: Az öröklés rendjéről szóló szent

szabályok az elhunyt lakhelyét és személyes

ruházatát a férfi leszármazottaknak rendelték.

Csupán az atya javaira vonatkozik-é ez, avagy az

anyáéira is?

    VÁLASZ: Az anya használt ruháit osszák szét

egyenlően leánygyermekei között, de vagyonának

többi része, beleértve a birtokot,  ékszert és még

nem használt ruházatot, osztassék ki a

Kitáb-i-Aqdas-ban meghatározottak szerint [az anya]

összes örököse között. Ha azonban az elhunyt

leánygyermeket nem hagyott, az anya összes jószága

azon mód szerint osztassék el, mit a szent Szöveg a

férfiaknak rendel.

38.    KÉRDÉS: Az elválást illetően, melyet egy

türelmi év kell megelőzze: mi a teendő, ha csak az

egyik fél hajlik a kibékülésre?

    VÁLASZ: A Kitáb-i-Aqdas-ban

kinyilatkoztatott parancsolat szerint mindkét

félnek bele kell egyeznie; amíg mind a ketten nem

hajlandóak erre, az újraegyesülés nem következhet

be.

39.     KÉRDÉS: A jegyajándékkal kapcsolatban, mi a

teendő, ha a vőlegény az összeget egészében nem

tudja megfizetni, de ehelyett kötelezvényt állít ki

menyasszonyának a házasságkötéskor, megígérvén,

hogy kifizeti azt, mikor teheti?

    VÁLASZ: A Hatalom Forrása engedélyezte ezen

gyakorlatot.

40.     KÉRDÉS: Ha a türelem éve alatt megújul a

vonzalom, majd az újra ellenérzésbe fordul, a pár a

vonzalom és ellenérzések között hányódik a teljes

év folyamán, és az év ellenérzésekkel végződik,

megtörténhet-é a válás?

    VÁLASZ: Minden egyes esetben, mikor az

ellenérzés újra elhatalmasodik, a türelem éve azon

a napon kezdődik, és a teljes évnek el kell telnie.

41.     KÉRDÉS. Az elhunyt lakhelye és személyes

ruházata a férfi, és nem a női leszármazottaknak

rendeltetett, sem nem a többi örökösnek; ha az

elhunyt férfi leszármazottat nem hagyott, mi a

teendő?

    VÁLASZ: Emígyen szól, áldassék: “Ha az

elhunyt leszármazottakat nem hagyott, szálljon azok

része vissza az Igazság Házára...”. Ezen szent

versnek megfelelően az elhunyt lakhelye és

személyes ruházata az Igazság Házára száll vissza.

42.     KÉRDÉS: A Kitáb-i-Aqdas-ban

kinyilatkoztatik a Huqúqu’lláh törvénye. Vajon a

lakhely, annak felszerelésével és szükséges

berendezési tárgyaival beleértendő-é azon javakba,

melyek után Huqúq fizetendő, avagy nem?

    VÁLASZ: A perzsául kinyilatkoztatásra

került törvényekben elrendeltük, hogy ezen

Legnagyobb Törvénykorszakban a lakhely és a

berendezési tárgyak mentesüljenek - vagyis, azon

berendezési tárgyak, melyek szükségesek.

43.     KÉRDÉS: Leány eljegyzéséről az érettség

ideje előtt.

    VÁLASZ: Ezen gyakorlatot a Hatalom Forrása

törvénytelennek nyilvánította, és törvény ellen

való, hogy egy házasságot korábban jelentsenek be,

mint kilencvenöt nappal az esküvő előtt.

44.     KÉRDÉS:  Ha egy személy például száz

túmánnal rendelkezik, megfizeti ezután a Huqúq-ot,

később szerencsétlen ügyletek miatt elveszti ennek

felét, majd kereskedésen keresztül az összeg ismét

azon szintre emelkedik, mi után Huqúq fizetendő,

kell-é ennek a személynek Huqúq-ot fizetnie?

    VÁLASZ: Ilyen esetben Huqúq nem fizetendő.

45.     KÉRDÉS: Ha a Huqúq megfizetése után

ugyanezen száz tumánnyi összeget a személy  

teljességgel elveszti, majd kereskedésen és üzleten

keresztül visszanyeri, kell-é Huqúq-ot fizetni

másodszor is?

    VÁLASZ: Huqúq fizetése ebben az esetben sem

kívántatik meg.

46.     KÉRDÉS: A szent versről “Előírta néktek

Isten, hogy házasodjatok”. Kötelező-é ezen előírás,

vagy nem?

    VÁLASZ: Nem kötelező.

47.     KÉRDÉS: Ha egy férfi abban a tudatban vesz

el egy nőt, hogy az szűz, és megfizeti a

jegyajándékot, de a házasság elhálásakor

nyilvánvalóvá válik, hogy a nő nem szűz,

visszafizetendők-é a költségek, valamint a

jegyajándék, vagy nem? És ha a házasság feltételéül

szabatott a szüzesség, a be nem teljesített

feltétel érvényteleníti-é azt, minek feltétele

volt?

    VÁLASZ: Ilyen esetben a költségek és a

jegyajándék visszafizethető. A nem teljesített

feltétel érvényteleníti azt, minek feltétele volt.

Mindazonáltal, a dolog titokban tartása és

megbocsátása Isten szemében bőséges jutalmat fog

érdemelni.

48.     KÉRDÉS: “Elrendeltetett néktek, hogy

vendégszeretetet ajánljatok... ” Kötelező-é ez,

vagy nem?

    VÁLASZ: Nem kötelező.

49.     KÉRDÉS: A házasságtörésre, emberekkel és

állatokkal való fajtalankodásra és tolvajlásra

kirótt büntetés, és azok mértéke.

    VÁLASZ: Ezen büntetések mértékének

meghatározása az Igazság Házára hagyatik.

50.     KÉRDÉS: A rokonok közötti házasság

törvényes avagy törvénytelen mivoltáról.

    VÁLASZ: Hasonlóképpen, ezen dolgok

eldöntése is az Igazság Háza Megbízottaira  

hagyatik.

51.     KÉRDÉS: Az ima előtti mosakodással

kapcsolatban kinyilatkoztatásra került: “Ki ima

előtti mosakodásához vizet nem talál, ismételje

ötször e szavakat: Isten, a Legtisztább, a

Legtisztább nevében”. Szabad-é ezt a verset

használni nagy hideg idején, avagy ha a kéz vagy az

arc sérült?

    VÁLASZ: Nagy hideg idején meleg víz

használható. Ha az arc vagy a kéz sebes, illetve

egyéb indok merül fel, például tartós vagy

nyilallásszerű fájdalom, melyre a víz használata

káros lenne, az ima előtti mosakodás helyett

megengedett az elrendelt vers elmondása.

52.     KÉRDÉS: Kötelező-é elmondani a verset, mely

a Jelek Imájának helyében kinyilatkoztatásra

került?

    VÁLASZ: Nem kötelező.

53.     KÉRDÉS: Öröklés esetén, ha vannak vér

szerinti testvérek, vajon az anyai ágon született

féltestvérek is kapnak-é részt?

    VÁLASZ: Nem kapnak részt.

54.     KÉRDÉS: Emígyen szól, magasztaltassék: “Ha

az elhunyt fia még atyja életében halt el, és

gyermekeket hagyott hátra, azok öröklik atyjuk

részét... ” Mi a teendő, ha a leánygyermek hunyt el

atyja életében?

    VÁLASZ:  A leánygyermek örökrésze osztassék

szét a Könyv rendelése által megszabott hét örökösi

kategória között.

55.    KÉRDÉS: Ha az elhunyt nő, kire száll az

örökségből a  “feleség” része?

    VÁLASZ: Az örökségből a “feleség” része a

férjre száll.

56.     KÉRDÉS: Az elhunyt testének öt lepelbe való

csavarásáról rendelkező szabályról: az öt lepel

vajon olyan kelmékre utal-é, melyeket mostanáig is

szokásos volt használni, avagy öt teljes nagyságú

[temetési] lepelre, melyeket egymás fölé csavarnak?

    VÁLASZ: A szándék az öt kelme.

57.     KÉRDÉS: Bizonyos kinyilatkoztatott versek

között lévő eltérésekről.

    VÁLASZ: Számos Tábla került

kinyilatkoztatásra majd küldetett el eredeti

formájában anélkül, hogy azokat átolvasták és

felülvizsgálták volna. Következésképpen, miként ez

megparancsoltatott, azokat a Szent Szín előtt újra

felolvasták, és nyelvük összhangba hozatott az

emberek nyelvtani szokásaival, hogy az Ügy

ellenfeleinek gáncsoskodása megelőztethessék. Ezen

gyakorlat egy másik oka, hogy a Hírnök által

bevezetett új stílust - légyen mindenek lelke Rajta

kívül áldozat Érte - olybá tekintették, mint amely

a nyelvtani szabályokat nagy szabadsággal kezeli;

ezért, a megértést megkönnyítendő és a kifejezés

tömörsége érdekében olyan stílusban nyilatkoztattak

ki később a szent versek, mely legnagyobbrészt

összhangban van a jelen nyelvhasználattal.

58.    KÉRDÉS: Az áldott versről: “Ha utaztok, és

biztonságos helyen álltok meg és pihentek, ...

ajánljatok minden elmondatlan Kötelező Ima helyett

egy leborulást...”:  vajon ez váltság-é a Kötelező

Imáért, melyet veszélyes körülmények miatt nem

lehetett elmondani, avagy a kötelező ima

teljességgel felfüggesztetik-é utazás alatt, és a

leborulás lép-é helyébe?

    VÁLASZ: Ha a kötelező ima elérkeztekor

biztonságos hely nem találtathatik, végezzen el a

hívő biztonságos helyre érkezvén egy leborulást

minden elmondatlan Kötelező Ima helyett, és az

utolsó leborulás után üljön törökülésbe és olvassa

el a kijelölt verset. Ha biztonságos helyet talál,

a kötelező ima nem függesztetik fel az utazás

alatt.

59.    KÉRDÉS: Ha az utazó megállt és pihent és

elérkezik a kötelező ima ideje, mondja-é el azt,

avagy végezzen leborulást ehelyett?

    VÁLASZ: Ha a körülmények nem veszélyesek, a

Kötelező Ima elhagyása nem megengedhető.

60.    KÉRDÉS: Ha elmaradt Kötelező Imák miatt

több leborulást kell végezni, meg kell-é ismételni

a verset minden egyes pótlólagos leborulás után,

avagy nem?

    VÁLASZ: Elegendő a kijelölt verset az

utolsó leborulás után elmondani. Több leborulás nem

kívánja a vers többszöri ismétlését.

61.     KÉRDÉS: Ha a Kötelező Imát otthon hagyják

el, azt is leborulással kell-é pótolni, avagy nem?

    VÁLASZ: Korábbi kérdésekre válaszul azt

írtuk: “Ez az előírás, mely a pótlólagos

leborulásra vonatkozik, érvényes mind otthonra,

mind utazásra.”

62.    KÉRDÉS: Ha valaki más célból ima előtti

mosakodást végzett és eljő a kötelező ima ideje,

elegendő-é ez, avagy meg kell-é ismételni?

    VÁLASZ: Ezen mosakodás elegendő, nincs

szükség a megismétlésére.

63.     KÉRDÉS: A Kitáb-i-Aqdas-ban egy kilenc

rak’ah-ból álló kötelező ima rendeltetett el,

melyet délben, reggel és este kell elmondani, de a

Kötelező Imák Táblája  különbözni látszik ettől.

    VÁLASZ: Mi a Kitáb-i-Aqdas-ban

kinyilatkoztatásra került, egy másik kötelező imára

vonatkozik. Néhány évvel ezelőtt a Kitáb-i-Aqdas

rendeléseinek egynémelyike, azon kötelező imát is

beleértve, a bölcsesség okán külön feljegyeztetett,

és más szent iratokkal egyetemben elküldetett, hogy

megóvassanak és megvédessenek. Később ezen három

Kötelező Ima került kinyilatkoztatásra.

64.     KÉRDÉS: Az idő meghatározásakor

megengedett-é fali- vagy karóra használata?

    VÁLASZ: A fali- és karóra használata

megengedett.

65.     KÉRDÉS: A Kötelező Ima Táblájában három ima

került kinyilatkozatásra. Mind a hármat el kell-é

mondani, avagy nem?

    VÁLASZ: Ezek közül egy rendeltetett

elmondani; bármelyik is mondatik el, elegendő az.

66.    KÉRDÉS: A reggeli imához elvégzett

mosakodás érvényes-é a déli imához is?

Hasonlóképpen, érvényes-é a délben végzett ima

előtti mosakodás este is?

    VÁLASZ: A mosakodás azon Kötelező Imához

kötődik, melynek céljából elvégzik, és megújítandó

minden imához.

67.     KÉRDÉS: A hosszú Kötelező Ima esetében az

kívántatik, hogy az ember álljon fel és ‘forduljon

Istenhez’. Olybá tűnik, mintha nem kéne a Qiblih

felé fordulni. Vajon  így van-é ez?

    VÁLASZ: A szándék az, hogy a Qiblih felé

kell fordulni.

68.     KÉRDÉS: A szent versről: “Szavaljátok Isten

verseit minden reggel és estidőben”.

    VÁLASZ: Az Isteni Megnyilatkozás

Mennyországából csak a szándék küldetett le. Az

elsődleges feltétel a megszentelt lelkek buzgósága

és szeretete, hogy Isten Szavát olvassák. Egy

verset, vagy akár egy szót is elolvasni az öröm és

lelki sugárzás szellemében jobb, mint számos

Könyvet figyelmesen végigtanulmányozni.

69.     KÉRDÉS: Mikor végakaratát írja, hagyhatja-é

valaki vagyonának egy részét - afelett, mi a

Huqúqu’lláh-ra és tartozásainak visszafizetésére

használtatik - jótékony célokra, avagy csak a

búcsúztatási és temetési költségekre tehet félre

egy bizonyos összeget, hogy javainak maradéka az

Isten által meghatározott módon az örökösök

elrendelt kategóriái között osztassék szét?

    VÁLASZ: Az egyénnek teljes rendelkezési

joga van vagyontárgyai felett. Ha le tudja róni a

Huqúqu’lláh-t, és tartozása sincs, akkor minden, mi

végakaratában foglaltatik, és az összes kijelentés

vagy akaratnyilvánítás, mi benne találtatik,

elfogadható lészen. Bizony, Isten megengedte néki,

hogy azzal, mit Ő reáruházott, a saját kívánsága

szerinti módon járjon el.

70.     KÉRDÉS: A temetési gyűrű kizárólag csak a

felnőtteknek rendeltetett-é el, avagy kiskorúaknak

is?

    VÁLASZ: Csak a felnőtteknek. A Holtak Imája

hasonlóképpen csak a felnőtteknek.

71.     KÉRDÉS: Megengedett-é, hogy valaki ‘Alá’

haván kívül böjtöljön; s ha esküvést tett avagy

elkötelezte magát egy ilyen böjt mellett, érvényes

és elfogadható-é ez?

    VÁLASZ: A böjtölés törvénye az, mi már

kinyilatkoztatásra került. Ha azonban valaki

elkötelezi magát, hogy Istennek böjtöt ajánl, akár

azért, hogy egy kívánsága teljesüljön, vagy azért,

hogy valami egyéb célt elérjen, megengedett ez,

miként a múltban is volt. Mindazonáltal, az Isten

akarata, magasztaltassék az Ő dicsősége, hogy az

eskü avagy elkötelezés oly cél érdekében történjék,

mi az emberiségnek hasznára válik.

72.     KÉRDÉS: Egy újabb kérdés a lakhellyel és

személyes ruházattal kapcsolatban: férfi

leszármazott hiányában vajon ezek az Igazság Házára

háramlanak-é vissza, avagy szét kell-é őket

osztani, miként a hagyaték többi részét?

    VÁLASZ: A lakhely és a személyes ruházat

kétharmada szálljon a női leszármazottakra, és

egyharmada az Igazság Házára, melyet Isten az

emberek kincsestárává tett.

73.     KÉRDÉS: Ha a türelem éve leteltével a férj

nem hajlandó válni, mit tegyen a feleség?

    VÁLASZ: Ha az időszak letelik, a válás

megtörtént. Kezdetét és végét azonban tanúk

erősítsék meg, hogy szükség esetén tanúskodni

hívathassanak.

74.     KÉRDÉS: Az idős kor meghatározása.

    VÁLASZ: Az araboknál ez az agg kort

jelenti, de Bahá népének a hetven esztendő fölötti

kort.

75.     KÉRDÉS: A gyalogosan utazó böjtölésének

időhatáráról.

    VÁLASZ: Az időhatár két órában

határoztatott meg. Ha az út ennél hosszabb ideig

tart, megengedett a Böjt megtörése.

76.     KÉRDÉS: A böjti hónap alatt nehéz munkát

végzők böjtöléséről.

    VÁLASZ: Felmentetnek ők a böjtölés alól;

azonban, azért, hogy tiszteletet mutassanak Isten

törvénye és a Böjt magasztos mivolta iránt,

igencsak dicséretes és illendő, hogy szerényen és

magukban táplálkozzanak.

77.     KÉRDÉS: A Kötelező Ima előtt elvégzett

mosakodás vajon megfelel-é a Legnagyobb Név

kilencvenötször való elmondásához is?

    VÁLASZ: Szükségtelen a mosakodást újból

elvégezni.

78.     KÉRDÉS: Ami az olyan ruhákat és ékszert

illeti, mit a férj esetleg feleségének vásárolt: a

férj halála után szét kell-é ezeket osztani az

örökösök között, avagy csak a feleséget illetik?

    VÁLASZ: A használt ruhán kívül minden,

ékszer, vagy egyéb a férjé, azon dolgok

kivételével, mik bizonyíthatóan a feleségnek adott

ajándékok.

79.     KÉRDÉS: Az igazságosság ismérvéről oly

esetekben, mikor egy dolog bizonyítása két igaz

tanú vallomásán alapul.

    VÁLASZ: Az igazságosság ismérve az emberek

között élvezett jó hír. Isten bármelyik, bármilyen

hitű szolgájának tanúvallomása elfogadtatik Trónusa

előtt.

80.     KÉRDÉS: Ha az elhalálozott nem teljesítette

a Huqúqu’lláh-val kapcsolatos kötelességét, és

egyéb tartozásait sem fizette meg, ezeket arányosan

kell-é levonni lakhelyéből, személyes ruházatából

és többi hagyatékából, avagy a lakhely és személyes

ruházat a férfi leszármazottakat illeti, és ezeket

következésképpen a többiből kell-é rendezni? És ha

vagyonának maradéka erre elégtelen, miként kell a

tartozások tekintetében eljárni?

    VÁLASZ: A hátrahagyott tartozásokat és a

Huqúq-ot a vagyon többi részéből kell rendezni, de

ha ez erre a célra elégtelen, a különbséget a

lakhelyből és a személyes ruházatból kell fedezni.

81.    KÉRDÉS: A harmadik Kötelező Imát ülve,

avagy állva kell-é elmondani?

    VÁLASZ: Jobb és illendőbb alázatos

áhítattal állni.

82.     KÉRDÉS: Az első Kötelező Imával

kapcsolatban elrendeltetett, hogy “akkor végezze el

ezt az ember, mikoron az alázat és vágyódó imádat

állapotában van”: egyszer kell-é elvégezni minden

huszonnégy órában, avagy többször?

    VÁLASZ: Huszonnégy órában elegendő egyszer;

ez az, mit az Isteni Parancs Nyelve kijelentett.

83.    KÉRDÉS: A “reggel”, “délben” és “este”

szavak meghatározásáról.

    VÁLASZ: Napfelkelte, dél és naplemente

[értendő alattuk]. A Kötelező Imák számára

megengedett idő reggeltől délig, déltől

naplementéig, és naplementétől két órával azutánig

terjed. Isten kezében vagyon a hatalom, Ki a Két

Név Viselője.

84.    KÉRDÉS: Megengedett-é hívőnek, hogy nem

hívővel házasodjék?

    VÁLASZ: Megengedett mind feleségül venni,

mind feleségül adni; emígyen rendelkezett az Úr,

mikoron fellépett a nagylelkűség és kegyelem

trónusára.

85.     KÉRDÉS: A Holtak Imájáról: a sírba való

leengedés előtt vagy után kell-é elmondani, és a

Qiblih felé kell-é fordulni?

    VÁLASZ: Ezen imát a sírba való leeresztés

előtt kell elmondani, és ami a Qiblih-t illeti:

“...ahová csak fordultok, Isten orcája ott van”.

86.     KÉRDÉS: Délidőben, mely két Kötelező Ima

ideje is - a rövid délié és a reggel, délben és

este ajánlandóé -, két ima előtti mosakodást kell-é

végezni, avagy egy is elegendő?

    VÁLASZ: A mosakodás megismétlése

szükségtelen.

87.    KÉRDÉS: A faluban lakók jegyajándékáról,

mely ezüstben határoztatik meg: a menyasszonyra

avagy a vőlegényre vonatkozik-é, vagy

mindkettőjükre? Mi a teendő, ha egyikük városlakó

és a másikuk falusi?

    VÁLASZ: A jegyajándékot a vőlegény lakhelye

határozza meg; ha városlakó, a jegyajándék arany,

ha falusi, ezüst.

88.     KÉRDÉS: Miként kell meghatározni, hogy

valaki városi vagy falusi? Ha egy városlakó falura

költözik, avagy egy falusi városba, azzal a

szándékkal, hogy végleg ott telepedik le, mely

szabály alkalmazandó? Esetleg a születési hely a

meghatározó?

    VÁLASZ: Az ismérv az állandó lakhely, és

annak a függvényében, hogy ez hol található, a

Könyv rendelkezését aszerint kell betartani.

89.     KÉRDÉS: A szent Táblákban

kinyilatkoztatásra került, hogy ha valaki

tizenkilenc mithqál aranynak megfelelő összegre

tesz szert, azon összeg után fizesse meg Isten

Jogát. Meg lehetne világítani, ennek a

tizenkilencnek mekkora részét kell megfizetni?

    VÁLASZ: Isten rendelése százból

tizenkilencet határoz meg. A számítás ennek alapján

végzendő. Így számolható ki, mekkora összeg

fizetendő tizenkilenc után.

90.    KÉRDÉS: Ha valaki vagyona meghaladja a

tizenkilencet, további tizenkilenccel kell-é annak

nőnie ahhoz, hogy a Huqúq újra fizetendő legyen,

avagy bármekkora növekmény után fizetendő?

    VÁLASZ: A tizenkilenchez hozzátett

bármekkora összeg mentes a Huqúq-tól, míg el nem

éri újra a tizenkilencet.

91.    KÉRDÉS: A tiszta vízről, és arról, hogy

mikortól kell használtnak tekinteni.

    VÁLASZ: Kis mennyiségű víz, például egy

csészényi, de akár kettő vagy három is már egy arc-

és kézmosás után is használtnak tekintendő. Azonban

egy kurr-nyi  mennyiségű víz, vagy több, nem

változik meg egy vagy két arcmosás után, és

használata ellen semmiféle kifogás nem emeltetik,

hacsak a három vonatkozás  egyikében meg nem

változik, például, ha elszíneződik, mely esetben

használtnak kell tekinteni.

92.     KÉRDÉS: Egy perzsa nyelvű, különféle

tárgyakról szóló értekezésben az érettség ideje

tizenöt évben állapíttatott meg; vajon a házasság

is az érettség elérésétől függ-é, avagy

megengedett-é ezen életkor előtt is?

    VÁLASZ: Minthogy Isten Könyvében mindkét

fél belegyezése megkívántatik és minthogy az

érettség ideje előtt beleegyezésükről, avagy annak

hiányáról megbizonyosodni nem lehet, ezért a

házasság előfeltétele az érettség korának elérése,

és nem megengedhető azon idő előtt.

93.    KÉRDÉS: Betegek böjtöléséről és kötelező

imájáról.

    VÁLASZ: Bizony mondom, a kötelező ima és a

böjtölés magasztos állást foglal el Isten szemében.

Mindazonáltal, hatásuk csak az egészség állapotában

érvényesíthető. Megromlott egészség idején ezen

kötelezettségeket betartani nem megengedett;

emígyen parancsolta ezt az Úr, magasztaltassék az Ő

dicsősége, minden időkben. Áldottak légyenek azon

férfiak és nők, kik figyelmeznek, és betartják az Ő

parancsolatait. Minden dicsőség Istennek, Ki

aláküldte a verseket, és Ki a kétségtelen

bizonyítékok Kinyilatkoztatója!

94.    KÉRDÉS: A mecsetekről, kápolnákról és

templomokról.

    VÁLASZ: Mi az egy igaz Isten imádására

emeltetett, úgymint mecsetek, kápolnák és templomok

más célra, mint az Ő Nevéről való megemlékezés nem

használhatók. Isten rendelése ez, és ki megszegi,

bizony a vétkesek közül való. Az építőt sérelem nem

érheti, mert ő Isten kedvéért végezte munkáját, és

megkapta, és továbbra is megkapja illő jutalmát.

95.     KÉRDÉS: A munkához vagy foglalkozáshoz

szükséges üzlethelyiség, illetve műhely

berendezéséről: kell-é ezek után Huqúqu’lláh-t

fizetni, avagy a lakhely berendezési tárgyaira

vonatkozó szabály alá esnek-é?

    VÁLASZ: Ugyanazon szabály vonatkozik rájuk,

mint a lakhely berendezési tárgyaira.

96.     KÉRDÉS: Letétbe helyezett vagyon készpénzre

vagy más vagyontárgyakra való cseréléséről, az

értékvesztést vagy elveszést megelőzendő.

    VÁLASZ: Ami a letétbe helyezett vagyon

értékvesztést vagy elveszést megelőző

elcseréléséről szóló írott kérdést illeti, az ilyen

csere megengedett, feltéve, ha az, mire cserélték,

egyenértékű véle. Urad, bizony, a Magyarázó, a

Mindentudó, és valóban, Ő a Parancsoló, az Örök Úr.

97.    KÉRDÉS: A láb megmosásáról, télen és

nyáron.

    VÁLASZ: Ugyanaz mindkét esetben; a meleg

víz kívánatosabb, de nem lehet ellenvetés a

hideggel szemben sem.

98.    KÉRDÉS: További kérdés a válásról.

    VÁLASZ: Minthogy Isten, magasztaltassék az

Ő dicsősége, nem kedveli a válást, semmi sem került

kinyilatkoztatásra erről. Mindazonáltal, a

különválás kezdőnapjától az egy év lejártáig két

vagy több ember kell tanúként értesülve legyen; ha

annak lejártáig nem történik meg a kibékülés, a

válás bekövetkezett. Ezt a vallási ügyekkel

megbízott városi bírósági tisztviselő, akit az

Igazság Házának Megbízottai neveznek ki, be kell

jegyezze az anyakönyvbe. Ezen eljárás betartása

alapvető fontosságú, nehogy megszomorodjanak az

értő szívűek.

99.     KÉRDÉS: A tanácskozásról.

    VÁLASZ: Ha az első összegyűlt csoport

tanácskozása egyet nem értésben végződik, adjanak

hozzájuk újakat, mely után sorshúzással válasszanak

ki annyit, mint a Legnagyobb Név száma, avagy

kevesebbet, vagy többet. Ezután kezdjék újra a

tanácskozást, és annak eredményének, bármi is

légyen az, engedelmeskedjenek. Ha azonban még

mindig különbözés marad, ismételtessék meg

ugyanazon eljárás, és fogadtassék el a többségi

döntés. Bizony, rávezeti Ő azokat a helyes útra,

kiket csak kíván.

100.     KÉRDÉS: Az öröklésről.

    VÁLASZ: Ami az öröklést illeti, mit a

Legelső Pont kinyilatkoztatott - légyen mindenek

lelke Rajta kívül áldozat Érette-, kedvünkre való.

A meglévő örökösök kapják meg kijelölt részüket, és

a maradék részről adassék kimutatás a Legmagasabb

Udvarának. Az Ő kezében van a hatalom forrása; azt

parancsolja Ő, mit csak kíván. E tekintetben olyan

törvény került kinyilatkoztatásra a Rejtelmek

Földjén , mely a hiányzó örökösök részét

átmenetileg a meglévőkre hagyta, addig az ideig,

míg az Igazság Háza meg nem alapíttatik, mikoron

kihirdettetik majd az erről szóló végzés. Azok

hagyatéka azonban, kik ugyanazon évben hagyták el

az országot, mint az Örök Szépség, az ő

örököseiknek rendeltetett, és Isten nagylelkűsége

ez számukra.

101.     KÉRDÉS: A kincslelet sorsát szabályozó

törvényről.

    VÁLASZ: Ha kincslelet találtatik, annak

egyharmada légyen a megtaláló joga, és a másik

kétharmadot az Igazság Házának emberei fordítsák az

összes ember jólétére. Ez akkor következzék majd

be, mikoron az Igazság Háza megalapíttatik, addig

pedig bízzák minden helységben és területen

megbízható személyekre. Valóban, ő az Uralkodó, a

Parancsoló, a Mindentudó, a Mindenről Értesült.

102.     KÉRDÉS: Huqúqu’lláh fizetése olyan ingatlan

után, mely nem hoz hasznot.

    VÁLASZ: Isten rendelése az, hogy az olyan

ingatlan, mely megszűnt jövedelmet termelni, vagyis

nyereséget nem hoz, nem esik Huqúq fizetése alá.

Bizony, Ő az Uralkodó, a Királyian Nagylelkű.

103.     KÉRDÉS: A szent versről: “Olyan helyeken,

hol a nappalok és éjszakák hosszúra nyúlnak, az ima

idejét órák ... segítségével állapítsák meg. ”

    VÁLASZ: A szándék a nagyon távoli

területekre vonatkozik. A közelebbi országokban

azonban a hosszbéli különbség csupán néhány óra,

így ez a szabály ezekben nem érvényes.

104.     Az Abá Badí’-hoz  intézett Táblában ezen

szent vers került kinyilatkoztatásra: “Bizony,

meghagytuk Mi minden fiúnak, hogy szolgálja

atyját.” Íme, a rendelet, melyet a Könyvben

előírtunk.

105.     Egy másik Táblában ezen magasztos szavak

kerültek kinyilatkoztatásra: Ó, Mohamed!  Az Örök

Úr feléd fordította orcáját, említést tévén rólad,

és Isten népét arra buzdítván, hogy tanítsák

gyermekeiket. Ha egy atya ezen legsúlyosabb

parancsolatot, melyet az Örökkévaló Király Tolla a

Kitáb-i-Aqdas-ban lefektetett, elhanyagolja,

veszítse el atyai jogait, és tekintessék bűnösnek

Isten előtt. Jó annak, ki szívébe vési Isten

figyelmeztetéseit, és szilárdan ragaszkodik

azokhoz. Bizony, Isten azt parancsolja meg

szolgáinak, mi segítségükre és hasznukra lesz, és

mi lehetővé teszi számukra, hogy közelebb

kerülhessenek Hozzá. Ő a Parancsoló, az Örökkévaló.

106.    Ő az Isten, magasztaltassék Ő, a fenség és

erő Ura! Az egy igaz Isten, magasztaltassék az Ő

dicsősége, a Prófétákat és Választottakat mind

azzal bízta meg, hogy az emberi lét fáit a

becsületesség és megértés élővizével gondozzák,

hogy megjelenhessen belőlük az, mit Isten

legbensőbb lényükbe helyezett. Miként ez könnyen

megfigyelhető, minden fa egy bizonyos gyümölcsöt

terem, és a meddő fa csak a tűzre jó. Ezen Nevelők

célja mindenben, mit mondtak és tanítottak, az

volt, hogy az ember magasztos állását megőrizzék.

Jó annak, ki Isten Napján szorosan ragaszkodott

rendelvényeihez, és ezen igaz és alapvető

Törvénytől el nem tért. A gyümölcsök, mik leginkább

illendők az emberi élet fájához a megbízhatóság és

istenesség, a szavahihetőség és őszinteség; de

mindeneknél nagyobb, Isten - magasztaltassék és

dicsőíttessék - egységének felismerése után az

ember szüleit megillető jogok tiszteletben tartása.

E tanítás megemlíttetett Isten összes Könyvében, és

megerősíttetett a Legmagasztosabb Toll által is.

Vedd észbe, mit az Irgalmas Úr a Koránban

kinyilatkoztatott, magasztaltassanak szavai:

“Imádjátok Istent, társat vagy Hozzá hasonlót mellé

ne tegyetek; és mutassatok kedvességet és

jóakaratot szüleitek iránt...”. Nézd, a szülők

iránti szerető kedvesség miként kapcsoltatott össze

az egy igaz Isten felismerésével! Boldogok, kik

valódi bölcsességgel és megértéssel ruháztattak

fel, kik látják és felfogják, olvassák és megértik,

s kik betartják, mit Isten a régi Szent Könyvekben

és ezen összehasonlíthatatlan és csodás Táblában

kinyilatkoztatásra került.

107.     Az egyik Táblában ez került

kinyilatkoztatásra, magasztaltassanak szavai: És

ami a Zakátot illeti, hasonlóképpen elrendeltük,

hogy kövessétek azt, mi a Koránban

kinyilatkoztatásra került.
 
A Kitáb-i-Aqdas törvényeinek és rendeléseinek

összegzése és rendszerezése (szinopszis és

kodifikáció)
TARTALMI ÖSSZEGZÉS

I.     ‘ABDU’L-BAHÁ KIJELÖLÉSE, MINT BAHÁ’U’LLÁH

UTÓDA ÉS TANÍTÁSAINAK ÉRTELMEZŐJE

    A. Feléje kell fordulni
    B. Tőle kell tanácsot kérni

II.     A VÉDNÖKSÉG INTÉZMÉNYÉNEK ELŐREVETÍTÉSE

III.     AZ IGAZSÁG HÁZÁNAK INTÉZMÉNYE

IV.     TÖRVÉNYEK, RENDELÉSEK ÉS INTELMEK

    A. Ima
    B. Böjtölés
    C. A személyek állásával kapcsolatos

törvények
    D. További törvények, rendelések és

intelmek

V.     EGYES ESETEKRE VONATKOZÓ INTÉSEK, FEDDÉSEK

ÉS FIGYELMEZTETÉSEK

VI.     EGYÉB TÁRGYAK

 
ÖSSZEGZÉS ÉS RENDSZEREZÉS

(SZINOPSZIS ÉS KODIFIKÁCIÓ)I.     ‘Abdu’l-Bahá kijelölése, mint Bahá’u’lláh

utóda és tanításainak értelmezője

    A. A hívek arra szólíttatnak, hogy

fordítsák arcukat afelé, “Kit Isten erre szánt, Ki

ez Örök Gyökérből sarjadt”.

    B. A hívőknek megparancsoltatik, hogy amit

a bahá’í írásokból nem értenek, azzal forduljanak

ahhoz, “Ki e hatalmas Törzsből kiágazott”.

II.     A Védnökség intézményének előrevetítése

III.    Az Igazság Házának intézménye

    A. Az Igazság Háza formálisan

elrendeltetik.
    B. Feladatai meghatároztatnak.
    C. Bevételei rögzíttetnek.

IV.     Törvények, rendelések és intelmek

A. Ima

    1. A Kötelező Imák magasztos állása a

bahá’í kinyilatkoztatásban.

    2. Az imairány (Qiblih):

    a. A Báb azzal azonosítja, “Kit Isten ki

fog nyilvánítani”.
    
    b. Bahá’u’lláh megerősíti a Báb

meghatározását.
    
    c. Bahá’u’lláh saját sírhelyét rendeli,

mint Qiblih-t az eltávozta utáni időre.
    
    d. A Kötelező Imák elmondásakor a Qiblih

felé kell fordulni.

    3. A Kötelező Imák az érettség idejétől

fogva, mely a 15. életév, kötelezőek mind

férfiaknak, mind nőknek.

    4. Felmentést kapnak a Kötelező Imák

felajánlása alól:

    a. A betegek.
    
    b. A hetven év fölöttiek.
    
    c. A nők a havonkénti nehéz napokon,

feltéve, ha elvégzik az ima előtti     mosakodást,

és naponta kilencvenötször elismételnek egy külön e

célra     kinyilatkoztatott verset.

    5. A Kötelező Imákat akkor kell

felajánlani, mikor az ember egymagában van.

    6. Megengedett, hogy a hívők egyet

válasszanak ki a három Kötelező Ima közül.

    7. A “reggel”, “délben” és “este”

kifejezéseken, melyeket a Kötelező Imákkal

kapcsolatban említ a szöveg, a napfelkelte és dél,

a dél és naplemente, és a naplementétől két órával

naplemente utánig terjedő időszak értendő.

    8. Az első (hosszú) Kötelező Imát elegendő

minden 24 órában egyszer elmondani.

    9. Jobb, ha a hívők a harmadik (rövid)

Kötelező Imát állva ajánlják fel.

    10. Ima előtti mosakodás:

    a. A Kötelező Imák elmondását mosakodásnak

kell megelőznie.
    
    b. Minden egyes Kötelező Imához újra

mosakodni kell.
    
    c. Ha délben két Kötelező Imát ajánl

valaki, egy mosakodás is elegendő a     kettőhöz.
    
    d. Ha víz nem áll rendelkezésre, illetve ha

használata káros az arcra vagy a     kezekre, az

előírás szerint ötször kell egy külön erre a célra     

kinyilatkoztatott verset elmondani.
    
    e. Ha az idő túl hideg, meleg víz

használata javallott.
    
    f. Ha a hívő más célból végzett el ima

előtti mosakodást, azt nem kell     

megismételnie a Kötelező Ima elmondása előtt.
    
    g. Az ima előtti mosakodás kötelező, még

akkor is, ha valaki előtte fürdőt     vett.

    11. Az Ima idejének meghatározása:

    a. A Kötelező Imák idejének

meghatározásához megengedett az óra     használata.
    b. Messze északon vagy délen lévő

országokban, ahol a nappalok és     éjszakák

hossza jelentősen változik, órát és egyéb időmérő

eszközt kell     használni, a napfelkeltétől vagy

naplementétől függetlenül.

    12. Veszély esetén, utazás közben vagy sem,

minden el nem mondott Kötelező Ima helyett egy

leborulás és egy erre a célra kinyilatkoztatott

vers elmondása a kötelező, melyet egy másik erre a

célra kinyilatkoztatott vers tizennyolcszori

elmondása kell kövessen.

    13. Tilos a gyülekezeti ima, a Holtak

Imájának kivételével.

    14. A Holtak Imáját teljes egészében kell

elmondani, kivéve azoknak, akik nem tudnak olvasni;

nekik a parancsolat az, hogy az Ima hat

meghatározott részét ismételjék el.

    15. Azt a Kötelező Imát, melyet háromszor

kellett volna naponta elmondani, reggel, délben és

este, felváltotta a később kinyilatkoztatott három

Kötelező Ima.

    16. A Jelek Imája eltöröltetett, és egy

külön erre a célra kinyilatkoztatott vers

rendeltetett a helyébe. Ennek a versnek az

elmondása azonban nem kötelező.

    17. Szőrme, cobolyprém, csont és hasonlók

az ima érvényét nem veszik.


B. Böjtölés

    1. A böjtölés magasztos állása a bahá’í

Kinyilatkoztatásban.

    2. A böjti időszak a Szökőnapok végeztével

kezdődik, és a Naw-Rúz ünnepével végződik.

    3. Napfelkeltétől naplementéig kötelező a

tartózkodás ételtől és italtól.

    4. A böjtölés az érettség idejétől fogva,

mely a 15. életév, kötelező mind férfiaknak, mind

nőknek.

    5. Felmentést kapnak a böjtölés alól:

    a. Az utazók

    i. ha utazásuk több, mint kilenc óra

hosszat tart
    ii. a gyalogosan utazók, feltéve, hogy

útjuk több, mint két óráig     tart
    iii. azok, akik útjukat kevesebb, mint 19

napra megszakítják
    iv. azok, akik a böjti időszak alatt olyan

helyen szakítják meg     útjukat, ahol 19 napig kell

maradjanak, csak a megérkezésük     utáni első

három napra mentesülnek a böjt alól
    v. azoknak, akik a Böjt ideje alatt

érkeznek haza, megérkezésük     napjától fogva el

kell kezdeniük böjtölni.

    b. A betegek.

    c. A hetven év fölöttiek.

    d. A várandós anyák.

    e. A szoptatós anyák.

    f. A nők a havonkénti nehéz napokon,

feltéve, ha elvégzik az ima előtti     mosakodást,

és naponta kilencvenötször elmondanak egy e célra     

kinyilatkoztatott verset.

    g. A nehéz munkát végzők, akiknek

ugyanakkor azt tanácsolják, hogy a     törvény

iránti tiszteletüket kimutatandó legyenek

mértékletesek és     visszafogottak, mikor a

felmentéssel élnek.

    6. Megengedett böjti fogadalmat tenni (a

böjti hónapon kívül),. Isten szemében azonban

kedvesebb az a fogadalom, mely az emberiségnek

javára válik.


C.  A személyek állásával kapcsolatos törvények

    1. Házasság:

    a. A házasság nagyon ajánlott, de nem

kötelező.
    
    b. Tilos a többnejűség.
    
    c. A házasság feltétele, hogy mind a két

fél legyen érett korú, és ez a kor a 15. életév.
    
    d. A házasság feltétele mindkét fél,

valamint szüleik beleegyezése, függetlenül attól,

hogy a menyasszony hajadon-e.
    
    e. Mindkét fél számára kötelező egy külön

ebből a célból kinyilatkoztatott vers elmondása,

ezzel jelezvén, hogy hűek lesznek ők Isten

akaratához.
    
    f. Tilos, hogy valaki mostohaanyjával

lépjen házasságra.
    
    g. A rokonházassággal kapcsolatos összes

kérdés az Igazság Háza hatáskörébe tartozik.
    
    h. Megengedett a nem hívőkkel való

házasságra lépés.
    
    i. Jegyesség:

    i. A jegyesség időszaka nem haladhatja meg

a 95 napot.
    ii. Törvény ellen való eljegyezni egy

lányt, mielőtt az elérné az     érettség idejét.

    j.  A jegyajándék:

    i. A házasság előfeltétele jegyajándék

fizetése.
    ii. Városlakók esetében a jegyajándék 19

mithqál tiszta arany,     falusiak esetében 19

mithqál ezüst, a férj, és nem a feleség állandó     

lakhelye szerint.
    iii. Tilos, hogy valaki 95 mithqál-nál

többet fizessen.
    iv. Jobb, ha a férfi megelégszik 19 mithqál

ezüst fizetésével.
    v. Ha a jegyajándék egészének megfizetése

egyszerre nem     lehetséges, ígérvényt is el lehet

fogadni.

    k. Ha bármely fél a házassági vers

elmondása és a jegyajándék megfizetése után

megundorodik a másiktól, mielőtt a házasság

elhálatott volna, a váláshoz nem szükséges a

türelmi év kivárása. A jegyajándék visszavétele

azonban nem megengedett.
    
    l. Ha utazni kíván, a férj köteles

hazatértének idejét feleségével előre tudatni. Ha

nyomós indokból nem tud hazaérni a meghatározott

időre, tudatnia kell őt erről, és sietnie kell

haza. Ha a férj egyik feltételnek sem tesz eleget,

a feleség várjon kilenc hónapot, ezután újra

férjhez mehet, bár hosszabban várni kívánatosabb.

Ha a feleség a férj haláláról vagy meggyilkolásáról

kap hírt, és azt egybehangzó beszámolók vagy két

szavahihető tanú megerősíti, kilenc hónap letelte

után újra férjhez mehet.
    
    m. Ha a férj anélkül indul útra, hogy

feleségével tudatná visszatértének idejét, és

ugyanakkor ismeri a Kitáb-i-Aqdas-ban lefektetett

törvényt, a feleség egy egész év letelte után újra

férjhez mehet. Ha a férj e törvénynek nincs

tudatában, a feleségnek addig kell várnia, míg hírt

nem kap róla.
    
    n. Ha a férj a jegyajándék megfizetése után

felfedezi, hogy a felesége nem szűz, követelheti a

jegyajándék és a költségek visszatérítését.
    
    o. Ha a nő szüzessége a házasság

előfeltétele volt, meg lehet követelni a

jegyajándék és a költségek visszatérítését, és a

házasságot érvényteleníteni lehet. E tényt

eltitkolni azonban Isten szemében igen dicséretes

cselekedet.

    2. Válás:

    a. A válás erősen elítéltetik.

    b. Ha akár a férj, akár a feleség részéről

ellenszenv vagy neheztelés alakul ki, lehetséges a

válás, de csak egy teljes év letelte után. A

türelmi időszak elejét és végét két vagy több

tanúval kell bizonyítani. A válás tényét az Igazság

Házát képviselő bírósági tisztviselőnek kell

bejegyeznie. A türelmi időszak ideje alatt tilos a

nemi érintkezés, és ki ezen törvényt megszegi, meg

kell azt bánnia, és 19 mithqál aranyat kell

fizetnie az Igazság Házának.

    c. Miután bekövetkezett a válás, további

türelmi időszakra nincs szükség.

    d. A feleség, kitől hűtlensége okán válnak

el, elesik attól, hogy a türelmi időszak alatt

ellátását a férj fedezze.

    e. Az elvált feleséget megengedett ismét

elvenni, feltéve, hogy az nem ment közben újra

férjhez. Ha ez megtörtént, volt férje csak akkor

veheti el ismét, ha a nő elválik a mostani

házastársától.

    f. Ha a türelmi időszak alatt bármikor

megújul a vonzalom a két fél között, a házassági

kötelék érvényes. Ha e kibékülést elidegenedés

követi, és ismét válni kívánnak, új egyéves türelmi

időszakot kell kezdeni.

    g. Ha utazás alatt összekülönbözés támad

férj és feleség között, a férjnek haza kell

küldenie őt, vagy egy megbízható személyre kell

bíznia, aki hazakísérje, és meg kell fizetnie a nő

útiköltségét és egyévi teljes ellátását.

    h. Ha a feleség ragaszkodik ahhoz, hogy

inkább elválik férjétől, semmint más országba

kövesse, a türelem évét onnan kell számolni,

mikortól külön élnek, akár úgy, hogy a férj készül

az útra, akár úgy, hogy ténylegesen útra is kelt.

    i. Az az iszlám törvény, mely arra az

esetre vonatkozik, mikor egy férfi újra elvesz egy

nőt, akitől korábban elvált, eltöröltetett.

    3. Öröklés:*

    a. Az örökség az alábbi csoportok szerint

oszlik meg:

    1. gyermekek    2520 egységből    1080 egység
    2. férj vagy feleség    2520 egységből    390

egység
    3. atya    2520 egységből    330 egység
    4. anya    2520 egységből    270 egység
    5. fivér    2520 egységből    210 egység
    6. leánytestvér    2520 egységből    150 egység
    7. nevelő és tanító    2520 egységből    90

egység

    b.  A Báb által a gyermekeknek rendelt

örökrészt Bahá’u’lláh megduplázta, és ennek

megfelelő, egyenlő résszel csökkentette a többi

kedvezményezett részét.

c.    i. Olyan esetekben, amikor nincs

leszármazott, a gyermekek örökrésze az Igazság

Házára száll vissza, hogy azt az árvák és özvegyek

javára fordítsák, valamint bármire, mi az emberiség

javára válik.
    ii. Ha az elhunyt fia halott, de

leszármazottja van, atyja részét ő örökli. Ha az

elhunyt leánya halott, de leszármazottat hagyott,

annak részét fel kell osztani a Legszentebb

Könyvben meghatározott hét csoport között.

    d. Ha az elhunyt leszármazottat hagyott, de

a hét örökösi csoport vagy azok egynémelyike nem

létezik, azok örökrészének kétharmada a

leszármazottakra száll, egyharmada pedig az Igazság

Házára.

    e. Ha a meghatározott kedvezményezettek

közül egy sem létezik, az örökség kétharmada az

elhunyt testvéreinek gyermekeire száll. Ha ezek

sincsenek, ugyanazon rész a nagynénik és nagybácsik

öröksége lesz; ezek hiányában azok fiaié és

leányaié. A maradék egyharmad minden egyes esetben

az Igazság Házára száll vissza.

    f. Ha valaki után semelyik, a fentiekben

meghatározott örökös nem marad, az egész örökség az

Igazság Házára száll vissza.

    g. Az elhunyt atya lakhelye és személyes

ruházata férfi leszármazottaira, és nem a nőiekre

száll. Ha több lakhely is van, a fő és legfontosabb

a férfi leszármazottaké. A többit, akárcsak az

elhunyt többi vagyontárgyát, fel kell osztani az

örökösök között. Ha férfi leszármazott nem marad, a

fő lakhelynek és az elhunyt atya személyes

ruházatának kétharmad része a női leszármazottakra

száll, egyharmada pedig az Igazság Házára. Ha az

anya hunyt el, összes használt ruházatát egyenlően

kell szétosztani leányai között. Még nem viselt

ruhái, továbbá ékszerei és vagyontárgyai örökösei

között kell szétosztassanak, akárcsak használt

ruhái is, ha leánygyermeket nem hagyott.

    h. Ha az elhunyt gyermekei kiskorúak,

részüket bízzák egy megbízható személyre vagy

társaságra, hogy az befektettessék, mígnem az

érettség korát  el nem érik. A kamat egy része

legyen a gyámé.

    i. Az örökséget ne osszák szét addig, míg a

Huqúqu’lláh-t (Isten Jogát), az elhunyt összes

tartozását, valamint az illendő búcsúztatás és

temetés összes költségét ki nem fizették.

    j. Ha az elhunyt fivére ugyanazon atyától

származik, mint ő, egész megszabott örökrészét

örökli. Ha egy másik atya gyermeke, csak részének

kétharmadát örökli, és a maradék egyharmad az

Igazság Házára háramlik vissza. Ugyanezen törvényt

kell alkalmazni az elhunyt leánytestvérénél is.

    k. Ha teljes vér szerinti testvérek vannak,

az anyai ágon született féltestvérek nem örökölnek.

    l. Nem-bahá’í nevelő és tanító nem örököl.

Ha több, mint egy nevelő és tanító van, a nevelőnek

és tanítónak megszabott örökrészt egyenlően osszák

fel közöttük.

    m. Nem-bahá’í örökösök nem örökölnek.

    n. A feleség használt ruházatán és

ajándékba kapott ékszerein vagy bármi egyében

kívül, mit bizonyíthatóan a férj adott neki, bármi,

amit a férj a feleségének vásárolt, a férj örökösök

között felosztandó tulajdonának tekintendő.

    o. Mindenkinek szabadságában áll vagyonáról

úgy végrendelkezni, amint  csak kívánja, feltéve,

hogy rendelkezik a Huqúqu’lláh megfizetéséről,

valamint adósságainak rendezéséről.


D. Egyéb törvények, rendelések és intelmek

    1. Egyéb törvények és rendelések:

    a. Zarándoklat

    b. Huqúqu’lláh

    c. Adományok

    d. A Mashriqu’l-Adhkár

    e. A bahá’í Törvénykorszak hossza

    f.  Bahá’í Ünnepek

    g. A Tizenkilenc Napi Ünnep

    h. A bahá’í év

    i. A Szökőnapok

    j. Az éretté válás kora

    k. Temetés

    l. Mindenkinek kötelező valami foglalkozást

vagy hivatást űznie, és az ilyen az istentisztelet

rangjára emeltetik

    m. A kormánynak való engedelmesség

    n. A gyermekek nevelése

    o. Végrendelet írása

    p. Egyházi tized (zakát)

    q. A Legnagyobb Név naponta

kilencvenötszöri elmondása

    r. Vadászat

    s. A szolgálókkal való bánásmód

    t. Elveszett tárgyak megtalálása

    u. Kincslelet feletti rendelkezés

    v. A letétbe helyezett tárgyakkal való

rendelkezés

    w. (Gondatlanságból elkövetett) emberölés

    x. Az igaz tanúk meghatározása

    y. Tiltások:

        i. A Szent Iratok kötelező érvényű

értelmezése
        ii. Rabszolgakereskedelem
        iii. Önsanyargatás
        iv. Szerzetesség
        v. Koldulás
        vi. Papság
        vii. Szószék használata
        viii. Kézcsók
        ix. Gyónás
        x. Többnejűség
        xi. Részegítő italok
        xii. Ópium
        xiii. Szerencsejáték
        xiv. Gyújtogatás
        xv. Paráználkodás (nem házastárssal

való nemi kapcsolat)
        xvi. Gyilkosság
        xvii. Lopás
        xviii. Homoszexualitás
        xix. Gyülekezeti ima, a holtakért

elmondott kivételével
        xx. Az állatokkal való

kegyetlenkedés
        xxi. Semmittevés és henyélés
        xxii. Egymás megszólása
        xxiii. Hamis vádaskodás
        xxiv. Fegyverviselés, hacsak nem

feltétlenül szükséges
        xxv. A perzsa fürdők közös

medencéinek használata
        xxvi. Belépés egy házba a

tulajdonos engedélye nélkül
        xxvii. Egy másik személy megütése

vagy megsebesítése
        xxviii. Pörlekedés és viszály
        xxix. Szent versek mormogása az

utcán
        xxx. Kéznek az ételbe való merítése
        xxxi. A fej borotválása
        xxxii. Férfiak hajának a fülcimpa

alá növesztése

    
    2. Korábbi Törvénykorszakok egyes

törvényeinek és rendelvényeinek eltörlése, melyek

előírták:

    a. A könyvek megsemmisítését

    b. A selyem viselésének tilalmát

    c. Az arany és ezüst edények használatát

    d. Hogy az utazás csak bizonyos korlátok

között megengedett

    e. A Hit Alapítójának felbecsülhetetlen

értékű ajándékok adományozását

    f. Annak tilalmát, hogy valaki a Hit

Alapítójához kérdést intézzen

    g. Az elvált feleség újra elvételének

tilalmát

    h. Annak megbüntetését, ki felebarátjának

szomorúságot okoz

    i. A zene tilalmát

    j. A ruházattal és szakállviseléssel

kapcsolatos korlátozásokat

    k. Egyes tárgyak és népek tisztátalan

mivoltát

    l. A férfiak magjának tisztátalanságát

    m. Egyes tárgyak tisztátalanságát a

leborulással kapcsolatban


    3. Egyéb intelmek:

    a. Minden vallás követőjével barátságban

érintkezni

    b. A szülőket tisztelni

    c. Nem kívánni azt másoknak, amit az ember

magának nem kívánna

    d. Tanítani és terjeszteni a Hitet

Alapítójának mennybemenetele után

    e. Segíteni azokat, akik kiállnak, hogy a

Hitet előremozdítsák

    f. Nem eltérni az Írásoktól, és nem

vezettetni félre azok által, kik ezt     megteszik

    g. Véleménykülönbség megjelenésekor a Szent

Iratokhoz fordulni

    h. Elmerülni a Tanítások tanulmányozásában

    i. Nem követni meddő ábrándokat és

hiábavaló képzelgéseket

    j. A szent verseket szavalni reggel és

estidőben

    k. A szent verseket dallamosan mondani

    l. Arra tanítani a gyermekeket, hogy

énekeljék a Mashriqu’l-Adhkár-ban a     szent

verseket

    m. Olyan művészeteket és tudományokat

tanulni, melyek az emberiség     javát szolgálják

    n. Együtt megtanácskozni ügyeket

    o. Isten rendeléseinek végrehajtásában nem

túlzónak lenni

    p. A bűnöket Istennek megbánni

    q. Jócselekedeteken keresztül kitűnni:

        i.     Legyen igazmondó
        ii.     Legyen megbízható
        iii.     Legyen hűséges
        iv.     Legyen becsületes és félje

Istent
        v.     Legyen igazságos és

tisztességes
        vi.     Legyen tapintatos és bölcs
        vii.     Legyen udvarias
        viii.     Legyen vendégszerető
        ix.     Legyen kitartó
        x.     Forduljon el a világi

dolgoktól
        xi.     Vesse magát teljességgel

alá Isten Akaratának
        xii.     Ne keltsen zavart
        xiii.     Ne legyen képmutató
        xiv.     Ne legyen gőgös
        xv.     Ne legyen fanatikus
        xvi.     Ne tartsa magát többre

felebarátjánál
        xvii.     Ne bocsátkozzon vitába és

ne versengjen felebarátjával
        xviii.     Ne vesse bele magát

szenvedélyeibe
        xix.     Ne siránkozzon a

megpróbáltatások óráiban
        xx.     Ne ellenkezzék az uralmon

lévőkkel
        xxi.     Ne veszítse el a fejét
        xxii.    Ne mérgesítse meg

felebarátját

    r. Szoros egységben lenni egymással

    s. Hozzáértő orvosokhoz fordulni betegség

esetén

    t. Meghívásokat elfogadni

    u. Kedvességet mutatni a Hit Alapítójának

rokonai iránt

    v. Nyelveket tanulni a Hit ügyének

előremozdítására

    w. A Hit dicsőségére előremozdítani városok

és országok fejlődését

    x. Helyreállítani és megőrizni a Hit

Alapítóival kapcsolatban álló helyeket

    y. Legyen a tisztaság leglényege:

        i.     Mossa meg lábát
        ii.     Használjon illatszert
        iii.     Mosakodjék tiszta vízben
        iv.     Vágja körmeit
        v.     Az összepiszkolódott

dolgokat mossa tiszta vízben
        vi.     Ruházata legyen makulátlan
        vii.     Újítsa meg házának

berendezését


V.     Egyes esetekre vonatkozó intések, feddések

és figyelmeztetések

    Címezve:

    1. Az egész emberi fajhoz

    2. A világ koronás főihez

    3. A papok gyülekezetéhez

    4. Amerika Uralkodóihoz és az ottani

Köztársaságok Elnökeihez

    5. I. Vilmos porosz királyhoz

    6. Ferenc József osztrák császárhoz

    7. A Bayán népéhez

    8. A világ parlamentjeinek tagjaihoz


VI.     Egyéb tárgyak

    1. A bahá’í Kinyilatkoztatás mindent

meghaladóan magasztos jellege

    2. A Hit Szerzőjének magasztos állása

    3. A Kitáb-i-Aqdas, a “Legszentebb Könyv”

mindennél fontosabb volta

    4. A “Legnagyobb Csalhatatlanság” tana

    5. A Megnyilvánulás felismerésének és

Törvényei betartásának kettős kötelme, és a kettő

elválaszthatatlansága

    6. Minden tudás legmagasabb és végső célja

Annak felismerése, Ki minden tudás Tárgya

    7. Azok áldott mivolta, kik felismerték az

alapigazságot: “Nem kérdeztethetik Ő cselekedetei

felől”

    8. A “Legnagyobb Rend” forradalmasító

hatása

    9. Egy egyetemes nyelv és egy közös írás

elfogadása a föld minden lakója számára: az emberi

faj felnőtté érésének két jele közül az egyik

    10. A Báb jövendölése arról, “Kit Isten ki

fog nyilvánítani”

    11. A Hittel szembeni ellenállás

megjövendölése

    12. Azon király dicsérete, ki a Hitet el

fogja fogadni, és kiáll, hogy szolgálja

    13. Az emberi viszonyok ingatag mivolta

    14. Az igazi szabadság jelentése

    15. Minden cselekedet értéke attól függ,

vajon  Isten elfogadja-e azt

    16. Az istenszeretet fontossága, mint a

Törvényeinek való engedelmesség indítéka

    17. Az anyagi eszközök használatának

fontossága

    18. A Bahá népe közt lévő tanultak

dicsérete

    19. Mírzá Yahyá biztosítása arról, hogy

bocsánatot nyer, ha megbánja cselekedeteit

    20. A Teheránhoz intézett szavak

    21. A Konstantinápolyhoz és népéhez

intézett szavak

    22. A “Rajna partjaihoz” intézett szavak

    23. Azok elítélése, kik hamisan igényelnek

maguknak ezoterikus [csak beavatottak számára

érthető] tudást

    24. Azok elítélése, kik engedik, hogy a

tudásuk miatt érzett gőg elzárja őket Istentől

    25. Khurásán-ról szóló jövendölések

    26. Kirmán-ról szóló jövendölések

    27. Utalás Shaykh Ahmad-i-Ahsá’í-ra

    28. Utalás a búzarostálóra

    29. Hájí Muhammad-Karím Khán elítélése

    30. Shaykh Muhammad-Hasan elítélése

    31. Utalás III. Napóleonra

    32. Utalás Siyyid-i-Muhammad-i-Isfáhání-ra

    33. A Hitet szolgálni kiállók biztosítása

arról, hogy segítséget fognak kapni
 
Jegyzetek

1. öltözékem édes illata ¶ 4.

    Utalás József történetére a Koránban és az

Ószövetségben, ahol József öltözéke, melyet fivérei

hoztak atyjuk elé, tette lehetővé Jákobnak, hogy

rég elveszett szeretett fiát, Józsefet felismerje.

A bahá’í Iratok gyakran használják az illatos

“öltözék” metaforáját arra, hogy valaki felismeri

Isten Megnyilvánulását és az Ő Kinyilatkoztatását.
    Bahá’u’lláh egyik Táblájában úgy azonosítja

magát, mint az “Isteni Józsefet”, kit a

nemtörődömök “a leghitványabb árért cseréltek el”.

A Qayyúmu’l-Asmá’-ban a Báb Bahá’u’lláh-t az “igazi

Józsefnek” nevezi, és előre jelzi a

megpróbáltatásokat, melyeket hitszegő öccse kezétől

kell majd elszenvednie (lásd a 190. jegyzetet).

Hasonlóképpen, Shoghi Effendi párhuzamot von az

emésztő féltékenység között, melyet -‘Abdu’l-Bahá

kiválósága szított féltestvérében, Mírzá

Muhammad-‘Alí-ban, és azon halálos irigység között,

“melyet József messze kimagaslása keltett testvérei

szívében”.

2.  feltörtük Mi a hatalom és erő ujjaival a nemes

bor pecsétjét. ¶ 5.

    A Kitáb-i-Aqdas megtiltja a bor és más

részegítő italok fogyasztását (lásd a 144. és 170.

jegyzetet).
    A “bor” képletes értelemben való használata

- mint olyan, mi a szellemi elragadtatás okozója -

nemcsak Bahá’u’lláh Kinyilatkoztatásában található

meg, hanem a Bibliában, a Koránban és ősi hindu

hagyományokban is.
    A Koránban például az igazaknak azt ígérik,

hogy a “lepecsételt  nemes borból” ihatnak majd.

Bahá’u’lláh Tábláiban a “nemes Bort”

Kinyilatkoztatásával azonosítja, melynek

“mósuszillata” száll “minden teremtett dolgok

fölött”. Kijelenti, hogy “feltörte e Bor”

pecsétjét, ezáltal feltárván eleddig ismeretlen

szellemi igazságokat, és képessé tévén azokat, kik

kortyolnak belőle, hogy “felismerjék az isteni

egység fényének ragyogását”, és “megragadják az

Isten Szent Iratai alapjául szolgáló lényegi célt”.
    Egyik meditációjában Bahá’u’lláh azért

könyörög Istenhez, hogy részesítse a hívőket

“irgalmad nemes Borából, hogy ez arra indítsa őket,

hogy elfeledjenek mindenkit Rajtad kívül,  

kiálljanak Ügyedet szolgálandó, és légyenek

szilárdak Irántad érzett szeretetükben”.

3. Elrendeltük számotokra a kötelező imát ¶ 6.

    Az arabban számos szó létezik az ima

jelölésére. Az eredetileg használt “salát” szó egy

bizonyos ima-kategóriára utal, melynek elmondása a

hívők számára a nap meghatározott szakaiban

kötelező. Hogy e kategóriát meg lehessen

különböztetni a más típusú imáktól, a szót

“kötelező imának” fordították.
    Bahá’u’lláh kijelenti, hogy “a kötelező ima

és a böjtölés magasztos állást foglal el Isten

szemében” (KV 93). ‘Abdu’l-Bahá megerősíti, hogy az

ilyen imák “elősegítik az alázatot és az

engedelmességet, azt, hogy az ember arcát Isten

felé fordítsa, és kifejezze Iránta érzett

odaadását”, és hogy ezen imákon keresztül “tart az

ember bensőséges kapcsolatot Istennel, keresi, hogy

Hozzá közel húzódhasson, beszélget szíve igazi

Szerelmesével, és ér el  magasabb lelki állást”.
    A Kötelező Imát (lásd a 9. jegyzetet),

melyre ez a vers utal, a Bahá’u’lláh által később

kinyilatkoztatott három Kötelező Ima váltotta fel

(KV 63). A ma érvényben lévő három ima, valamint az

elmondásukhoz tartozó előírások az Egyes   

kiegészítő szövegek c. részben találhatók.
    A Kérdések és válaszokban több hely  is

foglalkozik a három új Kötelező Ima különféle

vonatkozásaival. Bahá’u’lláh egyértelművé teszi,

hogy a hívő szabadon választhat a három ima közül

(KV 65). További rendelkezések kerülnek

megvilágításra a Kérdések és válaszok 66., 67., 81.

és 82. részében.
    A kötelező ima törvényének részleteit az

Összegzés és rendszerezés (Szinopszis és

kodifikáció) IV.A.1-17. részei foglalják össze.

4. kilenc rak’ah ¶ 6.

A rak’ah külön erre a célra kinyilatkoztatott

versek elmondása előírt térdhajtások, illetve egyéb

mozdulatsorok kíséretében.
A Kötelező Ima, amit Bahá’u’lláh követőinek

eredetileg elrendelt, kilenc rak’ah-ból állt. Hogy

pontosan milyen sajátosságokkal rendelkezett, és

milyen jellegű utasítások kísérték elmondását, nem

ismert, minthogy az ima elveszett (lásd a 9.

jegyzetet).
    A jelenleg érvényben lévő Kötelező Imákkal

kapcsolatban ‘‘Abdu’l-Bahá egyik Táblájában

kifejti, hogy: “a Kötelező Ima minden szavában és

mozdulatában olyan utalások, misztériumok és egy

olyan bölcsesség rejtezik, melyet ember fel nem

foghat, és betűk és tekercsek be nem fogadhatnak”.
    Shoghi Effendi megmagyarázza, hogy annak a

néhány egyszerű utasításnak, melyeket Bahá'u'lláh

bizonyos imák elmondásához fűzött, nemcsak szellemi

jelentősége van, hanem abban is segíti az embert,

“hogy teljességgel összpontosítani tudjon ima és

meditáció közben”.

5. délben és reggel és este ¶ 6.

    A “reggel”, “délben” és “este” szavak

meghatározásával kapcsolatban, amikor a középső

Kötelező Imát el kell mondani, Bahá’u’lláh

kijelentette, hogy ezek alatt a “napfelkelte, dél

és naplemente” értendő (KV 83). Meghatározta

továbbá, hogy “a Kötelező Imák számára megengedett

idő reggeltől délig, déltől naplementéig, és

naplementétől két órával azutánig” terjed.

‘Abdu’l-Bahá emellett kijelentette, hogy a reggeli

Kötelező Ima akár hajnalban is elmondható.
    A “dél” meghatározása, mint a “déltől

naplementéig” terjedő időszak, vonatkozik mind a

rövid, mind a középső kötelező imára.

6. Felmentettünk titeket egy magasabb szám alól ¶

6.

    Az iszlám és bábí Törvénykorszakban a

kötelező ima keményebb követelményeket támasztott a

hívőkkel szemben, mint a Bahá’u’lláh által a

Kitáb-i-Aqdas-ban előírt, kilenc rak’ah-ból álló

elmondása (lásd a 4. jegyzetet).
    A Bayánban a Báb egy tizenkilenc rak’ah-ból

álló Kötelező Imát írt elő, melyet minden - déltől

délig terjedő - huszonnégy órában egyszer kellett

elmondani.
    A muszlim imát ötször mondják naponta: kora

reggel, délben, délután, este és éjszaka. Míg a

rak’ah-k száma az elmondás idejétől függően

változik, egy nap alatt összesen tizenhét rak’ah-t

kell elvégezni.

7. Mikor ez imát mondani kívánjátok, forduljatok

Legszentebb Jelenlétem Udvara, e Szent Hely felé,

melyet Isten  ... az Imádás Pontjának rendelt az

Örökkévalóság Városaiban lakozók számára ¶ 6.

    Az “Imádás Pontját”, vagyis azt a helyet,

mely felé az imádkozó a kötelező ima elmondása

közben kell forduljon, Qiblih-nek nevezik. A Qiblih

gondolata már előző vallásokban is megjelent. A

múltban ezt a célt Jeruzsálem töltötte be. Mohamed

a Qiblih-t Mekkára változtatta. A Báb az arab

Bayánban az alábbiak szerint rendelkezett:

    “A Qiblih valójában az, Kit Isten ki fog

nyilvánítani; mikor Ő megy, az is vándorol, míg Ő

meg nem pihen.”

    A verset Bahá’u’lláh a Kitáb-i-Aqdas 137.

bekezdésében idézi, és ugyanott meg is erősíti.

Emellett jelzi, hogy a Qiblih felé fordulás “a

kötelező ima elmondásának megszabott előírása” (KV

14 és 67). Más imák és áhítatok esetében a hívő

azonban szabadon fordulhat bármely irányba.

8. és mikor az Igazság és Megnyilatkozás Napja

lenyugszik, forduljatok azon Hely felé, mit néktek

kijelöltünk. ¶ 6.

    Bahá’u’lláh az eltávozta utáni időre a

nyughelyét jelöli ki, mint Qiblih-t. A Legszentebb

Sír Bahjí-ban, Akkó mellett található. ‘Abdu’l-Bahá

azon Helyet úgy írja le, mint a “ragyogó

Szentélyt”, mint “a helyet, melyet körülzarándokol

a Magasságbéli Gyülekezet” .
    Egy nevében írt levélben Shoghi Effendi

egyszer úgy magyarázta a Qiblih felé fordulás lelki

fontosságát, hogy a virágnak a Nap felé fordulását

hozta hasonlatként:

    “... miként a növény a napfény felé

nyújtózik - ahonnan éltét és növekedését meríti -,

hasonlóképpen fordítjuk mi is szívünket Isten

Megnyilvánulása, Bahá’u’lláh felé, mikor

imádkozunk; ... arcunkat ... a lelki folyamat

jelképe gyanánt arra fordítjuk, ahol e Földön porai

nyugszanak.”

9. A kötelező ima részleteit egy másik Táblába

foglaltuk. ¶ 8.

    Az eredeti kötelező imát Bahá’u’lláh

“bölcsesség okán” egy külön Táblában nyilatkoztatta

ki (KV 63). Életében nem adták ki a hívőknek,

minthogy azt felváltotta a most használatban lévő

három Kötelező Ima.
    Az ima szövegét nem sokkal Bahá’u’lláh

Mennybemenetele után más Táblákkal együtt ellopta

Muhammad-‘Alí, Szövetségének Legfőbb Megtörője.

10. A Holtak Imája ¶ 8.

    A Holtak Imája (lásd az Egyes kiegészítő

szövegek   című részt) az egyetlen bahá’í kötelező

ima, melyet gyülekezetben együtt kell mondani; az

egyik hívő mondja, míg a többiek csendben állnak

(lásd a 19. jegyzetet). Bahá’u’lláh meghatározása

szerint a Holtak Imáját csak akkor kell elmondani,

ha az elhunyt felnőtt volt (KV 70), az ima

elmondásának meg kell előznie a halott sírba való

leeresztését, és az ima elmondása közben nem kell a

Qiblih felé fordulni (KV 85).
    A Holtak Imájával kapcsolatos további

részleteket az Összegzés és rendszerezés

(Szinopszis és kodifikáció) IV.A.13-14. része

foglalja össze.

11. hat meghatározott rész küldetett le Isten, a

Versek Kinyilatkoztatója által. ¶ 8.

    A Holtak Imájában található részek az

“Alláh-u-Abhá” (Isten a Mindenek Felett Dicső)

üdvözlés hatszori elmondását foglalják magukban,

melyek mindegyike után hat külön erre a célra

kinyilatkoztatott vers egyikét kell tizenkilencszer

elmondani. E versek ugyanazok, amiket a Báb a

Bayánban található Holtak Imájában

kinyilatkoztatott. Bahá’u’lláh e részek elé egy

további könyörgést illesztett.

12. A szőr imátok érvényét nem veszi, sem pedig

semmi más, melyből a lélek eltávozott, úgymint

csontok és hasonlók. Viselhetitek szabadon a coboly

prémjét, s csakúgy a hódét, mókusét és egyéb

állatokét ¶ 9.

    Egyes korábbi Törvénykorszakokban úgy

tartották, hogy bizonyos állatok szőrének vagy

bizonyos tárgyaknak ima közbeni viselése

érvénytelenné teszi az imát. Bahá’u’lláh itt

megerősíti a Bábnak az arab Bayánban tett

rendelését, hogy ilyen dolgok nem teszik

érvénytelenné az imát.

13. Megparancsoltuk néktek, hogy az érettség

idejétől kezdve imádkozzatok és böjtöljetek ¶ 10.

    Bahá’u’lláh meghatározza, hogy “az érettség

ideje a vallási kötelmek betartása szempontjából”

“tizenöt esztendő mind férfiaknál, mind nőknél” (KV

20). A böjti időszak részletezését lásd a 25.

jegyzetben.

14. Felmentette Ő ezalól azokat, kik betegségtől

vagy koruknál fogva gyengék ¶ 10.

    Hogy miért vannak felmentve a Kötelező Imák

és böjtölés alól a betegségüknél vagy idős koruknál

fogva gyengék, azt Bahá’u’lláh a Kérdések és

válaszokban magyarázza meg, ahol kifejti, hogy

“megromlott egészség idején ezen kötelezettségeket

betartani nem megengedett” (KV 93). Ugyanitt az

idős kort hetven esztendőben határozza meg (KV 74).

Egy kérdésre intézett válaszban Shoghi Effendi

rávilágított, hogy a hetven esztendős kort elértek

mentesülnek a kötelező ima alól, akár gyengék, akár

nem.
    Böjt alól az Összegzés és rendszerezés

(Szinopszis és kodifikáció) IV.B.5. részében

felsorolt más csoportok is felmentést kapnak. A

téma további kifejtését lásd a 20., 30. és 31.

jegyzetben.

15. Isten Megengedte  néktek, hogy bármilyen tiszta

felületre leboruljatok, mert megszüntettük Mi az

erre vonatkozó korlátozásokat, melyeket a Könyv

előírt ¶ 10.

    Korábbi Törvénykorszakok imával kapcsolatos

követelményei gyakran magukban foglalták a

leborulást. Az arab Bayánban a Báb arra szólította

a hívőket, hogy leboruláskor homlokukat

kristályfelületre hajtsák. Hasonlóképpen, az

iszlámban is vannak bizonyos megszorítások a

felületre nézve, melyre a muszlimok leborulhatnak.

Bahá’u’lláh eltörli ezeket a korlátozásokat, és

csak annyit határoz meg, hogy “bármilyen tiszta

felületre”.

16. Ki ima előtti mosakodásához vizet nem talál,

ismételje ötször e szavakat: “Isten, a Legtisztább,

a Legtisztább nevében”, majd fogjon hozzá az

imádsághoz. ¶ 10.

    A kötelező imához való előkészülésképpen a

hívőknek ima előtti mosakodást kell végezniük. Ez a

kezek és az arc megmosásából áll. Arra az esetre,

ha víz nem áll rendelkezésre, Bahá’u’lláh egy külön

erre a célra kinyilatkoztatott vers ötszöri

elmondását írja elő. Az ima előtti mosakodás

általános megvitatását lásd a 34. jegyzetben.
    A víz hiányában követendő helyettesítő

eljárás előzményeit a Koránban és az arab Bayánban

találhatjuk.

17. Olyan helyeken, hol a nappalok és éjszakák

hosszúra nyúlnak, az ima idejét órák és egyéb, az

órák múlását mutató eszközök segítségével

állapítsák meg. ¶ 10.

    Ez az előírás nagyon messze északon vagy

délen fekvő vidékekre vonatkozik, ahol a nappalok

és éjszakák hossza jelentősen változik (KV 64 és

103). Az előírás a böjtre is vonatkozik.

18. Felmentettünk titeket a Jelek Imája

elmondásának kívánalma alól. ¶ 11.

    A Jelek Imája egy különleges muszlim

kötelező ima, melyet a parancsolat szerint

természeti jelenségek, például földrengések, nap-

és holdfogyatkozások, és más olyan események esetén

kell elmondani, melyek félelmet kelthetnek és

isteni jelnek vagy csapásnak tekinthetők. Ezen ima

elmondásának kötelme eltöröltetett. Egy bahá’í

ehelyett a következőt mondhatja: “Istené az uralom,

a látható és láthatatlan Uráé, a teremtés

Fejedelméé”, de ez nem kötelező (KV 52).

19. A Holtak Imájának kivételével a gyülekezeti ima

gyakorlata eltöröltetett. ¶ 12.

    A gyülekezeti imát, olyan kötelező ima

értelemben, melyet egy előre meghatározott vallási

szertartás formájában kell elmondani, miként az

például az iszlámban szokás, ahol a pénteki imát a

mecsetben egy imám vezeti, a bahá’í

Törvénykorszakban eltörölték. Az egyetlen, bahá’í

törvény által előírt gyülekezeti ima a Holtak Imája

(lásd a 10. jegyzetet). Az egyik jelenlévőnek kell

elmondania, míg a többiek csendben állnak; az

elmondónak nincsen külön rangja. A gyülekezetnek

eközben nem kell a Qiblih felé fordulnia (KV 85).
    A három napi Kötelező Imát egyedül, nem

pedig gyülekezetben kell elmondani.
    A számos egyéb bahá’í ima esetében nincsen

semmiféle megszabott elmondási forma, és e nem

kötelező imákat mindenki szabadon használhatja

csoportban vagy egyedül, miként neki tetszik. Ezzel

kapcsolatban Shoghi Effendi kijelenti:

    “... bár a barátok emígyen szabadon

követhetik saját elképzeléseiket, ... a

leggondosabban kell vigyázniuk arra, hogy az a mód,

ahogy azt gyakorolják, ne kövesedjék meg, és így ne

váljon intézménnyé. Olyan dolog ez, melyet a

barátoknak mindig észben kell tartaniuk,

máskülönben letévelyednek a Tanítások által előírt

tiszta ösvényről.”

20. Felmentette Isten a nőket a havonkénti nehéz

napokon a kötelező ima és böjtölés alól. ¶ 13.

    A kötelező ima és böjt alól felmentést

kapnak a menstruáló nők; ehelyett el kell végezzék

az ima előtti mosakodást (lásd a 34. jegyzetet), és

két, egymást követő dél között 95-ször el kell

mondják a verset: “Dicsőíttessék Isten, a Ragyogás

és Szépség Ura”. E rendelvény előzménye az arab

Bayánban található, ahol hasonló felmentés

fogalmazódik meg.
    Egyes korábbi vallási Törvénykorszakokban a

nőket havi vérzés idején rituális szempontból

tisztátalannak tekintették, és megtiltották nekik,

hogy betartsák az ima vagy böjt kötelmét.

Bahá’u’lláh eltörölte a rituális tisztátalanság

fogalmát (lásd a 106. jegyzetet).
    Az Igazság Egyetemes Háza rávilágított,

hogy a Kitáb-i-Aqdas-ban felsorolt bizonyos

kötelmek és előírások alóli felmentések, miként ezt

a szó is jelöli, felmentések, és nem tiltások.

Tehát bármely hívő szabadon élhet az alkalmazható

felmentéssel, miként kívánja. Az Igazság Egyetemes

Háza ugyanakkor azt tanácsolja, hogy ennek

eldöntésében az ember járjon el bölcsen, és ismerje

fel, hogy Bahá’u’lláh a felmentéseket jó okkal

adta.
    A kötelező ima alóli felmentés, mely

eredetileg a kilenc rak’ah-ból álló Kötelező Imára

vonatkozott, az azt felváltó három Kötelező Ima

esetében is alkalmazható.

21. Ha utaztok, és biztonságos helyen álltok meg és

pihentek - férfiak és nők egyaránt -, ajánljatok

minden elmondatlan Kötelező Ima helyett egy

leborulást ¶ 14

    A kötelező ima alól felmentést kapnak azok,

akik olyan bizonytalan helyzetben találják magukat,

hogy az adott körülmények között az Ima elmondása

lehetetlen. A felmentés érvényes utazás közben és

otthon egyaránt, és módot kínál arra, hogy az ilyen

bizonytalan körülmények miatt el nem mondott

Kötelező Imát az ember pótolni tudja.
    Bahá’u’lláh világosan megfogalmazza, ha az

ember talál magának egy “biztonságos helyet”, ahol

elmondhatja, a kötelező ima “nem függesztetik fel

az utazás alatt” (KV 58).
    Az előírás részletes kibontását lásd a

Kérdések és válaszok 21., 58., 59., 60. és 61.

pontjában.

22. A leborulások után üljetek törökülésbe ¶ 14.

    Az arab “haykalu’t-tawhíd” kifejezés,

melyet itt ‘törökülésnek’ fordítottak, szó szerint

“egység-tartást” jelent, és hagyományosan keresztbe

tett lábakkal való ülést jelöl.

23. Mondd: Rejtett szeretetem Isten a kincs

kulcsává tette ¶ 15.

    Van egy jól ismert, Istennel és az Ő

teremtésével foglalkozó iszlám hagyomány†:

    “Rejtett Kincs voltam. Azt kívántam, hogy

megismerjenek, és ezért életre hívtam a teremtést,

hogy megismerhessenek. ”

    A bahá’í Szent Iratokban számos hivatkozás

és utalás található erre a hagyományra. Egyik

imájában Bahá’u’lláh például kinyilatkoztatja:

        “Dicsőíttessék a Neved, ó, Uram, én

Istenem! Bizonyságot teszek, hogy halhatatlan

Lényedbe burkolózó rejtett Kincs voltál, és önnön

Lényegedben őrzött áthatolhatatlan Misztérium.

Felfedni kívánván Magad, életre hívtad a Nagyobb és

Kisebb Világot, és minden teremtményeid fölött

kiválasztottad az Embert, és ezen mindkét világ

jelévé tetted Őt, ó, Te, Ki Urunk vagy, a

Legkönyörületesebb!
        Felemelted Őt, hogy Ő foglalja el

trónusod teremtésed minden népe előtt. Képessé

tetted arra, hogy misztériumaid felfedje, hogy

ihleted és Kinyilatkoztatásod fényével ragyogjon,

és hogy megmutatkozzanak Benne a Te neveid és

jegyeid. Rajta keresztül ékesítetted fel teremtésed

könyvének első lapját, ó, Te, Ki az Általad

alkotott világegyetem Uralkodója vagy!” (Prayers

and Meditations of Bahá'u'lláh [Bahá’u’lláh imái és

meditációi], XXXVIII.)

    Hasonlóképpen, a Rejtett Szavakban is

kijelenti:

        “Ó, ember fia! Örömöm telt a

teremtésedben, ezért teremtettelek. Szeress hát te

is Engem, hogy neveden szólíthassalak, és

megtölthessem lelkedet az élet szellemével.”

    A fentebb idézett hagyományról szóló

magyarázatában ‘‘Abdu’l-Bahá a következőket írja:

        “Ó, a Szeretett ösvényén járó

vándor! Tudd, hogy ezen szent hagyomány fő célja,

hogy Isten elrejtezésének állomásairól beszéljen és

arról, hogy milyen állapotokon keresztül

nyilvánítja ki Magát az Igazság Megtestesüléseiben,

azokban, Kik Mindenek Felett Dicső Lénye

Hajnalpontjai. Például, mielőtt a halhatatlan Tűz

lángja meggyújtatik és nyilvánvalóvá tétetik, az

egyetemes Megnyilvánulások rejtett személyiségében

létezik önnön magától önmagán belül, és ez a

‘Rejtett Kincs' állapota. És mikor az áldott Fa

önnön magától önmagán belül lángra lobban, és azon

Isteni Tűz lényegétől fogva lobog lényegén belül,

ez az ‘azt kívántam, hogy megismerjenek' állapota.

És mikor végtelen számú  Isteni Nevekkel és

Jegyekkel lesugárzik a világegyetem Láthatáráról az

esetleges és hely nélküli világokra, ez egy új és

csodás teremtés megjelenését jelenti, mely megfelel

az ‘ezért életre hívtam a teremtést' állapotának.

És mikor a megszentelt lelkek leszaggatják minden

földi kötődés és világi körülmény fátylát és

sietnek azon állapotba, mikor az Isteni Jelenlét

szépségére rácsodálkozhatnak, és megtiszteltetnek

azzal, hogy felismerhetik a Megnyilvánulást, és

szívükben megláthatják Isten Legnagyobb Jelének

ragyogását, akkor válik nyilvánvalóvá a teremtés

célja, mely Annak megismerése, Ki az Örök Igazság.”

24. Ó, a Legmagasabb Tolla! ¶ 16

    A “Legmagasabb Tolla”, “Legfőbb Toll” és

“Legmagasztosabb Toll” kifejezések Bahá’u’lláh-ra

tett utalások, melyek úgy mutatják be Őt, mint

Isten Szavának Kinyilatkoztatóját.

25. Böjtölést rendeltünk néktek egy rövid időszakra

¶ 16

    Isten kinyilatkoztatott Törvényét két

pillér tartja, a böjtölés és a kötelező ima.

Bahá’u’lláh egyik Táblájában megerősíti, hogy azért

nyilatkoztatta ki a kötelező ima és a böjtölés

törvényét, hogy azokon keresztül a hívők közelebb

húzódhassanak Istenhez.
    Shoghi Effendi rámutat, hogy a böjti

időszak, mely magában foglalja a napfelkeltétől

naplementéig tartó időszakban az ételtől és italtól

való teljes tartózkodást,

    “... lényegét tekintve a meditáció és ima,

a szellemi felépülés időszaka, mely alatt a hívőnek

arra kell törekednie, hogy belső életében megtegye

a szükséges kiigazításokat, és a lelkében lappangva

létező szellemi erőket felfrissítse és új erőre

keltse. Ezért hát jelentősége és célja alapjában

véve szellemi. A böjtölés jelképes, és az önös és

testi vágyaktól való megtartóztatásra emlékezteti

az embert.”

    A böjt mindenki számára kötelező, aki

elérte a 15. életévét, mindaddig, míg be nem

töltötte a hetvenet.
    A böjt részletes előírásainak, valamint az

egyes csoportokra vonatkozó felmentéseknek az

összefoglalását lásd az Összegzés és rendszerezés

(Szinopszis és kodifikáció) IV.B.1-6. részében. A

böjt alóli felmentések tárgyalását lásd a 14., 20.,

30., valamint 31. jegyzetben.
    A tizenkilenc napos böjti időszak egybeesik

‘Alá' hónapjával, vagyis általában a március 2-20.

közötti időszakkal, közvetlenül a Szökőnapok

végetérte után következik (lásd a 27. és 147.

jegyzetet), és a Naw-Rúz ünnep követi (lásd a 26.

jegyzetet).

26. és ünnepként jelöltük ki néktek a Naw-Rúzt

annak végezetén. ¶ 16

    A Báb új naptárt vezetett be, melyet Badí’

avagy bahá’í naptár néven ismerünk (lásd a 27. és a

147. jegyzetet). E naptár szerint a nap a

napnyugtától a következő napnyugtáig terjedő

időszak. A Bayánban a Báb elrendelte, hogy ‘Alá'

hónapja legyen a böjt hónapja, megparancsolta, hogy

annak végét a Naw-Rúz jelölje, és a Naw-Rúzt Isten

Napjának jelölte ki. Bahá’u’lláh megerősíti a Badí’

naptárt, ahol a Naw-Rúz ünnep.
    A Naw-Rúz az újév első napja. Az északi

féltekén egybeesik a tavaszi napéjegyenlőséggel,

mely általában március 21-én következik be.

Bahá’u’lláh elmagyarázza, hogy ezt az ünnepet azon

a napon kell megülni, mikor a Nap az Aries (Kos)

csillagképbe fordul (ez a tavaszi napéjegyenlőség

napja), még akkor is, ha az esemény csupán egy

perccel előzi meg a naplementét (KV 35). Így hát a

napéjegyenlőség bekövetkeztének idejétől függően a

Naw-Rúz eshet március 20-ára, 21-ére, vagy akár

22-ére is.
    Bahá’u’lláh számos törvény részletes

szabályozását az Igazság Egyetemes Házára hagyta.

Ezek közé tartozik sok, a bahá’í naptárt érintő

kérdés is. A Védnök kijelentette, hogy a Naw-Rúz

idejének meghatározását kimondó törvény világméretű

bevezetése azt fogja kívánni, hogy válasszanak ki

egy pontot a Földön, mely a tavaszi napéjegyenlőség

idejének meghatározására szolgál. Azt is jelezte,

hogy a hely meghatározása az Igazság Egyetemes

Házának döntésére vár.

27. A hónapok fölötti napok tétessenek a böjt

hónapja elé. ¶ 16.

A Badí’ naptár a 365 napból, 5 órából és ötven

valahány percből álló nap-éven alapul. Az év 19,

egyenként 19 napos hónapból áll (vagyis 361

napból), és ehhez adnak hozzá 4 (szökőévben 5)

napot. A Báb nem határozta meg közelebbről, hogy a

szökőnapok az új naptárban hová essenek. A

Kitáb-i-Aqdas a kérdést úgy rendezi, hogy a

“hónapok fölötti napokat” közvetlenül ‘Alá', a

böjti hónap elé helyezi és ott rögzíti. További

részleteket a The Bahá’í World (A bahá’í világ)

XVIII. kötetének a bahá’í naptárról szóló része

szolgáltat.

28. Elrendeltük, hogy ... ezek légyenek a Há betű

testetöltései ¶ 16.

    Az Ayyám-i-Há-ként (Há napjaiként) ismert

napok, a Szökőnapok kitüntetett állása abból

adódik, hogy a “Há betűvel” vannak kapcsolatban. Az

abjad rendszerben ennek az arab betűnek a

számértéke öt, és ez egybeesik a szökőnapok

lehetséges számával.
    A Szent Iratokban a ‘Há’ betű számos

különleges jelentéssel bír, például Isten

Lényegének egyik jelképe.

29. az ajándékozás ezen napjai, melyek a

megtartóztatás hava előtt járnak ¶ 16.

    Bahá’u’lláh azt parancsolta követőinek,

hogy e napokat szenteljék az ünneplésnek, örömnek

és jótékonyságnak. Egy Shoghi Effendi nevében írt

levélben elmagyarázzák, hogy a “szökőnapok

kifejezetten a vendégszeretet, az ajándékozás, stb.

céljából különíttettek el”.

30. Az utazókat ... a Böjt nem köti ¶ 16.

    A legrövidebb utazási időt, mely a hívőt

már felmenti a böjt megtartása alól, Bahá’u’lláh

pontosan meghatározta (KV 22 és 75). A szabály

részleteinek összefoglalását lásd az Összegzés és

rendszerezés (Szinopszis és kodifikáció)

IV.B.5.a.i-v. részében.
    Shoghi Effendi rávilágított, hogy míg az

utazók felmentést kapnak a böjt alól, megtarthatják

azt, ha kívánják. Arra is utalt, hogy a felmentés

az út egész tartamára szól, és nemcsak azokra az

órákra, melyeket az ember vonaton, autóban, stb.

tölt.

31. Az utazókat, a betegeket, a gyermeket várókat

és a szoptató anyákat a Böjt nem köti; kivétettek

ezek Isten által, kegyelme záloga gyanánt. ¶ 16.

    Felmentést kapnak a böjt alól a betegek és

az idős korúak (lásd a 14. jegyzetet), a nők a

havonkénti nehéz napokon (lásd a 20. jegyzetet), az

utazók (lásd a 30. jegyzetet), valamint a várandós

és szoptató anyák. A felmentés kiterjed a nehéz

munkát végzőkre is, akiknek ugyanakkor azt

tanácsolják, hogy “azért, hogy tiszteletet

mutassanak Isten törvénye és a Böjt magasztos

mivolta iránt, ... szerényen és magukban

táplálkozzanak” (KV 76). Shoghi Effendi utal rá,

hogy a munkavégzési típusokat, melyek az embereket

mentesítik a Böjt alól, az Igazság Egyetemes Háza

fogja meghatározni.

32. Tartózkodjatok az ételtől és italtól napkelte

és napnyugta között ¶ 17.

    A böjt napi hosszára utal. ‘Abdu’l-Bahá

egyik Táblájában, miután kijelenti, hogy a böjt az

ételtől és italtól való tartózkodást jelenti,

jelzi, hogy a dohányzás is egyféle “ital”. Az

arabban az ‘inni’ ige jelentése a dohányzást is

magában foglalja.

33. Elrendeltetett, hogy mindenki, ki hisz Istenben

... minden nap ... ismételje kilencvenötször:

“Alláh-u-Abhá”. ¶ 18.

    Az ‘Alláh-u-Abhá’ arab kifejezés, melynek

jelentése ‘Isten, a Mindenek Felett Dicső’. Isten

Legnagyobb Nevének egyik formája (lásd a 137.

jegyzetet). Az iszlámban létezik egy hagyomány,

mely szerint Isten számos neve között van egy

legnagyobb, de ez elrejtetett az emberek elől.

Bahá’u’lláh megerősítette, hogy e Legnagyobb Név a

‘Bahá’.
    A ‘Bahá’ szó különféle képzett formái is a

Legnagyobb Névnek tekintendők. Shoghi Effendi

titkára a Védnök nevében írva megmagyarázza, hogy:

        “A Legnagyobb Név Bahá’u’lláh Neve.

A ‘Yá Bahá’u’l-Abhá’ egy megszólítás, melynek

jelentése ‘Ó, Te, a Dicsőségek Dicsősége!’. Az

‘Alláh-u-Abhá’ egy köszöntés, melynek jelentése

‘Isten, a Mindenek Felett Dicső’. Mind a kettő

Bahá’u’lláh-ra utal. A Legnagyobb Név alatt azt

kell érteni, hogy Bahá’u’lláh Isten Legnagyobb

Nevében jelent meg, más szavakkal, hogy Ő Isten

legfőbb Megnyilvánulása.”

    Az ‘Alláh-u-Abhá’ köszöntés Bahá’u’lláh

drinápolyi (edirnei) száműzetése idején terjedt el.
    Az ‘Alláh-u-Abhá’ kilencvenötszöri

elismétlését ima előtti mosakodásnak kell

megelőznie (lásd a 34. jegyzetet).

34. Végezzétek el a mosakodást ... a Kötelező Ima

előtt ... ¶ 18.

    Az ima előtti mosakodás meghatározott

imákhoz kötődik. Meg kell előzze a három Kötelező

Ima, továbbá az ‘Alláh-u-Abhá’ napi

kilencvenötszöri elmondását, valamint azon versét

is, mit a havonkénti nehéz napokban lévő nőknek

kell kötelező ima és böjt kiváltására elmondaniuk

(lásd a 20. jegyzetet).
    Az előírt mosakodás a kezek és arc imára

való felkészülés céljából elvégzett megmosását

jelenti. A középső Kötelező Ima esetében ezt

bizonyos versek elmondása kíséri (lásd az Egyes

kiegészítő szövegek  c. részt).
    Az, hogy az ima előtti mosakodásnak magán a

tényen túlmutató fontossága van, abból is látható,

hogy akkor is el kell végezni, ha valaki

közvetlenül a Kötelező Ima előtt vett fürdőt (KV

18).
    Ha víz nincsen, egy meghatározott verset

kell elmondani ötször (lásd a 16. jegyzetet), és ez

a szabály kiterjed azokra is, kiknél a víz

használata valamilyen okból egészségre ártalmas

lenne (KV 51).
    Az ima előtti mosakodás részletes

szabályait az Összegzés és rendszerezés (Szinopszis

és kodifikáció) IV.A.10.a-g., valamint a Kérdések

és válaszok 51., 62., 66., 77. és 86. részei fejtik

ki.

35. Megtiltatott néktek, hogy gyilkoljatok ¶ 19.

    A más életének kioltásáról szóló tilalmat

Bahá’u’lláh a Kitáb-i-Aqdas 73. bekezdésében

megismétli. Szándékos emberölés esetére büntetést

rendel (lásd a 86. jegyzetet), nem szándékos

emberölés esetére pedig kártérítést ír elő, mely az

elhunyt családjának fizetendő (lásd Kitáb-i-Aqdas,

188. bekezdés).

36. vagy házasságon kívül szeretkezzetek ¶ 19.

    Az itt ‘házasságon kívüli szeretkezésnek’

fordított arab szó, ‘ziná’ egyszerre jelent

paráználkodást, valamint házasságtörést. Nem csupán

olyan nemi kapcsolatra utal, mely egy házas fél és

egy olyan valaki között következik be, aki nem

házastársa, hanem általánosságban minden házasságon

kívüli nemi aktusra. A ‘ziná’ egyik formája a nemi

erőszak. Bahá’u’lláh csak azok számára ír elő

büntetést, akik paráználkodnak (lásd a 77.

jegyzetet); a többi nemi jellegű kihágás

büntetésének meghatározása az Igazság Egyetemes

Házára hagyatott.

37. egymást megszóljátok vagy hamisan vádoljátok ¶

19.

    Bahá’u’lláh visszatérően elítéli a

megszólást, gyalázkodást és a más hibáival való

foglalatosságot. A Rejtett Szavakban világosan

kimondja: “Ó, lét fia! Hogyan feledkezhetsz meg

saját hibáidról, hogy a másokéval törődj? Átkozott

Előttem az, aki így cselekszik.” Továbbá: “Ó, ember

fia! Ne suttogj mások vétkeiről, amíg önmagad is

bűnös vagy. Ha megszeged e parancsot, átkozott

leszel, arról tanúskodom.” Ezt az erős

figyelmeztetést utolsó munkájában, a Book of My

Covenant (Szövetségem Könyvé)-ben is megerősíti:

“Bizony mondom, a nyelv arra való, hogy azt

említsék véle, mi jó, ne szennyezzétek be azt

illetlen beszéddel. Isten megbocsátotta a múltat.

Mostantól fogva szólja hát mindenki, mi illendő és

helyes, és tartózkodjon a gyalázkodástól, az

ócsárlástól és mindentől, mi az embereknek

szomorúságot okoz.”

38. Hét csoportra osztottuk Mi az örökséget ¶ 20.
    A bahá’í öröklési törvények csak

végrendelet hiányában lépnek életbe. A

Kitáb-i-Aqdas-ban Bahá’u’lláh arra utasít minden

hívőt, hogy írjon végrendeletet (109. bekezdés).

Másutt világosan kifejti, hogy az egyén teljes

illetékességgel rendelkezik vagyonával, szabadon

meghatározhatja, miként kell azt felosztani, és

végrendeletében szabadon jelölheti meg azokat a

bahá'iokat és nem-bahá'iokat, akik örökölnek (KV

69). Ezzel kapcsolatban egy Shoghi Effendi nevében

írt levél kifejti:

        “... bár a bahá'iok

végrendeletükben szabadon rendelkezhetnek

javaikról, mégis, miközben végrendeletüket írják,

erkölcsileg és lelkiismereti szempontból mindig

szem előtt kell tartsák Bahá’u’lláh tanítását a

vagyon társadalmi funkciójáról, s az ebből fakadó

szükségességet, hogy elkerüljék annak néhány

személy vagy csoport kezében való túlzott

felhalmozódását.”

    Az Aqdas ezen verse egy hosszú rész

bevezetője, melyben Bahá’u’lláh részletesen

kibontja a bahá’í öröklési szabályokat. Mikor e

részt olvassuk, tartsuk észben, hogy a törvény

abból a helyzetből indul ki, mikor az elhunyt

férfi, de előírásai a szükséges változtatásokkal

(mutatis mutandis) azokra az esetekre is

vonatkoznak, mikor nő.
    Az öröklési rendszer, mely az örökséget hét

kategóriára rendeli osztani (gyermekek, házastárs,

atya, anya, fivérek, leánytestvérek, valamint

nevelők és tanítók), a Báb által a Bayánban

kinyilatkoztatott előírásokon alapul. A bahá’í

öröklés főbb szabályai, abban az esetben, ha az

elhunyt végrendeletet nem hagyott, a következők:

    1.    Ha az elhunyt atya, és javai

magukban foglalnak egy személyi lakhelyet is, az a

legidősebb fiúra száll (KV 34).
    2.     Ha az elhunyt férfi leszármazottat

nem hagy, a lakhely kétharmada a női

leszármazottakra száll, a maradék egyharmad pedig

az Igazság Házára (KV 41, 72). Lásd még a 42.

jegyzetet a különféle szintű Igazság Házairól,

melyekre ez a törvény vonatkozik (továbbá a 44.

jegyzetet is).
    3.    A vagyon többi része az örökösök

hét kategóriája között oszlik meg. Az egyes

csoportok között szétosztandó részek számáról lásd

Kérdések és válaszok 5, valamint Összegzés és

rendszerezés (Szinopszis és kodifikáció) IV.C.3.a.
    4.     Ha bármely kategóriában egynél több

örökös van, az ennek a csoportnak rendelt hányadot

egyenlően kell közöttük felosztani, akár férfiak,

akár nők az örökösök.
    5.     Ahol leszármazott nem marad, a

gyermekek része az Igazság Házára száll vissza (KV

7, 41).
    6.     Ha valaki hagy leszármazottat, de

az örökösök többi kategóriája részben vagy teljesen

hiányzik, azok örökségének kétharmada a

leszármazottakra száll, a maradék egyharmad pedig

az Igazság Házára (KV 7).
    7.     Ha egyetlen örökösi kategória

sincsen, a vagyon kétharmad része az elhunyt

testvére(i)nek gyermeke(i)re száll. Ha ezek

sincsenek, a nagybátyákra és nagynénékre; ezek

hiányában azok fiaira és leányaira. A maradék

egyharmad minden esetben az Igazság Házára

háramlik.
    8.    Ha valaki a fentebb említettek

közül egyetlen örököst sem hagy, az egész vagyon az

Igazság Házára száll vissza.
    9.     Bahá’u’lláh kijelenti: nem

bahá'ioknak nincsen joguk arra, hogy bahá’í

szüleiktől vagy rokonaiktól örököljenek (KV 34).

Shoghi Effendi egy, a nevében írt levélben kifejti,

hogy ez a  korlátozás “csak azokra az esetekre

vonatkozik, mikor egy bahá’í végrendelet nélkül hal

el, és mikor emiatt vagyonát az Aqdas-ban

lefektetett szabályok szerint kell felosztani.

Máskülönben a bahá'iok szabadon hagyományozhatják

javaikat bármely személyre, azok vallásától

függetlenül, feltéve, hogy az elhunyt végrendeletet

hagy, melyben rögzíti szándékát”. Ezért egy bahá’í

számára mindig lehetséges, hogy nem-bahá’í

társáról, gyermekeiről vagy rokonairól

gondoskodjék, azáltal, hogy végrendeletet hagy.

    Az öröklés egyéb szabályait az Összegzés és

rendszerezés (Szinopszis és kodifikáció)

IV.C.3.a-o. részei foglalják össze.

39. a fivéreknek öt részt … a leánytestvéreknek

négy részt ¶ 20
    Az elhunyt fivéreire és leánytestvéreire

vonatkozó örökhányadok szabályait a Kérdések és

válaszok bontja ki. Ha a fivér vagy leánytestvér

ugyanattól az atyától származik, mint az elhunyt,

az egész részt örökli. Ha azonban nem ugyanaz az

atya, csak a kijelölt rész kétharmada lesz az övé,

a maradék egyharmad pedig az Igazság Házára

háramlik vissza (KV 6). Továbbá, abban az esetben,

ha az elhunytnak az örökösök között teljes vér

szerinti fivérei vagy leánytestvérei vannak, anyai

ágon született féltestvérei nem örökölnek (KV 53).

Ezek a féltestvérek ugyanakkor természetesen

örökölnek tulajdon atyjuk javaiból.

40. a nevelőknek és tanítóknak ¶ 20

    ‘Abdu’l-Bahá egyik Táblájában a gyermek

lelki nevelésében résztvevő nevelőket és tanítókat

a “szellemi atyához” hasonlítja, “ki örök élettel

ruházza fel a gyermeket”.  Ezért, magyarázza,

“soroltatnak fel a nevelők és tanítók az örökösök

között, Isten Törvénye szerint”.
    Bahá’u’lláh külön is meghatározza azokat a

feltételeket, melyek között a nevelő és tanító

örököl, valamint örökrészét is (KV 33).

41. Mikor pedig meghallottuk Mi a még meg nem

született gyermekek feljajdulását, megkettőztük

részüket, és csökkentettük a többiekét. ¶ 20

    A Báb öröklési törvényeiben az elhunyt

gyermekei kilenc részt, vagyis 540 egységet kaptak.

Ez a teljes vagyon kevesebb, mint egynegyede volt.

Bahá’u’lláh 1080 egységre emelte, vagyis

megduplázta a részüket, és lecsökkentette a többi

hat örökösi kategóriának rendeltet. Bahá’u’lláh

elmagyarázza, hogy a vers mögött mi a pontos

szándék, és hogy ennek a változtatásnak milyen

hatása van az örökség felosztására (KV 5).

42. az Igazság Háza ¶ 21.

    Mikor a Kitáb-i-Aqdas-ban az Igazság Házára

utal, Bahá’u’lláh nem mindig tesz kifejezetten

különbséget az Igazság Egyetemes Háza, illetve az

Igazság Helyi Háza között, mely két intézmény

mindegyikét ezen Könyvben rendeli el. Általában

egyszerűen az “Igazság Házára” utal, későbbi

tisztázásra hagyván, vajon az egész intézmény

melyik szintjére, illetve szintjeire utalnak az

egyes szabályok.
    Egy Táblában, melyben a helyi pénztár

bevételeit sorolja fel, ‘Abdu’l-Bahá ezek között

felsorolja azokat az örökségeket is, ahol nincsenek

örökösök, emígyen jelölve, hogy az Aqdas ezen

részeiben említett Igazság Háza az Igazság Helyi

Háza.

43. Ha az elhunyt leszármazottakat hagyott, de a

Könyvben meghatározott örökösök közül mást nem ¶

22.

    Bahá’u’lláh kifejti, hogy “Ezen szabályozás

általános és egyedi is, vagyis valahányszor

hiányzik az örökösök ezen utóbbi csoportja közül

bármelyik kategória,  a reájuk eső örökség

kétharmada száll a leszármazottra, a maradék

egyharmad pedig az Igazság Házára”. (KV 7)

44. Az elhunyt lakhelyét és személyes ruházatát a

férfi, és nem a női leszármazottaknak rendeltük,

sem pedig a többi örökösnek. ¶ 25.

    Egy Táblában ‘Abdu’l-Bahá jelzi, hogy az

elhunyt férfi lakhelye és személyes ruházata a

férfi leszármazotti ágban marad, az elsőszülött

fiúé lesz, avagy ahol ilyen nincsen, a második

legidősebbé, és így tovább. Elmagyarázza, hogy ez a

szabály az elsőszülöttség törvényének kifejeződése,

melyet Isten Törvénye mindig is érvényben tartott.

Egy Perzsiában élő hívő számára egy Táblában a

következőt írta: “A legidősebb fiú minden egyes

Törvénykorszakban különleges kiváltságokat kapott.

Még a prófétaság állása is születési jogai közé

tartozott.” A legidősebb fiúnak adott jogokkal

együtt azonban ezeknek megfelelő komolyságú

felelősségi körök is járnak. Például az ő erkölcsi

kötelessége, hogy Isten kedvéért  gondoskodjon

édesanyjáról, és figyeljen a többi örökös

szükségleteire is.
    Bahá’u’lláh elmagyarázza az öröklési

törvény ezen részének különféle vonásait.

Meghatározza, hogy ha több, mint egy lakhely

létezik, az elsődleges és legfontosabb  háramlik a

férfi leszármazottakra. A többi lakhelyet az

elhunyt más javaival egyetemben fel kell osztani az

örökösök között (KV 34), és jelzi, hogy férfi

leszármazott hiányában az elsődleges lakhely,

valamint az elhunyt atya személyes ruházatának

kétharmad része a női leszármazottakra száll, a

maradék egyharmad pedig az Igazság Házára (KV 72).

Tovább, arra az esetre, ha az elhunyt nő,

Bahá’u’lláh kijelenti, hogy összes használt

ruházatát egyenlően fel kell osztani leányai

között. Ha leánygyermeket nem hagyott, még nem

használt ruháit, ékszereit és egyéb javait,

valamint használt ruházatát  szét kell osztani az

örökösök között (KV 37).

45. Ha az elhunyt fia még atyja életében halt el,

és gyermekeket hagyott hátra, azok öröklik atyjuk

részét ¶ 26.

    A törvény ezen része csak akkor

alkalmazandó, ha a fiú az, aki előbb halt el, mint

atyja vagy anyja. Ha az elhunyt leánya halt meg, és

gyermeket hagyott hátra, az ő részét a Legszentebb

Könyvben meghatározott hét örökösi kategóriának

megfelelően kell felosztani (KV 54).

46. Ha az elhunyt kiskorú gyermekeket hagyott

hátra, azok örökrészét bízzák egy megbízható

személyre ¶ 27.

    Az ‘amín’ szó, melyet itt “megbízható

személynek”, illetve “gyámnak” fordítottak, az

arabban számos jelentéssel bír, melyek elsődlegesen

a megbízhatóság fogalmával vannak kapcsolatban, de

olyan jellemzőket is jelöl, mint szavahihetőség,

hűség, odaadás, egyenesség, őszinteség, stb. Jogi

környezetben az ‘amín’ egyebek mellett gyámot,

kezest, vagyonfelügyelőt, védnököt, gondnokot

jelent.

47. A vagyon csak azután osztassék fel, hogy a

Huqúqu’lláh-t lerótták, az összes adósságot

rendezték, a búcsúztatást és a temetést kifizették

¶ 28.

    Bahá’u’lláh meghatározza, hogy ezen

költségek kifizetésének fontossági sorrendje a

következő: először a búcsúztatás és a temetés

költségei, ezt követik az elhunyt adósságai, és

utána a Huqúqu’lláh (lásd 125. jegyzet, továbbá KV

9). Azt is megszabja, hogy amennyiben az elhunyt

vagyonát használják e célra, a fizetéshez először

az egyéb részeket használják, és csak ha ez

elégtelennek bizonyul, akkor folyamodjanak az

elhunyt lakhelyéhez és személyes ruházatához (KV

80).

48. Ímé, azon rejtett tudás, mely sohsem változik,

mert kezdete kilenc ¶ 29.

    Az arab Bayánban a Báb saját öröklési

törvényét úgy írta le, mint olyat, “mely egy Isten

Könyvében lévő rejtett  tudással van összhangban -

egy tudással, mely soha meg nem fog változni, vagy

mással behelyettesíttetni”. Azt is kijelentette,

hogy azok a számok, melyekkel az örökség

felosztását kifejezte, olyan jelentőséggel

ruháztattak fel, melynek célja segíteni Annak

felismerésében, Kit Isten ki fog nyilvánítani.
    Az itt említett “kilencet” az arab

szövegben a ‘Tá’ betű jelöli, mely az abjad

rendszerben a kilenc megfelelője (lásd a

Szómagyarázatot). Ez a Báb örökség-felosztásának

első eleme, ahol a gyermekek számára “kilenc részt”

rendel. A kilenc jelentősége abban rejlik, hogy ez

a Legnagyobb Név, a Bahá számbeli megfelelője,

melyre ugyanezen vers további részében úgy utal,

mint “az elrejtett és nyilvánvaló, a sérthetetlen

és megközelíthetetlenül magasztos Név” (lásd még a

33. jegyzetet).

49. Elrendelte az Úr, hogy minden városban

alapíttassék Igazság Háza ¶30.

    Az Igazság Házának intézménye választott

tanácsokból áll, melyek a társadalom helyi,

országos és nemzetközi szintjén működnek.

Bahá’u’lláh a Kitáb-i-Aqdas-ban elrendeli mind az

Igazság Egyetemes Házát, mind az Igazság Helyi

Házait. ‘Abdu’l-Bahá végrendeletében rendelkezik az

Igazság Másodlagos (Országos vagy Regionális)

Házairól, és körvonalazza azt a módot, ahogy az

Igazság Egyetemes Házát választani kell.
    A fenti versben az utalás az Igazság Helyi

Házára vonatkozik, mely intézményt akkor kell egy

helységben megválasztani, mikor ott kilenc vagy

több felnőtt bahá’í él. Erre a célra a felnőttség

korát a Védnök időlegesen 21 évben szabta meg, és

jelezte, hogy az Igazság Egyetemes Háza azt a

jövőben megváltoztathatja.
    Az Igazság Helyi és Másodlagos Házait

jelenleg Helyi és Országos Szellemi Tanácsok néven

ismerjük. Shoghi Effendi utalt rá, hogy ez egy

“időleges megjelölés”, amelyet

    “… amint a bahá’í hit helyzete és céljai

jobban megértetnek és teljesebben felismertetnek,

fokozatosan fel fog váltani a végleges és

megfelelőbb ‘Igazság Háza’ megnevezés. A mostani

Szellemi Tanácsok a jövőben nemcsak hogy

másféleképpen fognak megformáltatni, hanem arra is

képessé lesznek, hogy jelenlegi feladataik mellé

azokat a jogköröket, feladatokat és előjogokat is

hozzátegyék, melyeket Bahá’u’lláh Hitének

elismerése megkíván, nem pusztán olyanként,  mint a

világ egyik elismert vallási rendszere, hanem úgy

is, mint egy független és önálló hatalom

Államvallása.”

50. Bahá száma ¶ 30.

    Az abjad rendszerben a ‘Bahá’ szó számbeli

egyenértéke kilenc. Az Igazság Egyetemes Háza,

valamint a Helyi és Országos Szellemi Tanácsok

jelenleg mind kilenc tagból állnak, mely a

Bahá’u’lláh által előírt minimum.

51. Legyenek ők az Irgalmas bizalmasai az emberek

között ¶ 30.

    Az Igazság Egyetemes Háza, az Országos

Szellemi Tanácsok és a Helyi Szellemi Tanácsok

általános jogköreit és feladatait, valamint a

tagság kívánalmait Bahá’u’lláh és ‘Abdu’l-Bahá

Írásai, Shoghi Effendi levelei és az Igazság

Egyetemes Háza magyarázatai jelölik ki. Ezen

intézmények főbb funkcióit az Igazság Egyetemes

Házának, illetve az Országos és Helyi Szellemi

Tanácsoknak az Alapszabályai rögzítik.

52. tanácsot tartsanak egymással ¶ 30.

    Bahá’u’lláh a tanácskozást Hite egyik fő

alapelvévé tette, és arra buzdította a hívőket,

hogy “tanácskozzanak egymással minden dologban”. A

tanácskozást úgy írja le, mint “az utat vezérlő

lámpást”, és “a megértés kútfejét”. Shoghi Effendi

kijelenti, hogy a “tanácskozás alapelve … alkotja”

a bahá’í Igazgatási Rend “egyik alaptörvényét”.
    A Kérdések és válaszok 99. részében

Bahá’u’lláh körvonalazza a tanácskozás egyik

megközelítését, és hangsúlyozza, milyen fontos

egyhangúságra jutni a döntéshozatalban, és ha ez

nem sikerül, a többségi véleménynek kell érvényre

jutnia. Az Igazság Egyetemes Háza megmagyarázza,

hogy ez a tanácskozásra vonatkozó útmutatás azelőtt

került kinyilatkoztatásra, mielőtt Szellemi

Tanácsok alakultak volna, válaszul egy kérdésre,

mely a tanácskozás bahá’í tanítására vonatkozott.

Az Igazság Háza megerősíti, hogy a Szellemi

Tanácsok megjelenése, ahová a barátok mindig

fordulhatnak segítségért, semmilyen módon nem

tiltja meg nekik azt, hogy a Kérdések és

válaszokban lefektetett módszert kövessék. Ezt a

megközelítést a barátok kívánság szerint akkor

használhatják, amikor személyes jellegű

problémáikról tanácskoznak.

53. Építsétek fel az áhítat házait mindenütt ¶ 31.

    A bahá’í Áhítat Háza Isten dicsőítésének

szentelt épület. Az Áhítat Háza a központi épülete

a Mashriqu’l-Adhkár-nak (Isten Dicsőítésének

Hajnalpontja), annak az épületegyüttesnek, mely,

amint a jövőben fokozatosan testet ölt, az Áhítat

Háza mellett magában fog foglalni számos egyéb

szociális, emberbaráti, oktatási és tudományos célú

létesítményt is. ‘Abdu’l-Bahá a Mashriqu’l-Adhkár-t

úgy írja le, mint “a világ egyik legfontosabb

intézményét”, és Shoghi Effendi utal rá, hogy ez

testesíti meg kézzelfogható formában a “bahá’í

istentisztelet és szolgálat” összekapcsolódását. Az

intézmény jövőbeni fejlődéséről szólva Shoghi

Effendi előrevetíti, hogy az Áhítat Háza és

kapcsolt részei “enyhülést adnak majd a

szenvedőnek, táplálékot a szegénynek, oltalmat az

utazónak, vigasztalást azoknak, akiket nagy

veszteség ért, és képzést a tudatlannak”. A bahá’í

Áhítat Házait a jövőben minden városban és faluban

fel fogják építeni.

54. Az Úr elrendelte, hogy aki köztetek erre képes,

zarándokoljon el a szent Házhoz ¶ 32.

    A parancsolat alatt két szent Ház értendő,

a Báb háza Shírázban, és Bahá’u’lláh háza

Bagdadban. Bahá’u’lláh úgy rendelkezett, hogy ennek

a versnek a kívánalmát kielégíti az, ha a hívők a

kettőből az egyikhez elzarándokolnak (KV 25, 29).

Két különálló Táblában, melyeket a Súriy-i-Hajj

néven ismerünk (KV 10), Bahá’u’lláh mindkét

zarándoklat számára külön szertartásokat írt elő.

Ilyen értelemben a zarándoklat több, mint ezen két

Ház egyszerű felkeresése.
    Bahá’u’lláh elhunyta után ‘Abdu’l-Bahá

Atyja Bahjí-ban lévő Szentélyét is zarándoklat

színhelyéül jelölte ki. Egy Táblában kifejti, hogy

“a Legszentebb Szentély, a Bagdadban lévő Áldott

Ház, és a Báb shírázi nagy tiszteletnek örvendő

Háza a zarándoklat céljaira szenteltettek”, és ha

“valaki magának azt megengedheti, képes rá, és

semmi nem akadályozza ebben, kötelező számára”,

hogy ezen helyeket meglátogassa. A Legszentebb

Szentélyhez való zarándoklat céljára semmilyen

szertartás nem került előírásra.

55. és ezalól kegyelméből felmentette a nőket ¶ 32.

    A Báb a Bayánban elrendelte az életben

egyszer kötelező   zarándoklatot azon hívők

számára, akik azt anyagilag megengedhetik maguknak.

Azt is kijelentette, hogy e kötelezettség nem

érinti a nőket, mert meg kívánta őket kímélni az

utazás fáradalmaitól.
    Hasonlóképpen, Bahá’u’lláh is felmenti a

nőket a zarándoklat alól. Az Igazság Egyetemes Háza

rávilágított, hogy a felmentés nem tiltás, és hogy

a nők is szabadon elvégezhetik a zarándoklatot.

56. valami foglalkozást űzzön ¶ 33

    A férfiak és nők számára egyaránt kötelező,

hogy valami mesterséget, illetve hivatást űzzenek.

Bahá’u’lláh “az ilyen munkavégzést” Isten

“tiszteletének rangjára” emeli. A törvény lelki és

gyakorlati jelentőségét, és az egyén és társadalom

kölcsönös felelősségét annak megvalósítására egy

Shoghi Effendi nevében írt levél a következőképpen

magyarázza:

        “Ami Bahá’u’lláh abbéli

parancsolatát illeti, hogy a hívők valamiféle

hivatást űzzenek: a Tanítások igen hangsúlyozottan

foglalkoznak ezzel, különösképpen az Aqdas-ban

található kijelentés, mely világossá teszi, hogy a

tunya embereknek, akikből hiányzik a munka utáni

vágy, nem lehet helyük az új Világrendben. Ezen

alapelv kiegészítéseként Bahá’u’lláh kijelenti,

hogy a koldulást nemcsak hogy nem szabad

bátorítani, hanem teljességgel ki kell törölni a

társadalomból. A társadalom szervezéséért felelősök

kötelessége, hogy minden egyénnek megadják a

lehetőséget arra, hogy valamely foglalkozáshoz

szükséges készséget elsajátíthasson, és az is, hogy

az ezen készség kihasználásához szükséges

eszközöket biztosítsák, magának a célnak az

érdekében, és azért is, hogy megkereshesse

betevőjét. Mindenki számára, attól függetlenül,

hogy mennyire csökkentek képességei és

korlátozottak lehetőségei, kötelező valamilyen

munka végzése vagy hivatás űzése, mert a munka,

főként ha azt a szolgálat szellemében végzik,

Bahá’u’lláh szerint az istentisztelet egyik

formája. Nem csupán célszerűségi oka van, hanem

önnön magában is értékkel rendelkezik, mert

közelebb vonz minket Istenhez, és lehetővé teszi

számunkra, hogy jobban megragadhassuk, mi a célja

velünk ebben a világban. Ezért nyilvánvaló, hogy a

gazdag örökség nem ment fel senkit a napi

munkavégzés alól.”

    ‘Abdu’l-Bahá egyik Táblájában kijelenti,

hogy “ha valaki kenyerét megkeresni nem tudja, nagy

szegénység sújtja avagy képtelenné válik arra, hogy

magán segítsen, kötelező a gazdagoknak vagy a

Képviselőknek, hogy néki havi ellátmányt adjanak

megélhetésre … “Képviselők” alatt pedig az emberek

képviselőit kell érteni, vagyis az Igazság Házának

tagjait”  (lásd még a 162. jegyzetet a

koldulásról).
Egy kérdésre adott válaszban, mely arra irányult,

hogy vajon Bahá’u’lláh rendelvénye a feleséget és

anyát is, ugyanúgy, mint a férjet, arra kötelezi-e,

hogy a megélhetésük érdekében dolgozzon, az Igazság

Egyetemes Háza elmagyarázta: Bahá’u’lláh parancsa

arra vonatkozik, hogy a barátok olyan foglalkozást

űzzenek, mely hasznára válik saját maguknak és

másoknak is, és hogy a háztartás vezetése a

társadalom szempontjából alapvetően fontos, igen

tiszteletreméltó és kötelességteljes munka.
    Ami a nyugalomba vonulást illeti azok

esetében, akik egy bizonyos kort elértek, Shoghi

Effendi egy nevében írt levélben kijelentette, hogy

“olyan dolog ez, melyről majdan az Igazság

Egyetemes Házának kell törvényt hoznia, minthogy az

Aqdas erről nem rendelkezik”.

57. A Könyvben megtiltatott a kézcsók. ¶ 34.

    A tisztelet és hódolat jeleként számos

előző vallási Törvénykorszakban és bizonyos

kultúrákban elvárták a vallási vezetők, illetve

kiemelkedő személyiségek kezének megcsókolását,

mely egyszersmind azt is jelentette, hogy a többiek

alávetik magukat ezen személyek felsőbbségének.

Bahá’u’lláh megtiltja a kézcsókot, és Tábláiban

elítéli az olyan gyakorlatot is, mint a leborulás

valaki előtt, valamint azon viselkedésformákat,

melyek az egyik embert a másik előtt

lealacsonyítják (lásd az 58. jegyzetet).

58. Senkinek nem megengedett, hogy feloldozást

másik lélektől keressen ¶ 34.

    Bahá’u’lláh megtiltja, hogy a hívők másik

embernek gyónjanak, illetve hogy bűneikre tőle

keressenek feloldozást. Megbocsátásért ehelyett

Istenhez kell esedezniük. A Bishárát Táblájában

kijelenti, hogy “az ilyen gyónás az emberek előtt

csak lealacsonyodásra és megalázkodásra vezet”, és

megerősíti, hogy Isten “nem  kívánja az Ő

szolgálóinak megalázkodását”.
    A tiltást Shoghi Effendi helyezi szélesebb

összefüggésbe. Titkára az ő nevében a következőket

írta:

        “... megtiltatott nekünk, hogy

bűneinket és hibáinkat bármely embernek meggyónjuk,

miként ezt a katolikusok teszik papjaiknak, vagy

hogy ezt nyilvánosan tegyük, akárcsak ez egyes

szektáknál szokás. Ha azonban belső indíttatástól

vezérelve el kívánjuk ismerni, hogy valamiben nem

volt igazunk, avagy valamilyen jellemhibánk van, és

mások megbocsátását vagy elnézését kérjük, ezt

szabadon megtehetjük.”

    Az Igazság Egyetemes Háza kifejti továbbá,

hogy Bahá’u’lláh gyónásra vonatkozó tilalma nem

akadályoz senkit abban, hogy a bahá’í intézmények

fennhatósága alatt folyó tanácskozás közben ne

ismerje el, hogy kihágásokat követett el.

Hasonlóképpen nem zárja ki azt, hogy valaki egy

közeli baráttól avagy hivatásos tanácsadótól kérjen

tanácsot az ilyen esetekre vonatkozóan.

59. Van az emberek között olyan, ki a levetett

szandálok között, az ajtónál kuporog, holott

szívében a díszhely után vágyakozik. ¶ 36.

    Keleten az a szokás, hogy mielőtt valaki

belép egy összejövetelre, leveszi a cipőjét,

illetve szandálját. A szoba fő  helye a bejárattól

legtávolabb eső rész, a díszhely, ahová a

jelenlévők közül a legrangosabbakat ültetik. A

többiek csökkenő fontossági sorrendben következnek

az ajtóhoz egyre közelebb, melynél a cipők és

szandálok vannak, és ahol a legalacsonyabbrendűek

foglalnak helyet.

60. S vannak az emberek között, kik belső tudással

kérkednek ¶ 36.

    Utalás azokra, akik azt állítják, hogy

ezoterikus tudással bírnak, és kiket ehhez való

ragaszkodásuk fátyolként zár el Isten

Megnyilvánulásának Kinyilatkoztatásától.  

Bahá’u’lláh máshelyütt megerősíti: “Kik azon

bálványt imádják, mit saját képzeletük faragott, és

kik ezt Belső Valóságnak hívják, az ilyen emberek

bizony a pogányok közé soroltatnak”.

61. Hány ember zárkózott el a világtól India messzi

vidékein, tagadta meg magától azon dolgokat,

melyeket Isten törvényesnek rendelt, kényszerített

magára vezeklést és önsanyargatást ¶ 36.

    E versek megtiltják a szerzetességet és az

önsanyargatást. Lásd Összegzés és rendszerezés

(Szinopszis és kodifikáció) IV.D.I.y.iii-iv. A

Paradicsom Verseiben Bahá’u’lláh részletesebben is

kibontja ezeket a szabályokat. Kijelenti: “Az

elvonultan élés és az önsanyargatás Isten előtt nem

elfogadható”, és felszólítja az ezt gyakorlókat,  

hogy “figyelmezzenek arra, mi örömöt és szellemi

sugárzást idéz elő”. Azokat, kik “lakhelyüket a

hegyek barlangjaiban” lelték, vagy “éjjel temetőkbe

vonultak vissza” utasítja, hogy adják fel ezt a

gyakorlatot, és előírja nekik, hogy ne fosszák meg

magukat e világ “jótéteményeitől”, mely világot

Isten az emberiségnek teremtett. A Bishárát

Táblájában, bár elismeri a szerzetesek és papok

“kegyes cselekedeteit”, Bahá'u'lláh erre szólítja

őket: “fel kell adniuk elzártságukat, és lépteiket

a nagyvilág felé kell vegyék, és olyan dolgokban

kell buzgólkodniuk, melyek miként maguknak, úgy

másoknak is hasznára lesznek”. Emellett engedélyezi

nekik “a házasság kötelékébe lépni, hogy olyan

valakit nemzzenek, ki ajkával megnevezi Istent”.

62. Bárki is formáljon jogot mostantól számított

teljes ezer esztendő letelte előtt egy, az Istentől

Magától származó közvetlen Kinyilatkoztatásra ¶ 37.

    Bahá’u’lláh Törvénykorszaka a következő

Megnyilvánulás eljöveteléig fog tartani, Kinek

megérkezése nem fog megtörténni, míg legalább

“teljes ezer esztendő” le nem telik. Bahá’u’lláh

óva int attól, nehogy “e verset nyilvánvaló

jelentésén kívül” másként értelmezzék, és egyik

Táblájában meghatározza, hogy az ezer esztendős

időszak “minden egyes éve a Korán szerinti tizenkét

hónapot, és a Bayán szerinti tizenkilenc, egyenként

tizenkilenc napos hónapot” jelent.
    Bahá’u’lláh prófétai küldetésének

születését Kinyilatkoztatásának a Síyáh-Chál-ban,

1852 októberében Általa tapasztalt hírülvétele

jelenti, és ettől számítva kell ezer esztendőnek

vagy még többnek eltelnie, mielőtt Isten következő

Megnyilvánulása megjelenik.

63. Erre figyelmeztettünk Mi már titeket, mikor

Irakban lakoztunk, majd később a Rejtelmek

Földjéről, most pedig e Tündöklő Helyről ¶ 37.

    A “Rejtelmek Földje” Drinápolyra

(Edirnére), “e Tündöklő Hely” Akkóra utal.

64. Van az emberek között olyan, kit tudása gőgössé

tett … ki, mikor hallja maga mögött a szandálok

csattogását, jobban eltelik magával … ¶ 41.

    Keleten az a szokás, hogy a vallási vezetők

követői tiszteletből egy-két lépéssel mögöttük

mennek.

65. Nimród ¶ 41.

    A Nimród, akire a vers utal, az a zsidó és

arab hagyományokban megjelenő király, aki üldözte

Ábrahámot, és akinek a neve a gőg jelképévé vált.

66. Aghsán ¶ 42.

    Az arab ‘aghsán’ szó (a ‘ghusn’ többes

száma) ‘ágak’-at jelent. Bahá’u’lláh ezzel a

megnevezéssel illeti férfi leszármazottait. A

kifejezésnek nem csupán az adományok szétosztásában

van különleges jelentősége, hanem a Bahá’u’lláh

(lásd a 145. jegyzetet) és ‘Abdu’l-Bahá halála

utáni utódlási rendben is. Bahá’u’lláh Szövetsége

Könyvében legidősebb Fiát, ‘Abdu’l-Bahá-t nevezte

ki Szövetsége Középpontjának és a Hit Fejének.

‘Abdu’l-Bahá Végakaratában Shoghi Effendit,

legidősebb unokáját jelölte ki, mint Védnököt és a

Hit Fejét.
    Az Aqdas ezen része tehát előrevetíti egyes

kiemelkedő Aghsánok utódlását  - és így a Védnökség

intézményét, és előre látja annak lehetőségét, hogy

a leszármazási ág megszakadhat. Shoghi Effendi

elhunyta 1957-ben pontosan azt a helyzetet idézte

elő, melyre e bekezdés vonatkozik, vagyis hogy az

Aghsánok vonala azelőtt szakad meg, mielőtt az

Igazság Egyetemes Háza megalapíttatott volna (lásd

a 67. jegyzetet).

67. szálljanak vissza Bahá népére ¶ 42.

    Bahá’u’lláh arról az esetről intézkedik, ha

az Aghsánok leszármazási vonala még az Igazság

Egyetemes Háza megalapítása előtt megszakad. Egy

ilyen helyzetre úgy rendelkezik, hogy “az adományok

szálljanak vissza Bahá népére”. A bahá’í Iratokban

a “Bahá népe” kifejezés számos jelentésben

használatos. Ebben az esetben úgy írják le őket,

mint akik “nem szólnak az Ő engedélye nélkül, és

nem ítélkeznek, csak aszerint, mit Isten e Táblában

elrendelt”. Shoghi Effendi 1957-ben történt

elhunytát követően a Hit dolgait Isten Ügyének

Kezei irányították, az Igazság Egyetemes Háza

1963-ban történt megválasztásáig (lásd a 183.

jegyzetet).

68. Fejetek ne borotváljátok ¶ 44.

    A fej borotválását egyes vallási

hagyományok kívánatosnak tekintik. Bahá’u’lláh

megtiltja ezt a gyakorlatot, és rávilágít, hogy az

Általa a Súriy-i-Hajj-ban kinyilatkoztatott, a

shírázi Szent Házhoz való zarándoklatra előírt

fejborotválást a Kitáb-i-Aqdas törvénye

hatálytalanította (KV 10).

69. nem illendő, hogy a haj a fül vonala alá nőjön

¶ 44.

    Shoghi Effendi tisztázza, hogy a fej

borotválásának tilalmával ellentétben ez a szabály,

mely megtiltja a hajnak a fülcimpa alá való

növesztését, csak a férfiakra vonatkozik. A törvény

pontos alkalmazásához az Igazság Egyetemes Házának

útmutatása szükségeltetik majd.

70. Számkivetés és börtön a tolvaj része ¶ 45.

    Bahá’u’lláh kijelenti, hogy a büntetés

mértékét, a vétek súlyosságával összhangban, az

Igazság Háza fogja megszabni (KV 49). A tolvajlásra

előírt büntetések egy jövőbeni társadalmi állapotra

vonatkoznak, mikor  ezeket a törvényeket az Igazság

Egyetemes Háza fogja kiegészíteni és bevezetni.

71. a harmadik alkalommal tegyetek jelet homlokára,

hogy emígyen megjelölve Isten városai és országai

őt be ne fogadják ¶ 45.

    A tolvaj homlokára teendő jel az illető

hajlamaira figyelmezteti a többieket. A jel

természetének, a megjelölés módjának, a viselési

idő hosszának,  az eltávolítás feltételeinek,

valamint a tolvajlás fokozatai súlyosságának

részleteiről való döntést Bahá’u’lláh az Igazság

Egyetemes Házára hagyta, arra az időre, mikor a

törvényt bevezetik.

72. Ki ezüst és arany edényeket kíván használni,

szabadon megteheti. ¶ 46.

    A Báb a Bayánban engedélyezte az arany és

ezüst edények használatát, eltörölve ezzel azt az

iszlám elítélő megközelítést, mely tiltotta a

használatukat, és mely nem a Korán kifejezett

tiltásából fakadt, hanem a muszlim hagyományokból.

Bahá’u’lláh megerősíti a Báb törvényét.

73. Ügyeljetek, nehogy étkezéskor kezeteket az

edények vagy tálak tartalmába merítsétek. ¶ 46.

    A tiltást Shoghi Effendi úgy határozta meg,

“mint a kéznek az ételbe való belemerítését”. A

világ számos részén szokás, hogy  kézzel esznek egy

közös tálból.

74. Olyan szokásokat kövessetek, melyek leginkább

összhangban vannak a kifinomultsággal. ¶ 46.

    Ez az első a számos bekezdés közül, melyek

a kifinomultság és tisztaság fontosságával

foglalkoznak. Az eredeti arab szó, a ‘litáfat’,

amelyet itt “kifinomultságnak” fordítottak, széles

jelentésmezővel bír, fizikai és szellemi jellegű

értelmekkel, például elegancia, kellem, tisztaság,

előzékenység, udvariasság, kedvesség, finomság és

kecsesség, valamint az emelkedettség,

kifinomultság, megszenteltség és tisztaság

állapota. A Kitáb-i-Aqdas különféle bekezdéseinek

jelentés-összefüggései szerint a szót

‘kifinomultságnak’ vagy ‘tisztaságnak’ fordították.

75. Annak, Ki Isten Ügyének Hajnalpontja, nincsen

társa a Legnagyobb Csalhatatlanságban. ¶ 47.

    Az Ishráqát Táblájában Bahá’u’lláh

megerősíti, hogy a Legnagyobb Csalhatatlanság Isten

Megnyilvánulásaira korlátozódik.
    A Megválaszolt kérdések 45. fejezete arról

szól, hogy ‘Abdu’l-Bahá miként magyarázza az Aqdas

ezen versét. Egyebek mellett hangsúlyozza, hogy a

lényegi “csalhatatlanság” elválaszthatatlan Isten

Megnyilvánulásaitól, és megerősíti, hogy “bármi,

ami Tőlük ered, az igazsággal azonos és megegyezik

a valósággal”, hogy “nem állnak Ők korábbi

törvények árnyékában”, és hogy “bármit mondanak, az

Isten Szava, és bármit tesznek, az a helyes

cselekedet”.

76. Minden atyának előíratott, hogy fiát és leányát

tanítsa az olvasás és írás művészetére ¶ 48.

    ‘Abdu’l-Bahá Tábláiban nemcsak arra hívja

fel a figyelmet, hogy a szülők kötelessége minden

gyermekük taníttatása, hanem azt is tisztán

meghatározza, hogy “a leánygyermekek taníttatása és

kulturáltsága szükségesebb, mint a fiúké”, mert a

leányokból egy nap anyák lesznek, és az anyák az új

nemzedék első tanítói. Tehát, ha egy család számára

nem lehetséges, hogy összes gyermekét taníttassa, a

leányoknak kell elsőbbséget adni, mivel a tanult

anyákon keresztül lehet a társadalomban

leghatékonyabban és leggyorsabban elterjeszteni a

tudás jótéteményeit.

77.  Isten az Igazság Házának fizetendő

büntetéspénzt szabott a házasságon kívül nemi

életet élő férfiakra és nőkre ¶ 49.

    Bár az itt “házasságon kívüli nemi életnek”

fordított kifejezés legszélesebb értelmében a

házasságban, illetve házasságon kívül élő

személyekre egyaránt utal (a kifejezés

meghatározását lásd a 36. jegyzetben), ‘Abdu’l-Bahá

pontosítja, hogy az itt előírt büntetés a nem

házasságban élők közötti nemi kapcsolatra

vonatkozik. Utal rá, hogy a házasságban élők által

elkövetett hűtlenség esetében a büntetés pontos

meghatározása az Igazság Egyetemes Házára hagyatik

(lásd még KV 49).
    ‘Abdu’l-Bahá egyik Táblájában utal az

erkölcsi törvények megsértésének szellemi és

társadalmi vonzataira és az itt leírt büntetéssel

kapcsolatban kifejti, hogy a törvény célja mindenki

számára nyilvánvalóvá tenni, hogy az ilyen

cselekedet szégyenteles Isten szemében, és abban az

esetben, ha a tett elkövetését meg lehet

állapítani, és a büntetéspénzt ki lehet szabni, az

elsődleges cél a vétkesek pellengérre állítása,

vagyis hogy a társadalom szemében

megszégyenüljenek. Megerősíti, hogy az ilyen

pellengérre állítás önmagában a legnagyobb

büntetés.
    Az Igazság Háza, melyre a vers utal,

valószínűleg az Igazság Helyi Háza, melyet mi most

mint Helyi Szellemi Tanácsot ismerünk.

78. kilenc mithqál aranyat, melyet a vétek

megismétlésekor kettőzzenek meg  ¶ 49.

    A mithqál súlymértékegység. A Közel- és

Közép-Keleten hagyományosan használatos mithqál 24

nakhud-dal egyenlő. A bahá'iok által használt

mithqál ugyanakkor 19 nakhud-ból áll, “a Bayán

előírásai szerint” (KV 23). Kilenc ilyen mithqál

súlya egyenlő 32,775 grammal, azaz 1,05374

unciával.
    A büntetéspénz kiszabásával kapcsolatban

Bahá’u’lláh világosan meghatározza, hogy mindegyik

elkövetésért az előző büntetés dupláját kell

kiszabni (KV 23); így az összeg mértani arányban

nő. A büntetés kiszabása a társadalom egy jövőbeni

állapotára vonatkozik, mikor a törvényt az Igazság

Egyetemes Háza fogja kiegészíteni és bevezetni.

79. Törvényessé tettük számotokra, hogy zenét és

éneket hallgassatok ¶ 51.

    ‘Abdu’l-Bahá azt írta, hogy “bizonyos

keleti népek között a zenét elítélendőnek

tartották”. Bár a Korán semmi kifejezett utasítást

nem tartalmaz erre nézve, egyes muszlimok

törvénytelennek tartják a zenehallgatást, míg mások

bizonyos keretek között és feltételek mellett

hajlandóak megtűrni.
    A bahá’í Iratokban számos, a zenét dicsérő

rész található. ‘Abdu’l-Bahá például megerősíti,

hogy “a zene, akár éneklik, akár játsszák, lelki

eledel a léleknek és a szívnek”.

80. Ó, ti, Igazság Férfiai! ¶ 52.

    ‘Abdu’l-Bahá és Shoghi Effendi írásaiban

megvilágítást nyer, hogy míg az Igazság Egyetemes

Házában való tagság a férfiakra korlátozódik, az

Igazság Másodlagos és Helyi Házaiba (a jelenlegi

Országos és Helyi Szellemi Tanácsokba) mindkét nem

tagjai választhatók.

81.  Az egy ember megsebzéséért vagy megütéséért

járó büntetés az okozott sebesülés komolyságától

függ; az Ítélet Ura mindegyik fokozatért külön

jóvátételt írt elő. ¶ 56.

    Bár Bahá’u’lláh meghatározta, hogy a

büntetés nagysága az “okozott sebesülés

komolyságától” függ, nem maradt fenn arra való

utalás, hogy részletezte volna az egyes

fokozatokért járó jóvátétel nagyságát. Ennek

meghatározása az Igazság Egyetemes Házára

hagyatott.

82. Bizony, elrendeltetett néktek, hogy minden

hónapban egyszer vendégszeretetet ajánljatok ¶ 57.

    Ez a parancsolat vált alapjává a havonta

tartandó bahá’í ünnepeknek, és mint ilyen, a

Tizenkilenc Napi Ünnep elrendelésének tekintendő. A

Báb az arab Bayánban arra szólította követőit, hogy

minden tizenkilenc napban gyűljenek össze egyszer

azért, hogy vendégszeretetet és baráti érzületet

mutassanak egymás iránt. Bahá’u’lláh ehelyütt

megerősíti ezt, és utal az ilyen alkalmak

egységteremtő szerepére.
    Ezen parancsolat intézményi jelentőségét

‘Abdu’l-Bahá, majd a későbbiekben Shoghi Effendi

fokozatosan bontotta ki. ‘Abdu’l-Bahá az

összejövetelek szellemi és hitbéli jellegének

fontosságát hangsúlyozta. Shoghi Effendi, amellett,

hogy tovább részletezte az Ünnep hitbéli és

társadalmi jellemzőit, kidolgozta az összejövetelek

igazgatási részét, és az Ünnep rendszeressé

tételével gondoskodott olyan tanácskozásra szentelt

időről, ahol a bahá’í közösség ügyeivel lehet

foglalkozni, beleértve ebbe a  hírek és üzenetek

egymással való megosztását is.
    Egy arra irányuló kérdésre, hogy vajon ez a

parancsolat kötelező-e, Bahá’u’lláh azt válaszolta,

hogy nem az (KV 48). Shoghi Effendi egy nevében írt

levélben további megjegyzéseket fűz ehhez:

        “A Tizenkilenc Napi Ünnepen való

részvétel nem kötelező, de nagyon fontos, és minden

hívő kötelességnek és kiváltságnak kell tekintse,

hogy ezeken az alkalmakon megjelenhet.”

83. Ha állattal vagy ragadozó madárral vadásztok,

hívjátok segítségül Isten Nevét, mikor zsákmányra

külditek őket; mert akkor bármit is ejtenek,

törvényes lesz az számotokra, mégha holtan hozzák

is elétek. ¶ 60.

    Ezzel a törvénnyel Bahá’u’lláh nagyban

egyszerűsíti a vadászatra vonatkozó múltbéli

szokásokat és vallási szabályozást. Azt is

kijelenti, hogy e szabály hatálya alá tartozik az

íjjal és nyíllal, puskával és hasonló eszközökkel

történő vadászat is, de a csapdában vagy hálóban

holtan lelt állat elfogyasztása tilos (KV 24).

84. a vadászatot túlzásba ne vigyétek ¶ 60.

    Bár Bahá’u’lláh nem tiltja meg a

vadászatot, óv annak túlzásba vitelétől. A

megfelelő idő elérkeztekor az Igazság Egyetemes

Házának kell majd meghatároznia, miként értendő a

vadászat túlzásba vitele.

85. nem rendelt nékik semmi jogot mások

tulajdonához. ¶ 61.

    A rendelvény, hogy a hívők mutassanak

kedvességet Bahá’u’lláh rokonai iránt, nem ad nekik

részt mások javaiból. Ez ellentétben áll azon síita

muszlim gyakorlattal, miszerint Mohamed egyenes ági

leszármazottai jogosultak arra, hogy egy bizonyos

adóból részt kapjanak.

86. Ha valaki szántszándékkal tűz martalékává tesz

egy házat, őt is égessétek meg; ha valaki

szántszándékkal kioltja egy másik életét, őt is

végezzétek ki. ¶ 62.

    Bahá’u’lláh törvénye halálbüntetést, avagy

alternatívaként életfogytiglani börtönbüntetést ír

elő szándékos emberölés és gyújtogatás esetében

(lásd a 87. jegyzetet).
    ‘Abdu’l-Bahá Tábláiban elmagyarázza a

bosszú és büntetés közötti különbséget. Kifejti,

hogy az egyénnek nincsen joga bosszút állni, hogy a

bosszúállás elítélendő Isten szemében, és hogy a

büntetés mozgatórugója nem a bosszúállás, hanem az,

hogy az elkövetett tettre büntetést szabjanak ki. A

Megválaszolt kérdésekben megerősíti, hogy a

társadalomnak, azért, hogy tagjait megvédhesse és

saját létét megoltalmazhassa, joga van büntetést

kiróni a bűnözőkre.
    E szabállyal kapcsolatban Shoghi Effendi

egy nevében írt levélben a következő magyarázatot

adja:

        “Az Aqdas-ban Bahá’u’lláh a

szándékos emberölés esetére halálbüntetést ír elő.

Ugyanakkor választási lehetőségként megengedi az

életfogytiglani börtönbüntetést. Mindkét gyakorlat

összhangban van Törvényeivel. Vannak közöttünk

olyanok, akik nem képesek megragadni az ebben rejlő

bölcsességet, ha az nem esik egybe saját korlátolt

elképzeléseinkkel; de el kell fogadjuk, tudván,

hogy az Ő Bölcsessége, Irgalma és Igazságossága

tökéletes, és az egész világ megváltását szolgálja.

Ha egy embert hamisan ítélnek halálra, nem

hihetjük-e, hogy a Mindenható Isten ezerszer

kárpótolja őt a következő világban eme emberi

igaztalanságért? Nem szabad elvetni egy üdvözlendő

törvényt csak azért, mert ritka alkalmakkor esetleg

ártatlanul büntetnek meg valakit.”

    A szándékos emberölés és gyújtogatás

büntetéséről szóló bahá’í törvény részleteit, mely

törvény egy jövőbeli társadalmi állapotra

terveztetett, Bahá’u’lláh nem határozta meg. A

törvény részleteiről való döntés, úgymint az

elkövetett törvénysértés mértéke, hogy vajon

enyhítő körülményeket figyelembe kell-e venni, és a

két lehetséges büntetés közül melyik lesz a

követendő norma, az Igazság Egyetemes Házára

hagyatott, hogy döntsön azoknak a körülmények

fényében, melyek akkor fognak uralkodni, mikor a

törvényt életbe kell léptetni. A büntetés

végrehajtásának módozatáról való döntés szintúgy az

Igazság Egyetemes Házának feladata.
    A gyújtogatás esetében a kérdés az, hogy

mit értünk “ház” alatt. Nyilvánvalóan óriási a

különbség az elkövetés súlyosságában aszerint, hogy

az elkövető egy üres raktárépületet égetett le,

vagy pedig egy gyermekekkel teli iskolát gyújtott

fel.

87. Ha a gyújtogatót vagy gyilkost életfogytiglani

fogságra ítélitek, megengedik azt néktek a Könyv

szabályai. ¶ 62.

    Válaszul egy kérdésre, mely az Aqdas ezen

versére irányult, Shoghi Effendi megerősítette,

hogy míg a halálbüntetés megengedett, megadatott

egy másik lehetőség, az “életfogytiglani

börtönbüntetés” is, “mely által egy ilyen ítélet

szigorúsága komolyan enyhíthető”. Kijelenti, hogy

“Bahá’u’lláh választási lehetőséget adott nekünk,

és ezért a törvénye által szabott bizonyos

korlátokon belül saját belátásunk szerint

cselekedhetünk”. Minthogy nincsen kifejezett

útmutatás a bahá’í törvénykezés ezen részének

alkalmazására vonatkozóan, az Igazság Egyetemes

Házára marad, hogy a jövőben erről határozzon.

88. Előírta néktek Isten, hogy házasodjatok. ¶ 63.

    Bahá’u’lláh egyik Táblájában kijelenti,

hogy Isten e törvény megalkotásakor a házasságot a

“jólét és megváltás erősségévé” tette.
    Az Összegzés és rendszerezés (Szinopszis is

kodifikáció) IV.C.I.a-o. része összefoglalja és

rendszerezi a Kitáb-i-Aqdas és a Kérdések és

válaszok házasságról szóló rendelvényeit, azon

körülményeket, amelyek fennforgása esetén

megengedett (KV 3, 13, 46, 50, 84 és 92), az

eljegyzés törvényét (KV 43), a jegyajándék

megfizetését (KV 12, 26, 39, 47, 87 és 88), azt az

eljárást, amelyet a házastárs hosszabb távolléte

alkalmával kell követni (KV 4 és 27), és egyéb

körülményeket is (KV 12 és 47). (Lásd továbbá a 89-

99. jegyzeteket).

89. Vigyázzatok, két feleségnél többet ne vegyetek.

Ki megelégszik Isten szolgálóleányai közül egyetlen

társsal, mind ő, mind hitvese nyugalomban fog élni.

¶ 63.

    Bár a Kitáb-i-Aqdas szövege látszólag

megengedi a kétnejűséget, Bahá’u’lláh azt

tanácsolja, hogy a nyugalom és megelégedettség az

egynejűségből fakad. Egy másik Táblában aláhúzza

annak fontosságát, hogy az egyén viselkedjen úgy,

“hogy jóérzést teremthessen magának és

házastársának is”. ‘Abdu’l-Bahá, a bahá’í Iratok

felhatalmazott Értelmezője kijelenti, hogy az Aqdas

szövege tulajdonképpen egynejűséget ír elő. Ezt

több Táblájában is kifejti, többek között így:

        “Tudd, hogy a többnejűség Isten

törvénye szerint nem engedélyezett, mert tisztán

rendelkezik az az egy feleséggel való

megelégedettségről. Második feleség vétele attól

függ, hogy vajon a két feleség között minden

körülmények között fenntartható-é a méltányosság és

igazságosság. Ugyanakkor két feleség között

fenntartani az igazságosságot és méltányosságot

teljességgel lehetetlen. A tény, hogy a kétnejűség

egy lehetetlen feltételtől tétetett függővé, tiszta

bizonyítéka teljes tilalmának. Ezért nem

megengedett, hogy egy férfinak egynél több felesége

legyen.”

    A többnejűség az emberiség többségének

körében ősi gyakorlat. Az egynejűség bevezetését

Isten Megnyilvánulásai csak fokozatosan érték el.

Jézus például nem tiltotta a többnejűséget, de

eltörölte a válást a paráználkodás esetét kivéve;

Mohamed a feleségek számát négyre korlátozta, de a

többnejűség feltételéül szabta az igazságosságot,

és újra bevezette a válást; Bahá’u’lláh, Aki

tanításait muszlim társadalmi közegben

nyilatkoztatta ki, a bölcsesség alapelvét, valamint

céljának folyamatos kibontását követve, fokozatosan

vezette be az egynejűséget. A tény, hogy követőire

hagyta Írásainak csalhatatlan Értelmezőjét,

lehetővé tette Neki, hogy a Kitáb-i-Aqdas-ban

látszólag engedélyezze két feleség vételét, de egy

olyan feltétel függvényében, mely segítségével

‘Abdu’l-Bahá később megvilágíthatta, hogy a törvény

valódi célja az egynejűség bevezetése volt.

90. ki szolgálót kíván fogadni, megteheti azt

tisztességgel. ¶ 63.

    Bahá’u’lláh kijelenti, hogy egy férfi

szolgálót fogadhat ház körüli szolgálatra. Ezt a

síita muszlim gyakorlat nem engedte, hacsak a gazda

házassági szerződést nem kötött vele. Bahá’u’lláh

hangsúlyozza, hogy a “szolgálat”, amire a vers

utal, kizárólag olyan, “miként más szolgák

esetében, lettlégyenek bár fiatalok vagy öregek,

fizetség ellenében” (KV 30). A gazdának nincsenek

szexuális jogai szolgálója felett. Az ilyen

szolgáló “szabadon választhat magának férjet

bármikor csak kívánja”, mert a  nők megvásárlása

tilos (KV 30).

91. Ez az Én parancsolatom számotokra;

ragaszkodjatok ehhez, mert segít ez titeket. ¶ 63.

    Bár a Kitáb-i-Aqdas előírja a házasságot,

Bahá’u’lláh tisztázza, hogy ez nem kötelező (KV

46). Shoghi Effendi egy nevében írt levélben

szintúgy kijelenti, hogy a “házasság semmi esetre

sem kötelesség”, és megerősíti, hogy “végső fokon

az egyénnek kell eldöntenie, vajon családi életet

kíván-e élni, avagy önmegtartóztató életmódot

folytat”. Ha valakinek hosszú ideig kell várnia,

mielőtt házastársat találna, vagy végül társ nélkül

kell maradjon, ez nem jelenti azt, hogy képtelen

lenne beteljesíteni élete célját, mely alapvetően

szellemi jellegű.

92. szüleik beleegyezésétől tettük függővé¶ 65.

    Egy nevében írt levélben Shoghi Effendi a

törvény előírásához a következő megjegyzést tette:

        “Bahá’u’lláh világosan

kijelentette, hogy a bahá’í házassághoz mindegyik

élő szülő beleegyezése szükséges. Ez pedig minden

esetre érvényes, legyenek a szülők bahá'iok vagy

nem, évek óta elváltak, avagy sem. Ezen nagy

törvényt azért fektette le, hogy a társadalom

szövedékét megerősítse, hogy az otthon kötelékeit

szorosabbra fűzze, hogy a gyermekek szívébe

bizonyos hála és tisztelet költözzék azok iránt,

kik nekik életet adtak és elindították lelküket a

Teremtőjük felé vezető örök utazásra.”

93. Házasság jegyajándék nélkül nem köthető. ¶ 66.

    A jegyajándékra vonatkozó főbb szabályokat

az Összegzés és rendszerezés (Szinopszis és

kodifikáció) IV.C.I.j.i-v. része foglalja össze. A

szabályok előzménye a Bayánban található.
    A jegyajándékot a vőlegény kell fizesse a

menyasszonynak. Városlakók esetében összege 19

mithqál tiszta arany, falusiaknál ugyanennyi ezüst

(lásd a 94. jegyzetet). Bahá’u’lláh jelzi, hogy

amennyiben házasságkötéskor a vőlegény az összeget

nem tudja egészében kifizetni, kötelezvényt is

kiállíthat a menyasszonynak (KV 39).
    Bahá’u’lláh Kinyilatkoztatásával számos

ismerős gondolat, szokás és intézmény értelmeződik

át és nyer új jelentést. Ezek egyike a jegyajándék.

A jegyajándék sok kultúrában ősi szokás, és számos

formája létezik. Egyes országokban a menyasszony

szülei fizetik a vőlegénynek, máshol a vőlegény

fizeti a menyasszony szüleinek, ilyenkor

“menyasszony-váltság” a neve. Az összeg mindkét

forma esetén gyakran eléggé jelentős. Bahá’u’lláh

törvénye eltörli ezeket a változatokat, és a

jegyajándékot jelképes aktussá lényegíti át,

melynek keretében a vőlegény korlátozott értékű

ajándékot ad a menyasszonynak.

94. városlakóknál tizenkilenc mithqál tiszta

aranyban, falusiaknál ugyanennyi ezüstben ¶ 66.

    Bahá’u’lláh meghatározása szerint a

jegyajándék mértéke a vőlegény, és nem a

menyasszony állandó lakhelyétől függ (KV 87, 88).

95. Ki ezen összeget emelni kívánja, tilalmas

számára, hogy az a kilencvenöt mithqál határát

meghaladja… Ha azonban megelégszik a legalacsonyabb

összeggel, jobb lesz az néki a Könyv szerint. ¶ 66.

    Egy, a jegyajándékra irányuló kérdésre

adott válaszban Bahá’u’lláh kijelentette:

        “Minden, mi a Bayánban

kinyilatkoztatásra került azok vonatkozásában, kik

városban, illetve falun laknak, jóváhagyatik és

betartandó. A Kitáb-i-Aqdas-ban azonban szó esik a

legalacsonyabb szintről. A szándék tizenkilenc

mithqál ezüst, mely a Bayánban rendeltetett el a

falusiaknak. Kedvesebb ez Isten előtt, feltéve, ha

a két fél beleegyezik. A cél az, hogy mindenki

jóérzése előmozdíttasson, és hogy az emberek között

egyetértés és egység teremtessék. Ezért minél

nagyobb körültekintés mutatkozik ezen dolgokban,

annál jobb lesz… Bahá népének a legnagyobb

szeretettel és őszinteséggel kell érintkeznie és

bánnia egymással. Mindenki érdekeit szem előtt kell

tartsák, Isten barátaiét elsősorban.”

    ‘Abdu’l-Bahá egyik Táblájában összefoglal

bizonyos szabályokat, melyek a jegyajándék

nagyságának meghatározására vonatkoznak. Az egység,

mely a következő részben szerepel, a ‘váhid’. Egy

váhid tizenkilenc mithqállal egyenlő. ‘Abdu’l-Bahá

így ír:

        “A városlakók aranyban, a falusiak

ezüstben kell fizessenek. [Az összeg] a vőlegény

anyagi tehetségétől függ. Ha szegény, egy váhidot

fizet; ha szerény körülmények között él, kettőt; ha

tehetős, hármat; ha gazdag, négyet; ha nagyon

gazdag, ötöt. Az összeg valójában a vőlegény, a

menyasszony és szüleiknek az egyetértésétől függ.

Bármilyen megállapodásra is jutnak, azt kell

végrehajtani.”

    Ugyanebben a Táblában ‘Abdu’l-Bahá

bátorította a hívőket, hogy az e törvény

alkalmazásával kapcsolatos kérdéseiket címezzék az

Igazság Egyetemes Házához, mely “fel van hatalmazva

arra, hogy törvényt alkosson”. Hangsúlyozta, hogy

“ez azon testület, mely a Szent Szövegben ki nem

bontott másodlagos dolgokban törvényeket fog

alkotni és döntéseket fog hozni”.

96. ha bármelyik szolgája utazni kíván, határozza

meg feleségének, mikor lészen hazatérendő. ¶ 67.

    Arra az esetre, ha a férj anélkül utazik

el, hogy feleségét értesítené visszatértének

időpontjáról, az asszony nem értesül hollétéről, és

férjének nyoma vész, Bahá’u’lláh kijelenti, hogy

amennyiben a férj tudott a Kitáb-i-Aqdas-ban

elrendelt törvényről, a feleség egy teljes év

várakozás után újra férjhez mehet. Ha azonban a

férj a törvényről nem tudott, a feleségnek addig

kell várnia, míg férje sorsáról hírt nem kap (KV

4).

97. illendő [az asszony] számára, hogy várjon

kilenc hónapot, mely letelte után semmi akadálya

sincs, hogy újra férjhez menjen ¶ 67.

    Ha a férj vagy nem tért haza a megszabott

időre, vagy pedig nem értesítette feleségét a

bekövetkező késedelemről, a feleségnek kilenc

hónapot kell várnia, minek letelte után szabadon

újra férjhez mehet, bár jobb, ha tovább vár (lásd a

147. jegyzetet a bahá’í naptárról).
    Bahá’u’lláh kijelenti, hogy ilyen

körülmények között, ha a feleség hírt kap “férje

haláláról vagy megöléséről”, akkor is várnia kell

kilenc hónapot, mielőtt újra férjhez menne (KV 27).

‘Abdu’l-Bahá egy Táblában tovább pontosítja, hogy a

férj halálhírétől számított kilenc hónapos

várakozási időszak csak arra az esetre vonatkozik,

mikor a férj távol halt meg, és nem arra, mikor

otthon hunyt el.

98. válassza azon utat, mi dicséretre méltó ¶ 67.

    Bahá’u’lláh a “dicséretre méltó út”

kifejezést “türelem gyakorlásaként” jelöli meg (KV

4).

99. két szavahihető tanú ¶ 67.

    Bahá’u’lláh a tanúk esetében alkalmazandó

“igazságossági ismérvet” úgy határozza meg, mint

“az emberek között élvezett jó hírt”. Kijelenti,

nem fontos, hogy a tanúk bahá'iok legyenek, mivel

“Isten bármelyik, bármilyen hitű szolgájának

tanúvallomása elfogadtatik Trónusa előtt” (KV 79).

100. Ha férj és feleség között neheztelés vagy

ellenszenv támad, a férj ne váljék el, hanem

maradjon türelmes egy kerek esztendőig ¶ 68.

    A bahá’í Tanítások erősen elítélik a

válást. Ha azonban ellenszenv vagy neheztelés támad

a házas felek között, megengedett a válás, egy

kerek esztendő eltelte után. A türelem ezen

esztendeje alatt a férjnek kell gondoskodnia

felesége és gyermekei anyagi szükségleteiről, és a

párt arra buzdítják, hogy tegyenek erőfeszítést a

kibékülésre. Shoghi Effendi megerősíti, hogy a férj

és feleség “egyenlő jogon kérhet válást”, ha

bármelyik partner úgy érzi, hogy ez

“elengedhetetlenül szükséges”.
    A Kérdések és válaszokban Bahá’u’lláh

részletez egy sor, a türelem évével kapcsolatos

szabályt, amely annak megtartására (KV 12),

kezdetének meghatározására (KV 19, 40), a kibékülés

feltételeire (KV 38) és a tanúk és az Igazság Helyi

Házának szerepére vonatkozik (KV 73, 98). A

tanúkkal kapcsolatban az Igazság Egyetemes Háza

megvilágította, hogy a tanúk válással kapcsolatos

feladatait jelenleg a Szellemi Tanácsok látják el.
    A válást szabályozó bahá’í törvényeket az

Összegzés és rendszerezés (Szinopszis és

kodifikáció) IV.C.2.a-i. része foglalja össze.

101. Az Úr … megtiltotta, mit korábban

gyakoroltatok, mikor háromszor váltatok el egy

asszonytól. ¶ 68.

    A vers az iszlám egyik, a Koránban

kinyilatkoztatott törvényére utal, mely úgy

rendelkezett, hogy bizonyos körülmények fennforgása

esetén a férj nem veheti el újra a tőle elvált

feleséget, csak ha az hozzáment valaki máshoz, és

aztán az új férje elvált tőle. Bahá’u’lláh

megerősíti, hogy ez az a gyakorlat, amit a

Kitáb-i-Aqdas megtiltott (KV 31).

102. Ki feleségétől elvált, minden egyes hónap

elteltével úgy választhat, hogy kölcsönös vonzódás

és beleegyezés esetén őt újra nőül veszi, amíg az

férjhez nem megy … hacsak [az asszony] körülményei

nyilvánvalóan meg nem változnak. ¶ 68.

    Egy nevében írt levélben Shoghi Effendi

kijelenti, hogy a “minden egyes hónap elteltével”

kifejezés mögött meghúzódó szándék nem a

korlátozás, és hogy az elvált felek válásuk után

bármikor újra összeházasodhatnak, feltéve, hogy

egyik fél sem él házassági kötelékben valaki

mással.

103. a férfiak magja tisztátalannak ne tartassék ¶

74.

    A férfiak magját számos vallási

hagyományban, valamint a síita muszlim gyakorlatban

is rituálisan tisztátalannak nyilvánították.

Bahá’u’lláh eltörölte e fogalmat. Lásd még a 106.

jegyzetet.

104. kapaszkodjatok a kifinomultság kötelékébe ¶

74.

    A “szellemi tisztaság és szentség, a testi

tisztaság és kifinomultság” “emberi állapotra

gyakorolt”, és “az ember belső valóságának

fejlődését” felmagasztosító hatásáról ‘Abdu’l-Bahá

beszél. Kijelenti: “a tiszta és makulátlan test

hatást gyakorol az ember lelkére is” (lásd még a

74. jegyzetet).

105. Mossatok minden szennyes dolgot olyan vízzel,

mely a három vonatkozás egyikében sem változott meg

¶ 74.

    A “három vonatkozás”, melyre a vers utal, a

víz színében, ízében vagy szagában végbemenő

változást jelenti. Bahá’u’lláh további útmutatást

ad  a víz tisztaságával, illetve azzal a ponttal

kapcsolatban, mikor már nem tekinthető

használhatónak (KV 91).

106. Isten ... eltörölte a ‘tisztátalanság’

fogalmát, mely által különféle dolgok és emberek

tisztátalannak tartattak. ¶ 75.

    Bahá’u’lláh eltörli a rituális

“tisztátalanság” fogalmát, miként azt egyes törzsi

társadalmakban és bizonyos korábbi Törvénykorszakok

vallási közösségeiben értették és gyakorolták.

Kijelenti, hogy Kinyilatkoztatásán keresztül

“minden teremtett dolog megmártatott a megtisztulás

tengerében” (lásd még a 12., 20. és 103.

jegyzetet).

107. Ridván ... első napján ¶ 75.

    Utalás Bahá’u’lláh és társainak

megérkezésére a Bagdadon kívül fekvő

Najíbíyyih-kertbe, melyet a bahá'iok később

Ridván-kertnek neveztek el. Az esemény, mely 1863.

áprilisában, harmincegy nappal Naw-Rúz után

következett be, jelöli azon időszak kezdetét, mikor

Bahá’u’lláh bejelentette Küldetését társainak. Egy

Táblában úgy utal ezen Bejelentésére, mint “a

legnagyobb öröm napjára”, és a Ridván-kertet úgy

írja le, mint “azon Helyet, melyről az egész

teremtésre szórta Ő Nevének, a Mindenek Felett

Irgalmasnak ragyogását”. Bahá’u’lláh tizenkét napot

töltött a Kertben Isztambulba való elindulása

előtt, ahová száműzték.
    Küldetésének bejelentését hívei évente a

tizenkét napos Ridván-ünnep formájában ünneplik

meg, melyet Shoghi Effendi “az összes bahá’í ünnep

közül a legszentebbnek és legjelentősebbnek”

nevezett (lásd még a 138. és 140. jegyzetet).

108. a Bayán ¶ 77.

    A Bayán, a bábí Törvénykorszak Könyvek

Könyve a Báb által a saját Törvénykönyvének adott

név, és emellett Írásainak összességét is jelenti.

A Báb által elrendelt törvények elsődleges

gyűjteménye a perzsa Bayán, amely egyszersmind nagy

hitelvi mű is. Az arab Bayán tartalmában

párhuzamos, de rövidebb és nem olyan súlyos. Mikor

a God Passes By (Isten köztünk járt)-ban Shoghi

Effendi a perzsa Bayánt írja le, jelzi, hogy azt

“elsősorban a Megígért magasztalásának kell

tekinteni, semmint olyan törvény- és

szabálygyűjteménynek, mely jövő nemzedékek számára

ad állandó útmutatást”.
    ‘Abdu’l-Bahá így írt: “A Bayánt meghaladta

a Kitáb-i-Aqdas, azon törvények kivételével,

melyeket a Kitáb-i-Aqdas megerősített és

megemlített”.

109. a könyvek megsemmisítése ¶ 77.

    Az Ishráqát Táblájában Bahá’u’lláh, utalván

arra, hogy a Báb a Bayán törvényeit attól tette

függővé, hogy Ő szentesíti-e azokat, kijelenti,

hogy a Báb egyes törvényeit jóváhagyta, oly módon,

hogy “a Kitáb-i-Aqdas-ba más szavakkal belefoglalta

őket”, míg másokat eltörölt.
    Ami a könyvek megsemmisítését illeti, a

Bayán megparancsolta a Báb követőinek,  hogy

semmisítsenek meg minden könyvet azok kivételével,

melyek az Ügy és Isten Vallása védelmében íródtak.

Bahá’u’lláh eltörli ezt a törvényt.
    A Bayán törvényeinek természetével és

szigorúságával kapcsolatban Shoghi Effendi egy

nevében írt levélben a következő magyarázatot adja:

        “A Báb által kinyilatkoztatott

szigorú törvényeket és rendelkezéseket csak akkor

tudjuk igazán értékelni és megérteni, ha azon

kijelentések fényében vizsgáljuk őket, melyeket Ő

maga tett saját Törvénykorszaka természetére,

céljára és jellegére vonatkozóan. Miként e

kijelentések világosan mutatják, a bábí

Törvénykorszak alapjában véve egy vallási, sőt

társadalmi forradalom jellegét öltötte, ezért rövid

kellett legyen, de tele tragikus eseményekkel,

elsöprő erejű és drasztikus reformokkal. A Báb és

követői által érvényesített kemény intézkedések

azért tétettek, hogy azokon keresztül aláássák a

síita ortodoxia alapzatát, és így előkészítsék az

utat Bahá’u’lláh eljöveteléhez. Az új

Törvénykorszak függetlenségét biztosítandó, és

azért, hogy előkészítse a talajt Bahá’u’lláh

közelgő Kinyilatkoztatása számára, a Bábnak nagyon

kemény törvényeket kellett kinyilatkoztatnia, még

akkor is, ha azok legtöbbjét soha nem vezették be.

De a tény, hogy ezeket kinyilatkoztatta, már maga

is bizonyította Törvénykorszaka független mivoltát,

és elegendő volt ahhoz, hogy olyan széleskörű

izgalmat keltsen, és olyan ellenkezést szítson a

papság körében, mely arra indította őket, hogy

végezetül mártírhalálra ítéljék.”

110. Megengedjük Mi néktek, hogy olyan tudományokat

olvassatok, melyek hasznotokra válnak, de ne

olyanokat, melyek meddő vitában végződnek ¶ 77.

    A bahá’í Írások előírják a tudás

elsajátítását, a művészetek és tudományok

tanulmányozását. A bahá'iokat arra buzdítják, hogy

becsüljék meg a tanult és eredményeket elért

embereket, és arra figyelmeztetik őket, hogy ne

folytassanak olyan tanulmányokat, melyek csak meddő

vitatkozáshoz vezetnek.
    Bahá’u’lláh Tábláiban azt tanácsolja a

hívőknek, hogy olyan tudományágakat és művészeteket

tanuljanak és tanulmányozzanak, amelyek “hasznosak”

és elősegítik a társadalom “fejlődését és

haladását”, s óvja őket az olyan tudományoktól,

melyek “szavakkal kezdődnek és szavakkal

végződnek”, és melyek űzése “meddő vitatkozáshoz”

vezet. Shoghi Effendi egy nevében írt levélben a

“szavakkal kezdődő és szavakkal végződő”

tudományokat “a metafizikai szőrszálhasogatásba

tett terméketlen kalandozásokhoz” hasonlítja, és

egy másik levélben megmagyarázza, hogy amit

Bahá’u’lláh az ilyen “tudományokon” elsősorban

értett, “azon teológiai értekezések és

magyarázatok, melyek koloncként nehezednek az

emberi elmére, ahelyett, hogy segítenék abban, hogy

eljusson az igazsághoz”.

111. Az, Ki Istennel társalgott ¶ 80.

    Mózes egyik hagyományos címe a zsidó és

muszlim vallásban. Bahá’u’lláh kijelenti, hogy

Kinyilatkoztatása eljövetelével “az emberi fülek

abban a kegyben részesültek, hogy meghallhatják,

mit Az, Ki Istennel társalgott, a Sínai-hegyen

hallott”.

112. Sínai-hegy ¶ 80.

    A hegy, ahol Isten kinyilatkoztatta

Törvényét Mózesnek.

113. Isten Lelke ¶ 80.

    Jézus Krisztus egyik címe, melyet a muszlim

és bahá’í Írásokban használnak.

114. Kármel … Sion ¶ 80.

    A Kármel, “Isten Szőlőskertje”, az a hegy a

Szentföldön, ahol a Báb Szentélye és a Hit

igazgatási világközpontja áll.
    A Sion-hegy Jeruzsálemben emelkedik, a

hagyomány szerint itt található Dávid király sírja;

egyben Jeruzsálem, mint Szent Város jelképes

megjelenítése.

115. a Karmazsin Bárka ¶ 84.

    A “Karmazsin Bárka” Bahá’u’lláh Ügyére

utal. Követőit a “Karmazsin Bárka utasainak”

nevezik, akiket a Báb a Qayyúmu'l-Asmá’-ban

dicsért.

116. Ó, Ausztria Császára! Mikor az Aqsá mecsetet

meglátogatni indultál, Az, Aki Isten Fényének

Hajnala, az akkói börtönben lakozott. ¶ 85.

    Ferenc József (1830-1916) osztrák császár

és magyar király 1869-ben zarándokolt el

Jeruzsálembe. Mikor a Szentföldön tartózkodott,

elmulasztotta, hogy  érdeklődjön Bahá’u’lláh felől,

Aki akkor az akkói börtönben raboskodott.
    Az Aqsá mecsetre (szó szerint a

‘Legtávolabbi’ Mecset) a Korán tesz utalást, és az

idők folyamán a jeruzsálemi Templom-heggyel

azonosították.

117. Ó, Berlin királya! ¶ 86.

    I. Vilmos (1797-1888) császár, a hetedik

porosz király, akit 1871 januárjában

Versailles-ban, Franciaországban kiáltottak ki első

német császárnak, miután a francia-porosz háborúban

Németország legyőzte Franciaországot.

118. kinek hatalma meghaladta a tiédet, és

magasabban volt, mint te ¶ 86.

    Utalás III. Napóleonra (1808-1873), a

franciák császárára, akit számos történész kora

legkiemelkedőbb nyugati uralkodójának tartott.
    Bahá’u’lláh két Táblát intézett III.

Napóleonhoz, és a másodikban világosan

megjövendölte, hogy III. Napóleon királysága

“fejetlenségbe taszíttatik”, hogy “birodalma kiesik

kezéből”, és hogy népe nagy “zűrzavarokat” fog

megélni.
    Egy éven belül, 1870-ben, III. Napóleon

hatalmas vereséget szenvedett I. Vilmos császártól

Sedannál, és Angliába vonult száműzetésbe, aholis

három év múlva meghalt.

119. Ó, Konstantinápoly népe! ¶ 89.

    Az itt “Konstantinápolynak” fordított szó

eredetije ‘ar-Rúm’, azaz ‘Róma’. A Közel- és

Közép-Keleten a kifejezést először Konstantinápoly

és a Kelet-Római Birodalom, majd Bizánc és a

Bizánci Birodalom, végül pedig a Török Birodalom

megjelölésére használták.

120. Ó, a két tenger partján elterülő Hely! ¶ 89.

    Utalás Konstantinápolyra, melynek mai neve

Isztambul. A város, amely a Boszporusz, egy

hozzávetőleg 31 km hosszú, a Fekete-tengert a

Márvány-tengerrel összekötő szoros két partján

terül el, Törökország legnagyobb települése és

kikötője.
    1453-tól 1922-ig Konstantinápoly volt a

Török Birodalom fővárosa. Bahá’u’lláh

itt-tartózkodása idején a trónon a zsarnok

‘Abdu’l-Azíz szultán ült. A török szultánok voltak

egyben a kalifák, a szunnita iszlám vezetői is.

Bahá’u’lláh előre látta a kalifátus bukását, melyet

1924-ben töröltek el.

121. Ó, Rajna partjai! ¶ 90.

    Az egyik I. világháború (1914-1918) előtt

írt Táblájában ‘Abdu’l-Bahá megmagyarázza:

Bahá’u’lláh utalása arra, hogy látta, amint a Rajna

partjait “alvadt vér” borítja, a francia-porosz

háborúra (1870-1871) vonatkozik, és még több

szenvedés várható.
    A God Passes By (Isten köztünk járt)-ban

Shoghi Effendi kijelenti, hogy a Németországra az

I. világháború elvesztése után ráerőszakolt

“kegyetlenül kemény békeszerződés” “váltotta ki

‘Berlin jajszavát’, mely fél évszázaddal előtte oly

vészjóslóan megjövendöltetett”.

122. ó, Tá földje! ¶ 91.

    A ‘Tá’ az iráni főváros, Teherán

kezdőbetűje. Bahá’u’lláh gyakran választotta egyes

helységnevek megjelölésére azok kezdőbetűit . Az

abjad rendszerben a ‘tá’ számértéke kilenc, mely

megfelel a Bahá szó számértékének.

123. benned született Dicsőségének Megnyilvánulása.

¶ 92.

    Utalás arra, hogy Bahá’u’lláh Teheránban

született, 1817. november 12-én.

124. Ó, Khá földje! ¶ 94.

    Utalás az iráni Khurásán tartományra, és az

azzal határos területekre, melyek magukban

foglalják Ashabád városát is.

125. Ha bárki száz mithqál aranyra szert tesz,

tizenkilenc abból Istené, és Néki … adandó. ¶ 97.

    Ez a vers határozza meg a Huqúqu’lláh-t,

Isten Jogát, vagyis azt, hogy a hívő javai

értékének egy rögzített részét fel kell ajánlja

Istennek. Ezt a felajánlást Bahá’u’lláh-nak, mint

Isten Megnyilvánulásának tették, majd

Mennybemenetele után ‘Abdu’l-Bahá-nak, mint

Szövetsége Középpontjának. Végakaratában és

végrendeletében ‘Abdu’l-Bahá úgy rendelte, hogy a

Huqúqu’lláh-t “Isten Ügyének Védnökén keresztül”

kell felajánlani. Minthogy Védnök most nincs, Isten

Jogát az Igazság Egyetemes Házán, mint a Hit Fején

keresztül kell felajánlani. Az így befolyt

összegeket Isten Hitének, illetve annak érdekeinek

előremozdítására, valamint különféle emberbaráti

célokra fordítják. A Huqúqu’lláh felajánlása

szellemi kötelesség, melynek teljesítése a hívők

lelkiismeretére bízatott. Míg a közösséget

emlékeztetik a Huqúq törvényére, egy hívőt sem

szabad egyénileg megkeresni, hogy fizesse.
    A Kérdések és válaszok több része is

foglalkozik ezen törvény további kibontásával. A

Huqúqu’lláh fizetése az egyén javainak értékén

alapul. Ha valakinek legalább tizenkilenc

mithqál-lal egyenlő értékű vagyona van (KV 8),

szellemi kötelesség számára az összeg tizenkilenc

százalékát egyszer megfizetni Huqúqu’lláh gyanánt

(KV 89). A későbbiekben, mikor valakinek a

jövedelme a költségek levonása után vagyonát

legalább tizenkilenc mithqál-nyi arany értékével

megemeli, ennek a növekménynek a tizenkilenc

százalékát kell megfizetni, és így tovább, minden

egyes további növekmény után (KV 8, 90).
    Bizonyos vagyoni kategóriák, például a

lakhely mentesül a Huqúqu’lláh alól (KV 8, 42, 95),

és külön szabályok kerültek ismertetésre a pénzügyi

veszteségek esetére (KV 44, 45), ha a befektetések

nyereséget nem hoznak (KV 102), és az egyén

halálára vonatkozóan is (KV 9, 69, 80). (Ez utóbbi

esetre lásd még a 47. jegyzetet).
    A Huqúqu’lláh szellemi jelentőségét és a

törvény alkalmazásának részleteit a Huqúqu’lláh

című összeállításban tették közzé, mely számos

Tábla-részletet, a Kérdések és válaszok egyes

részeit, valamint sok egyéb Írást is tartalmaz.

126. Különféle kérelmek érkeztek trónusunkhoz a

hívőktől Istennek … törvényeivel kapcsolatban.

Ezért hát kinyilatkoztattuk e Szent Táblát, és

felékesítettük Törvényének köpönyegével, hogy az

emberek tán betarthassák Uruk parancsolatait. ¶ 98.

    Bahá’u’lláh egyik Táblájában kijelenti,

hogy “különböző vidékekről már néhány éve érkeznek

kérelmek a Legszentebb Jelenléthez Isten

törvényeiért esengve, de visszatartottuk Mi a

tollat, míg az elrendelt idő el nem érkezett”.

Bahá’u’lláh a Kitáb-i-Aqdas-t, Törvénykorszaka

törvényeinek Kincsesházát csak húsz esztendővel

azután nyilatkoztatta ki, hogy prófétai küldetése a

Siyáh-Chál-ban megkezdődött. Még ezután is

visszatartotta azt bizonyos ideig, mielőtt elküldte

volna a barátoknak Perzsiába. Az e korra rendelt

isteni alaptörvények Istentől rendelt visszatartása

és előírásaiknak későbbi fokozatos bevezetése jól

mutatja a folyamatosan fejlődő kinyilatkoztatás

alapelvét, mely még az egyes Próféták működésének

ideje alatt is érvényes.

127. karmazsinszín Hely ¶ 100.

    Utalás Akkó börtönvárosára. A bahá’í Szent

Iratokban a ‘karmazsin’ szó számos allegorikus és

szimbolikus értelemben használatos (lásd még a 115.

jegyzetet).

128. a Sadratu’l-Muntahá  ¶ 100.

    Szó szerint “a legtávolabbi Lótuszfa”,

melyet Shoghi Effendi úgy fordított, mint “a Fa,

melyen túl haladni nem lehet”. Az iszlámban,

például a Mohamed éjszakai utazásáról szóló

beszámolókban jelképként használják, annak a

mennybéli pontnak a meghatározására, aminél

közelebb Istenhez sem ember sem angyal nem

kerülhet, olyanként, mely az emberiségnek

kinyilatkoztatott isteni tudás határát jelöli.

Ebből fakad, hogy a bahá’í Szent Iratokban gyakran

használatos magának Isten Megnyilvánulásának a

jelölésére. (Lásd még a 164. jegyzetet.)

129. Minden Könyvek Anyja ¶ 103.

    A ‘Minden Könyvek Anyja’ kifejezést

általában arra használják, hogy egy vallási

Törvénykorszak központi Könyvét jelöljék vele. A

Koránban és az iszlám hadíth-ban a kifejezés a

Koránt jelenti. A bábí Törvénykorszakban a Minden

Könyvek Anyja a Bayán, Bahá’u’lláh

Törvénykorszakában a Kitáb-i-Aqdas. A Védnök egy

nevében írt levélben kijelenti, hogy

“gyűjtőfogalomként is lehet használni, a

Bahá’u’lláh által kinyilatkoztatott Tanítások

teljességére”. Szélesebb értelemben is használatos,

a Kinyilatkoztatás Isteni Kincsestárának

jelölésére.

130. Ki azt, mi a Kinyilatkoztatás mennyországából

aláküldetett, értelmezi, és nyilvánvaló jelentését

megváltoztatja ¶ 105.

    Bahá’u’lláh számos Táblájában hangsúlyozza

a különbséget az allegorikus, több értelmezést is

megengedő versek, és az olyanok között, melyek

törvényekre és rendelvényekre, [Isten] imádatára és

vallási előírásokra vonatkoznak, melyeknek

jelentése nyilvánvaló és a hívők részéről

engedelmes betartást igényelnek.
    Mint a 145. és 184. jegyzet kifejti,

Bahá’u’lláh legidősebb Fiát, ‘Abdu’l-Bahá-t jelölte

ki Utódjának és Tanításai Értelmezőjének.

‘Abdu’l-Bahá a Maga részéről legidősebb unokáját,

Shoghi Effendit nevezte ki utódjának a Szent Iratok

értelmezésében, és az Ügy Védnökének. A bahá'iok

‘Abdu’l-Bahá és Shoghi Effendi értelmezéseit

Istentől vezéreltnek, és a maguk számára

kötelezőnek tartják.
    A kötelező értelmezések léte nem tiltja meg

az egyénnek, hogy a Tanításokat tanulmányozza, és

ezáltal személyes értelmezésre vagy megértésre

jusson. A bahá’í Iratok azonban tiszta határvonalat

húznak a kötelező érvényű értelmezés és az ember

által a Tanítások tanulmányozása útján szerzett

egyéni megértés között. A Tanítások megértéséből

származó egyéni értelmezés a racionális gondolkodás

gyümölcse, és hozzájárulhat a Hit jobb

megértéséhez. Az ilyen vélemények azonban nem

bírnak kötelező jelleggel. Az egyéneket arra

figyelmeztetik, hogy személyes elképzeléseik

előadásakor nehogy elvessék a kinyilatkoztatott

szavak fensőbbségét, ne tagadják és ne vonják

kétségbe a kötelező érvényű értelmezést, és ne

keveredjenek vitába; hanem inkább olymódon ajánlják

gondolataikat, mint a megértéshez való

hozzájárulást, és tegyék nyilvánvalóvá, hogy

elképzeléseik csupán a sajátjaik.

131. a perzsa fürdők közös medencéihez ne

közelítsetek ¶ 106.

    Bahá’u’lláh megtiltja a hagyományos perzsa

fürdőházakban található medencék használatát.

Ezekben a fürdőkben az volt a szokás, hogy sokan

mosakodtak ugyanabban a medencében, és a vizet csak

rendszertelenül cserélték. Ezért a víz

elszíneződött, mocskos, egészségtelen és bántóan

büdös volt.

132. Hasonlóképp kerüljétek a perzsa házak udvarán

lévő rossz szagú medencéket ¶ 106.

    A legtöbb perzsa ház udvarán vízgyűjtőként

használt medence volt, ahonnan mosakodáshoz,

mosáshoz és egyéb háztartási célra használták a

vizet. Minthogy a víz megposhadt és sokszor hetekig

sem cserélték, igen kellemetlen szagot árasztott.

133. Megtiltatott, hogy atyáitok feleségeit

magatokéul vegyétek. ¶ 107.

    A mostohaanya feleségül vétele szigorúan

megtiltatik. A tiltás a mostohaapához való

hozzámenetelre is vonatkozik. Ahol Bahá’u’lláh úgy

fejez ki egy törvényt, hogy az a férfitől a nő felé

érvényesül, az mutatis mutandis (a szükséges

változtatásokkal) vonatkozik a nőtől a férfi felé

is, hacsak a szövegkörnyezet ki nem zárja.
    ‘Abdu’l-Bahá és Shoghi Effendi

megerősítették, hogy bár a szöveg a rokonok közül

csak a mostohaanyákat említi, ez nem jelenti, hogy

egyéb, családon belüli házasság megengedett lenne.

Bahá’u’lláh kijelenti, hogy az Igazság Házának

feladata lesz az arról való törvényalkotás, hogy “a

rokonok közötti házasság törvényes avagy

törvénytelen” (KV 50). ‘Abdu’l-Bahá azt írta, hogy

minél távolabbi a vérségi kötelék a két házasulandó

fél között, annál jobb, minthogy az ilyen

házasságok adják az emberiség fizikai jólétének

alapzatát, és járulnak hozzá az emberek közötti

baráti érzület kialakulásához.

134. fiúkról szót ejtsünk ¶ 107.

    Az itt “fiúk”-nak fordított szó arab

eredetije ebben az összefüggésben pederasztiára

utaló jelentéssel bír. Shoghi Effendi a verset az

összes homoszexuális kapcsolat tiltásaként

értelmezte.
    A nemi erkölcsre vonatkozó bahá’í tanítások

középpontja a házasság és a család, mint az emberi

társadalom szerkezetének alapköve. Céljuk ezen

isteni intézmény védelme és megerősítése. A bahá’í

törvény a megengedhető nemi kapcsolatot így a férj

és felesége közötti nemi érintkezésre korlátozza.
    Egy Shoghi Effendi nevében írt levél

kijelenti:

        “Bármennyire is odaadó és

kifinomult lehet a szeretet két ugyanazon nemhez

tartozó személy között, helytelen, ha hagyják, hogy

az nemi cselekményben kapjon kifejeződést. Azt

állítani, hogy ez az eszményi, nem kifogás.

Bahá’u’lláh nyomatékosan tiltja az erkölcstelenség

minden formáját,  és a homoszexuális kapcsolatokra

ilyen szemszögből tekint, amellett, hogy természet

ellen valók. Ebben a bajban szenvedni nagy csapás

egy lelkiismeretes lélek számára. De orvosok

segítségével és tanácsával, erős és határozott

erőfeszítéssel, valamint imán keresztül legyőzheti

ezt a fogyatékosságot.”

    Bahá’u’lláh rendelkezik arról, hogy a

házasságtörés és az emberekkel és állatokkal való

fajtalankodás (szodómia) esetére az Igazság

Egyetemes Háza rendeljen büntetést, a tett súlyának

arányában (KV 49).

135. Senkinek nem megengedett, hogy amint az utcán

vagy a piactéren sétál, nyilvánosan szent verseket

mormogjon maga elé ¶ 108.

    Utalás korábbi vallási Törvénykorszakok

bizonyos papjainak és vallási vezetőinek szokására,

kik képmutatásból és tettetésből, és azért is, hogy

elnyerjék követőik tiszteletét, hitbuzgalmukat

bizonyítandó nyilvános helyeken kérkedőn imákat

mormolnak. Bahá’u’lláh megtiltja az ilyen

viselkedést, és hangsúlyozza az alázat és az Isten

iránti valós odaadás fontosságát.

136. Előíratott mindenkinek, hogy végrendeletet

készítsen. ¶ 109.

    Bahá’u’lláh Tanításai szerint az egyén

kötelessége, hogy végakaratot és végrendeletet

írjon, és ebben szabadon rendelkezhet javai felett,

miként csak kíván (lásd a 38. jegyzetet).
    Bahá’u’lláh megerősíti, hogy a végrendelet

írásakor “az egyénnek teljes rendelkezési joga van

vagyontárgyai felett”, minthogy Isten megengedte

neki, “hogy azzal, mit Ő reáruházott, a saját

kívánsága szerinti módon járjon el” (KV 69). Arra,

hogy végrendelet nélküli elhalálozáskor az

örökséget miként kell szétosztani, a Kitáb-i-Aqdas

külön szabályokat ír elő (lásd a 38-48.

jegyzeteket).

137. a Legnagyobb Név ¶ 109.

    Mint a 33. jegyzet megmagyarázza, Isten

Legnagyobb Neve különféle formákat ölthet, ezek

mindegyikének alapja a ‘Bahá’ szó. A keleten élő

bahá'iok az Aqdas ezen rendelvényét úgy ültették át

a gyakorlatba, hogy végrendeletüket olyan

kifejezésekkel kezdik, mint ‘Ó, Te, a Legdicsőbb

Dicsősége’, ‘Isten, a Mindenek Felett Dicső

nevében’, ‘Ő a Mindenek Felett Dicső’, és hasonlók.

138. Minden Ünnepek a két Legnagyobb Ünnepben

nyerték el beteljesedésüket, és a másik két

Ünnepben, melyek az ikernapokra esnek ¶ 110.

    E bekezdés alapít meg négy nagy ünnepet a

bahá’í évben. A kettő közül, melyet Bahá’u’lláh a

“két Legnagyobb Ünnepnek” nevez, az egyik a

Ridván-ünnep, mely arról emlékezik meg, hogy

Bahá’u’lláh egy tizenkét napos időszakban

jelentette be Prófétai Küldetését a bagdadi

Ridván-kertben 1863 április-májusában, és melyre Ő

úgy utal, mint “az Ünnepek Királyára”, a másik a

Báb Megnyilatkozása, mely 1844 májusában Shíráz

városában történt. A Ridván-ünnep első, kilencedik

és tizenkettedik napja Szent Nap (KV 1), a Báb

Megnyilatkozásának napja úgyszintén.
    A “másik két Ünnep” Bahá’u’lláh és a Báb

születésnapja. A muszlim holdnaptárban egymást

követő napokra esnek, Bahá’u’lláh-é az 1233.

esztendő Muharram havának második napjára (1817.

november 12.), a Bábé ugyanazon hónap első napjára,

az 1235. esztendőben (1819. október 20.). Ezeket

ezért “Iker-Születésnapoknak” nevezik, és

Bahá’u’lláh kijelenti, hogy e napok Isten szemében

egynek számíttatnak (KV 2), továbbá,  amennyiben

ezek a böjti hónapba esnek, azokon a napokon nem

érvényes a böjt parancsa (KV 36). Minthogy a bahá’í

naptár nap-naptár (lásd a 26. és 147. jegyzetet),

az Igazság Egyetemes Háza fogja meghatározni, hogy

a Szent Iker-Születésnapokat hold- vagy nap-alapon

kell-e megülni.

139. Bahá hónapjának első napja ¶ 111.

    A bahá’í naptárban az első hónap, és minden

hónap első napja a ‘Bahá’ nevet viseli. A Bahá

hónap Bahá napja így a bahá’í Újév, a Naw-Rúz,

melyet a Báb ünnepnek rendelt, és Bahá’u’lláh ezt

erősítette meg (lásd a 26. és 147. jegyzetet).
    A Kitáb-i-Aqdas fenti verseiben elrendelt

hét Szent Nap mellett már Bahá’u’lláh idejében

ünnepként ülték meg a Báb Vértanúhalálának

évfordulóját, ehhez ‘Abdu’l-Bahá még hozzátette

Bahá’u’lláh Mennybemenetelének évfordulóját, így

lett a Szent Napok száma összesen kilenc. Van két

további megünnepelt évforduló, mely azonban nem

munkaszüneti nap, ez a kettő a Szövetség Napja és

‘Abdu’l-Bahá Elhunytának napja. Lásd a bahá’í

naptárról szóló részt a The Bahá’í World (A bahá’í

világ) XVIII. kötetében.

140. A Legnagyobb Ünnep valóban az Ünnepek Királya.

¶ 112.

    Utalás a Ridván-ünnepre (lásd a 107. és

138. jegyzetet).

141. Isten korábban minden egyes hívőre azt a

kötelmet rótta, hogy javaikból a felbecsülhetetlen

értékűeket ajándékként ajánlják trónusunk előtt.

Most … feloldjuk őket e kötelezettség alól. ¶ 114.

    A bekezdés eltörli a Bayán egyik előírását,

amely meghagyta, hogy minden tárgyat, mi

egyedülálló a maga nemében, Annak kell ajánlani,

mikor megjelenik, Kit Isten ki fog nyilvánítani. A

Báb elmagyarázta, hogy minthogy Isten

Megnyilvánulása összehasonlíthatatlan, mindent, mi

a maga nemében egyedülálló, joggal kell számára

megőrizni, hacsak Ő erről másképp nem rendelkezik.

142. a hajnal óráján ¶ 115.

    A Mashriqu’l-Adhkár-ban, a bahá’í Áhítat

Házában hajnali imán való részvétellel kapcsolatban

Bahá’u’lláh megmagyarázza, hogy bár az Isten

Könyvében meghatározott idő “a hajnal órája”,

elfogadtatik az “pirkadatkor, hajnal és napfelkelte

között, sőt két óráig még napfelkelte után is” (KV

15).

143. Ezen Táblákat annak pecsétje ékesíti, Ki

előhívja a hajnalt, Ki a mennyek és föld között

emeli fel hangját. ¶ 117.

    Bahá’u’lláh ismételten megerősíti Írásai,

mint Isten Szava tökéletes hitelességét. Egyes

Táblái pecsétjei egyikét is viselik. A The Bahá’í

World (A bahá’í világ) V. kötetének 4. oldalán

található fénykép Bahá’u’lláh pecsétjeinek

némelyikéről.

144. Megengedhetetlen, hogy az ember, ki értelemmel

ruháztatott fel, oly dolgot fogyasszon, mi

megfosztja őt tőle. ¶ 119.

    A bahá’í Iratokban számos utalás található,

mely megtiltja a bor és más részegítő italok

fogyasztását, és leírja az ilyen szeszes italok

egyénre gyakorolt ártalmas hatását. Bahá’u’lláh

egyik Táblájában kijelenti:

        “Vigyázzatok, nehogy Isten Borát

felcseréljétek saját borotokra, mert elbutítja az

az elméteket, és elfordítja arcotok Isten

Orcájától, Ki a Mindenek Felett Dicső, a Páratlan,

a Megközelíthetetlen. Ne közeledjetek ahhoz, mert

megtiltatott az néktek Isten, a Magasztos, a

Mindenható parancsolatából.”

    ‘Abdu’l-Bahá elmagyarázza, hogy az Aqdas

tiltja “mind a gyenge, mind  a tömény italokat”, és

kijelenti, hogy az alkoholos italok használatának

tilalma azért szükséges, mert “az alkohol tévútra

viszi az elmét és a test meggyengülését okozza”.
    Shoghi Effendi egy nevében írt levélben

kijelenti, hogy ez a tiltás nem csak a borra, hanem

“minden, az elmét megzavaró” szer fogyasztására is

vonatkozik, és tisztázza, hogy az alkohol

használata csak akkor megengedett, ha az

gyógykezelés részét alkotja, és “hozzáértő és

lelkiismeretes orvos tanácsára történik, aki ezt

egy különleges betegség kezelésére előírhatja”.

145. Fordítsátok arcotok Feléje, Kit Isten erre

szánt, Ki ez Örök Gyökérből sarjadt. ¶ 121.

    Bahá’u’lláh itt ‘Abdu’l-Bahá-ra utal, mint

Utódjára, és felszólítja a hívőket, hogy

forduljanak Feléje. A Szövetség Könyvében,

Végakaratában és végrendeletében Bahá’u’lláh

felfedi e vers szándékát. Így ír: “e szent vers

tárgya senki egyéb, mint a Leghatalmasabb Ág”. A

“Leghatalmasabb Ág” a Bahá’u’lláh által

‘Abdu’l-Bahá-ra ruházott címek egyike (lásd még a

66. és 184. jegyzetet).

146. Megtiltatott néktek a Bayánban,  hogy Hozzánk

kérdéseket intézzetek. ¶ 126.

    A Báb megtiltotta, hogy a hívők kérdéseket

intézzenek Ahhoz, Kit Isten ki fog nyilvánítani

(Bahá’u’lláh), hacsak azokat nem írásban teszik

fel, és nem olyan a tárgyuk, ami méltó az Ő magas

állásához. Lásd a Selections from the Writings of

the Báb (Válogatás a Báb írásaiból) c. kötetben.
    Bahá’u’lláh feloldja a Báb ezen tiltását.

Arra szólítja a hívőket, hogy olyan kérdéseket

tegyenek fel, melyeket “meg kell kérdezniük”, és

óvja őket, hogy afféle “meddő dolgokról”

kérdezzenek, “melyeken a korábbi idők emberei”

elmélkedtek.

147. A hónapok száma az évben, Isten Könyvének

rendelése szerint, tizenkilenc. ¶ 127.

    A bahá’í év a Badí' naptár szerint

tizenkilenc, egyenként tizenkilenc napos hónapból

áll, és ehhez bizonyos szökőnapok adódnak hozzá a

tizennyolcadik és tizenkilencedik hónap között

(négy a “sima” és öt a szökőévben), hogy a naptárt

hozzá lehessen igazítani a Nap-évhez. A Báb a

hónapokat Isten egyes  tulajdonságairól nevezte el.

A bahá’í Újév, a Naw-Rúz csillagászatilag

rögzített, és a márciusi napéjegyenlőséggel esik

egybe (lásd a 26. jegyzetet). A további

részleteket, beleértve a hónapok és napok nevét,

lásd a The Bahá’í World (A bahá’í világ) XVIII.

kötetének bahá’í naptárral foglalkozó fejezetében.

148. az első ezen Névvel ékesíttetett, mely

szárnyaival beborítja az egész teremtést. ¶ 127.

    A perzsa Bayánban a Báb az év első

hónapjának a ‘Bahá’ nevet adta (lásd a 139.

jegyzetet).

149. Elrendelte az Úr, hogy a holtakat … koporsóban

temessétek el ¶ 128.

    A Bayánban a Báb azt írta elő, hogy az

elhunytakat kristály- vagy csiszolt kőkoporsóban

temessék el. Shoghi Effendi egy nevében írt

levélben megvilágítja, hogy e szabály fontossága

abban rejlett, hogy tiszteletet adjunk az emberi

testnek, “melyet valamikor az ember halhatatlan

lelke magasztalt fel”.
    Röviden, a bahá’í temetkezési törvény

előírja, hogy a halottat halála színhelyétől nem

szabad egy óránál nagyobb távolságra szállítani;

hogy a testet csavarják selyem- vagy gyapotlepelbe,

és ujjára húzzanak gyűrűt a következő felirattal:

“Istentől fakadtam, s Hozzá térek vissza,

elfordulván mindentől Rajta kívül, Nevéhez, az

Irgalmashoz, a Könyörületeshez ragaszkodván”, és

hogy a koporsó készüljön kristályból, kőből, vagy

nemes és tartós fából. Külön Holtak Imája

rendeltetett el (lásd a 10. jegyzetet), amit a

sírba való leeresztés előtt kell elmondani. Miként

ezt ‘Abdu’l-Bahá és a Védnök megerősíti, a törvény

kizárja az elhunyt elhamvasztását. A Holtak Imája

és a gyűrű azok esetében használandó, akik már

elérték az érettség korát, vagyis a 15. esztendőt

(KV 70).
    Ami a koporsó anyagát illeti, a törvény

szelleme szerint készüljön olyan tartós anyagból,

amilyenből csak lehet. Ezért az Igazság Egyetemes

Háza rávilágított, nincs akadálya annak, hogy az

Aqdas-ban meghatározott anyagok mellett a

rendelkezésre álló legkeményebb fát vagy betont

használjanak. A bahá'iok jelenleg szabadon

dönthetnek ebben a kérdésben.

150. a Bayán Pontja ¶ 129.

    A “Bayán Pontja” a Báb egyik címe, mellyel

Önmagára utal.

151. az elhunytat csavarják öt selyemből vagy

gyapotból készült lepelbe ¶ 130.

    A Bayánban a Báb úgy rendelkezett, hogy a

holttestet csavarják öt  selyem- vagy

gyapotlepelbe. Bahá’u’lláh megerősítette ezt az

előírást, és hozzátette, hogy “Kiknek tehetsége

korlátozott, azoknak a két anyag egyikéből lévő

egyetlen lepel is elegendő”.
    Mikor megkérdezték, hogy a törvényben

említett “öt lepel” vajon “öt teljes nagyságú

[temetési] lepelre” utal-e, avagy olyan kelmékre,

melyeket mostanáig is szokásos volt használni”,

Bahá’u’lláh azt válaszolta, hogy “öt kelmét” kell

használni (KV 56).
    Ami a módot illeti, ahogy a testet be kell

csavarni, a bahá’í Írásokban nem található erre

vonatkozó utalás, sem arra az esetre, mikor “öt

kelmét”, sem arra, mikor “egyetlen leplet”

használnak. A bahá'iok jelenleg szabad belátásuk

szerint cselekedhetnek.

152. Tilos számotokra, hogy az elhunyt testét a

várostól egy óránál nagyobb távolságra szállítsátok

¶ 130.

    E parancsolat szándéka az, hogy az utazást

egy óra időtartamra korlátozza, azon utazási

eszköztől függetlenül, melyet kiválasztanak arra,

hogy a testet a temetés helyszínére szállítsák.

Bahá’u’lláh megerősíti,  hogy minél előbb zajlik le

a temetés, “annál illendőbb és elfogadhatóbb az”

(KV 16).
    A halál színhelyeként az a város vagy falu

értendő, ahol az egyén elhunyt, tehát az egy órai

utazást a város határától lehet számolni.

Bahá’u’lláh törvényének szelleme az, hogy az

elhunytat halála színhelyéhez közel temessék el.

153. Isten megszüntette azon utazásbéli

korlátozásokat, melyek a Bayánban elrendeltettek. ¶

131.

    A Báb bizonyos utazásbeli korlátozásokat

rendelt el, melyeknek addig kellett érvényben

lenniük, míg a Bayánban Megígért el nem jön.

Eljövetelének bekövetkeztére a hívőknek azt

parancsolta, hogy keljenek útra, mégha gyalog is,

hogy találkozhassanak Vele, mert az Ő színe elé

járulás létük gyümölcse és célja.

154. Emeljétek fel romjaiból, és magasztaljátok a

két Házat a Kettős Szent Helyen, és a többi helyet

is, ahol Uratok … trónusa felállítatott. ¶ 133.

    Bahá’u’lláh a “két Házat” saját bagdadi

házával azonosítja, melynek Ő a “Legnagyobb Ház”

nevet adta, valamint a Báb shírázi házával, és

mindkettőt zarándoklat színhelyéül jelöli meg (lásd

KV 29, 32, és az 54. jegyzetet).
    Shoghi Effendi elmagyarázza, hogy “a többi

hely, ahol Uratok … trónusa felállítatott”, azokra

a helyekre vonatkozik, ahol Isten Megnyilvánulása

lakozott. Bahá’u’lláh kijelenti: “a vidék lakói

választhatnak, hogy mindegyiket megőrzik-é”, ahol

lakozott, “avagy egyet közülük” (KV 32). A bahá’í

intézmények azonosították, dokumentálták, és ahol

ez lehetséges volt, megvásárolták és

helyreállították a Két Iker-Megnyilvánulással

kapcsolatos történelmi helyeket.

155. Óvakodjatok, nehogy bármi, mi a Könyvben

feljegyeztetett, megakadályozzon abban, hogy

figyelmezzetek ezen Élő Könyvre ¶ 134.

    A “Könyv” az Isten Megnyilvánulásai által

kinyilatkoztatott Szavak gyűjteménye. Az “Élő

Könyv” utalás a Megnyilvánulás Személyére.
    Ezek a szavak a Báb egyik, a perzsa

Bayánban az “Élő Könyv”-re tett kijelentésére

utalnak, melyet Ő Azzal azonosít, Kit Isten ki fog

nyilvánítani. Bahá’u’lláh egyik Táblájában Maga

jelenti ki: “Isten könyve ez Ifjú formájában

küldetett le”.
    Az Aqdas ezen versében és a és 168. részben

Bahá’u’lláh úgy utal Magára, mint az “Élő

Könyv”-re. Figyelmezteti “minden más hit

követőjét”, nehogy “megokolást keressenek Szent

Könyveikben” arra, hogy cáfolják az “Élő Könyv”

kijelentéseit. Inti az embereket, ne engedjék, hogy

mi a “Könyvben” feljegyeztetett, megakadályozza

őket abban, hogy felismerjék az Ő Állását, és erős

kézzel ragaszkodjanak ahhoz, ami ezen új

Kinyilatkoztatásban található.

156. e Kinyilatkoztatás előtti hódolatként áradtak

Annak Tollából, Ki Hírnököm volt ¶ 135.

    A “hódolat”, melyet Bahá’u’lláh ehelyütt

idéz, az arab Bayánból való.

157. “A Qiblih valójában az, Kit Isten ki fog

nyilvánítani; mikor Ő megy, az is vándorol, míg Ő

meg nem pihen.” ¶ 137.

    A vers részletesebb tárgyalását lásd a 7.

és 8. jegyzetben.

158. “Törvénytelen néktek, hogy házassági kötelékre

lépjetek mással, mint ki a Bayánban hisz. Ha csak

az egyik házas fél fogadja be ez Ügyet, az ő javai

törvénytelenné válnak a másik számára...” ¶ 139.

    A Bayán azon része, melyet Bahá’u’lláh itt

idéz, felhívja a hívők figyelmét arra, hogy Annak

az eljövetele, “Kit Isten ki fog nyilvánítani”,

küszöbön áll. A nem-bábí hívővel történő házasság

tilalmát, és az előírást, hogy a hívő férj avagy

feleség javai nem szállhatnak át törvényesen a

nem-bábí házastársra, a Báb kifejezetten

felfüggesztette, és ezeket Bahá’u’lláh eltörölte,

még mielőtt hatályba léptek volna. A törvény

idézésével Bahá’u’lláh rámutat a tényre, hogy

kinyilatkoztatásával a Báb világosan előre látta

annak lehetőségét, hogy Bahá’u’lláh Ügye előbb

emelkedik fel, mint magáé a Bábé.
    A God Passes By (Isten köztünk járt)-ban

Shoghi Effendi rámutat, hogy a Bayánt “elsősorban a

Megígért magasztalásának kell tekinteni, semmint

olyan törvény- és szabálygyűjteménynek, mely jövő

nemzedékek számára ad állandó útmutatást”.

“Szabályaiban és rendeléseiben tudatosan szigorúnak

terveztetvén - folytatja -, az általa tanított

alapelvekben pedig forradalminak, azt célozván,

hogy a papságot és az embereket felrázza évszázados

aléltságukból, és hogy hirtelen és végzetes csapást

mérjen elavult és korrupt intézményekre, drasztikus

rendelésein keresztül az előre látott Nap

eljövetelét hirdette, a Napét, amikor 'a Hívó

rettenetes dologra szólít', mikoron 'lerombol  Ő

mindent, mi Előtte volt, miként Isten Apostola

lerombolta azok szokásait, kik előtte jártak'”

(lásd még a 109. jegyzetet).

159. A Bayán Pontja ¶ 140.

    A Báb címeinek egyike.

160. Bizony, nincsen más Isten Rajtam kívül ¶ 143.

    A bahá’í Iratok számos részt tartalmaznak,

melyek megvilágítják a Megnyilvánulás, és Istennel

való kapcsolatának természetét. Bahá’u’lláh az

Istenség egyedülálló és mindent meghaladó

természetét hangsúlyozza. Kifejti, hogy “minthogy

nem lehet semmiféle közvetlen kötelék, mely az egy

igaz Istent teremtéséhez kapcsolná”, Isten

elrendelte, hogy “minden korban és

törvénykorszakban öltsön testet a föld és menny

királyságaiban egy tiszta és makulátlan Lélek”. Ez

a “titokzatos és földöntúli Lény”, Isten

Megnyilvánulása rendelkezik emberi természettel,

mely “az anyagi világra” vonatkozik, és szellemi

természettel is, mely “Magának Istennek a

lényegéből született”. Emellett “kettős állással”   

is bír:

        “Az első állás, mely legbensőbb

valóságával kapcsolatos, úgy mutatja Őt, mint Azt,

Kinek hangja Magának Istennek a Hangja… A második

állás az emberi állapot, melyet a következő versek

példáznak: 'Ember vagyok, mint ti.' 'Mondd,

dicsőség Uramnak! Több vagyok-é, mint egy ember,

egy apostol?' ”

    Bahá’u’lláh megerősíti továbbá, hogy a

szellemi birodalomban “lényegi egység” van Isten

összes Megnyilvánulása között. Mindnyájan “Isten

Szépségét” mutatják fel, az Ő neveit és

tulajdonságait jelenítik meg, és az Ő

Kinyilatkoztatását hirdetik. E tekintetben, jelenti

ki:

    “Ha Isten bármely egyetemes Megnyilvánulása

kijelentené: 'Én vagyok Isten', bizony igazat mond,

és semmi kétség nem fér hozzá. Mert újra és újra

bebizonyíttatott, hogy Kinyilatkoztatásukon,

tulajdonságaikon és neveiken keresztül ölt testet a

világban Isten Kinyilatkoztatása, az Ő nevei és

tulajdonságai…”

    Bár a Megnyilvánulások Isten neveit és

tulajdonságait mutatják fel, és Ők azok az

eszközök, melyeken keresztül az emberek eljuthatnak

Isten és az Ő Kinyilatkoztatásának megismeréséhez,

Shoghi Effendi kijelenti, hogy a Megnyilvánulásokat

“... sohasem szabad azonosítani azon láthatatlan

Valósággal, magának az Istenségnek a Lényegével”.

Bahá’u’lláh-val kapcsolatban a Védnök azt írja,

hogy “az emberi templomot, mely egy oly

ellenállhatatlan Kinyilatkoztatás eszköze volt”,

nem szabad azonosítani Isten “Valóságával”.
    Bahá’u’lláh állásának kivételes mivoltát és

Kinyilatkoztatásának nagyságát illetően Shoghi

Effendi megerősíti, hogy az “Isten Napjára”

vonatkozó prófétai kijelentéseket, melyeket az

elmúlt Törvénykorszakok Szent Irataiban találunk,

beteljesítette Bahá’u’lláh eljövetele:

        “Izráel számára nem volt Ő se több,

se kevesebb, mint az 'Örökkévalóság Atyjának'

testetöltése, a 'Seregek Ura', ki 'tízezer

szenttel' szállt alá; a kereszténységnek az 'Atya

dicsőségében' visszatért Jézus Krisztus; a síita

iszlámnak Husszein imám visszatérése; a szunnita

iszlámnak 'Isten Lelke' (Jézus Krisztus)

alászállása; a zoroasztriánusoknak a megígért

Sháh-Bahrám; a hinduknak Krisna reinkarnációja; a

buddhistáknak az ötödik Buddha. ”

    Bahá’u’lláh az “Istenség” állását, melyen

minden Megnyilvánulással egyetemben osztozik, úgy

írja le, mint

        “az az állás, mikor az ember meghal

önnön magának, és Istenben él. Az Istenség, mikoron

csak említem, az Én teljes és tökéletes

önmegtagadásomat jelenti. Ez azon állapot, mikoris

nincs hatalmam önnön jólétem vagy keserveim fölött,

sem nem életem, avagy feltámadásom fölött.”

    Ami pedig az Őt az Istenhez fűző

kapcsolatot illeti, bizonyságot tesz:

        “Ha a kapcsolatról elmélkedem, ó,

Istenem, mely Hozzád fűz, arra indíttatok, hogy

minden teremtett dolognak világgá kiáltsam:

'Bizony, Én vagyok Isten!', és ha önnön énemre

tekintek, lám, durvábbnak találom azt, mint az

agyag!”

161. Zakát fizetésével ¶ 146.

    A Zakátot a Korán úgy említi, mint a

muszlimok számára kötelező jótékony célú rendszeres

adakozást. Az idő múltával az alapgondolat egyféle

egyházi adóvá fejlődött, aholis egy bizonyos határ

fölött a jövedelem adott kategóriáinak egy részét a

szegények megsegítésére, különféle jótékonysági

célokra, és Isten Hitének segítésére kellett

adományozni. A mentes rész határa a különféle

árucikkek függvényében változott, miként a Zakát

alá eső rész után fizetendő százalék is.
    Bahá’u’lláh kijelenti, hogy a bahá’í

Zakát-törvény azt követi, “mi a Koránban

kinyilatkoztatásra került” (KV 107). Minthogy olyan

kérdések, mint a mentes rész határa és a szóbajövő

jövedelmi kategóriák, a fizetés gyakorisága és a

Zakát különféle kategóriáinak nagysága a Koránban

nem említtetnek, ezekről a jövőben az Igazság

Egyetemes Házának kell majd döntenie. Shoghi

Effendi kifejtette, hogy míg ez nem történik meg, a

hívők anyagi tehetségük és lehetőségeik

függvényében adományozzanak rendszeresen a bahá’í

Alapnak.

162. Törvénytelen dolog koldulni, és tilos adni

annak, ki koldul. ¶ 147.

    ‘Abdu’l-Bahá egyik Táblájában megvilágítja

a vers jelentését. Kijelenti, hogy “a koldulás

megtiltatott, és hogy azoknak alamizsnát adni, kik

a koldulást hivatásszerűen űzik, szintúgy tilos”.

Ugyanazon Táblában kifejti továbbá, hogy “A cél a

koldulás teljes megszüntetése. Ha azonban valaki

kenyerét megkeresni nem tudja,  nagy szegénység

sújtja avagy képtelenné válik arra, hogy magán

segítsen, kötelező a gazdagoknak vagy a

Képviselőknek, hogy néki havi ellátmányt adjanak

megélhetésre … 'Képviselők' alatt pedig az emberek

képviselőit kell érteni, vagyis az Igazság Házának

tagjait”.

    A koldusoknak való alamizsnaadás tilalma

azonban nem akadályozza meg az egyéneket és a

Szellemi Tanácsokat abban, hogy a szegényeknek és

rászorulóknak anyagi segítséget adjanak, vagy olyan

lehetőséget biztosítsanak számukra, mely által

olyan készségeket sajátíthatnak el, melyekkel

kenyerüket megkereshetik (lásd még az 56.

jegyzetet).

163. Korábban … kártérítést írt elő mindenkinek, ki

egy másiknak szomorúságot okoz ¶ 148.

    Bahá’u’lláh eltörli a perzsa Bayán

törvényét, mely szerint az embertársnak okozott

szomorúságért kártérítést kell fizetni.

164. A szent Lótuszfa ¶ 148.

    A “szent Lótuszfa” utalás a

Sadratu'l-Muntahá-ra, a “Fára, melyen túl haladni

nem lehet” (lásd a 128. jegyzetet). A szó itt

jelképes értelmű, és Bahá’u’lláh-t jelöli.

165. Szavaljátok Isten verseit minden reggel és

estidőben. ¶ 149.

Bahá’u’lláh kijelenti, hogy az alapvető “feltétel”

“Isten verseinek” szavalásakor  a hívők “buzgósága

és szeretete, hogy Isten Szavát olvassák” (KV 68).
    Ami az “Isten versei” meghatározást illeti,

Bahá’u’lláh kifejti, hogy ez utal  “mindazokra, mik

az Isteni Megnyilatkozás Mennyországából

leküldetettek”. Shoghi Effendi egy keleten élő

hívőhöz intézett levélben rámutat, hogy az “Isten

versei” kifejezés nem foglalja magában ‘Abdu’l-Bahá

írásait, és hasonlóképpen jelezte, hogy az ő

írásait sem.

166. Előíratott néktek, hogy otthonotok bútorzatát

tizenkilenc évenként megújítsátok ¶ 151.

    Bahá’u’lláh megerősíti az arab Bayán

parancsolatát, ami a bútorzat tizenkilenc évenkénti

megújítására vonatkozik, feltéve, hogy az egyénnek

lehetősége van erre. ‘Abdu’l-Bahá e szabályt a

kifinomultság és tisztaság elősegítésével hozza

kapcsolatba. Elmagyarázza, hogy a törvény célja az,

hogy az ember lecserélje azon bútordarabokat,

melyek elöregedtek, elvesztették fényüket, és

visszatetszést keltenek. Nem vonatkozik ugyanakkor

a ritka vagy becses tárgyakra, a régiségekre és

ékszerekre.

167. Mossátok meg lábatok ¶ 152.

    A Kitáb-i-Aqdas a hívőket arra buzdítja,

hogy rendszeresen fürödjenek, viseljenek tiszta

ruhát, és legyenek általában is a tisztaság és

kifinomultság megtestesülései. Az idevonatkozó

előírásokat az Összegzés és rendszerezés

(Szinopszis és kodifikáció) IV.D.3.y.i-vii. része

összegzi. A láb megmosásával kapcsolatban

Bahá’u’lláh kijelenti, hogy jobb meleg vizet

használni, azonban a hideg víz használata szintúgy

megengedett (KV 97).

168. Megtiltatott néktek, hogy szószéket

használjatok. Ki néktek Isten igéit kívánja

mondani, üljön az emelvényre helyezett székre ¶

154.

    A szabály előzménye a perzsa Bayánban

található. A Báb megtiltotta, hogy szentbeszéd

céljára és a Szöveg felolvasásához szószéket

használjanak. Ehelyett azt hagyta meg, hogy annak

érdekében, hogy Isten Szava mindenki számára

világosan hallható legyen, helyezzenek a beszélő

számára széket egy emelvényre.
    E törvény magyarázatakor ‘Abdu’l-Bahá és

Shoghi Effendi megvilágította, hogy a

Mashriqu’l-Adhkár-ban (ahol tiltott a szentbeszéd

és csak a Szent Iratok szavait szabad olvasni), az

olvasó állhat vagy ülhet, és ha szükséges, hogy

jobban hallják, alacsony hordozható emelvényt is

használhat, de szószék használata nem megengedett.

A Mashriqu’l-Adhkár-on kívül tartott összejövetelek

esetében is megengedett, hogy a beszélő üljön vagy

álljon, és hogy emelvényt használjon. Egyik

Táblájában, mikor újra megismételte, hogy sehol sem

használható szószék, ‘Abdu’l-Bahá hangsúlyozta,

hogy mikor bahá'iok beszédet tartanak egy

összejövetelen, azt a legnagyobb alázat és

önmegtagadás szellemében tegyék.

169. Szerencsejáték ¶ 155.

    Bahá’u’lláh nem részletezi Írásaiban, hogy

a tiltás pontosan milyen cselekményeket takar.

Miként ezt mind ‘Abdu’l-Bahá, mind Shoghi Effendi

kifejtette, ennek részletezése az Igazság Egyetemes

Házának a hatáskörébe tartozik. Arra irányuló

kérdésekre, hogy a lottó, lóversenyen és

futballmérkőzésen való fogadás, a bingó és hasonlók

a szerencsejáték tilalma alá tartoznak-e, az

Igazság Egyetemes Háza jelezte, hogy ez olyan

kérdés, melyet részleteiben a jövőben fog majd

megfontolni. A Tanácsoknak és egyéneknek addig is

azt javallotta, hogy ne csináljanak ebből ügyet, és

hagyják azt a hívők lelkiismeretére.
    Az Igazság Háza úgy döntött, hogy nem

illendő, hogy a Hit Alapjainak javára lottó,

tombola vagy szerencsejáték segítségével

gyűjtsenek.

170. és ópium ... és minden anyag ... mely az

emberi templomot eltompultságba és kábulatba

taszítja ¶ 155.

    Az ópium használatának ezen tilalmát

Bahá’u’lláh a Kitáb-i-Aqdas utolsó bekezdésében

megismétli. Ezzel kapcsolatban Shoghi Effendi

kijelentette,  hogy a “tiszta és szent élet” egyik

kívánalma “a tökéletes tartózkodás … az ópiumtól és

hasonló szokásformáló kábítószerektől”. A heroint,

hasist és más kenderszármazékokat, úgymint

marihuána, valamint a hallucinogén anyagokat, mint

az LSD, a peyote és hasonlókat e tilalom alá

esőknek kell tekinteni.
    ‘Abdu’l-Bahá így ír:

        “Ami az ópiumot illeti, romlott és

átkozott az. Isten óvjon bennünket a büntetéstől,

mellyel használójára lesújt. A Legszentebb Könyv

egyértelmű Szövege szerint betiltatott, és

használata teljességgel elítéltetik. A józan ész

azt mutatja, hogy az ópiumszívás egyféle elmebaj,

és a tapasztalat megerősíti, hogy a használó

teljességgel kizáratik az emberi királyságból.

Isten óvjon mindenkit egy ilyen borzasztó

cselekedet elkövetésétől, mely cselekedet magát az

emberi mivolt alapzatát rombolja le, és mely a

használót örökkön örökre kitaszítottá teszi. Mert

az ópium rátelepszik a lélekre, oly módon, hogy a

használó lelkiismerete elhal, elméje elborul, és

érzékei elsorvadnak. Az élőt élőhalottá teszi.

Elfojtja a természetes melegséget. Nagyobb ártalom,

mint mit az ópium okoz, el nem képzelhető.

Szerencsések, kik még a nevét sem ejtik ki soha;

akkor hát gondoljátok meg, mily nyomorult a

használója.
        Ó, ti, az Istent szeretők! A

Mindenható Isten ezen Korszakában az erőszak és az

erő használata, a kényszerítés és elnyomás egyként

elítéltetik. Kötelező azonban, hogy az ópium

használata bármi eszközzel megelőztessék, hogy az

emberi faj tán megszabadíthassék a járványok e

leghatalmasabbjától. És máskülönben, jaj és

nyomorúság mindenkire, ki ezen Ura iránti

kötelességét meg nem cselekszi. ”

    Az ópiummal kapcsolatban ‘Abdu’l-Bahá egyik

Táblájában kijelenti: “a használó, a vásárló és az

eladó egyaránt megfosztatnak Isten bőkezűségétől és

kegyétől”.
    Egy további Táblában ‘Abdu’l-Bahá ezt írja:

        “Ami a hasist illeti, rámutattál,

hogy használata egyes perzsák szokásává lett.

Kegyelmes Isten! Ez minden mámorító szer

legrosszabbika, és tilalma világosan

kinyilatkoztatásra került. Használata a gondolatok

leépülését és a lélek teljes kábulatát idézi elő.

Miként keresheti bárki a pokoli fa gyümölcsét, és

abból részesedvén miként vezettethet arra, hogy egy

szörny jellemvonásait testesítse meg? Miként

használhatja valaki e tiltott kábítószert és

foszthatja meg magát emígyen a Mindenek Felett

Irgalmas áldásaitól?
        Az alkohol elemészti az elmét, és

az embert esztelen dolgok elkövetésére indítja, de

az ópium, a pokoli fa e romlott gyümölcse, és a

gonosz hasis kioltja az elmét, megdermeszti a

szellemet, megkövesíti a lelket, elemészti a testet

és az embert csalódottságban és elveszettségben

hagyja.”

    Megjegyzendő, hogy a kábítószerek bizonyos

osztályaira vonatkozó tilalom nem tiltja azok

használatát, ha azt képesített orvos rendeli

gyógykezelés részeként.

171. “a Nagy Átfordulás misztériuma az Uralkodó

Jelében” ¶ 157.

    Shaykh Ahmad-i-Ahsá’í (1753-1831), a

shaykhí teológiai iskola alapítója és “a Báb

Hitének eljövetelét megjövendölő két vezérlő fény”

közül az első azt jövendölte, hogy a Megígért

megjelenésekor minden dolog visszájára fordul, az

utolsókból lesznek az elsők, és az elsőkből az

utolsók. Bahá’u’lláh egyik Táblájában utal “az

Uralkodó Jelében megjelenő Nagy Átfordulás

misztériumának” “jelképére és a rá való célzásra”.

Kinyilatkoztatja: “Ezen átforduláson keresztül

lealacsonyította Ő a felmagasztaltakat és

felmagasztalta Ő a lealacsonyítottakat”, és

visszaidézi, hogy “Jézus napjaiban a tudásuk okán

kiemelkedők, az írástudók és a vallás

letéteményesei voltak azok, akik Őt megtagadták,

míg az egyszerű halászok siettek, hogy

bebocsáttatást nyerjenek a Királyságba” (lásd a

172. jegyzetet is). Shaykh Ahmad-i-Ahsá’í-ról

további adatok találhatók a The Dawn-Breakers (A

hajnalhozók) 1. és 10. fejezetében.

172. a “Hatot”, mely ez “Egyenes Alif” által

felemeltetett ¶ 157.

    Shaykh Ahmad-i-Ahsá’í írásaiban nagy

hangsúlyt helyezett az arab ‘Váv’ betűre. A The

Dawn-Breakers (A hajnalhozók)-ban Nabíl kijelenti,

hogy ez a betű “a Báb számára az Isteni

Kinyilatkoztatás egy új ciklusának eljövetelét

jelképezte, és Bahá’u’lláh a Kitáb-i-Aqdas-ban erre

később olyan kifejezésekkel utalt, mint 'a Nagy

Átfordulás misztériuma' és 'az Uralkodó Jele'”.
    A ‘Váv’ betű neve három betűből áll: Váv,

Alif, Váv. Az abjad rendszer szerint ezek

számértéke 6, 1 és 6. Shoghi Effendi egy nevében,

egy keleten élő hívőhöz intézett levélben

magyarázattal szolgál az Aqdas ezen versére.

Kijelenti, hogy “az Egyenes Alif” a Báb

eljövetelére utal. Az első betű, melynek számértéke

hat, és az Alif előtt áll, a Báb előtti

Törvénykorszakok és Megnyilvánulások jelképe, míg a

harmadik betű, melynek számértéke szintúgy hat,

Bahá’u’lláh legfőbb Kinyilatkoztatását jelenti,

mely az Alif után öltött testet.

173. Megtiltatott néktek, hogy fegyvert hordjatok,

hacsak nem feltétlenül fontos ¶ 159.

    Bahá’u’lláh ehelyütt megerősíti a Bayán

egyik parancsolatát, mely megtiltja a

fegyverviselést, hacsak nem szükséges az. Ami azt

illeti, hogy valakinek milyen körülmények között

lehet “feltétlenül fontos”, ‘Abdu’l-Bahá akkor

engedélyezi a hívőknek, ha veszélyes környezetben,

önvédelemből van rá szükségük. Shoghi Effendi egy

nevében írt levélben úgyszintén rámutat, hogy

veszélyhelyzetben, mikor nincs jelen törvényes

hatóság képviselője, akihez fordulni lehetne, a

bahá'ioknak joguk van az életük megvédésére. Számos

egyéb helyzet is van, mikor a fegyverre szükség van

és jogszerűen lehet használni, például azon

országokban, ahol az emberek élelmezési és

ruházkodási célból vadásznak, és olyan sportok

esetében is, mint az íjászat, céllövészet és vívás.
    Társadalmi szinten a kollektív biztonság

elve, melyet Bahá’u’lláh hirdetett meg (lásd

Gleanings from the Writings of Bahá'u'lláh

[Gyöngyszemek Bahá’u’lláh Írásaiból], CXVII) és

Shoghi Effendi bontott ki (lásd a Védnök leveleit a

The World Order of Bahá'u'lláh  [Bahá’u’lláh

Világrendje] c. kötetben), nem tételezi fel eleve

az erő használatának eltörlését, de egy olyan

rendszert ír elő, “ahol az Erő az Igazság

szolgájává lesz”, és mely gondoskodik egy

nemzetközi békefenntartó erő meglétéről, “amely meg

fogja védeni az egész szövetség szerves egységét”.

A Bishárát Táblájában  Bahá’u’lláh kifejezi abbéli

reményét, hogy “a háború fegyverei az egész világon

az újjáépítés eszközeivé alakíttathatnak át, és a

viszály és összekülönbözés az emberek között

elmúlik végre”.
    Egy másik Táblában Bahá’u’lláh hangsúlyozza

a többi vallás követőivel való testvériséget, és

azt is kijelenti, hogy “a szent háború törvénye

kitöröltetett a Könyvből”.

174. és megengedtetett néktek, hogy selyembe

öltözzetek ¶ 159.

    Az iszlám gyakorlatban a férfiak selyembe

való öltözését általában tiltották, a szent háború

idejének kivételével. A tiltást, mely nem a Korán

szövegén alapul, a Báb eltörölte.

175. Isten … felmentett titeket azon korlátozások

alól, melyek korábban a ruházatra és

szakállviseletre vonatkoztak. ¶ 159.

    A ruházattal kapcsolatos szabályok közül

sok a világ vallásainak törvényeiben és

hagyományaiban gyökerezik. A síita papság például

egy megkülönböztető fejfedőt és köpenyt vezetett be

magának, és egy időben megtiltotta, hogy az emberek

európai ruhát viseljenek. A muszlim gyakorlat

abbéli vágyában, hogy utánozza a Próféta viseletét,

szintúgy egy sor korlátozást vezetett be a bajusz

vágásával és a szakáll hosszával kapcsolatban.
    Bahá’u’lláh a ruházatra és szakállviseletre

vonatkozó ilyetén korlátozásokat eltörölte. Ezeket

a hívők “jóérzésére” hagyta, de ugyanakkor

felszólította őket, hogy ne lépjék túl az

illendőség határait, és hogy minden, ruházattal

kapcsolatos dologban tanúsítsanak mérsékletet.

176. Ó, Káf és Rá földje! ¶ 164.

    A Káf és Rá a Kirmán szó első két

mássalhangzója, mely Irán egyik városának és

tartományának a neve.

177. érezzük, mi terjed belőled titokban s lopva ¶

164.

    A vers utalás egy csoport azalí (Mírzá

Yahyá követői - lásd a 190. jegyzetet)

tevékenységére, mely Kirmán városával volt

kapcsolatos. A csoport tagja volt Mullá Jaf’ar, a

fia, Shaykh Ahmad-i-Rúhí, továbbá Mírzá Áqá

Khán-i-Kirmání (az utóbbi kettő Mírzá Yahyá vejei),

valamint Mírzá Ahmad-i-Kirmání. Nemcsak hogy alá

kívánták ásni a Hitet, hanem politikai intrikákba

is belefolytak, melyek Násiri’d-Dín sah

meggyilkolásában csúcsosodtak ki.

178. Idézzétek észbe a sejket, kinek neve

Muhammad-Hasan volt ¶ 166.

    Shaykh Muhammad-Hasan, a síita iszlám egyik

vezető képviselője elutasította a Bábot.  Számos, a

síita jogtudományról szóló könyv szerzője volt, a

hírek szerint 1850 körül halt meg.
    Nabíl a The Dawn-Breakers (A

hajnalhozók)-ban leír egy találkozást, mely

Najaf-ban esett meg Mulláh Alíy-i-Bastámí, az Élő

egyik Betűje, és Shaykh Muhammad-Hasan között. A

találkozó folyamán Mulláh Alí bejelentette a Báb

testet öltését, és magasztalta Kinyilatkoztatásának

nagyságát. A sejk bujtogatására Mullá Alít azonnal

hitehagyottnak nyilvánították és eltávolították a

teremből. Bíróság elé állították, Isztambulba

hurcolták, és nehéz munkára ítélték.

179. egy búza-és árparostáló ¶ 166.

Utalás Mulláh Muhammad Jaf’ar Gandum-Pák-Kun-ra,

aki az első volt Isfahánban, aki befogadta a Báb

Hitét. A perzsa Bayán is megemlíti, és úgy dicséri,

mint azt, “ki magára öltötte a tanítványság

köpönyegét”. A The Dawn-Breakers (A

hajnalhozók)-ban Nabíl leírja, hogy milyen feltétel

nélküli módon fogadta el a “búzarostáló” az

Üzenetet, és milyen hévvel hirdette az új

Kinyilatkoztatást. Csatlakozott a Shaykh Tabarsí

erőd védőihez, és az ostrom alatt esett el.

180. Vigyázzatok, nehogy a “Próféta” szó

visszatartson benneteket e Leghatalmasabb Hírtől ¶

167.

    Bahá’u’lláh inti a “belső látással

bírókat”, ne engedjék, hogy a Szent Írások általuk

való magyarázata megakadályozza őket abban, hogy

Isten Megnyilvánulását felismerjék. Mindegyik

vallás követői hajlottak arra, hogy a vallás

Alapítója iránti buzgó odaadásuk okán az Ő

Kinyilatkoztatását Isten Utolsó Szavának tekintsék,

és tagadják annak lehetőségét, hogy megjelenhet

bármilyen következő Próféta. Ez volt a helyzet a

zsidó vallás, a kereszténység és az iszlám esetében

is. Bahá’u’lláh tagadja a befejezettség ezen

elképzelését mind a múltbeli, mind saját

Törvénykorszaka vonatkozásában. A muszlimokkal

kapcsolatban a Kitáb-i-Íqán-ban azt írja, hogy “a

Korán népe …engedte, hogy a 'Próféták Pecsétje'

szavak elfátyolozzák szemüket”, “hogy azok

elkendőzzék megértésüket, és megfosszák őket az Ő

ezerszeres kegyeinek malasztjától”. Megerősíti,

hogy “e téma kemény próba volt ... az egész

emberiségnek”, és siratja azok sorsát, “kik ezen

szavakhoz ragaszkodván visszautasították, hogy

higgyenek abban, Ki igazi Kinyilatkoztatójuk”. A

Báb ugyanerre utal, mikor figyelmeztet: “Ne

engedjétek, hogy nevek fátyolként zárjanak el

benneteket Attól, Ki azok Ura, még a Próféta név

sem, mert ez a név csupán az Ő Szavának

teremtménye”.

181. hogy a “Helytartóságra” vonatkozó bármi

kijelentés elrekesszen bennetek annak korlátlan

hatalmától, Ki Isten Helytartója ¶ 167.

    Az itt “Helytartóság”-nak fordított szó

arab eredetije ‘viláyat’, mely számos jelentéssel

bír, pl. ‘helytartóság’, ‘védnökség’,

‘védelmezőség’, ‘utódlás’. Magával Istennel,

Megnyilvánulásával, vagy azokkal kapcsolatban

használják, akik egy Megnyilvánulás Általa kijelölt

Utódjai.
    Az Aqdas ezen versében Bahá’u’lláh óva int

attól, hogy az emberek hagyják, hogy ilyen

elképzelések elvakítsák őket az új Isteni

Megnyilvánulás “főhatalmával” szemben, Aki “Isten”

igazi “Helytartója”.

182. Idézzétek észbe Karímot ¶ 170.

Hájí Mírzá Muhammad Karím Khán-i-Kirmání (1810 -

kb. 1873) a shaykhí közösség önjelölt vezetője volt

Siyyid Kázim, Shaykh Ahmad-i-Ahsá’í kijelölt

utódjának a halála után (lásd a 171. és 172.

jegyzetet). Karím Shaykh Ahmad tanainak hirdetése

mellett kötelezte el magát. Az általa kifejtett

nézetek ellentéteket szültek mind támogatói, mind

ellenfelei körében.
    Kora egyik vezető bölcsének és termékeny

szerzőjének tartották, számos könyvet és levelet

írt a tudás különféle területeiről, melyeket

akkortájt műveltek. Cselekvően kiállt a Báb és

Bahá’u’lláh ellen, és írásait a Báb és Tanításai

elleni támadásra használta. A Kitáb-i-Íqán-ban

Bahá’u’lláh elítéli írásainak hangnemét és

tartalmát, és külön kritikával illeti egyik művét,

mely rosszalló utalásokat tartalmaz a Bábra nézve.

Shoghi Effendi “féktelenül ambiciózus és képmutató”

személyként írja le, és elmeséli, “a sah külön

felkérésére egy tanulmányban miként támadta meg

vadul az új Hitet és annak tanításait”.

183. ó, a Bahában tanultak ¶ 173.

    Bahá’u’lláh magasztalja a tanultakat

követői között. Szövetsége Könyvében így írt:

“áldottak az uralkodók és a tanultak Bahá népe

között”. Erre a kijelentésre utalva Shoghi Effendi

a következőképpen fogalmaz:

        “E szent ciklusban a 'tanultak'

egyfelől Isten Ügyének Kezei, másfelől tanításainak

tanítói és terjesztői, akik nem rendelkeznek a

fenti ranggal, de kik a tanító munkában kimagasló

állást értek el. Ami az 'uralkodókat' illeti, a

Helyi, Országos és Nemzetközi Igazság Házainak

tagjaira utal az. Mindezen lelkek feladatai a

jövőben fognak meghatároztatni.”

    Isten Ügyének Kezei olyan személyek voltak,

akiket Bahá’u’lláh nevezett ki, és kikre különféle

feladatokat bízott, elsősorban a Hit védelmével és

terjesztésével kapcsolatban. A Memorials of the

Faithful (Megemlékezés igaz hívőkről) c. kötetben

‘Abdu’l-Bahá egyéb kiemelkedő hívőkre is Ügy

Kezeiként utalt, és Végakaratába és végrendeletébe

belefoglalta azt az utasítást, hogy a Hit Védnöke

nevezzen ki Ügy Kezeit saját belátása szerint.

Shoghi Effendi először poszthumusz emelt egyeseket

az Ügy Keze rangjára, majd élete későbbi éveiben

összesen 32 hívőt nevezett ki, az összes

kontinensről. A Shoghi Effendi 1957-ben

bekövetkezett elhunyta és az Igazság Egyetemes Háza

1963-ban történt megválasztása közötti időszakban

az Ügy Kezei irányították a Hit ügyeit, mint

Bahá’u’lláh magzati állapotban lévő

Világszövetségének Fő Tiszttartói (lásd a 67.

jegyzetet). 1964. novemberében az Igazság Egyetemes

Háza úgy döntött, hogy nem áll jogában olyan

szabályokat hozni, melyek segítségével további Ügy

Kezeit lehessen kinevezni. Ehelyett 1968-ban egy

döntésével az Ügy Kezeinek a Hit védelmével és

terjesztésével kapcsolatos feladatait

kiterjesztette a jövőbe is azáltal, hogy

megteremtette a Tanácsosok Kontinentális

Testületeit, 1973-ban pedig kinevezte a Nemzetközi

Tanítási Központot, melynek székhelye a Szentföldön

van.
    A Nemzetközi Tanítási Központ Tanácsos

tagjait és a Kontinentális Tanácsosokat az Igazság

Egyetemes Háza nevezi ki. A Segédtestület tagjait a

Kontinentális Tanácsosok nevezik ki. Mindezen

személyek beletartoznak a “tanultak”

meghatározásba, melyet Shoghi Effendi ad meg a

fenti idézetben.

184. mit a Könyvben nem értetek, forduljatok azzal

ahhoz, Ki e hatalmas Törzsből kiágazott. ¶ 174.

    Bahá’u’lláh ‘Abdu’l-Bahá-t ruházza fel

szent Iratai értelmezésének jogával (lásd még a

145. jegyzetet).

185. az Anyagtól Független Egyedülvalóság Iskolája

¶ 175.

    Ebben a versben és a soronkövetkezőkben

Bahá’u’lláh szembeszáll azon okok egyikével, melyek

miatt egyes bábik elutasították Őt, mint a Bayánban

Megígértet. Elutasításuk a Báb egyik Tábláján

alapult, melyet Ő Ahhoz intézett, “Ki majd

kinyilváníttatik”, és melynek hátoldalára a Báb a

következőket írta: “Annak, Kit Isten ki fog

nyilvánítani, pillantása ragyogja be e levelet az

elemi iskolában”. A Tábla a Selections from the

Writings of the Báb (Válogatás a Báb Írásaiból) c.

kötetben jelent meg.
Ezek a bábik azt tartották, hogy Bahá’u’lláh két

évvel idősebb lévén, mint a Báb, nem kaphatta meg a

levelet “az elemi iskolában”.
    Bahá’u’lláh elmagyarázza, hogy az utalás

olyan eseményekre vonatkozik, amelyek ezen földi

lét határain túl, a szellemi világokban következtek

be.

186. elfogadtuk Mi Isten ... igéit … miket Ő [a

Báb]terjesztett elénk ¶ 175.

    Az Ahhoz intézett Táblában, “Ki majd

kinyilváníttatik”, a Báb a Bayánt úgy jellemzi,

mint az Ő felajánlását Bahá’u’lláh-nak. Lásd a

Selections from the Writings of the Báb (Válogatás

a Báb Írásaiból) c. kötetben.

187. Ó, Bayán népe! ¶ 176.

    Utalás a Báb követőire.

188. az L, E, Gy,  E és N betűk összekapcsoltattak

és összeköttettek ¶ 177.

    Az “L, E, Gy, E és N betűk” jelentését

Shoghi Effendi magyarázta el több, nevében írt

levélben. Ezek együttesen a “legyen” szót adják,

mely “Isten teremtő Erejét jelenti, Ki

parancsolatán keresztül a létbe hív minden dolgot”,

valamint “Isten Megnyilvánulásának hatalmát, az Ő

nagy szellemi teremtő erejét”.
    Az eredeti felszólító módú arab szó a

‘kun’, és két betűvel, a ‘káf’-fal és a ‘nún’-nal

írják le. Shoghi Effendi a szót a fenti módon

fordította. Ezt használja a Korán annak a szónak a

jelölésére, mellyel Isten parancsa létrehívta a

teremtést.

189. ez új Világrend ¶ 181.

    A perzsa Bayánban a Báb kijelentette: “Jó

annak, ki pillantását Bahá’u’lláh Rendjére szegezi,

és köszönetet mond Urának. Mert Ő bizonnyal testet

fog ölteni. Isten, valóban, visszavonhatatlanul

rendelte el ezt a Bayánban.” Shoghi Effendi ezt a

“Rendet” a Bahá’u’lláh által az Aqdas-ban előre

láttatott Rendszerrel azonosítja, ahol Bahá’u’lláh

bizonyságot tesz annak az emberiség életét

forradalmasító hatásáról, és kinyilatkoztatja a

működését szabályozó törvényeket és alapelveket.
    Az “új Világrend” jellemzőit Bahá’u’lláh és

‘Abdu’l-Bahá Írásai, valamint Shoghi Effendi és az

Igazság Egyetemes Háza levelei körvonalazzák. A

jelenlegi bahá’í Igazgatási Rend intézményei,

melyek Bahá’u’lláh Világrendjének “szerkezeti

alapját” alkotják, beérnek majd, és átnőnek a

Bahá’í Világszövetségbe. Ezzel kapcsolatban Shoghi

Effendi megerősíti, hogy az Igazgatási Rend, “amint

részei és szerves intézményei hatékonyan és

életerőtől duzzadóan elkezdenek működni, be fogja

jelenteni arra való igényét, és be is fogja mutatni

arra való képességét, hogy ne csupán az Új

Világrend magjának, de mintájának is tekintsék,

mely [Világrend] arra rendeltetett, hogy az idő

teljességében az egész emberiséget magába ölelje”.
    Az új Világrend kifejlődésével kapcsolatban

további információk találhatók kaphatunk például

Shoghi Effendi azon leveleiben, melyeket a  The

World Order of Bahá'u'lláh  (Bahá’u’lláh

Világrendje) című kötetben gyűjtöttek össze.

190. ó, eltévelyedés forrása! ¶ 184.

    Utalás Mírzá Yahyára, akit Subh-i-Azal (az

Örökkévalóság Reggele) néven is ismernek.

Bahá’u’lláh egyik fiatalabb féltestvére volt, aki

fellázadt Ellene és kiállt Ügye ellen. Mírzá Yahyát

a Báb nevezte ki a bábí közösség névleges fejének,

a Megígért hamarosan bekövetkező eljövetelének

idejéig. Siyyid  Muhammad-i-Isfahání (lásd a 192.

jegyzetet) bujtogatására Mírzá Yahyá megtagadta a

Báb beléje helyezett bizalmát, jogot formált arra,

hogy ő legyen a Báb utóda, pártot ütött Bahá’u’lláh

ellen, és még meggyilkoltatni is megpróbálta. Mikor

Bahá’u’lláh formálisan is bejelentette neki

Küldetését Drinápolyban (Edirnében), Mírzá Yahyá

válaszul odáig ment, hogy kijelentette, hogy ő is

egy független Kinyilatkoztatás hordozója. Ezen

igényét néhány ember kivételével, akiket azaliknak

neveztek, végül mindenki visszautasította (lásd a

177. jegyzetet). Mírzá Yahyát Shoghi Effendi “A Báb

Szövetségének Legfőbb Megtörőjeként” említi (lásd

God Passes By (Isten köztünk járt), X. fejezet).

191. emlékezz, miként neveltünk téged nappal és

éjszaka az Ügy szolgálatára ¶ 184.

    A God Passes By (Isten köztünk járt)-ban

Shoghi Effendi utal a tényre, hogy Bahá’u’lláh, aki

tizenhárom évvel idősebb volt Mírzá Yahyánál, volt

az, aki tanácsokkal ellátta és vigyázta őt

gyermekkora és korai felnőttkora idején.

192. Isten megragadta azt, ki téged félrevezetett.

¶ 184.

    Utalás Siyyid Muhammad-i-Isfahánira, akit

Shoghi Effendi “a bahá’í Kinyilatkoztatás

Antikrisztusának” nevezett. Romlott jellemű és nagy

személyes ambíciókkal rendelkező ember volt, aki

arra bujtogatta Mírzá Yahyát, hogy álljon ki

Bahá’u’lláh ellen, és igényelje magának a

prófétaságot (lásd a 190. jegyzetet). Isfahánit,

bár Mírzá Yahyá követője volt, Bahá’u’lláh-val

együtt Akkóba száműzték. Ott is tovább lázított és

szervezkedett Bahá’u’lláh ellen. Halálának

körülményeiről Shoghi Effendi a God Passes By-ban

így ír:

        “Bahá’u’lláh életét most egy friss

veszedelem fenyegette. Bár mind írásban, mind

szóban több alkalommal is szigorúan megtiltotta

követőinek, hogy bármi megtorló lépést tegyenek

kínzóik ellen, és vissza is küldött Bejrútba egy

felelőtlen arab megtértet, aki arról elmélkedett,

miként torolhatná meg a szeretett Vezetője által

elszenvedetteket, hét társa titokban kifigyelte és

lemészárolta három üldözőjüket, közöttük Siyyid

Muhammad-i-Isfahánit és Áqá Jánt.
        A döbbenet, mely egy már amúgy is

üldözött közösségen végigsöpört, leírhatatlan volt.

Bahá’u’lláh felháborodása nem ismert határt. Egy,

az eset után nem sokkal kinyilatkoztatásra került

Táblában így ad hangot érzelmeinek: 'Ha

elmondanánk, mi esett Vélünk, meghasadna a mennyek

boltozata, és porrá omlanának a hegyek.' Egy másik

alkalommal így ír: 'Fogságom Nékem nem árthat. Mi

ártalmamra lehet, az azok magaviselete, kik

szeretnek Engem, kik azt állítják, hogy Hozzám

tartoznak, és mégis elkövetik azt, minek okán

jajong szívem és tollam.'”

193. Válasszatok ki egyetlen nyelvet … s fogadjatok

el ... egy közös írást ¶ 189.

    Bahá’u’lláh megparancsolja egy egyetemes

nyelv és írás elfogadását. Írásai a folyamatot két

lépcsőben láttatják. Az elsőben ki kell választani

egy létező vagy egy ember által alkotott nyelvet,

melyet a világ összes iskolájában az anyanyelv

mellett másodikként tanítanának. E nagyfontosságú

döntés meghozatalára a kormányokat szólítja fel,

parlamentjeiken keresztül. A második lépcsőfok, a

távoli jövőben már az lenne, hogy az egész Föld

egyetlen közös nyelvet és írást fogadna el.

194. Két jelet rendeltünk Mi az emberi faj

nagykorúvá érésére ¶ 189.

    Bahá’u’lláh Írásaiban az emberi faj

nagykorúvá érésének első jele egy olyan tudomány

felemelkedése, melyet Ő “isteni filozófiának”

nevez, s amely magában foglalja majd egy

forradalmian újszerű megközelítés felfedezését is a

kémiai elemek átalakítására. Utalás ez arra, hogy a

jövőben a tudás mily csodálatosan fog fejlődni.
    Ami a “második” jelet illeti, melyről

Bahá’u’lláh úgy beszél, hogy azt a

Kitáb-i-Aqdas-ban nyilatkoztatta ki, Shoghi Effendi

kijelenti: “… Legszentebb Könyvében megparancsolta,

hogy a Föld összes lakója számára válasszanak ki

egyetlen közös nyelvet és egy közös írást, mit

használhassanak, mely, mikor megvalósul, miként ezt

Önnön Maga is megerősíti azon Könyvben, 'az emberi

faj nagykorúvá érésének' egyik jele lesz.”
    Az emberiség nagykorúvá érésének

folyamatába további bepillantást enged Bahá’u’lláh

alábbi kijelentése:

        “A világ nagykorúságának egyik jele

az lészen, hogy senki nem fogja elfogadni, hogy a

királyi méltóság terhét viselje. A királyi méltóság

úgy marad, hogy terhét senki nem kívánja majdan

egyedül elhordozni. Azon nap lesz az, mikor testet

ölt a bölcsesség az emberek között.”

    Az emberi faj nagykorúvá érését Shoghi

Effendi az egész emberiség egyesítésével, egyféle

világszövetség megalapításával, és az “egész emberi

faj szellemi, erkölcsi és lelki életének” példa

nélküli ösztönzésével hozza kapcsolatba.
 
Szómagyarázatok

‘Abdu’l-Bahá
    “Bahá Szolgája”, ‘Abbás Effendi

(1844-1921), Bahá’u’lláh legidősebb fia és kijelölt

Utóda, Bahá’u’lláh Szövetségének Középpontja.
Abjad
    Ősi arab rendszer, melynek segítségével az

ábécé betűihez számértéket rendelnek, tehát a

számokat betűk jelölhetik és viszont. Így minden

szónak van egy klasszikus értelemben vett jelentése

és egy számértéke.
A Báb
    Szó szerint a “Kapu”, Mírzá ‘Alí-Muhammad

(1819-1850) címe, melyet azután vett fel, hogy

küldetését 1844 májusában Shíráz városában

bejelentette. A Báb volt a bábí hit Alapítója és

Bahá’u’lláh Hírnöke.
Bahá
    A Bahá szó dicsőséget jelent. Ez Isten

Legnagyobb Neve, és az egyik cím, mellyel

Bahá’u’lláh-t illették. Emellett a bahá’í év első

hónapjának, és minden hónap első napjának a neve.
Bahá’u’lláh
    “Isten Dicsősége”, Mírzá Husayn-‘Alí

(1817-1892), a bahá’í hit Alapítójának címe.
Bayán
    A Bayán (‘Magyarázat’) a Báb által a saját

Törvénykönyvének adott név, emellett Írásainak

összességét is jelenti. A Báb által elrendelt

törvények elsődleges gyűjteménye a perzsa Bayán,

amely egyszersmind nagy hitelvi mű is. Az arab

Bayán tartalmában párhuzamos, de rövidebb és nem

olyan súlyos. A jegyzetállományban a perzsa és arab

Bayánra tett utalásokat egyszerűen “Bayán” név

alatt közöljük, további megjelölés nélkül.
Huqúqu’lláh
    “Isten Joga”. A Kitáb-i-Aqdas-ban elrendelt

felajánlás, melyet a bahá’iok a Hit Fején keresztül

tesznek a bahá’í Iratokban meghatározott célokra.
Mashriqu’l-Adhkár
    Szó szerint “Isten Dicsőítésének

Hajnalpontja”, az  Áhítat Háza és a körülötte lévő

további épületek együttes elnevezése.
Mithqál
    Súlymérték, kicsivel több, mint 3,5 gramm,

melyet a Kitáb-i-Aqdas többször használ, általában

kilences, tizenkilences vagy kilencvenötös

egységekben, mikor arany- vagy ezüstmennyiségre

történik utalás különféle célokból. Ezek metrikus

és uncia-egyenértéke (az unciát a nemesfémek

mérésére használják) a következő:

      9 mithqál =    32,775 gramm =    1,05374

uncia
    19 mithqál =     69,192 gramm =    2,22456

uncia
    95 mithqál =    345,958 gramm =    11,12282

uncia

    A számításmód Shoghi Effendi útmutatásán

alapul, melyet egy nevében írt levél rögzít, ahol

kijelenti, hogy “egy mithqál 19 nakhudból áll. 24

nakhud súlya négy egész háromötöd gramm. A

számításokat ennek alapján lehet végezni.” A Közel-

és Közép-Keleten hagyományosan használt mithqál 24

nakhudból állt, de a Bayánban a Báb ezt 19-re

változtatta, és Bahá’u’lláh megerősítette, hogy a

bahá’í törvényekben is ennyi a mithqál súlya (KV

23.).
Nakhud
    Súlymérték. Lásd mithqál.
Qayyúmu’l-Asmá’
    A Bábnak a Korán József-szúrájáról 1844-ben

kinyilatkoztatott magyarázata; Bahá’u’lláh a bábí

Törvénykorszak “első, legnagyobb és leghatalmasabb

könyveként” jellemezte.
Shoghi Effendi
    Shoghi Effendi (1897-1957), a bahá’í hit

Védnöke 1921-1957 között. ‘Abdu’l-Bahá legidősebb

unokája, Aki őt a Hit Fejének nevezte ki.
Síyáh-Chál
    Szó szerint “a Fekete Verem”. Az a sötét,

bűzös földalatti tömlöc Teheránban, ahol

Bahá’u’lláh négy hónapos fogságot szenvedett

1852-ben.

A Kitáb-i-Aqdas Shoghi Effendi által fordított

részeinek mutatója

A források rövidítése

BA    Shoghi Effendi. Bahá’í Administration:

Selected Messages 1922-1932 (Bahá’í igazgatás:

Válogatott üzenetek, 1922-1933). Wilmette,

Illinois: Bahá’í Publishing Trust, rev. edn., 1968.
BC    National Spiritual Assembly of the Bahá’ís

of the United States. The Bahá’í Community: A

Summarization of Its Organization and Laws (A

bahá’í közösség: összefoglaló szervezetéről és

törvényeiről). Wilmette, Illinois: Bahá’í

Publishing Trust, rev. edn., 1963.
CF    Shoghi Effendi. Citadel of Faith: Messages

to America, 1947-1957 (A Hit fellegvára: Üzenetek

Amerikához, 1947-1957). Wilmette, Illinois: Bahá’í

Publishing Trust, 1965.
ESW    Bahá’u’lláh. Epistle to the Son of the Wolf

(Levél a Farkas Fiához). Wilmette, Illinois: Bahá’í

Publishing Trust, 1979.
GWB    Bahá’u’lláh. Gleanings from the Writings of

Bahá’u’lláh (Gyöngyszemek Bahá'u'lláh Írásaiból).

Wilmette, Illinois: Bahá’í Publishing Trust, rev.

edn., 1980.
PDC    Shoghi Effendi. The Promised Day is Come

(Eljött a megígért nap). Wilmette, Illinois: Bahá’í

Publishing Trust, rev. edn., 1980.
SW    Star of the West: The Bahá’í Magazine (A

Nyugat Csillaga: Bahá’í magazin). vol. XIV, July

1923, no. 4. Reprinted 1978. Oxford: George Ronald.
UD    Shoghi Effendi. The Unfolding Destiny of

the British Bahá’í Community (A brit bahá’í

közösség kibontakozó küldetése). London: Bahá’í

Publishing Trust, 1981.
WOB    Shoghi Effendi. The World Order of

Bahá’u’lláh: Selected Letters (Bahá’u’lláh

világrendje: Válogatott levelek).  Wilmette,

Illinois: Bahá’í Publishing Trust, 1974.
 
A részek mutatója

BEKEZDÉS
1-5    “Az Isten által szolgáinak rendelt ... ó,

bölcsek!” (GWB CLV†)
7    “Mikor törvényeim ... határozott rendelete

értelmét.” (GWB CLV)
10    “Megparancsoltuk néktek ... és Ő a

Megbocsátó, a Nagylelkű.” (BC 40. oldal)
16    “Böjtölést rendeltünk néktek ... annak

végezetén.”
    “Az utazókat, a betegeket ... a Böjt ...”

(BC 40. oldal)
17    “Tartózkodjatok az ételtől ... a Könyvben

meghatároztatott.” (BC     40. oldal)
30    “Elrendelte az Úr ... nem baj az.”
    “Legyenek ők ... ó, ti értők.” (BA 21.

oldal)
35    “Ó, az Irgalmas szolgái! ... üres

képzelődéseit követte.” (SW 112. oldal)
37    “Bárki is formáljon jogot ... a Végtelenül

Bölcs rendelkezéseit.” (GWB CLXV)
38-40    “Ne csüggedjetek ... a holtak közé

számíttatnak.” (GWB LXXI)
43    “Ne siránkozzatok a megpróbáltatás óráiban

... Ki az Odafigyelő.”     (SW 112. oldal)
48    “Minden atyának előíratott ... mely

áthatotta a világot.” (SW 112.     oldal)
52    “Ó,  ti, Igazság Férfiai! ... a Tanácsok

Adója, a Hív.” (SW 112. oldal)
53-55    “Szívetek ne legyen feldúlt ... a

háládatosak közül valók legyetek.” (GWB LXXII)
58-59    “Vigyázzatok, nehogy a testi ... értő ember

tanúsítja.” (GWB LXXII)
63    “Házasodjatok, ó, emberek ... Engem említ

majd ...” (UD 195. oldal)
78-84    “Ó, föld királyai! ... hogy segíthessetek

néki.” (GWB CV)
85    “Ó, Ausztria Császára! ... e sugárzó

Láthatár felett ragyog.” (PDC     37. oldal)
86    “Mondd: Ó, Berlin királya! ... gondolkozz

el.” (PDC 36-37. oldal)
87    “Nem kértünk tőletek ... ó, királyok

gyülekezete.” (PDC 26. oldal)
88    “Figyelmezzetek, ó, Amerika Uralkodói ...

zúzzátok össze a pöffeszkedő zsarnokot.” (CF 18-19.

oldal)
89    “Ó, a két tenger partján ... a Mindenek

Tudója, a Végtelenül Bölcs.” (PDC 40. oldal)
90    “Ó, Rajna partjai! ... tündöklő dicsőség a

része.” (PDC 37. oldal)
91-93    “Ne bánkódj semmi miatt ... a csodás

Könyvben.” (GWB LVI)
99-104    “Mondd: Ó, vallások vezetői! ... bárcsak

megértenétek.” (GWB XCVIII)
105    “Ki azt, mi ... az elveszettek közé

számíttatik.” (ESW 129-130. oldal)
118    “Megengedte az Úr ... csontok új életet

nyerjenek.” (SW 113. oldal)
120    “Ékesítsétek fejetek ... Törvényeinek

Nap-csillaga ragyog.” (SW 113. oldal)
121-122.    “Mikor visszavonul Jelenlétem

óceánja ... a tudatlanság mélységeiben hányódnak.”

(WOB 134. oldal)
122-125    “Nézzétek, mily kicsinyes ... minden

hatalmáért sem.” (GWB CLIX)
144    “Érintkezzetek minden vallással ... érnek

véget minden dolgok.” (SW 114. oldal)
161-163    “Áldott, ki megvallotta ... a Legbőkezűbb.”

(GWB XXXVII)
165    “Ó, pap-hittudósok ... különös dolog ez.”

(PDC 82. oldal)
165    “Letéptük Mi a fátylakat ... mind ezutánra

...” (PDC 82. oldal)
166    “Ha hittetek volna ... nemtörődömök.” (PDC

82. oldal)
167    “Íme, az Ügy ... és bálványotokat.” (PDC

82. oldal)
169    “Ó, pap-hittudósok ... minden jelek

Hajnalpontjáé!” ((PDC 82. oldal)
171    “Szakítsátok le a fátylakat ... jaj a

hanyagoknak.” (PDC 82. oldal)
173    “Boldogok vagytok ... és minden porladó

csont.” (SW 114. oldal)
174    “Ha a Titokzatos Galamb ... e hatalmas

Törzsből kiágazott.” (WOB 134. oldal)
181-183    “A világ egyensúlya ... mint a

mozdíthatatlan hegy.” (GWB LXX)

Tárgymutató
A Kitáb-i-Aqdas szövegére tett utalásoknál a

bekezdés, a Kérdések és válaszoknál a kérdés, a

Jegyzeteknél a jegyzet sorszámát közöljük. Egyéb

utalások esetén a szokásos oldalszám szerinti

jelölést használjuk. Így:

a K14 a Kitáb-i-Aqdas 14. bekezdésére utal,
a KV10 a Kérdések és válaszok 10. kérdését jelenti,
a j14 a 14. számú jegyzetet,
a 102 pedig a 102. oldalt jelöli.

        
a bahá’í hit Védnöke lásd Shoghi Effendi
Abá Badí’ KV104
‘Abdu’l-’Azíz szultán j120
‘Abdu’l-Bahá ..., j184, ...
    Bahá’u’lláh utódaként való kijelölése ...,

..., K121, K174, ..., j1
    A Szövetség Középpontja j66, j125
    Isten Szavának értelmezője K174, j130, j184
    Kit Isten erre szánt K121, j145
    Leghatalmasabb Ág j145
    Írásai (Táblák)
        egyes művek
    Megválaszolt kérdések j75, j86
    Memorials of the Faithful (Megemlékezés

igaz hívőkről) j183
    Végakarata és végrendelete ..., j49, j66,

j125, j183
        Nem tartoznak “ Isten versei közé”

j165
    Isteni Terve ...
    kinevezi Shoghi Effendit Védnöknek ...,

j66, j130
    Példakép ...
    utódai ...
‘Abdu’l-Bahá elhunyta lásd Szent Napok
Abhá lásd Legnagyobb Név
Abjad rendszer j28, j50, j122, j172, ...
Ábrahám j65
Ábránd, meddő ~ K17, K35, K37, K178, ...
Adó j85 lásd még Zakát
Adományok K42, j66-67
Adósság K28, KV9, KV69, KV80, j47 lásd még Öröklés
Aghsán K42, K61, ..., j66, j67, j85; lásd még

‘Abdu’l-Bahá, Shoghi Effendi
Áhítat Háza lásd Mashriqu’l-Adhkár
Ahmad-i-Ahsá’í, Shaykh K157, j171, j172, j182
Ahmad-i-Kirmání, Mírzá j177
Ahmad-i-Rúhí, Shaykh j177
Ajándékok lásd még Jegyajándék
    ~ ajánlása Isten Megnyilvánulásának K114,

..., j141
    jótékonysági célra j162
    szökőnapokon K16, j29
Akit Isten ki fog nyilvánítani lásd még Bahá’u’lláh
    a Báb kijelentései Rá vonatkozólag lásd

Báb, a
    felbecsülhetlen értékű ajándékok ajánlása

K114, ..., j141
    kérdések feltevése K126, ..., j146
 ‘Akká’ (lásd Akkó)
Akkó (‘Akká’) K85, K132, K136, j8, j63, j116, j127,

j192
‘Alá’ hónapja KV71, j25, j26, j27 lásd még Böjt
Alap, bahá’í ~ j125, j161, j169 lásd még Igazság

Háza
Alapítók, a Hité lásd Báb, a; Bahá’u’lláh
Alapszabály (Igazság Egyetemes Házáé, Országos és

Helyi Szellemi Tanácsoké) j51
Alázat j3, j135, j168
Alef, Egyenes K157, j172
Alkohol K119, j144, j170 lásd még Részegítő italok,

Bor
Alláh-u-Abhá lásd Legnagyobb Név
Államügyek ... lásd még Igazság Háza
Állatok K9, K123, j12 lásd még Vadászat
    tilos az állatokkal szembeni kegyetlen

bánásmód ..., K187
Allegória  j2, j121, j127, j130
Állhatatosság K74, K134, K163, K164, K173,

K183Amerikai köztársaságok K88
Angyalok  K53, K170, j128
Antikrisztus   j192
Anya lásd még Öröklés
    mint első nevelő j76
Anyagi eszközök használata K66, K113, .....
Áqá Ján  j192
Aqsá mecset K85, j116
Ar-Rúm j119 lásd még Konstantinápoly
Arab (nyelv, ill. melléknév) ..., ..., j28, j172
    a Kitáb-i-Aqdas-ban használt arab nyelv

..., ... lásd még Kitáb-i-Aqdas
    Bahá’u’lláh mesteri arab nyelvtudása ...
    Bayán, rövid magyarázata ...
    egyes kifejezések fordítása j3, j22, j32,

j33, j36, j46, j48, j66, j74, j134, j181, j188
Arabok KV74, j192
Arany K36 lásd még Jegyajándék; Büntetéspénz;

Huqúqu’lláh; Kártérítés
    ~ edények K46, ..., j72
Aranyszabály megerősítése K148, ...
Arc lásd Ima előtti mosakodás; Qiblih
Aries (csillagkép)  KV35, j26
Ártalom K123, K155, KV94, j170 lásd még Bahá’í hit,

bahá’í hittel szembeni     ellenállás; Bahá’u’lláh,

szenvedései
Árulás (hűtlenség, hitszegés) j1, j190
Árvák K21
Ashabád (‘Ishqábád)  j124
Átalakítás, elemeké j194
Áthágás K143, K155, K 162
    ~ megbánása ..., K34, ..., j58
    az illendőség határainak ~-a j175
    Isten törvényeinek ~-a K29, KV94, j37
Atya K45, K107, j133
    a fiú szolgálja ~-t KV104
    fia és leánya taníttatása megparancsoltatik

neki K48, KV105, j76
Ausztria  ..., K85, j116
Ayyám-i-Há lásd Szökőnapok
Azalik  K164, j177, j190
Báb, a
    az, Akit Isten ki fog nyilvánítani
    “Élő Könyvként” utal rá j155
    a Bayán törvényei az Ő szentesítésétől

függnek ..., j109
    Hozzá intézett Tábla K175-176, j185, j186
    magasztalás, hódolat Előtte K135-136, j156
    megparancsolja, hogy felbecsülhetetlen

értékű ajándékokat                 

adjanak Neki K114, j141
    megtiltja követőinek, hogy kérdéseket

tegyenek fel Neki K126, j146
    utalások Rá ..., j189
    Vele azonosítja a Qiblih-t K137, ...
    Bahá’u’lláh utalása a ~-ra K135-136,

K140-143
    címei
    a Bayán Pontja K129, K140, j150, j159
    Legelső Pont KV8, KV29, KV32, KV100
    “Egyenes Alif”, mint eljövetelének

szimbóluma K157, j172
    ellenségei K166, K170, j178, j182
    előre jelzi Bahá’u’lláh megpróbáltatásait

j1
    előre láttatja Bahá’u’lláh Rendjét j189
    figyelmezteti híveit j180
    Háza Shírázban lásd Szent helyek és

történelmi helyek, Zarándoklat
    Írásai lásd még Bayán
    Bahá’u’lláh-hoz címzett Tábla K175-176,

j185, j186
    Quayyúmu’l-Asmá’ j1, j115, ...-...
    Válogatás a Báb Írásaiból (Selections from

the Writings of the             Báb) j185,

j186
    követői (bábik) K137, K140, K176, j178,

j179, j185, j187
    Megnyilatkozása lásd Szent Napok
    Mírzá Yahyá kinevezése j190
    Szentélye j114
    Születése (az Iker-Születésnapok egyike)

KV2, lásd még Szent Napok
    törvények lásd Bayán, törvények
    Törvénykorszaka ..., j109, j172
    vértanúhalála lásd Szent Napok
Badí’ naptár j26, j27, j147, j148 lásd még Naptár,

bahá’í
Bagdad KV29, j54, j107, j138, j154
Bahá lásd Bahá’u’lláh; Legnagyobb Név
    ~ hónapja K127
    ~ népe lásd Bahá’iok
    ~ száma K30, j50
Bahá’í hit (Isten Ügye)
    “Karmazsin Bárka”, mint utalás j115
    ~-tel szembeni ellenállás K73, K135, K164,

KV57, j109, j177, j182, j190, j192
        megjövendölése K37, ...
    államvallásként való elismerése j49
    egysége lásd Egység
    elfogadása K1, K132, K166, K182, j179
    Feje lásd ‘Abdu’l-Bahá; Igazság Háza;

Shoghi Effendi
    felsőbbsége K167
    győzelme
    a hívők segítségével K42, K94, K164, K178
    törvények segítségével K4
    hirdetése K75, K80, K103, K118, K132, K134,

K143, K163, K168, j158
    igazgatási világközpontja j114
    Írásai lásd Írások, bahá’í
    kapcsolat a Báb Hitével ..., K129, K136,

K139, K140, K179-180
    megtagadása (elfordulás a Hittől) K140,

K167, K169, K170, K179, j171, j180
    pénzügyi támogatása lásd Alap, bahá’í;

Huqúqu’lláh; Zakát
    Szent Helyei lásd Szent Helyek és

történelmi helyek
    szolgálata ...-..., K35, K74, K184, ..., j2

lásd még Szolgálat
        isteni megerősítést vonz K38, K53,

K74 lásd még Segítség
    ügyeinek irányítása j67, j183 lásd még

‘Abdu’l-Bahá; Igazság Háza; Shoghi         

Effendi
    terjesztése lásd Tanítás, az Ügyé
    védelme j183
Bahá’í hit győzelme lásd Bahá’í hit, győzelem
Bahá’í hiten kívüli egyéb vallások lásd Vallások
Bahá’í világ, A (The Bahá’í World - kiadványcím)  

j27, j139, j143, j147
Bahá’iok ( hívők, Bahá’u’lláh követői, a

szeretettek, Bahá népe)
    ~ és nem-bahá’iok K29, K75, K144, KV33-34,

KV84, j38
    forduljanak ‘Abdu’l-Bahá-hoz K121, j145
    intelmek, bátorítás ...-..., ...-...
    kötelességeik ...-...
    Isten Megnyilvánulásának felismerése ...,

K1
    törvények betartása ..., K1
    magaviseletük és jellemük milyensége

...-..., ...-... lásd még Cselekedetek;         

 lásd még Emberi tulajdonságok
    tiltott cselekmények ...-...
Bahá’u’lláh
    ~ és az “Anyagtól Független Egyedülvalóság

Iskolája” K175-177, j185
    az igazi József j1
    az Istenség képviselője K1, K86, K132,

K143, K172
    állása K47, K142-143, ..., j160, lásd még  

Bahá’u’lláh, nevei és címei
    bejelenti küldetését Mírzá Yahyának j190
    célja K172
    csalhatatlansága lásd Csalhatatlanság
    éleslátás ..., ..., ..., K101
    eljövetele K82, K85, K88, K165, K177, j33,

j108, j153, j158, j160, j172
    felismerése j48 lásd még Felismerés
    az emberek első kötelessége K1
    hatása a hívőre K38, K55
    intelem arra, hogy ismerjék fel K50, K55,

K132, K134-136, K157,             K183, j155,

j172
    a Bayán népéhez K137-141, K179
    a királyokhoz K82, K85-86
    a pap-hittudósokhoz K41, K100, K102,

K165-166
    fogsága j192
    hatalma (uralma) K69, K82, K134, K167, j181
        az emberek szíve felett ..., K83
    háza Bagdadban K32, K133, KV25, KV29, KV32,

j54, j154
    intézmények, ~ által elrendeltek ...,

...-..., K30, K42, j49, j66-67 lásd még         

Védnökség, Igazság Háza; Szent Szövegek értelmezése
    Írásai ...-..., j189, j193 lásd még

Kitáb-i-Aqdas; Kérdések és válaszok;         

Szöveg, Szent
        egyes művek
    a Kitáb-i-Aqdas-t kiegészítő művek ...,

...-...
    Tablets of Bahá’u’lláh Revealed after the

Kitáb-i-Aqdas         (Bahá’u’lláh

Kitáb-i-Aqdas-t követően             

kinyilatkoztatott Táblái) ..., ...
    Bishárát j58, j61, j173
    Ishráqát ..., ...-..., j75, j109
    Kérdések és válaszok lásd  Kérdések és

válaszok
    Paradicsom versei j61
    Bahá’u’lláh imái és meditációi j23
    Holtak Imája lásd Holtak Imája
    Kitáb-i-‘Ahd (Szövetségem Könyve) j37, j66,

j145, j183
    Kitáb-i-Íqán (A bizonyosság könyve) j180,

j182
    Kötelező Imák lásd Kötelező Ima
    Rejtett szavak j23, j37
    Súriy-i-Hajj KV10, j54, j68
    Tábla Abá Badí’-hoz (Badí’ atyjához) KV104
    Táblák III. Napóleonhoz j118
    Végakarat és végrendelet lásd Kitáb-i-‘Ahd
        eltérések Táblák között KV57
        hitelességük K117, j143
        pecséttel ellátva K117, j143
    kapcsolata a Bábbal K20, K110, K175, K179,

j108-109, j158 lásd még         Báb, a
    kapcsolata Istennel K143, j160
    Küldetésének bejelentése K75, j107, j138

lásd még Szent Napok
    Mennybemenetele ..., K38, K53, K121, j9,

j54, j125, j139
    mesteri arab nyelvtudása ...
    nevei és címei j23, j160
    Akit Isten ki fog nyilvánítani K135, K137,

K139, j7, j48, j108, j141,         j146, j155,

j157-158    
    Csalogány K139
    Egyesítő ...
    Élő Könyv K134, K168, j155
    Emberiség Megváltója ...
    Féltőn Óvott Jel ...
    Hajnal K3, K4, K102, K143, K186
    a Kinyilatkoztatás ~-a ..., K1, K80, K86,

K109, K148, ...
    az Isteni Egység ~-a K175
    Isten Fényének ~-a K85, j116
    Isten Jeleinek ~-a K35, ...
    Isten Legkitűnőbb Címeinek ~-a K143, K173
    Nagyság ~-a K88
    Nevek ~-a K88
    Hajnalpont K74, K113, K143, K149, K186, j23
    a Kinyilatkoztatás ~-ja K42, K60
    a Megnyilatkozás ~-ja K29
    a Ragyogás ~-ja K15
    a Szépség ~-ja K68
    Isten Ügye ~-ja K47, j75
    hatalmas Törzs K174, j184
    Igazság és Megnyilatkozás Napja K6
    Isten Helytartója K167, j181
    Isten Törvényeinek Forrása K1, K50
    Ki előhívja a hajnalt K117, j143
    Ki majd kinyilváníttatik , j185-186
    Királyok Királya ..., K82
    Leghatalmasabb Óceán K96
    Legjobban Szeretett K129, K141
    Legkönyörületesebb K150
    Megígért K35, K88, j108, j153, j158, j185,

j190 lásd még Megígért
    Napcsillag K92, K120
        a Megnyilatkozás ~-a K16
    Örök Gyökér K121, j145
    Örök Szépség KV100
    Örök Úr K80
    Rejtett Misztérium ...
    Tanácsok Adója K52
    Titokzatos Galamb K174
    Toll K54, K55, K158
    a Dicsőség ~-a ...
    a Kinyilatkoztatás ~-a K5, K58, K63
    a Legmagasabb ~-a K2, K16, K24, K86, K136,

K142, K175
    az Örök Király ~-a j105
    Igazság ~-a K72
    Legfőbb ~ j24
    Legmagasztosabb ~ K17, K41, K179, KV106,

j24
    Parancsolatának ~-a K67, K68
    Törvényhozó ...
    Versek Kinyilatkoztatója K6, K146
    Világ Vágya K1, K157
    Önmaga leírása j1, j160
    parancsolatai lásd Bahá’u’lláh törvényei
    rokonai (Aghsán) ..., K42, K61, ...,

j66-67, j85
    Szavai lásd még Szent Szövegek értelmezése;

Szöveg, Szent; lásd még ~         Írásai
        édessége K3, K4, K54, K179
        ereje és befolyása K3, K54, K129,

K136, K167, K169
    száműzetése j33
    Szentélye (Legszentebb Szentély,

Legszentebb Sír) K6, j8, j54
    szenvedései ..., ..., ..., K86, K141, K158,

K184, j1, j190, j192
    Szövetsége ..., K37, K121, K174 lásd még

‘Abdu’l-Bahá
        Legfőbb Megtörője j9
        születése K92, K110, KV2, j123,

j138
    Tanulatlan K104
    Táblát kap a Bábtól K175-176, j185-186
    teológia, nem tanult K104
    törvényei lásd Bahá’u’lláh törvényei
    törvények betartása K1
    tudása, mely fölötte áll az emberi tudásnak

K39, K97, K175-177
    utóda ..., ... lásd még ‘Abdu’l-Bahá
    visszautasítása K35, K41, K85, K139-140,

K141, K166 lásd még             

Visszautasítás
    Világrendje ..., ...-..., K181, .., j189,

lásd még Igazgatási Rend, Bahá’í;         

Igazság Háza
Bahá’u’lláh Kinyilatkoztatása lásd még Bahá’í hit;

Bahá’u’lláh, Írásai;     Törvénykorszak, bahá’í;

Bahá’u’lláh törvényei; Szöveg, Szent
    ~-ának Antikrisztusa  j192
    a “Rejtett Kincs” metaforája j23
    a “váv” betű jelkép mivolta j172
    a Legnagyobb Csalhatatlanság

kinyilatkoztatása K47, j75
    bizonyítékai K136, K165, K167, K183
    értelmezése tilos K105, j130 lásd még Szent

Szöveg értelmezése
    felismerésének megparancsolása ..., K1,

K85-86, K134, j1, j155
    folytatólagos kinyilatkoztatás alapelve

K98, K183, j89, j126, j180
    kapcsolata a Báb hitéhez lásd Báb, a
    korábbi törvénykorszakok ígéreteinek

beteljesedése K80, K142, j156, j158, j160,         

j185
    születése a Síyáh-Chál-ban ..., j62, j126
    újraértelmezi a múlt szokásait és

elképzeléseit ..., K138, j2, j93
Bahá’u’lláh Mennybemenetele lásd Bahá’u’lláh
Bahá’u’lláh törvényei ....-...., ...-..., ...-...

lásd még Kitáb-i-Aqdas
    alkalmazásuk
    férfira és nőre egyaránt, mutatis mutandis

..., j38, j133
    fokozatos ~ ...-..., j89, k126
    és az országok polgári jogának kapcsolata

...
    áthágásuk megtiltatott K2, K29, K30, K107
    céljuk ...-...
    az emberi állás megóvása  és felemelése

K45, K97, K123-125, K155,         KV105
    rend és biztonság fenntartása K2
    szeretet, harmónia és egység megteremtése

K65, K70
    előzmények j16, j20, j93, j168
    engedelmesség ~-nek, ~ betartása
    az ebben rejlő áldások K7, K67, K97, K148
    az igazi szabadság forrása ..., K125
    bölcsesség megparancsolása ...
    elrendeltetik K17, K29, K62, K67, K71,

K147, K148, KV10
    figyelmeztetés, nehogy valaki elhanyagolja

az engedelmességet K17, K30,         K45, K106,

K134, K138, K171, KV105, ...
    Isten szeretete, mint betartásuk oka K4,

...
    összekapcsolódik Isten Megnyilvánulásának

felismerésével K1
    felmentések ~ alól lásd Böjt; Huqúqu’lláh;

Kötelező Ima; Zarándoklat
    férfiakra vonatkozók lásd Férfiak
    intézmények elrendelése ...-..., ...-...
    Igazság Háza ...-..., ... lásd még  Igazság

Háza
    Védnökség ...-..., ...-..., ...-... lásd

még Védnökség
    jelentőségük ...-...
    jellemzésük Bahá’u’lláh által ...-...
    a Legnagyobb Törvény K81
    a szerető gondviselés lámpásai K3, K29
    az élet lehelete ..., K2
    az Élet Vize K29
    az irgalom kulcsai K3
    legsúlyosabb bizonyíték minden nép számára

...
    megörvendeztetik a szívet K96
    nem csupán törvénykönyv ..., K5
    jövőbeli társadalmi állapotra tervezettek

...-..., j78, j86
    kinyilatkoztatásuk ...-..., ...-..., K98,

j126
    központi témáik ...,...-...
    meghaladnak korábbi törvényeket és

szokásokat...-..., K138, j93
    kapcsolat a Báb törvényeivel ...-..., K65,

K129, K139-142, K179, j108-        109, j163,

j168 lásd még Bayán
    minden hívőre és bahá’í intézményre nézve

kötelezőek ...-...
    nőkre vonatkozók lásd Nők
    rövidségük ...-...
    szellemi magyarázat keretébe helyezi őket

...
    további kibontásuk és kiegészítésük
    Bahá’u’lláh által ...-..., ...-... lásd még

Kérdések és válaszok
    Igazság Egyetemes Háza által lásd Igazság

Egyetemes                 

(Nemzetközi) Háza, hatásköre és feladatai
Bahá’u’lláh világrendje (World Order of Bahá’u’lláh

- könyvcím) j173, j189
Bahá népe lásd Bahá’iok
Bahjí j8, j54 lásd még Qiblih
Bajkeverés (zavarkeltés) K64, K123, ...
Bánat lásd Szomorúság
Baráti érzület mutatása mások iránt j82
Barátság .., K144
Bárka lásd Karmazsin Bárka
Bastámí, Mullá ‘Alí  j178
Bayán
    a ~ Megígértje j153, j185 lásd még Megígért
    a ~ népe megszólítása K137-143, K176-180
    idézetek a ~-ból K135, K137, K139, j7, j48,

j156, j157, j158, j179, j189
    kapcsolat a Kitáb-i-Aqdas-szal ...,

...-..., K142, j108, j109, j189
    leírása K179, j108, j129, j158, j186, ...
        arab és perzsa ...
    megértése K180
    nem szabad, hogy korlát legyen Bahá’u’lláh

elfogadásában K179
    törvényei ..., ..., K142, j109, j158
    Bahá’u’lláh hatálytalanítja ...
    felbecsülhetetlen értékű ajándékok ajánlása

annak, Kit         Isten ki fog nyilvánítani

j141
    kártérítés embertársnak okozott

szomorúságért j163
    kérdések feltevésének tilalma K126, j146
    könyvek megsemmisítése K77, j109
    nem-hívővel kötött házasság K139, j158
    utazási korlátozások K131, j153
    Bahá’u’lláh megerősíti, kiterjeszti vagy

módosítja ...
    arany és ezüst edények használata j72
    böjtölés j20, j26
    fegyverviselés j173
    jegyajándék j95
    ház bútorzatának megújítása j166
    házassági beleegyezés K65
    Huqúqu’lláh KV8 lásd még Huqúqu’lláh
    kötelező ima j6, j16, j20 lásd még Kötelező

Ima
    leborulás j15
    mithqál súlya KV23, j78
    naptár j26, j139, j147-148 lásd még Naptár,

bahá’í; Szent         Napok
    örökség K20, KV100, ..., j38, j41 lásd még

Örökség
    Qiblih K137, ..., j7 lásd még Qiblih
    selyem viselése j174
    szószék használatának tilalma j168
    szőr és csont az ima érvényét nem veszi j12
    temetés j11, j149, j151, lásd még Temetés
    temetési gyűrűn lévő felirat K129
    Tizenkilenc Napi Ünnep j82 lásd még

Tizenkilenc Napi         Ünnep
    zarándoklat j55
    szigorúságuk oka j109, j158
Bayán népe lásd Bayán, a ~ megszólítása
Bayán Pontja lásd Báb, a
Bebörtönzés
    gyilkosságért és gyújtogatásért K62, j86-87
    lopásért (tolvajlásért) K45, j70
Becsületesség KV106
Befektetés, pénzügyi K27
Beismerés, hibáké j58
Bejrút  j192
Békefenntartó, nemzetközi békefenntartó erő j173
Béketűrés ..., K153
Beleegyezés lásd Házasság
Bér, a szolgának fizetendő ~ KV30, j90 lásd még

Rabszolgaság tilalma
Berendezés lásd Ház(ak)
Berlin K86, K90, j117, j121
Beszéd K160 lásd még Nyelv; Szent Iratok és versek

mondása/szavalása
    Istent segíteni ~-en keresztül K73
    tartásának módja j168
Betartás, ígéreté K156
Betegség
    felmentések ~ miatt
    böjt alól K10, K16, KV93, ..., j14, j31
    Kötelező Ima alól K10, KV93, j14
    orvoshoz fordulni K113, ...
Beteljesedés lásd még Vallások
Betonkoporsó j149 lásd még Temetés
Bevétel lásd Igazság Háza; Huqúq’u’lláh
Biblia j2 lásd még Evangéliumok; Ótestamentum
Bigámia (kétnejűség) K63, KV30, j89
Birtok (birtokolt vagyontárgyak)
    az a kötelesség, hogy Isten

Megnyilvánulásának felajánlják, eltöröltetett K114,

...,         j141
    múlékony mivolta K40, K86
Bírság lásd Házasságon kívüli szeretkezés (nemi

élet); Gyújtogatás; Házasságtörés;     

Gondatlanságból elkövetett emberölés; Gyilkosság,

Nemi erőszak; Szodómia;     Megütni valakit;

Lopás
Bitorló K37, K117, K184, j190
Bizalom
    Istenben K33, K153, K160
Bizánc j119
Bizonyság(ok) lásd még Bizonyságtétel
    a Báb független Törvénykorszakának ~-ai

j109
    Bahá’u’lláh Kinyilatkoztatásának  ~-ai

K136, K165, K167, K183
    Isten, a ~ Kinyilatkoztatója KV93
Bizonyságtétel ...., K136, K140, K165, K167, K170

lásd még Bizonyság(ok)
    tanúké K67, KV79, j99 lásd még Tanúk,

szavahihető ~
    végrendeletben K109, j137 lásd még

Végrendelet
Biztonság ..., K2, KV58
    kollektív j173
Bor ...., j144 lásd még Részegítő italok
    mint jelkép K4-5, K150, K173, j2
Borotválás, fejé lásd Fej borotválása
Boszporusz j120
Bosszú, bosszúállás j86
Böjt .., .., K10, K16, ...-....
    előírt napokon kívül KV71, ...
    érettség ideje böjtöléshez K10, ..., j13,

j25
    tartózkodás az ételtől és italtól K17, j25,

j32
        dohányzásra is kiterjed j32
    ~-i órák K17, j17, j25
    felmentések
    bahá’í Szent Napok miatt KV36, j138
    betegség miatt K10, K16, KV93, ..., j14,

j31
    kor miatt K10, ..., j14, j25, j31
    menstruáció miatt K13, ..., j20, j31, j34
    nehéz munka miatt KV76, ..., j31
    terhesség és szoptatás miatt K16, ..., j31
    utazás miatt K16, KV22, KV75, ...-...,

j30-31
    feltételek ...-...
    időtartama K16-17, ..., j26-27
    jelentősége K17, KV76, KV93, ..., j25
Bölcsesség
    ~ szükséges a felmentésekkel kapcsolatban

j20
    a törvényekben és tanításokban rejlő ~ K29,

K33, j86, j89
    az emberiség éretté válásával kapcsolatban

j194
    Isten törvényeinek betartásában ...
    Isteni ~ K45, K53, K68, K97, K182
Buddha  j160
Búzarostáló lásd Gandum-Pák-Kun
Bűn
    bűnbánat K34, K37, K49, K184
    gyónás K34, j58
    megbocsátás K49, K184, KV11, KV47, ...,

j37, j58
Bűnözők lásd Büntetések
Büntetés(ek)  .., j86 lásd még Bírság, Büntetéspénz
     azé, aki ezer esztendő előtt jogot formál

Istentől származó                 

közvetlen kinyilatkoztatásra K37
    jutalmazás és ~ ...
    különféle kihágások ~-e
    gyilkosság és gyújtogatás j86, j87 lásd még

Gyújtogatás;                 Gyilkosság;

Halálbüntetés
    házasságon kívüli szeretkezés (nemi élet)

KV23, j77 lásd még             Házasságon

kívüli szeretkezés
    lopás (tolvajlás) j70 lásd még Lopás
    ópium használata j170 lásd még Ópium
    türelem éve alatti nemi cselekmények KV11

lásd még Nemi                 

cselekmények
Büntetéspénz K52, K148, j163 lásd még Kártérítés;

Büntetés(ek)
    házasságon kívüli szeretkezésért (nemi

életért) K49, KV23, j77-78
    nemi érintkezésért a türelem éve alatt KV11
Ciklus, isteni j170, j172, j183
Címek lásd ‘Abdu’l-Bahá; Báb, a; Isten és/vagy

Bahá’u’lláh nevei és tulajdonságai (jegyei)
Civilizáció ..., .., ..., K189
Civódás, pörlekedés, viszálykodás ...., K73, K148,

...... lásd még Meddő vitatkozás,         

Megütni valakit
    ne pörlekedjünk a hatalmon lévőkkel K95
    ne pörlekedjünk az Írások kötelező érvényű

magyarázataival j130
Coboly K9, ..., j12
Cölibátus lásd Papi nőtlenség
Család j76, j91, j133 lásd még Házasság
    az emberi társadalom alapköve j134
Csalhatatlanság ... lásd még Szent Szöveg

értelmezése
    Isten Megnyilvánulásáé (Legnagyobb

Csalhatatlanság) K47, j75
    Isten Szaváé K148, K183
Cselekedetek
    hiábavalóvá válása K46
    jó ~...-..., K1, K70, K73, ...-...
        elfogadásuk a felismeréstől függ

K1, K161
        elfogadásuk Isten tetszésétől függ

K36, K73, K157, ...
    mint kelepce K36
Csillagászat  j147
Csontok az ima érvényét nem veszik K9, ..., j12
Dávid király j114
Dawn-Breakers, The  (könyvcím) j171-172, j178-179
Dél (égtáj), messze dél K10, j17
Dél (napszak)
    meghatározása (Kötelező Imához) K6, KV83,

..., .., j5, j6 lásd még                 

Kötelező Ima; Szent Iratok és versek

mondása/szavalása
Diszkrimináció lásd Megkülönböztetés
Dohányzás j32
Dög (állati tetem) K60, KV24, j83 lásd még Vadászat
Döntéshozatal KV99, j52 lásd még Tanácskozás
Drinápoly (Edirne) K37, KV100, j33, j63, j190
Durva bánásmód tilalma
    fizikai K56, K148, j81
    szóban K19, ..., j37
Düh  K153, ....
Edények, arany és ezüst K46, ..., j72
Edirne lásd Drinápoly
Egészség lásd Test; Betegség
Égő Csipkebokor  K103
Egyéb vallások (bahá’í hiten kívüliek) lásd

Vallások
“Egyenes Alif” K157, j172
Egyenes Út K14, K112, K186
Egyenetlenség  ...
Egyetemes nyelv lásd Nyelv, egyetemes
Egyhangú döntés KV99, j52
Egyházi adó lásd Zakát
Egyházi személyek lásd Pap-hittudósok
Egynejűség ..., K63, j89
Egység
    ~-tartás j22
    a bahá’í hit egysége ..., ..., ...
    az emberiség ~-e..., ..., K189, j173, j194
    bahá’iok ~-e ..., K57-58, K65, K70, ...,

j82, j95
    Isten Megnyilvánulásainak ~-e j160
Egység-tartás j22
Éjszaka lásd még Este; Naplemente
    böjt idejének meghatározásához K17, j25,

j32 lásd még Böjt
    meghatározása imához és böjthöz K10
    versek szavalása/mondása K149, KV68, j165

lásd még Szent Szövegek és versek             

mondása/szavalása
Ékszerek KV37, KV78, j44, j166 lásd még Öröklés
Elemek átalakítása j194
Éleslátás lásd még Megértés
    Bahá’u’lláh-é
    egyedülálló K101
    egyetemes ...-...
Élet K106
    ~fogytiglani börtönbüntetés K62, j86-87
    az ~ Könyve K138
    célja ..., j91
    örök ~ K140, K150, ..., j40
Életkor
    érettség kora lásd ott
    idős kor lásd ott
    nagykorúvá érés lásd Emberi faj
    nyugalomba vonulás j56
Elfordulás a világtól K54,  K83, K84, K129, K178,

j149
Elhanyagolás K40, K134, K171
    törvények betartásáé K45, ...
Eljegyzés KV43, ....... lásd még Házasság
Ellenállás lásd Bahá’í hit, a ~-tel szembeni

ellenállás
Elme K122, j144, j170 lásd még Értelem
Elmerülés a szenvedélyekben K2, K64, ...
Elnökök (köztársaságoké) ..., K88
Elnyomás K73, K88, K148, j170 lásd még Bahá’u’lláh,

szenvedései; Zsarnokság
Előfutárok/Hírnökök lásd Megnyilvánulások
Elsőszülött fiú születési jogai K25, j44
Elsőszülöttség j44 lásd még Öröklés
Eltévelyedés forrása lásd Yahyá, Mírzá
Eltörlés, törvényeké és gyakorlaté ..., ..., ...

lásd még Bayán; Törvények
Elválás lásd Válás
Elveszett vagyontárgy KV17, ....
Elzárkózás a világtól lásd Önsanyargatás
Emberbarátság j125 lásd még Huqúqu’lláh;

Mashriqu’l-Adhkár; Zakát
Emberi elképzelések j93, j181
Emberi faj (Emberiség; Ember; Népek; Világ népei)

lásd még Társadalom
    állapota ..., K39, K54, K64, K72, K122,

j104
    állása K119, K120, K123, ..., KV106, j3
    egységesülése ..., ..., K58, j194
    élete forradalmasíttatott K54, K181, j189
    épülése K160
    és Isten törvényei ..., ..., ..., K1, K3,

K7, K99, K124-125, K148, K186
    korlátai j128
    megszólítása K3, K54-55, K107, K132, K174,

..., j23, j37
    mélyen alszik K39
    nagykorúvá válása ..., ..., K189, ..., j194
    szükségletei ..., K124, K189
Emberi tulajdonságok, a bahá’iok számára előírt ~

lásd Alázat; Állhatatosság; Baráti     érzület,

Becsületesség; Béketűrés; Bölcsesség; Egység;

Éleslátás; Elfordulás a     világtól;

Engedelmesség; Erény; Érintkezés; Erkölcsi

tisztaság; Értelem;     Gyengédség; Hűség;

Igazságosság; Illendőség; Istenesség; Istenfélelem;

    Jámborság; Jótékonyság; Kedvesség;

Kifinomultság; Kitartás; Megbízhatóság;     

Megbocsátás; Megelégedettség; Megemlékezés

Istenről; Megértés; Őszinteség;     

Pártatlanság; Szavahihetőség; Szeretet; Szolgálat;

Tapintat; Testvéri érzület;     Tisztaság;

Tisztelet és kedvesség mutatása a szülők iránt;

Tisztelet;     Tisztesség; Tudás; Türelem;

Udvariasság; Vendégszeretet
Emberi viszonyok ingatag mivolta .., K40, ....
Emberiség lásd Emberi faj
Embertárs iránti viselkedés .., ..., ..., j163
Éneklés K51 lásd még Zene
Engedékenység lásd még Elhanyagolás
    a törvények betartásában K45, ...
Engedelmesség
    a kormánynak .., K64, K95, ...
    a tanácskozás eredményének KV99
    Isten törvényeinek K2, K7, K29, K148 lásd

még Isten törvényeinek                     

betartása
    az igazi szabadság az ~ való

engedelmességben rejlik ..., K125
Enyhítés, szegénységé vagy szenvedésé j53, j161
Erény K71
Érettség kora lásd még Emberi faj, nagykorúvá

válása
    bahá’í igazgatási szempontból j49
    eljegyzés és házasság szempontjából KV43,

KV92, ...
    kiskorú örökösök K27, j46
    vallási kötelességek betartása

szempontjából KV20, KV92, ..., j13, j25
    Holtak Imája és temetési gyűrű KV70, j10,

j149
Érintkezés
    Bahá népe között j82, j95
    minden vallás követőivel K144, ...
Erkölcsi tisztaság ...., j170 lásd még Házasságon

kívüli szeretkezés (nemi élet);     

Homoszexuális kapcsolatok
Erkölcsösség, az erkölcsi szabályok megszegésének

következményei j77; lásd még     Erkölcsi tisztaság;

Erkölcstelenség
Erkölcstelenség j134 lásd még Házasságtörés;

Erkölcsi tisztaság; Homoszexuális     

kapcsolatok; Szexuális cselekmények
Erő
    a nyelv ereje K160
    Isten ereje lásd Isten
Erő alkalmazása j170, j173
Erőszak tilalma j170 lásd még Durva bánásmód

tilalma; Civódás, pörlekedés,     viszálykodás;

Gyilkosság
Értelem K119, j130, j144, j170
Esküvő lásd még Eljegyzés; Jegyajándék; Házasság
    az eljegyzéstől számított 95 napon belül

meg kell tartani KV43
Este lásd még Kötelező Ima; Szent Szövegek és

versek mondása; Naplemente
    a böjt ideje K17, j25, j32 lásd még Böjt
    esti ima K33
    meghatározása (Kötelező Imához) K6, KV83,

..., ..., j5
    versek mondása K149, KV68, j165
Észak, messze észak K10, j17, j26
Étel lásd Dög (állati tetem); Evés, kéznek az

ételbe való merítésével; Böjt
Év lásd még Naptár, bahá’í
    ~ hossza j27, j62, j147
    türelem ~-e lásd Válás
    várakozás ~-e lásd Elveszett vagyontárgy
Evangéliumok ..... lásd még Biblia; Ótestamentum
Evés, kéznek az ételbe való merítésével K46, ....,

j73
Évfordulók, bahá’í j139  lásd még Szent Napok
Ezoterikus (belső) tudás j60
Ezüst lásd még Jegyajándék
    edények K46, ..., j72
Fa, amelyen túl haladni nem lehet lásd

Sadratu’l-Muntahá
Fajtalankodás lásd Szodómia
Falu, Áhítat Háza minden ~-ban K115, j53
Falusi, falun lakó
    ~-ak által fizetendő jegyajándék K66, KV87,

..., j93-95
Fanatizmus ..., K144, ...
Fátylak K132, K165, K171, .... lásd még Elfordulás

a világtól; Felismerés
    a földi (evilági) vágyak fátyla K50, K82,

K86, j23
    a nevek fátyla K167, j180
    a pap-hittudósok által teremtett ~ K165,

K167
    a tudás fátyla K102, j60
    az isteni misztériumok fátyla K47, K175,

K176
Feddések ....
Fegyverek j83, j173
Fegyverviselés K159, ....., j 173
Fej borotválása K44, KV10, ...., j68, j69
Fej lásd Haj; Fej borotválása
Felállás
    a Holtak Imájának elmondásához j10, j19
    beszéd tartása közben j168
    Kötelező Ima elmondásához KV67, KV81
    mint a Kötelező Ima közbeni mozgás része

..., ..., ..., ..., ..., j4
Félelmetes természeti jelenségek K11, j18
Feleség lásd Válás; Jegyajándék; Öröklés; Házasság;

Újraházasodás
Felhívások, Bahá’u’lláh-éi
    a királyokhoz K82
    az emberi fajhoz K59
    Bahá népéhez K84
    pap-hittudósokhoz K104 lásd még

Pap-hittudósok
Felismerés lásd még Bahá’u’lláh, felismerése
    a bahá’í hit a társadalomban j49
    a Kitáb-i-Aqdas jelentősége ...
    a törvények célja K2
    annak ~-e, hogy “nem kérdeztethetik Ő

cselekedetei felől” K161-163, ...             

lásd még Csalhatatlanság
    Isten Megnyilvánulásáé K55, K80, K85, K100,

K157, K182-183, j1, j48
    ~ és a törvények iránti engedelmesség két

elválaszthatatlan         kötelesség ..., K1
    a bahá’í hit helye és célkitűzései j49
    akadályai (fátylak)
    eltávolításuk K47, K132, K165, K171
    földi vágyak K39, K82, K86, j23
    nevek j180
    Szent Könyv K134, j155
    tudás K41, K102, j60
    vallási vezetők K165, K167
    eredménye K7, K38
    szabályok, mint a rend és biztonság eszköze

K2
    Isten egysége KV106
Felmentések lásd Kivételek
Felnőtt lásd Érettség ideje
Feloldozás bűnök alól K34, j58
Ferenc József osztrák császár ..., K85, ..., j116
Férfiak lásd még Válás; Öröklés; Házasság, Mutatis

mutandis, törvények egyenlő             

alkalmazása mindkét nemre; Újraházasodás
    felirat ~ temetési gyűrűjén K129
    haj hossza K44, j69
    házasságkötéskor elmondandó vers KV3
    Igazság Egyetemes Házának csak férfi lehet

tagja j80
    mesterség, illetve hivatás űzésének

megparancsolása j56
    selyem viselése K159, j174
    szolgák lásd Szolgáló
    zarándoklat elrendelése KV29    
Férj lásd Válás; Jegyajándék; Öröklés; Házasság;

Újraházasodás
Figyelmeztetések, Bahá’u’lláh-éi ...-...
    a föld királyaihoz K82
    a Hit elleni ellenállással kapcsolatban

K37, ..., j63
    a vallási vezetőkhöz ..., lásd még

Pap-hittudósok
    I. Vilmos császárhoz ..., K86
    Istentől származó kinyilatkoztatás hamis

igénylése K37
    Konstantinápolyhoz K89, j120
    követőihez ...
Filozófia, isteni j194
Fiú, legidősebb j38, j44, j66 lásd még Öröklés
Fivérek, mint örökösök K20, KV53, j38, j39 lásd még

Öröklés
Foglalkozás űzésének kötelezettsége ..., K33, j56,

j162 lásd még Munka
Fohászkodás lásd Ima
Folytatólagos kinyilatkoztatás lásd Bahá’u’lláh

törvényei; Kinyilatkoztatás,     folytatólagos;

Bahá’u’lláh kinyilatkoztatása
Fordítás, bahá’í Szent Iratoké ....-....... lásd

még Kitáb-i-Aqdas
Forrás K1, K6, K7, K15, K50, K82, K91, K102, K111,

K144, K167, K184,     KV39, KV43, ..., ..., ...,

..., ...
Fő Tiszttartók j183 lásd még Ügy Kezei
Főhatalom
    a bahá’í hité j26, j49
    Istené K74, K172, K182
        kapcsolata a királyokkal K82
Föld
    Káf és Rá ~-je K164, j176 lásd még Kirmán
    Khá ~-je K94, j124 lásd még Khurásán
    Rejtelmek ~-je K37, KV100, j63 lásd még

Drinápoly
    Szent~ lásd Szentföld
    Tá ~-je K91, j122 lásd még Teherán
Francia-porosz háború j117, j121
Fürdő(k) K106, j131 lásd még Tisztaság; Mosakodás
    perzsa nyilvános ~ K106, ..., j131
Gandum-Pák-Kun (Búzarostáló) K166, ..., j179
Gazdagság lásd Vagyon
God Passes By (Isten köztünk járt - könyvcím)

...-..., j108, j158, j190-192
Gondatlanságból elkövetett emberölés K188, ..., j35
Gonosz K2, K37, K39, K41, K59, K164
Gonoszság K64, K123
Gonosztevők lásd Büntetés(ek)
Gőg .., K41, K82, K86, K89, K122, K148, K149, ....,

j64, j65
Gyalogosan való utazás  KV75, j153
Gyengédség K126, K184, ....
Gyermekek
    ~ és az öröklési törvények lásd Öröklés
    oktatása ..., K48, KV105, ...
    leány~ oktatása elsőbbséget élvez j76
    lelki ~ K150, j40
    pénzügyi támogatásuk válás esetén j100
    szülők tisztelete KV104, KV106, ..., j92
Gyilkosság (szándékos emberölés) ..., K19, K73,

....., j35 lásd még     Gondatlanságból elkövetett

emberölés
    ~-i kísérlet Bahá’u’lláh ellen j190
    büntetése K62, j86, j87
    Siyyid Muhammad-i-Isfahání megölése j192
Gyónás ...,K34, ..., j58
Gyújtogatás ....,K62, ...., j86, j87
Gyülekezet lásd Magasságbéli gyülekezet
Gyűrű lásd Temetés
Háború j173
    szent ~ j173-174
Hadíth j23, j33, j72, j129 lásd még Hagyomány(ok)
Hagyomány(ok) j2, j22, j65, j114 lásd még Szokások;

Törvénykorszakok (múltbéli     vallási); Hadíth
Haj
    fej borotválása K44, KV10, j68
    hossza K44, j69
Hajnali ima K33, K115, KV15, j5, j142
Halál lásd még Temetés; Öröklés; Holtak Imája
    a gyilkos vagy gyújtogató büntetése K62,

j86-87
    életfogytiglani fogság, mint alternatíva

K62, j86-87
    házastársé, mikor úton van K67, KV27, j97
Halálbüntetés K62, j86, j87 lásd még Gyújtogatás;

Gyilkosság
Halottak szállítása K130, KV16, j149, j152 lásd még

Temetés
Halotti lepel lásd Temetés
Hamis vádaskodás ..., K19, ...., j37
Hamvasztás j149 lásd még Temetés
Hasis j170
Hatalom, tekintély ...-... lásd még Csalhatatlanság
    ‘Abdu’l-Bahá ~-a ..., ..., K121, K174, j66,

j130, j145 lásd még ‘Abdu’l-            

Bahá
    a királyok ~-a K86, K93, j118
    az Igazság Házának ~-a ..., ...-..., ...,

K42, ..., j95 lásd még Igazság                 

Háza(i)
    értelmezése j130 lásd még  Szent Szövegek

értelmezése
    Isten ~-a K93, K161-163, ..., ..., ...,

..., ..., KV83, KV100
    Isten Megnyilvánulásáé ..., K7, K47, K53,

K81-82, K132, K143, K183, j75, j160
    nem ellenkezni azokkal, kik hatalommal

bírnak K95, ...
    Shoghi Effendié ..., ...-..., j66, j130

lásd még Védnökség, Shoghi Effendi
    Szent Szöveg ~-a ...-..., ..., K53, K99,

KV10
Hatéves Terv
Ház(ak)
    belépés a gazda engedélye nélkül K145, ...
    berendezés megújítása K151, KV8, KV42,

KV95, ..., j166
    Két Ház lásd Szent Helyek és történelmi

helyek
    szent ~ lásd Szent Helyek és történelmi

helyek
Házaspár lásd Válás; Házasság
Házasság ...., ..., ....-... lásd még Jegyesség;

Válás; Jegyajándék; Család;                 

Újraházasodás; Utazás; Szüzesség
    ~-i versek KV3, KV12
    célja K63, j88, j133, j134
    egynejűség ..., K63, j89
    házastárs távolléte K67, KV4, j96-99
    elhalálozása távollét alatt K67, KV27
    nem kötelező KV46, j91
    nem-bahá’iokkal K139, KV84
    partner kiválasztása K65, K107, KV30, KV92
    rokonokkal, korlátai ..., K107, KV50, j133
    szülők beleegyezése K65, KV13, j92
    türelem és egység előírása a házastársaknak

K67, K70, KV4, j98
Házasságon kívüli szeretkezés (nemi élet) j36
    büntetése ..., K49, KV49, j77
        büntetéspénz fizetendő minden

alkalommal KV23
    tilos K19, ...
Házastárs lásd Házasságon kívüli szeretkezés (nemi

élet); Válás; Öröklés;     Házasság
Házastársi kötelék lásd Házasság
Háziasszonykodás, házimunka j56
Háziszolga lásd Szolga, ház körüli
Hazug szélhámos K37
Hely (egyes helyekre való utalás)
    Akkó K37, K81, K100, j63, j127
    Bagdad K133, KV32, j154
    Konstantinápoly K89, j120
    Qiblih K6, j7, j8
    Ridván-kert j107
    Shíráz K133, KV32, j154
Helytartóság K167, j181
Henyélés ..., K33, ...., j56 lásd még Koldulás
Heroin j170 lásd még Ópium
Hét (hét nap) j147 lásd még Naptár, bahá’í
Hiábavaló képzelgés K17, K41, K132, K165, ..., ...
Hibák beismerése j58
Higiénia lásd Tisztaság
Hinduk j160
Hírek j82
Hírnökök/Előfutárok lásd Megnyilvánulások
Hit lásd Felismerés; lásd még Hit megtagadása
Hit Feje j66, j125 lásd még ‘Abdu’l-Bahá; Igazság

Egyetemes (Nemzetközi) Háza; Shoghi     Effendi
Hit megtagadása K 141 lásd még Felismerés;

Visszautasítás
Hitetlenség K97, K149
Hiúság K36
Holtak Imája K8, ...-...., j10-11, j149
    gyülekezeti ima ..., K12, j10, j19
    ha nem tud olvasni K8
Homoszexuális kapcsolatok K107, ..., j134
Hónapok fölötti napok (Ayyám-i-Há) lásd Szökőnapok
Hozomány lásd Jegyajándék
Hősök K94
Huqúqu’lláh (Isten Joga) ..., K97, ..., j125
    elhunyt vagyona K28, KV9, KV69, KV80, j47
    fizetésének feltételei KV8, KV44-45,

KV89-90, j125
    hasznot nem hozó ingatlan után KV102
    kivételek KV8, KV42, KV95
Husayn imám j160
Hűbéresek K82 lásd még Királyok
Hűség ..., K7, K97, K120, K149, ....
I. Vilmos porosz király ..., K86, ..., j117, j118
Idősek, idős korúak, hajlott korúak K10, KV74, ...,

j14, j25, j31
Igazgatási Rend, Bahá’í ...-..., ..., j52, j82,

j114, j189
Igazság
    ~ és tudás j110
    az ~ ereje, hatalma K38, K64, K98, K140,

K142
    az ~ Napja K6, j8
    Bahá’u’lláh szavainak ~-a K70, K134,

K182-184
    Bahá’u’lláh törvényeinek ~-a K3, K7,

K162-163
    Isten Megnyilvánulásainak ~-a j75, j160
Igazságosság lásd még Igazság Háza
    bahá’í törvényekben K56, K63, K70, K72,

j86, j89
    intelem az ~ megtartására K26, K52, K60,

K88, K134, K167, K187
    Isten ~-a K97, K157, K170
    megjenése a földön K158
Igazság Egyetemes (Nemzetközi) Háza lásd még

Igazság Háza
    alapszabálya j51
    Bahá’u’lláh által ráruházott hitelesség ...
    hatásköre és feladatai
    ~-nak kell fizetni a Huqúqu’lláh-t j125
    jövőbeni törvénykezés
    Bahá’u’lláh különféle törvényei

alkalmazásának módja j31, j69,         j81, j84,

j95, j161, j169
    egyéb törvényhozást igénylő ügyek j56,

j138, j169
    gyilkosság és gyújtogatás büntetésének

alkalmazása j86-87
    lopásra (tolvajlásra) kirótt büntetés

mértékének
    megszabása, és a büntetés alkalmazása KV49,

j70-71
    nemi kihágások büntetésének alkalmazása

KV49, j36, j77-78, j134
    rendelkezik az adományok felett K42, j66-67
    Szent Szöveget nem helyezhet hatályon kívül

...
    törvényhozó funkciói meghatározása ...-...
    visszavonhatja saját döntéseit ...
    isteni vezérletben részesül ...
    megalapítása K42, j66-67
    tagsága, tagok
    csak férfiak j80
    számuk j50
    választásának módszere ..., j49
Igazság Háza ...-... lásd még Igazság Helyi Háza;

Igazság Országos     (Másodlagos) Háza,         

Igazság Egyetemes (Nemzetközi) Háza
    ~-nak kell fizetni a büntetéspénzt a nemi

kihágásért K49, KV11, j77
    ~-nak kell fizetni az összes büntetéspénz

egyharmadát K52
    ~-nak jár a kincslelet kétharmada KV101
    a kifejezést Bahá’u’lláh nem körülírtan

használja j42
    a Kitáb-i-Aqdas rendeli el ..., K30, ...,

j49
    az állam ügyei az ~-hoz kell kerüljenek ...

                          
    gondoskodik a gyermekek oktatásáról K48
    hatásköre és feladatai j51
    kincsestár KV72
    megbízatott azzal, hogy a nép dolgaival

törődjön ...
    pénztár j42
    rokonok közötti házasságról az ~ dönt KV50,

..., j133
    tagsága, tagok
    Képviselőkként utalnak rájuk ..., K147,

j56, j162
    Megbízottakként utalnak rájuk ..., K21,

K48, KV50, KV98,
    összetétel j80
    számuk j50
Igazság Helyi Háza ..., ..., j183 lásd még Igazság

Háza
    Bahá’u’lláh rendelte el K30, j49
    bonyolítja a válást KV98, ..., j100
    hatásköre és feladatai j51
    örökrész hiányzó örökösök után K21-22,

KV6-7, KV28, KV33, KV41, KV72,         KV100,

...-..., j38-39, j42-44
    pénzügyi segítség a szegényeknek K147, j56,

j162
    tagsága, tagok
    férfiak és nők egyaránt választhatók j80
    számuk j50
Igazság Országos (Másodlagos) Háza j49- 51, j80,

j183 lásd még Igazság Háza
Igazság Székhelye K23 lásd még Igazság Háza
Igazság(osság) lásd még Igazság Háza
Ígéret(ek) lásd még Megígért; Kinyilatkoztatás,

folytatólagos
    ~ megtartása (beteljesülése) K35, K80,

K156, j160
    ~ megtartásának kötelessége K67, K156
    isteni segítség ~-e K38, K53, K74, ....
III. Napóleon .., K86, ..., j118
Iker-Születésnapok lásd Szent Napok
Illatszer használata K76, ...
Illendőség
    a szolgálókkal (szolgákkal) kapcsolatban

K63, KV30, j90
    a zenével kapcsolatban K51
    az öltözködésben K159, j175
    minden körülményben K145
    nem túllépni az ~ határain K123
Ima ..., j4, j25 lásd még Ima előtti mosakodás;

Mashriqu’l-Adhkár
    ~ mormolása nyilvános helyen K108, ...,

j135
    esti ~ K33
    félelmetes természeti jelenségek lásd Jelek

Imája
    gyülekezeti ~ ..., K12, ..., ..., j19
    hajnali ~ K33, K155, KV15, j142
    halottakért lásd Holtak Imája
    imádkozáskor kötelező a tisztaság K76
    kötelező ~ lásd Kötelező Ima
    szőr az ~ érvényét nem veszi K9, j12
Ima előtti mosakodás ...-...
    az Alláh-u-Abhá ismétlése előtt K18, KV77,

j33
    ha a víz használata káros lenne KV51, j34
    Kötelező Imák előtt K18, ...-..., KV62,

KV66, KV86, j34
    még fürdőzés után is szükséges KV18
    nők által a havonkénti nehéz napokon

mondandó vers előtt K13, j20
    víz hiányában mondandó vers K10, KV51, j16
Imádás Pontja K6, j7 lásd még Qiblih
Imádat lásd még Böjt; Kötelező Ima; Ima
    a munka ~ rangjára emeltetett lásd Munka
    elfogadhatósága Isten előtt K36, j60
    kötelesség K78, K184, ..., KV106
    versek mondása K149 lásd még Szent Iratok

és versek mondása/szavalása
India K36, j61
Ingatlan lásd Tulajdon
Intelmek .., ...-..., ..., ...-...
Intések ...
Intézmények lásd Huqúqu’lláh; Házasság;

Mashriqu’l-Adhkár
    adminisztratív ..., ...-... lásd még

Védnökség; Ügy Kezei; Igazság Háza
    választás ~-be lásd Választások, bahá’í
Irak K37, j63
Irán (Perzsia) j44, j122, j124, j126, j131-132,

j176
Írás megtanításának kötelezettsége K48, j76 lásd

még Végrendelet
Írás, közös .., K189, ..., j193, j194
Írások
    Bahá’í ~ lásd ‘Abdu’l-Bahá, Írásai; Báb, a,

Írásai; Bahá’u’lláh, Írásai; Bayán;         

Kitáb-i-Aqdas; Shoghi Effendi, írásai; Szent Iratok

és versek             mondása/szavalása;

Szent Szövegek értelmezése; Szöveg, Szent;

Fordítás,         bahá’í Szent Iratoké;

Vers(ek), szent
    Iszlám ~ j113, lásd még  Iszlám; Korán
    Shaykh Muhammad-Hasan-éi j178
Irgalmas bizalmasai (Megbízottak) ..., K30,..., j51

lásd még Igazság Háza
Isfahán (Eszfahán) j179
Iskola
    a belső jelentések és magyarázatok ~-ja

K175
    az Anyagtól Független Egyedülvalóság ~-ja

K175
    Isten ~-ja K176-177, j185
Isten
    ~ Akarata K47, K81, K97, K131, K157
    ~ célja K125
    a szívek összekötése K57
    legtöbb ember messze bolyong Isten ~-tól

...
    ~ cselekedetei K11, j18
    ~ dicsőítése K40, K50, K172
    Áhítat Házaiban K31, K115, j53
    Ayyám-i-Há alatt K16
    ~ félelme lásd Istenfélelem
    ~ igazságossága K170
    ~ imádata lásd Imádat
    ~ iránti szeretet, mint a törvényeknek való

engedelmesség oka K4, ...
    ~ Joga lásd Huqúqu’lláh
    ~ Kinyilatkoztatása lásd Bahá’u’lláh

Kinyilatkoztatása
    ~ Lényege j160
    “Há” betű, mint ~-ének jelképe j28
    ~ Megnyilvánulásai lásd Megnyilvánulások
    ~ Napja K80, K88, K138
    ~ nevei és tulajdonságai (jegyei) lásd

Isten és/vagy Bahá’u’lláh nevei és             

    tulajdonságai (jegyei)
    az ember képessé tétetett arra, hogy benne

~ öltsenek testet j23
    az év hónapjait Isten neveiről és

tulajdonságairól nevezték el j147
    ~ Nevének használata K18, K60, j33, j83
        ~ egysége ..., KV106
    ~ szól Bahá’u’lláh-n keresztül  K39, K86,

K88, K132, K134, K143, K163,         K168, j160
    ~ törvénye lásd Kitáb-i-Aqdas; Bahá’u’lláh

törvényei
    ~ törvényeit kell követni K17
    ~-be vetett bizalom (bizodalom) K33, K153,

K160
    utalás ~-ra a házassági versekben KV3    
    ~ Ügye lásd Bahá’í hit
    ~ uralma K11, K126, K129, K172, j18
    ~ változhatatlan hite ..., K182
    a Szó és a parancsolatok felismerése K3-4,

K7
    azt teszi Ő, amit csak kíván K47, K131
    hálaadás ~-nek K33, K111
    jótétemény(ek) (ajándékok)..., K111, K112
    felmentések (kivételek), mint ~ K10
    intés, mint ~ K169
    korábbi korlátozások feloldása, mint ~

bizonyítéka K159
    öröklés szabályai, mint ~ bizonyítéka K29,

j100
    rituális tisztátalanság eltörlése, mint ~

K75
    kárpótol az igazságtalanságért j86
    kegyelem K59
    közelség ~-hez
    böjtölésen keresztül j25
    kötelező imákon keresztül j3
    munkán keresztül j56
    nem az önsanyargatáson keresztül K36
    szent versek olvasásán keresztül K149
    zenén keresztül K51
    megbocsátás K49, KV11, j37, j58 lásd még

Megbocsátás; Bűn
    megbocsát annak, aki jogot formál

kinyilatkoztatásra ezer                 

esztendő előtt, ha az megbánja tettét K37
    megbocsát Mírzá Yahyának, ha Feléje fordul

K184
    megemlékezés ~-ről K 40, K43
    megnyilvánítja, kinyilvánítja Magát j23,

j160 lásd még Megnyilvánulások
    nem kérdeztethetik Ő cselekedetei felől

K161-162, ...
    rettenetes a büntetésben K37
    Szövetsége lásd Szövetség
    távollét ~-től K134
    tulajdonságai (jegyei) lásd Isten és/vagy

Bahá’u’lláh nevei és tulajdonságai             

(jegyei)
Isten Akarata lásd Isten
Isten Apostola lásd Mohamed
Isten dicsőítése lásd Isten
Isten és/vagy Bahá’u’lláh nevei és tulajdonságai

(jegyei) K18, K60, K110, ..., j23,         

j147
    a Hív (hűséges) K109
    a Hívó j158
    a Jelek Kinyilatkoztatója K42
    a látható és láthatatlan Királya ...
    a Mennyek Teremtője K18, ...
    a Versek Kinyilatkoztatója K8, K36, K146
    a Világ(ok) Vágya K1, K157, ..., ...
    Alkotó K97, K167
    az Igaz
    ~ Isten K33, K36, K71, K80, K166, K168,

K176, KV94, KV106, j160
    ~ Úr K73, K120
    az Ígéretét Megtartó K56
    az Örök Igazság K54, K125, j23
    az Öröklét Fejedelme K96
    Birtokos K64, K167, ..., ...
    Bosszuló K153
    Bőkezű (Legbőkezűbb) K42, K46, K86, K97,

K114, K142, K163, K189, ..., ...
    Bölcs K12, K37, K39, K40, K52, K88, K89,

K120, K132, K138, K146, K160,         K163, K168
    bölcsesség ..., K44, K68, K98, K101, K177,

K180, j86
    Dicső(séges) [Mindenek Felett Dicső(séges),

Legdicső(ségese)bb] K9, K36, K50,         

K55, K73, K94, K137, ..., ..., j11, j23, j33, j137,

j144
    Dicsőített K40, K49, K115, K134
    Elhalmozó K97
    Elrendelő (Parancsoló) K6, K12, K24, K56,

K81, K88, K110, K128, K129,         K137, K159,

    ..., KV96, KV101, KV105
    Elszámoltató K123
    erő K44
    Erős, Hatalmas K8, K39, K40, K42, K56,

K103, K115, K120, K132, K134,         K183, K184,

...
    Forrás
    a Kinyilatkoztatás ~-a K82
    a Parancsolás Forrása K6
    az isteni sugallat ~-a K1
    harag K170
    Hatalmas, Erős K8, K39, K40, K42, K56,

K103, K115, K120, K132, K134,         K183, K184,

...
    hatalmasság K129, K175
    hatalom K42, K82, K129, K177, ..., ..., ...
    Igazság Napja K6, j8
    igazságosság K83, K136, K141, K170
    Imák Meghallgatója K129
    Irgalmas (Legirgalmasabb, Mindenek Felett

~) ..., K2, K3, K7, K21, K29,         K30, K35,

K40, K73, K74, K86, K101, K107, K110, K116, K129,     

    K133, K136, K137, K138, K139, K150, K158,

K165, K173, K175,         K178, K184, ...,

..., ..., j51, j107, j149, j170
    irgalom ..., K59, K136, K140, ..., ...,

..., ..., ...
    jóakarat ...
    Jóakaró K97
    Kegyes (Legkegyesebb) K21, K34, K46,  K86,

K97, K106
    Királyian Nagylelkű K25, K142, KV102
    korlátlan hatalom K20, K78, K103, K115,

K167, K178
    Korlátozatlan K54, K131, K166
    Korlátozhatatlan K6, K18
    Könyörületes (Legkönyörületesebb, Mindenek

Felett ~) K14, K29, K31, K45,         K75, K129,

K150, K179, j23, j149
    Láthatatlan K30
    Lebíró (Mindeneket ~) K40
    Legfőbb K81, K109, K128, K129, K137, K180,

j24
    Legkitűnőbb K134
    Legmagasabb K2, K16, K22, K24, K30, K86,

K136, K137, K142, K170, K175,         KV100, j24
    Legszeretettebb K4, K80, K129
    Magasztos (Legmagasztosabb) K30, K56, K80,

K94, K132, ..., ..., j144
    Magyarázó K10, KV96
    Megbocsátó (Legmegbocsátóbb) K8, K10, K14,

K21, K34, K49, K74, K75,         K88, K151,

K163, K169, K184, ..., ...
    Megközelíthetetlen j144
    minden jelek Hajnalpontja K169
    Mindenek Birtokosa K2, K22, K94, K170, ...
    Mindenek Tudója K9, K39, K40, K52, K53,

K56, K88, K89, K93, K123,     K124,         

K130, K168, K189, ...
    Mindenekben Bővelkedő K34, K36, K151    

Mindeneknek Parancsoló K132
    Mindenható ..., K6, K16, K24, K37, K38,

K40, K49, K80, K100, K101,             

K132, K163, K175, K176, K177, K184, ..., ..., j86,

j144, j170
    Mindenről Értesült (Ki előtt semmi sem

maradhat titokban) K40, K60, K97,         

K130, K143, K164, K189, KV101
    Mindent Meglátó K151
    Mindentudó K6, K43, K60, K97, K110, K132,

K138, K143, K146, K151,         K159, K160,

K164, K175, K179, KV96, KV101
    Nagylelkű K10, K16, K32, K75, K97, K114,

K169, K184, ...
    Nagyság K88, K177
    Önmagában Való K61, K182
    Önmagától Való K41, K78, K82, K100, K149,

K168, K175, K180, ..., ...,         ...
    Örök Úr K80, K86, K97, KV96, KV105
    Örökkévaló K41, K86, KV105, j160
    Örökkönvaló K14, K88, K104
    Összehasonlíthatatlan K18, K50, K53, K74,

K76, K106, K143
    Parancsoló lásd Elrendelő
    Páratlan K86, j144
    rettenetes a büntetésben K37
    Szépség K13, K68, ..., ..., ..., j20, j160
    Szeretett, Szerelmes (valakié) ..., j3, j23
    szerető gondviselés ..., K3, K29, K75, K117
    Teremtő lásd  Teremtés
    Úr
    a Fenség ~-a K14, K158, ..., KV106
    a Kegyelem ~-a K14
    a kezdet és a vég ~-a K16, K28
    a Látható és Láthatatlan ~-a K11, K98, ...,

j18
    a lét ~-a K139, ..., ...
    a Megnyilatkozás ~-a K88
    a mennyei és földi Trónus ~-a K86, ..., ...
    a teremtés Fejedelme K11
        az egész Emberiség ~-a K8, K16,

K26, K154
    az Erő ~-a ...
    az Ítélet ~-a K18, K56
    Emberek ~-a ...
    minden Nemzetek ~-a ...
    Minden Vallások ~-a K31, K36
    minden világok ~a K10, K44, K85, K98, K138
    Mindenek Ura K36
    Nevek ~-a K49, K132, ..., ...
    Ragyogás ~-a K13, j20
    Uralkodó K132, KV101, KV102
    Védelmező K39, K78, K84, K100, K109, K167,

K172, K184, ...
    Veszélyben Oltalmazó K82, K149, K168, K175,

K180, ..., ...
    Világegyetem
    a ~ Alkotója K167
    a ~ Uralkodója j23
Isten dicsőítése lásd Isten
Isten Joga lásd Huqúqu’lláh; lásd még Öröklés;

Elveszett vagyontárgy
Isten köztünk járt (God Passes By - könyvcím)

...-..., j108, j158, j190-192
Isten Megnyilvánulásai lásd Megnyilvánulások
Isten parancsolatai j188 lásd még Bahá’u’lláh

törvényei
Isten Rendelései ...-... lásd még Kitáb-i-Aqdas;

Bahá’u’lláh törvényei
Isten Szava K54, K55, K167, K169, j180
    Isten Megnyilvánulásai által

kinyilatkoztatott Isteni Szó j75, j143, j155, j165,

        j180
    parancs ~-ának szavalására K149, KV68 lásd

még  Szent Iratok és versek         

mondása/szavalása
Isten szőlőskertje j114
Isten törvényeinek betartása K1-2, K17, K45, K62,

K71, K97, K134, K138, K147, K171
    Isten szeretete, mint Isten törvényei

betartásának oka K4, ...
Isten Ügye lásd Bahá’í hit
Istenesség K108, KV106
Istenfélelem K64, K73, K88, K120, K151, K167, K184
Isteni ciklus lásd Ciklus, isteni
Isteni filozófia j194
Iszlám ..., j113, j120, j128, j129, j138, j160,

j180
    gyakorlata és hagyományai j19, j23, j33,

j65, j72, j79, j85, j90, j103, j111,         

j174, j175
    törvényei j6, j15, j18, j89, j101, j161
Isztambul (Konstantinápoly) ..., K89, ..., j107,

j119-120, j178
Italok, részegítő lásd Részegítő italok
Ja‘far, Mullá j177
Jajszó K43, ...
    Berliné lásd Berlin
Jákob j1
Jámborság K64, K148, K149, K157, j61, j135 lásd még

Istenesség
Jegyajándék K66, .....-.....
    kötelezvény KV39, j93
    meghatározása összeg, ill. lakhely szerint

KV26, KV87-88, j94-95
    újrameghatározása j93
    visszakérése KV12, KV47
Jegyesség lásd Eljegyzés
Jelek Imája K11, KV52, ...., j18
Jeruzsálem ..., j7, j114, j116
Jézus Krisztus ...., j89, j171
    címe: “Isten Lelke” K80, j113, j160
Jog formálása kinyilatkoztatásra K37, j62
    Mírzá Yahyá által j190, j192
Jog, polgári lásd Polgári jog
Jólét KV101 lásd még Mashriqu’l-Adhkár
Jótékonyság
    jótékony célú adományok K42
    jótékony cselekedetek K16, KV69, j29 lásd

még Szegények, megsegítése; Zakát
József j1
Jövendölések
    a Rajnával és Berlinnel kapcsolatban K90,

j121
    III. Napóleon bukásával kapcsolatban j118
Júdaizmus j1, j65, j111, j180
Jutalmazás és büntetés ..... lásd még Büntetés(ek)
Kábítószerek, szokásformáló ~ K155, j170 lásd még

Ópium
Káf (betű) j188 lásd még Föld, Káf és Rá ~je
Kalifátus K89, j120
Kannabisz, indiai kender lásd Kender
Kápolnák KV94
Karmazsin Bárka K84, j115
Karmazsinszín Hely K100, j127 lásd még Akkó
Kármel K80, j114
Kártérítés lásd még Büntetéspénz
    gondatlanságból elkövetett emberölésért

K188, j35
    valaki megsebzéséért vagy megütéséért K56,

j81
Katolikusok j58
Kázim, Siyyid j182
Kedvesség  K61, KV106, j85
Kelet, szokások keleten j59, j64
Kender (kannabisz, indiai kender) j170
Kenyérkereset K147, j56, j162 lásd még Munka
Képességek j 56, j162 lásd még Foglalkozás űzésének

kötelezettsége
Képmások K31
Képmutatás K36, ....
Képzés lásd Oktatás
Kérdések és válaszok ..., ..., ..., ....-....
Kérdések intézése
    ahhoz, Kit Isten ki fog nyilvánítani K126,

..., j146
Kereskedés lásd még Foglalkozás űzésének

kötelezettsége; Mesterség űzésének             

kötelezettsége; Munka
    rabszolgákkal való ~ K72, ...
Kereszténység ...,j160, j180
Kétség, kétely K134, K163, K164
Kétszínűség K165
Kéz
    ételbe merítése K46, ..., j73
    kézcsók K34, j57
    megmosása lásd Ima előtti mosakodás
Kézcsók ..., K34, ..., j57
Kezdőbetűvel jelölt helynevek j122
Kézművesség lásd Munka
Khurásán ..., K94, ..., j124
Kibékülés KV 98, j100 lásd még Válás
Kifinomultság K74
    az arab eredeti értelmének meghatározása  

j74
    hatása j104
Kincs
    kincslelet KV101, ...
    Rejtett Kincs K15, j23
Kinyilatkoztatás
    célja KV106
    folytatólagos ...-..., ..., ...-...
    ~ és annak felismerése K167, j155, j180
    ~ és Isten Megnyilvánulásának hatalma K129,

j75
    Isten Megnyilvánulásainak egysége K80,

K103, K175-177, j111, j160
    jövőbeli ~ K37, j62
    korábbi Törvénykorszakok beteljesítése K80,

K142, j108, j109, j156,         j158, j160,

j185
    természete j23, j129, j160
Kinyilatkoztatás Királysága K91, K109, ...
Kinyilatkoztatás, Bahá’u’lláh-é lásd Bahá’u’lláh

kinyilatkoztatása
Királyok (koronás fők) ...., ...., K85, K86, K91,

j118 lásd még Ferenc József     osztrák császár;

III: Napóleon; I. Vilmos porosz király
    akik kiállnak, hogy segítsék az Ügyet K84,

...
    kollektív megszólításuk K78-83, K87
Királyi méltóság j194
Királyság K1, K79, K83, K84
    a ~ nyelve K177
    a Kinyilatkoztatás ~-a K91, K109, ...
    a teremtés ~ai K47, K94, K109
Kirmán .., K164, ..., j176, j177
Kirmání, Mírzá Áqá Khán j177
Kitáb-i-Aqdas
    a ~-t kiegészítő művek ...-...
        Kérdések és válaszok ..., ..., ...,

...-...
        Tablets of Bahá’u’lláh Revealed

after the Kitáb-i-Aqdas (Bahá’u’lláh             

Kitáb-i-Aqdas-t követően kinyilatkoztatott Táblái)

..., ...
    a bahá’í törvénykorszak Könyvek Könyve ...,

..., ..., j129
    alapelvek lásd Bahá’í hit, alapelvek
    angol fordítás ...-..., ...-...
    az eljövendő világcivilizáció Alaptörvénye

...-..., ...-..., j189 lásd még         

Világrend
    az emberek között felállított “Csalhatatlan

Mérleg” ..., ..., lásd még Mérleg,         

Isten Könyve, mint ~
    engedelmeskedés, mindenki engedelmeskedni

tartozik neki KV10 lásd             még

Bahá’u’lláh törvényei
    eredeti arab szöveg kiadása ...
    Felszólítások egyénekhez és népekhez ...,

...-...
    figyelmeztetések lásd Figyelmeztetések,

Bahá’u’lláh-éi
    Igazság Házának elrendelése ...-..., ...,

K30, K42, ..., j49, j66-67 lásd még             

Igazság Háza
    intelmek lásd Intelmek
    jelentősége ..., ...-..., K186
    jellege ..., ...-...
    kapcsolat elmúlt korok Törvénykorszakaival
    a ~-ban lefektetett szabályok ezeken

nyugszanak ...-...
    előrevetíti a Jelenések Könyvének írója ...
    előrevetíti Ézsaiás próféta ...
    mindent magába foglaló ...
    Szent Könyveikkel ..., ...-...
            Bayán ...-..., K142, j108,

j109
    törvényeikkel ..., ...
    kibocsátása fokozatos ..., j126
    kijelöli Bahá’u’lláh utódát lásd

‘Abdu’l-Bahá
    kinyilatkoztatása ..., lásd még Bahá’u’lláh

kinyilatkoztatása
        Bahá’u’lláh működésének

legjelentősebb cselekedete ...
        időpontja ..., .., K98, j126
    Legszentebb Könyv ..., ...
    Összegzés és rendszerezés (Szinopszis és

kodifikáció) lásd Összegzés és             

rendszerezés
    szerzője elméjének legragyogóbb kiáradása

...
    tiltások lásd Tiltások
    törvényei és rendelései lásd Bahá’u’lláh

törvényei
    Védnökség előrevetítése ..., ...-... lásd

még Védnökség; Shoghi Effendi
Kitartás ....... lásd még Állhatatosság
Kivételek lásd Böjt; Felmentések; Huqúqu’lláh;

Kötelező Ima; Zarándoklat
    nem jelent tiltást j20, j55
Koldulás .., K33, K147, j56, j162
Kollektív biztonság j173
Konfliktus lásd Összekülönbözés
Konstantinápoly (Isztambul) ..., K89, ..., j107,

j119-120, j178
Koporsó lásd Temetés
Koporsó, beton~ j149 lásd még Temetés
Koporsófa K128, j149 lásd még Temetés
Korábbi törvénykorszakok gyakorlata lásd

Törvénykorszakok (múltbéli vallási)
Korán ..., j1, j2, j16, j129, j188
    nem a ~-ból eredő iszlám gyakorlat K9, j72,

j79, j174
    törvényei
    hatálytalanítása K11, K68, j101
    megerősítése KV106, KV107, j161
Kormányok lásd még Parlamentek
    engedelmesség a ~-nak ..., K95, ...
Költségek K28, K69, KV47, KV69, j47, j125
Könyörület, óvakodás attól, nehogy Isten

rendeléseit elhanyagolják emiatt  K45
Könyv K186, j184 lásd még Bayán; Biblia; Korán
    ~-ek megsemmisítése K77, ..., j109
    A Szövetség ~-e j37, j66, j145, j183
    a teremtés ~-e j23
    az Élet ~-e K138
    az Élő ~ K134, K168, j155
    Isten ~-e ..., K6, K47, K99, K127, K148,

K165, K168, j155
    Legszentebb ~ lásd Kitáb-i-Aqdas
    Minden ~-ek Anyja, Könyvek Könyve ..., ...,

K103, j129
    Szent ~ lásd Törvénykorszakok (múltbéli

vallási)
Könyvek megsemmisítése K77, j109
Körömvágás K106, ...
Kötelességek lásd Bahá’iok, kötelességeik; Igazság

Háza; Tanultak Bahá népe között
Kötelező Ima .., K6, K8-14, K18, ...-..., KV14,

KV58-67, KV77, KV81-83,  ..-...,         

j3-22, j25 lásd még Ima; Holtak Imája; Jelek Imája;

Rak’ah
    ~ és Qiblih lásd Qiblih
    ~ Táblája ...-..., KV63, KV65
    egy ~ kiválasztása KV65, ..., ...
    és ima előtt mosakodás lásd Ima előtti

mosakodás
    ~ helyett mondandó vers K10, KV51, j16, j34
    felmentések ~ alól ..., j20
    betegség miatt K10, KV93, j14, j20
    ha a helyzet nem biztonságos K14, KV58,

..., j21
    ~ helyett ajánlott leborulás és vers K14,

KV21, KV58-61, ...,         j21
    idős kor miatt K10, j14, j20
    nők, a havonkénti nehéz napokon K13, ...,

j14, j20
    hosszú (első) ~ ...-..., KV67, KV82, ...
    középső ...-..., KV83, KV86, ..., j5, j34
    mozdulatsor, ill. leborulások K10, ..., j4,

j15
    rövid (harmadik) ...-..., KV81, KV86, ...,

j5
    utazás közben K14, KV21, KV58, KV59, ...,

j21
Középút K43
Közös írás ..., K189, ..., j193, j194
Krisna j160
Kristály K50, K128, j15, j149
Krisztus lásd Jézus Krisztus
Különbségek
    kinyilatkoztatott versek között KV57, KV63,

j109
Különbözés KV 19, KV 99 lásd még Különbségek;

Véleménykülönbség
L, E, GY, E, N (betűk)  K177, ...., j188
Láb megmosása K152, KV97, j167
Lakhely lásd Ház(ak); Öröklés
Lány(ok) lásd Leány(ok), Leánygyermek(ek)
Leány(ok) lásd még Leánygyermek(ek); Nők
    eljegyzése KV43
    oktatása j76
Leánygyermek(ek)
    oktatása K48, j76 lásd még Gyermekek,

oktatása
    öröklés K23, KV 37, KV54, j38, j44-45 lásd

még Öröklés
Lealacsonyodás K123
Leánytestvérek lásd Öröklés
Leborulás K14
    más személy előtt tilos j57
    pótlólagos ~ KV21, KV58- 61, j21, j22 lásd

még Kötelező Ima
    tiszta felületen K10, j15
Leghatalmasabb Ág lásd ‘Abdu’l-Bahá
Legelső Pont lásd Báb, a
Leghatalmasabb Hír K167, j180
Legidősebb fiú j38, j44, j66 lásd még Öröklés
Legnagyobb Börtön lásd Akkó
Legnagyobb Csalhatatlanság lásd Csalhatatlanság
Legnagyobb Ház lásd Bahá’u’lláh, háza Bagdadban
Legnagyobb Név K127, j33, j137, j148
    jelentősége K29,  K51, j33, j48
    naponta kilencvenötször történő elmondása

K18, KV77, ..., j33-34
    számbeli egyenértéke K29, j48, j50
Legnagyobb Rend lásd Világrend
Legnagyobb Szépség lásd Bahá’u’lláh
Legnagyobb Törvény lásd Bahá’u’lláh törvényei
Legnagyobb Ünnep; lásd Szent Napok; Ridván
Legszentebb Könyv lásd Kitáb-i-Aqdas
Legszentebb Szentély lásd Bahá’u’lláh, Szentélye
Lélek
    a megszentelt ~ állapota KV68, j23
    akadályok K161-163, j134, j170
    az Isteni Kinyilatkoztatás hatása a ~-re

K54, K55, K148, ..., ..., j23
    felemelése K51, K149, K161, K163, j25, j79,

j104
    Isten Lelke, Jézus Krisztus címe K80, j113
    Isten Megnyilvánulásáé j160 lásd még

Megnyilvánulások
    Szentlélek K37, j23, j160
Leszármazottak KV6, j38 lásd még Öröklés
    Bahá’u’lláh ~-ai j66 lásd még Bahá’u’lláh,

rokonai
    Mohamed ~-ai j85
Letétbe helyezett vagyontárgy KV96, ... lásd még

Megbízottak
Levelek lásd Bahá’u’lláh, Írásai
Lopás (tolvajlás) ...
    a “régebbi” Kötelező Ima ellopása j9
    büntetésének meghatározása ..., K45, KV49,

j70
    jel a homlokán K45, j71
Lottó j169 lásd még Szerencsejáték
Lótuszfa lásd Sadratu’l-Muntahá
Lőfegyverek K159, KV24, j83, j173
LSD j170
Madarak lásd Vadászat
Mag, férfié K74, ....,, j103
Magasságbéli Gyülekezet K71, K76, K89, K132
    a ~ segítségének megígérése K53
    a Qiblih körül kering K6
Magaviselet ....., K73, K159, ....-..., j192 lásd

még Cselekedetek; lásd még Emberi     

tulajdonságok
Marihuána (marijuana) j170
Mashriqu’l-Adhkár (Áhítat Háza)  ..., K31, K115,

..., j53, ...
    gyermekek mondjanak Táblákat ott K150, ...
    hajnali imák K115, KV15, j142
    kapcsolt részei j53
    szószék használatának és szentbeszéd

tartásának tilalma j168
Más vallások (bahá’í hiten kívüliek) lásd Vallások
Mecset(ek) KV94, j19
    al-Aqsá ~ K85, j116
Meddő vitatkozás  ..., K77, K177, j110
Medencék perzsa fürdőkben K106, j131-j132 lásd még

Fürdő(k)
Megaláztatás K138, K158, j57, j58, j171
Megbánás lásd Bűn
Megbízhatóság ..., K120, KV106, ...., j46
Megbízottak
    az Igazság Háza ~-ai lásd Igazság Háza
    az öröklési törvényben K27, j46
Megbocsátás KV47, j58 lásd még Bűn
    megbánás és ~ K49, K184, KV11
Megelégedettség K63, K66, KV26, KV38, j89
Megemlékezés Istenről K40, K43
Megértés lásd még Éleslátás
    ~ és felismerés ..., K140, KV106 lásd még

Felismerés
    egyéni ~ és értelmezés K167, j130, j180
    és tanácskozás j52
    Isten törvényeinek ~-e ...
Megértés (Szent Szövegé) lásd Szent Szöveg

értelmezése
Meghívások K156, ...
Megígért K35, K88, j108, j153, j158, j160, j171 j

185, j190 lásd még Bahá’u’lláh
    korábbi Törvénykorszakok ígéreteinek

beteljesedése K35, K80, j160 lásd         még

Kinyilatkoztatás, folytatólagos
Megkérdőjelezés
    Isten tekintélyének ~-e K7, K49, K162
Megkülönböztetés (diszkrimináció) ...
Megnyilvánulások (Isten Megnyilvánulásai) j23, j60,

j141, j154, j155, j160, j172, j180,         

j181, j188 lásd még Bahá’u’lláh; Báb, a; Buddha;

Jézus Krisztus; Krisna;         Mózes;

Mohamed (Isten Apostola)
    csalhatatlansága lásd Csalhatatlanság
    következő ..., K37, j62
    régi idők ~-ai K138, j126
Megsebezni valakit K56, j81
Megszólás  ....., K19, ...., j37
Megtagadás, hité lásd Hit megtagadása
Megtisztulás
    javak és létfenntartáshoz szükséges dolgok

K97, K146
    minden teremtett dolog ~-a K75, j106
Megtisztulás tengere K75, j106
Megütni valakit K148, ...
    ~-nek büntetése K56, j81
Mekka j7
Menstruáció
    böjt alatt K13, ..., j20, j34
    és Kötelező Ima K13, ..., j20, j34
Menyasszony lásd még Házasság
    ~ és jegyajándék KV39, j93 lásd még

Jegyajándék
    ~ és szüzesség KV13, KV47
Mérleg, Isten Könyve, mint ~ ...., K99, K148, K183
Mértékletesség lásd Középút; Illendőség
Mesterség űzésének kötelezettsége K33, j56, j162

lásd még Foglalkozás űzésének     kötelezettsége;

Kereskedés; Munka
Minden Könyvek Anyja K103, j129
Mírzá Yahyá lásd Yahyá, Mírzá
Mithqál  meghatározása KV23, j78, ...
Mocsok lásd Tisztaság; Piszok
Mohamed (Isten Apostola) .., j7, j85, j89, j128,

j158
Monogámia lásd Egynejűség
Mosakodás K74, K76, ....., j34 lásd még Tisztaság;

Víz
    arcé lásd Ima előtti mosakodás
    egész testé K106, j131-132
    kezeké lásd Ima előtti mosakodás
    lábaké K152, KV97, j167
Mosás
    piszkos dolgoké K74, K76, j105
Mostohaszülővel kötött házasság tilalma ..., K107,

..., j133
Mózes j111-112
Muhammad-‘Alí, Bahá’u’lláh Szövetségének Legfőbb

Megtörője j1, j9
Muhammad-Hasan, Shaykh K166, ..., j178
Muhammad-i-Isfahání, Siyyid K184, ..., j190, j192
Muhammad Karím Khán-i-Kirmání, Hájí Mírzá K170,

..., j182
Muharram KV2, j138
Munka
    az istentisztelet rangjára emeltetett ...,

K33, ..., j56
    felfüggesztése Szent Napokon KV1
    háztartás vezetése, házimunka j56
    mesterség, illetve hivatás űzésének

kötelessége ..., K33, ..., j56, j162
    nehéz ~ böjt alatt KV76, j31
Munkálkodás lásd még Cselekedetek
    elfogadása Istentől függ K36, K167
    Isten független az emberek ~-eitől
Muszlim(ok) lásd Iszlám
Mutatis mutandis, törvények egyenlő alkalmazása

mindkét nemre .., j38, j133
Művészet(ek)
    emberiség hasznára lévő ~ tanulmányozása

..., j110
    olvasás és írás művészete lásd Olvasás;

Írás megtanításának kötelezettsége
Nabíl-i-A‘zam j172, j178, j179
Nagy Átfordulás K157, j171, j172
Nagybácsik K23, j38 lásd még Öröklés
Nagykorúvá érés lásd Emberi faj; Érettség kora
Nagynénik K23, j38 lásd még Öröklés
Najaf j178
Najíbíyyih-kert j107 lásd még Ridván
Nakhud KV23, j78, ...
Nap(ok) lásd Naptár, bahá’í; Szent Napok;

Szökőnapok; Tizenkilenc Napi             

Ünnep
    a Szövetség ~-ja j139
    Isten ~-ja K80, K88, K138
Nap, mint jelkép
    a törvények ~-ja K7, K108
    Isten Megnyilvánulása K6, K41, K53, j8
Napéjegyenlőség j26, j147
Napfelkelte
    hajnali ima K33
    a Mashriqu’l-Adhkár-ban K115, KV15, j142
    böjt idejének meghatározásához K17, j25,

j32 lásd még  Böjt
    Kötelező Ima ideje KV83, ..., ..., j5 lásd

még Kötelező Ima
Naplemente
    a Kötelező Ima ideje KV83, ..., ..., j5

lásd még  Kötelező Ima
    a Naw-Rúz időpontjának meghatározása KV35
    böjt idejének meghatározásához K17, j25,

j32 lásd még  Böjt
Napóleon, III. ..., K86, ..., j118
Naptár, bahá’í ..., j26
    böjti időszak lásd Böjt
    hónapok
    napok száma a ~-ban j27, j147
    nevei K127, j139, j148
    számuk az évben K127, j27, j147
    nap kezdete j26
    napéven alapul j27, j138, j147
    Naw-Rúz (bahá’í újév) K16, KV35, j26, j139,

j147
    részletekről az Igazság Egyetemes Háza

rendelkezik j26, j138
    Szent Napok helye lásd Szent Napok
    szökőnapok (Ayyám-i-Há) K16, j27, j147 lásd

még Szökőnapok
Násiri’d-Dín Sháh j177
Naw-Rúz lásd még Naptár, bahá’í; Szent Napok
    időpontja pontos meghatározásának módszere

KV35, j26
Nem-bahá’í
    ~ és az öröklés törvénye KV34, j38, j158
    elfogadható, mint tanú KV79, j99
    megengedett a házasság ~-jal K139
    szülők beleegyezése házasságba j92
Nemek közötti egyenlőség ....... lásd még Mutatis

mutandis, törvények egyenlő     alkalmazása mindkét

nemre
Németország j117, j121
Nem hívő személy lásd Nem-bahá’í
Nemi cselekmények lásd Szexuális cselekmények
Nemi erőszak j36
Nemzetközi békefenntartó erő j173
Nemzetközi Tanítási Központ j183
Nevelők és tanítók lásd Tanítók
Név
    első betűvel jelölt helynevek j122
    hónapok ~-e lásd Naptár, bahá’í
    korlát Isten Megnyilvánulásának

felismerésében K167, j180
Nevek és tulajdonságok lásd Isten és/vagy

Bahá’u’lláh nevei és tulajdonságai (jegyei)
Nézeteltérés
    emberek között K35
    házastársak között K69-70, KV19, j100
    megoldása a Szent Szöveghez való forduláson

keresztül K53
Nimród K41, j65
Nők lásd még Eljegyzés; Válás; Oktatás; Öröklés;

Szolgáló; Házasság; Mutatis mutandis,         

törvények egyenlő alkalmazása mindkét nemre;

Újraházasodás; Feleség
    a nők menstruáció alatti rituális

tisztátalanságának fogalma eltöröltetett j20
    böjt alóli felmentések K13, ..., j20, j31
    felirat ~ temetési gyűrűjén K129
    házasságkötéskor elmondandó vers KV3
    Holtak Imájának szövege ~ esetében ...
    Kötelező Ima alóli felmentések K13, ...,

j20, j34
    mesterség, illetve hivatás űzésének

kötelezettsége j56
    szolgálók lásd Szolgáló
    választhatóságuk a Szellemi Tanácsokba

(Igazság Házaiba) j80
    zarándoklat alóli felmentés K32, j55
Nyelv lásd Megszólás; Rágalmazás; Nyelv; Beszéd
Nyelv (emberek által beszélt nyelv, ill. melléknév)

lásd még Arab (Nyelv, ill.             

melléknév)
    egyetemes ~ ..., K189, ..., j193-194
    tanulása az Ügy tanítása kedvéért K118, ...
Nyilvános hely
    bűnök meggyónása nyilvánosság előtt j58
    perzsa fürdők K106, j131
    versek mormogása ~-en K108, j135
Nyugalom megőrzése K153, ...-..., ....
Nyugalomba vonulás lásd Életkor
Oktatás lásd még Tudás
    emberiségé, az Isteni Kinyilatkoztatáson

keresztül K45, KV106
    és a Mashriqu’l-Adhkár j53
    gyermekeké ..., K48, K150, ..., KV105, j40
    a leánygyermekek ~-a elsőbbséget élvez j76
    tudományágak
    művészetek és tudományok K77, ...
    nyelvek ...
Olvasás
    gyermekek ~-ra tanítása K48, j76
    szent verseké K36, K138
    ennek módja K149, KV68, j165, j168
Ópium ..., K155, K190, j170
Órák (időmérő eszközök) K10, KV64, KV103, ..., j17
Országok fejlődése K160, ...
Országos Szellemi Tanács lásd Igazság Országos

(Másodlagos) Háza
Orvosok K113, ..., j134
    felírhatnak alkoholt vagy kábítószert, mint

gyógykezelés részét j144, j170
Orvosság j144, j170 lásd még Orvosok
Ostobaság  K51, K89, K178
Ótestamentum j1
Otthon lásd Ház(ak)
Öltözék lásd még Ruházat
    illendő viselkedés ~-e K159
Önsanyargatás  ..., K36, ..., j61
Önvédelem  K159, j173
Öregkor lásd Idősek
Örökkévalóság K182
Öröklés ..., ..., K20, KV5, ..... - ......, j38

lásd még Báb, a, törvényei
    adósság rendezése K28, KV9, K69, KV80, j47
    búcsúztatási és temetési költségek K28,

KV9, j47
    ékszerek KV37, KV78, j44
    gyám (megbízható személy) kinevezése

kiskorú örökös mellé K27, j46
    Huqúqu’lláh megfizetése K28, KV9, KV69,

KV80, j47
    lakhely, fő K25, KV34, j44
    nem bahá’í rokonok és végrendelet hiánya

KV34, j38
    örökösök hiánya
    egyéb ~-é K22-24
    gyermekeké
    fiú ~-é K26, KV41, KV72, j42, j45
    leány ~-é KV37, KV54, j42
    nevelőké és tanítóké KV28, KV33
    örökrész és vagyon szétosztása K20, KV5,

j38
    anya K20, KV5, j38
    atya K20, KV5, j38
    fivérek K20, KV5, KV6, j38, j39
    féltestvérek KV6, KV53, j39
    gyermekek K20, K22, K29, KV5, KV28, KV33,

j38, j41
    fiú~-ek K25, j44
    kiskorú ~ek K27, j46
    leány~-ek KV37, KV41, KV54, KV72, j44-45
    házastárs K20, KV5, KV55, j38
    leánytestvérek K20, KV5, j38
    féltestvérek KV6, KV53, j39
    nagybácsik és nagynénik K23, j38
    nevelők és tanítók K20, KV5, j38, j40
    nem bahá’í ~-ok nem örökölnek KV33
    szülő testvérének gyermekei K23, j38
    unokák K26, j45
    unokatestvérek K23, j38
    örökség Igazság Házára szállása K24, KV100,

j42
    egyéb kategóriák örökrésze K22-23, KV28,

j38, j43
    férfi örökösök örökrésze KV41, KV72, j44
    gyermekek örökrésze K21, KV7
    ruházat szétosztása K25, j44
    elhunyt nő használt ruházata KV37, KV78,

j44
    végrendelet KV69, j38 lásd még Végrendelet
    végrendelet hiánya, az öröklési törvény

csak ilyenkor lép hatályba j38
Örökösök lásd Öröklés
Ősatyák K10, K180
Őszinteség K29, K108, KV106, j95
Összegzés és rendszerezés (Szinopszis és

kodifikáció) ...-..., ....-.....
Összejövetelek, bahá’í ~ j19, j168 lásd még

Tizenkilenc Napi Ünnep
Összekülönbözés j173; lásd még Civódás, pörlekedés,

viszálykodás; Szomorúság, nem     okozása; Megütni

valakit
Özvegy(ek) K21, K89
Pap-hittudósok .., .., .., K9, j158
    ~ által követett gyakorlat (szokások)

betiltása vagy eltörlése j61, j135, j175
    ellenállásuk K164, j109
    megszólításuk K41, K99-104, K165-172, ...
    papok előtti gyónás tilalma j58
Papi nőtlenség j91
    a tilalom feloldása j61
Paradicsom K46, K106
    ~ versei k61
Paráználkodás j36, j89 lásd még Házasságon kívüli

szeretkezés (nemi élet)
Parlamentek lásd még Kormányok
    felszólíttatnak, hogy fogadjanak el egy

egyetemes nyelvet és írást ..., K189, ...,         

j193
Pártatlanság ..., K4, K40, ...
Pecsét
    ~-tel ékesített Táblák K117, j143
    a Próféták ~-je j180 lásd még Mohamed

(Isten Apostola)
Pederasztia K107, j134
Pénz lásd Jótékonyság; Jegyajándék; Alap, bahá’í;

Huqúqu’lláh; Öröklés;     Befektetés,     pénzügyi;

Gazdagság; Zakát
Pénztár KV72, j42 lásd még Igazság Háza
Pénzügyi segítség, támogatás
    a családnak a türelem éve alatt K70, j100
    a szegényeknek j56, j161-162
Perzsa fürdők  K106, j131
Perzsia (Irán) j44, j122, j124, j126, j131-132,

j176
Peyote j170
Piactér K108, j135 lásd még Nyilvános hely
Piszok K74, K76, j105 lásd még Tisztaság; Por
Polgári jog ...
Poligámia lásd Többnejűség
Por K36, K76, K148, K150, j8 lásd még Tisztaság;

Piszok
Poroszország j117
Pörlekedés lásd Meddő vitatkozás
Prém lásd Szőrme
Problémák
    ~ megoldása ...
    személyes ~ j52
Próféták
    a ~ Pecsétje j180 lásd még Mohamed (Isten

Apostola)
    állásuk ..., K143, KV106, j160 lásd még

Isten Megnyilvánulása(i)
Qayyúmu’l-Asmá’ lásd Báb, a, Írásai
Qiblih ..., K6, K137, ...-..., j7
    a Báb meghatározása: a ~ Bahá’u’lláh K137,

...-..., j7
    a Kötelező Imák iránya K6, ..., ..., KV67,

j7
    Bahá’u’lláh nyughelye K6, ..., j8
    és a Holtak Imája KV85, j10, j19
    és a nem kötelező Imák KV14
Rabszolgaság tilalma .., K72 ...
Rabszolgakereskedelem tilalma lásd Kereskedés
Rágalmazás j37 lásd még Hamis vádaskodás
Rajna ..., K90, j121
Rak’ah K6, K8, KV63, j4, j6, j9, j20 lásd még

Kötelező Ima
Reggel lásd még Napfelkelte
    böjt idejének meghatározásához K17, j25,

j32 lásd még Böjt
    idő meghatározása KV64
    meghatározása (Kötelező Imához) K6, KV83,

..., ..., j5, j6 lásd még             

Kötelező Ima
    versek szavalása/mondása K149, KV68, j165

lásd még Szent Iratok és versek         

mondása/szavalása
Régiségek j166
Rejtelmek Földje K37, KV100, j63 lásd még Drinápoly
Rejtett Kincs K15, j23
Rejtett tudás K29, j48
Rend lásd még Igazgatási Rend
    a társadalomban ..., K2, K64
Rendelvények lásd Bahá’u’lláh törvényei
Részegítő italok ....., K119, ......, j2, j144,

j170
Ridván K75, j107, j138, j140 lásd még Ünnepek,

bahá’í; Szent Napok
Ridván-kert j107, j138
Rituális tisztátalanság lásd Tisztátalanság

fogalmának eltörlése
Romlottság lásd Gonoszság K64, K123
Ruházat
    elhunyt ~-a lásd Öröklés
    korábbi korlátozások megszüntetése K159,

j175
    selyem K159, ..., j174
    szőrme K9, ..., j12
    mint metafora K4, j1
    tisztaság elrendelése K74, K76, ..., j167
Sadratu’l-Muntahá K100, K148, ..., j128, j164
Sah, Sháh j177, j182
Salát j3 lásd még Kötelező Ima
Sedan-i csata j118
Segédtestület j183
Segítség
    a királynak, ki kiáll, hogy segítse az

Ügyet K84
    Isten Ügyének segítése K84, K159
    isteni ~ K53, K74, K157, ...
    törvények ~-e K4
Selyem
    halotti lepelhez K130, j149, j151
    viselése K159, ..., j174 lásd még Öltözék
Semmittevés tilalma ..., K33, ...., j56 lásd még

Munka
Sháh-Bahrám j160
Shaykhí iskola j171, j182
Shíráz j138 lásd még Báb, a, háza Shírázban
Shoghi Effendi (a bahá’í hit Védnöke) vii, ... lásd

még Védnökség; Aghsán
    a Hit Védnöke ..., j66, j125, j130
    elhunyta j66, j67, j183
    és a Kitáb-i-Aqdas ...-...
    fordítás ...-...
    jegyzetekkel való ellátása (annotálás) ...
    leírása a God Passes By-ban ..., ...-...
    összegzése és rendszerezése ...
    írásai
    egyes művek
    God Passes By (Isten köztünk járt) ...-...,

j108, j158, j190-192
            World Order of Bahá’u’lláh

(Bahá’u’lláh világrendje) j173,             

    j189
    Isteni Terv végrehajtása ...
    Szent Szöveg Értelmezője ..., ..., j130
    Ügy Kezei
        kinevezésük j183
Síita iszlám j109, j160, j178 lásd még Iszlám
    gyakorlata j85, j90, j103, j175
Sion K80, j114
Sír lásd Temetés
Síyáh-Chál .., j62, j126, ...
Subh-i-Azal lásd Yahyá, Mírzá
Sugárzás, lelki ~ elrendelése, mikor a hívők a

Szent Iratokat olvassák K149, KV68, j165
Szabadság ...., K122-125, ....
Szakáll K159, ...., j175
Szakmai tanácsadók j58
Számok lásd Abjad rendszer
Száműzetés, mint a tolvaj büntetése K45, j70
Szándékos emberölés lásd Gyilkosság
Szavahihetőség ..., K120, KV106, ...
Szavak
Szegények
    ~ gyermekeinek oktatása K48
    jegyajándék fizetése ~ által j95
    megsegítése K16, j53, j56, j161, j162
Szegénység lásd még Szegények
    megszüntetése K147
Szegénység vagy szenvedés enyhítése j53, j161
Szellemi világok K79, K166, K177
Szent háború j173
Szent Ház lásd Bahá’u’lláh, bagdadi háza; Báb,

shírázi háza
Szent Helyek és történelmi helyek
    a Báb háza Shírázban lásd lejjebb Két Ház
    Bahá’u’lláh háza Bagdadban lásd lejjebb Két

Ház
    Bahá’u’lláh Szentélye j8, lásd még Qiblih
    Két Ház (két Szent Ház)
    és egyéb helyek helyreállítása és megóvása

K133, KV32, j154
    zarándoklat a ~-hoz K32, KV25, KV29, j54,

j68 lásd még Zarándoklat
Szent Iratok és versek mondása/szavalása K116,

K150, KV52 lásd még Mashriqu’l-        Adhkár
    a Jelek Imája helyett mondandó vers K11,

KV52
    helyettesítő verseké
    böjt helyett K13, j34
    ima előtti mosakodás helyett K10, KV51,

j16, j34
    Kötelező Ima helyett K13, K14, KV58, KV60
    Holtak Imája K8, KV85, j10, j19
    naponta
    Allah-u-Abhá-é K18, j33
    Kötelező Imáé KV14, j3-7, j19 lásd még

Kötelező Ima
    verseké K149, KV68, j165
    nyilvánosan K154, j168 lásd Szent versek

mormogása nyilvánosság előtt
Szent Iratok lásd ‘Abdu’l-Bahá, Írásai; Báb, a,

Írásai; Bahá’u’lláh, Írásai; Bayán; Kitáb-i-    

Aqdas; Szent Versek; Szent Szövegek értelmezése;

Szöveg, Szent; Vallások     (bahá’í hiten

kívüliek)
Szent Könyvek K149, K168, KV106, j155
Szentlélek K37, j23, j160
Szent Napok ..., ....
    a Báb Megnyilatkozása K110, j138
    böjt idején KV36
    a Báb vértanúhalála j139
    ‘Abdu’l-Bahá elhunyta j139
    a Szövetség Napja j139
    az Ünnepek Királya K112, j138, j140
    Bahá’u’lláh Mennybemenetele j139
    két Legnagyobb Ünnep K110, j138
    Naw-Rúz (Újév) K16, K111, ..., j139
    Isten Napja j26
    közvetlenül a böjt után következik K16,

..., j25, j26
    pontos napja KV35, j26, j147
    Ridván-Ünnep (Bahá’u’lláh Megnyilatkozása)

K110, KV1, j107, J138
    első, kilencedik és tizenkettedik napja KV1
    Szent Iker-Születésnapok K110, KV2, j138
    a Báb születése KV2
    az Igazság Egyetemes Háza határozza majd

meg, hogy nap-             vagy hold-alapon

kell-e megülni j138
    Bahá’u’lláh születése KV2
    böjt idején KV36, j138
Szent Szöveg lásd Szöveg, Szent
Szent Szövegek értelmezése K105, K167-168, j180

lásd még ‘Abdu’l-Bahá;         Shoghi Effendi;

Védnökség
    egyéni ..., K37, K105, ..., j130
    kötelező érvényű ..., ..., ..., ..., j130,

j184
Szent Udvar lásd Qiblih
Szent Város ...., j114 lásd még Jeruzsálem
Szent versek mormogása nyilvánosság előtt K108,

......, j135 lásd még Szent Iratok és     versek

mondása/szavalása
Szentbeszéd j168
Szentek j160
Szentélyek lásd Báb, a; Bahá’u’lláh
Szentlélek K37, j23, j160
Szentföld K103, j114, j116, j183
Szenvedély(ek) K2, K41, K64, K89, K184, ... lásd

még Vágyak
Szenvedés lásd Bahá’u’lláh, szenvedései
Szerencsejáték ..., K155, ..., j169
Szeretet, szerelem K4, K15, K36, K132, j23
    ~ és házasság K65
    emberi ~ j134
Szerzetesség ..., K36, ..., j61
Széthúzás ....., K183
Széthúzás nem terjesztése K165
Szexuális cselekmények lásd még Erkölcsi tisztaság;

Erkölcstelenség
    törvényes ~ j134 lásd még Házasság
    törvénytelen ~
    ~ a türelem éve alatt KV11
    házasságon kívüli szeretkezés (nemi élet)

K19, K49, KV23, KV49,         ..., j36, j77, j90
    homoszexualitás ..., j134
    következményei K49, j36, j77, j134
    paráználkodás j36, j77
Szó lásd Beszéd
Szó (szavak)
    ~ és a szellemi valóságok kifejezése K116,

j4
    ~ mint a Kinyilatkoztatás felismerésének

fátyla K117, K167, j180
    a L, E, GY, E, N szó meghatározása j188
    Bahá’u’lláh ~-ai lásd Bahá’u’lláh, Írásai;

Szent Iratok és versek                 

mondása/szavalása; Szöveg, Szent
Szodómia  (emberekkel és állatokkal való

fajtalankodás) K107, KV49, j134
Szokásformáló kábítószerek K155, j170 lásd még

ÓpiumSzokások lásd még Hadíth;         

Törvénykorszakok (múltbéli vallási); Hagyományok
    újra meghatározása és új jelentéssel való

felruházása j93
Szolga, ház körüli K63, KV30, ...., j90
Szolgálat ....-..., K125, K178, j2, j56 lásd még

Tanítás, az Ügyé
    ~-ra való buzdítás K35, K38
    isteni segítség megígérése ~ esetére K53,

K74
    királyokhoz intézett felszólítás ~-ra K82,

K84
Szolgáló (ház körüli) K63, j90
Szolgáló K63, KV30, ..., j90
Szolgálóleány lásd Szolgáló; Nők
Szomorúság
    ~ nem okozása ..., KV98, ...
    ~ okozásáért kivetett pénzbüntetés

eltörlése K148, j163
    mások megszólása, mint ~ okozója j37
Szoptató anyák, böjtölés és ~ K16, ..., j31
Szószék használatának megtiltása .., K154, ...,

j168
Szökőév j27, j147 lásd még Naptár, bahá’í
Szökőnapok (Ayyám-i-Há) ..., K16, ..., j29, j147

lásd még Naptár, bahá’í
    helye a naptárban K16, j25, j27
Szőr ima érvényét nem veszi K9, ..., j12
Szőrme K9, j12 lásd még Ruházat
Szöveg, Szent (Bahá’u’lláh Szavai) lásd még Szent

Szöveg értelmezése; Kitáb-i-Aqdas;         

Bahá’u’lláh törvényei; Szent Iratok és versek

mondása/szavalása; Bahá’í         Szent

Iratok fordítása; Írások
    annak használata problémák megoldásánál

K53, ...
    arab nyelv használata ...-...
    eltérés a ~-től K117, ...
    fordítása ...-...
    hatalma és hitelessége K53, K117, ..., j143
    kiadása ...
    kinyilatkoztatása K184, KV57
    olvasása szószékről megtiltatott j168 lásd

még Szent Iratok és versek             

mondása/szavalása
    tanulmányozása ..., K149, K182, ...
Szövetség
    Bahá’u’lláh ~-e j37, j66, j145, j183 lásd

még ‘Abdu’l-Bahá
    Isten ~-e K2, K149
Szövetségtörés K37, j190 lásd még Azalik;

Muhammad-‘Alí; Yahyá, Mírzá
Szunnita iszlám vezetői j120 lásd még Iszlám
Születésnapok (Bahá’u’lláh-é és a Bábé)  lásd Szent

Napok
Szülők
    ~ és örökség lásd Öröklés
    beleegyezése a házasságba K65, KV13, j92
    kötelessége a gyermekek tanítása K48, K150,

KV105, ..., j76
    tisztelet és kedvesség mutatása a ~ iránt

KV104, KV106, ..., j92
Szüzesség
    és jegyajándék KV47, ...-...
    és szülői beleegyezés a házasságba KV13,

...
Táblák (Írások)
    ‘Abdu’l-Bahá-éi lásd ‘Abdu’l-Bahá, Írásai
    a Bábéi, lásd Báb, a, Írásai; Bayán
    Bahá’u’lláh-éi lásd Bahá’u’lláh, Írásai;

Kitáb-i-Aqdas
Tanácskozás ...
    ~ és az Igazság Háza K30, ..., lásd még

Igazság Háza
    módszere KV99, j52
    Tizenkilenc Napi Ünnepen j82 lásd még

Tizenkilenc Napi Ünnep
Tanácsok, Bahá’í Szellemi lásd még Igazság Háza
    elrendelésük K30, j49
    hatáskörük és kötelességeik j51, j100, j162
    tagság j50, j80
Tanácsosok Kontinentális Testülete j183
Tanítás, az Ügyé ..., j183
    a nyelv ereje K73, K160
    buzdítás a Hitet tanítók segítésére K117,

...
    buzdítás, ill. intelem ~-ra lásd még

Szolgálat
    a “tanultakhoz” K173
    a királyokhoz K84
    mindenkihez ..., K38, K53
    vallási vezetőkhöz K169
    gyermekeknek megtanítani Isten verseit

K150, ... lásd még Gyermekek
    isteni segítség megígérése K38, K53, K74
    nyelvek tanulása ~ céljából K118, ...
    tanítók (a Hit tanítói)
    akik ellentmondanak az Írásoknak K117, ...
    állásuk K117
Tanítók (nevelők és tanítók) lásd még Öröklés
    a bahá’í hit ~-i lásd Tanítás, az Ügyé
    és a gyermekek lelki nevelése j40
    isteni ~ lásd Megnyilvánulások
Tanúk, szavahihető ~-k
    házastárs halálával kapcsolatban K67, KV79,

j99
    meghatározásuk KV79, j99
    türelem évével kapcsolatban KV73, KV98,

j100 lásd még  Válás
Tanulás, tanulmányozás
    Kitáb-i-Aqdas-é ..., ...
    művészeteké és tudományoké K77, ..., j110
    nyelveké K118, ..., lásd még Nyelv
    tanításoké K149, K182 lásd még Szent

szövegek értelmezése
Tanultak Bahá népe között K173, ..., j183
    kötelességeik j183
Tanultság ..., ... lásd még Tudás
Tapintat ..., K73, ....
Társadalmi és gazdasági fejlődés K160, j53
Társadalom
    ~ számára létfontosságú intézmények ...,

j53, j82, j134
    alapköve j134
    állapota ..., K39, K40, K124, j170
    az egyén szerepe K120, K144, K173, KV71,

j56, j61, j76, j110
    Isteni Kinyilatkoztatás ~-ra gyakorolt

hatása ..., K54, K75, K79, K110, K181,         

j93, j106, j109
    isteni törvény, mint válasz a ~ állapotára

..., ..., ..., ..., j89
    isteni törvény szerepe ...-..., ...-...,

..., ...., K3, K29, K99, K186, ..., j92
    jövőbeli állam ...-..., ..., ..., ...,

K189, j56, j173, j189, j194
    szerepe
    igazság érvényesülésének elősegítése j86,

j173
    törekvés elősegítése j56
    vagyon ~-i funkciója j38
Tavaszi napéjegyenlőség j26
Teherán j122
    ~-hoz intézett megszólítás ..., K91-92, ...
    születési hely
    Bahá’u’lláh-é j123
    Bahá’u’lláh kinyilatkoztatásáé ..., j62,

j126
Temetés ....
    ~-i gyűrű K128-129, KV70, j149
    egy órai távolság K130, KV16, j149, j152
    hamvasztás tilalma j149
    ima ...-..., lásd még Holtak Imája
    koporsó K128, j149
    költségek K28, KV9, KV69, j47
    lepel K130, KV56, j149, j151
Templom lásd még Mashriqu’l-Adhkár
    az emberi test ~-a K96, K120, K155, j160
    Isten Megnyilvánulásának ~-a K86
Templom-hegy (Jeruzsálemben) j116
Templomok KV94
Teológia j110
Teológiai értekezések j110
Teremtés
    a ~ célja Isten megismerése j23
    a ~ életre hívása j23, j188
    a ~ könyve j23
    a ~ Ura K11
    minden dolog megtisztíttatott K75, j106
Terhesség K16, ..., j31
Természeti jelenségek, félelmetes ~-ek K11, j18
Térdhajtás j4
Test
    ~-i vágyak K2, K58, K64, j25
    ~ iránti tisztelet j149 lásd még Temetés
    ~-ről való gondoskodás K155, j104, j144,

j170 lásd még Tisztaság;                 

betegség; Orvosok
Testámentum lásd Szövetség, Végrendelet,
    Ótestamentum j1 lásd még Biblia,

Evangéliumok
Testi vágy K64
Testvéri érzület
    bahá’iok között K57, j82
    minden vallás követőjével K75, j173
The Bahá’í World (A Bahá’í világ - kiadványcím)  

j27, j139, j143, j147
Tiltások  ..., ..., ..., ...-....
Tisztaság ... lásd még Fürdő(k); Mosakodás; Víz
    és kifinomultság K74, K151, j74, j104,

j166, j167
    hatása az emberi lélekre K76, k104
    ház bútorzatának megújítása K151, j166
    illatszerek használata K76
    legteljesebb tisztaság rendeltetik ...,

K74, j167
    szívé K116, K157, K175, K179
    vízé KV91, j105
Tisztátalanság fogalmának eltörlése K75, ..., j20,

j103, j106
Tisztelet
    a szülők iránt KV104, KV106
    a tanult és munkájukban eredményes emberek

iránt j110
Tizenkilenc Napi Ünnep .., K57, KV48, j82
Tisztesség ..., K187, ...
Toll lásd Bahá’u’lláh, nevei
Tolvajlás lásd Lopás
Tombola lásd Szerencsejáték
Többnejűség j89
Többségi szavazat döntéshozatalban KV99, j52
Török Birodalom j119, j120
Törökország j120
Törvények lásd Bahá’u’lláh törvényei
Törvények végrehajtása lásd Bahá’u’lláh törvényei,

alkalmazásuk
Törvényhozás lásd Igazság Háza
Törvénykorszak, bahá’í ..., ..., .., ..., K142,

K148, KV8, KV42, j19, j44, j126, j129,         

j160, j172
    hossza ..., ..., ..., K37, ..., j62
Törvénykorszakok (múltbéli vallási) lásd még Báb,

a; Iszlám; Hagyomány(ok)
    Bahá’u’lláh eltörli a törvényeiket ..., ...
    elsőszülöttség törvénye j44
    gyakorlatai
    annak tiltása, hogy kérdéseket tegyenek fel

annak, Kit Isten ki fog         

nyilvánítani  K126, j146
    házasság és válás KV31, KV43, j89-90, j93,

j101
    ima j6-7, j15, j135
        felmentés a nőknek a havonkénti

nehéz napokon j20
        gyülekezeti j19
    ima előtti mosakodás j16
    kézcsók j57
    könyvek megsemmisítése j109
    rituális tisztátalanság j12, j20, j103,

j106
    ruházat K159, j174-175
    szerzetesség és önsanyargatás j61
    utazási korlátozások K131, j153
    vadászat j83
    zene j79
    lényegi egységük j160
    Szent Könyveik ..., ..., K17, K19, K149,

K163, j129, j155
Törvényszegés K73
Trónus K133 lásd még Szent Helyek és történelmi

helyek
Tudás K138, j130, j194 lásd még Oktatás
    célja K102, ...
    ezoterikus K36, ..., j60
    isteni K99, K101, K176-177, K180, j128
    korlát Isten Megnyilvánulásának

felismerésében K41, K102, K166-168,             

K170, j64, j171, j182
    megszerzése K48, K77, j76, j110
    rejtett K29, j48
Tudatlanság K62, K122-123, K144, K159
Tudomány(ok)
    célja K77, ..., j110
    isteni filozófia j194
    a legszilárdabb alapzat K189
Tulajdon
    az Aghsán-oknak nincsen joguk más ~-hoz

K61, j85
    elhunyt ~-a lásd Öröklés; Végrendelet
    elveszett vagyontárgy KV17, ...
    Huqúqu’lláh fizetése KV8, KV42 lásd még  

Huqúqu’lláh
    ingatlan KV102
    letétbe helyezett ~ KV96
Tulajdonságok lásd Bahá’u’lláh, nevei; Isten

és/vagy Bahá’u’lláh nevei és tulajdonságai     

(jegyei); lásd még Emberi tulajdonságok
Türelem  K87
    ~ éve lásd Válás
    házasságban K67, KV4, j98
Tűz lásd Gyújtogatás
‘Údí Khammár ...
Udvariasság K120, ...., j74
Újraházasodás
    előző házastárssal K68, KV31, ..., ...,

..., j101-102
    házastárs elhalálozása miatt K67, KV27,

..., j97, j99
    házastárs hosszúra nyúlt távolléte miatt

K67, KV4, ..., j96, j97-98
Unokaöccsök K23, j38; lásd még Öröklés
Unokahúgok K23, j38; lásd még Öröklés
Unokatestvérek K23, j38 lásd még Öröklés
Uralkodó Jele K157, j171
Uralkodó(k) K88, K89, K91 lásd még Igazság Háza;

Királyok; Királyság
    ~ és tanultak j183
Utalás(ok) ....
Utazás
    ~ és házastársi kapcsolatok K67, K69, KV4,

KV27, ..., ..., j96-99
    ~ és zarándoklat j55
    a Bayánban lefektetett korlátozások

feloldása K131, ..., j153
    a lélek ~-a Isten felé j92, j128, j149
    Böjt alatt K16, KV22, KV75, ...-..., j30
    Kötelező Ima ~ alatt K14, KV21, KV58-61,

..., j21-22
    Mohamed Éjszakai ~-a j128
Utca, szent versek mormolása utcán K108, ..., j135

lásd még Nyilvános hely
Útmutatás lásd Vezérlet
Utódlás j181 lásd még ‘Abdu’l-Bahá; Shoghi Effendi;

Yahyá, Mírzá; Ahmad-i-Ahsá’í,     Shaykh
Ügy Kezei j67, j183 lásd még Tanultak Bahá népe

között
Ülés K154, j168
    “Alláh-u-Abhá” mondásakor K18
    a Mashriqu’l-Adhkár-ban K115
    Kötelező Imával kapcsolatban ..., ..., ...,

KV81
    helyettesítő versekkel kapcsolatban KV58,

j22
Ünnepek Királya lásd Ünnepek, bahá’í; Szent Napok;

Ridván
Ünnepek lásd Szent Napok
Ünnepek, bahá’í K110, K112, KV1-2, ...., j138, j140

lásd még Szent Napok,     Tizenkilenc Napi Ünnep
Üzlet
    ~helyiség mentes a Huqúq alól KV95
    ~-i befektetés K27
Vadászat K60, KV24, ..., j83-84, j173
Vágyak
    ~ vadona K107
    földi ~ K86
    romlott, önző ~ K2, K29, K39, K58, K165,

j25
Vagyon K40, K48 lásd még Jótékonyság; Öröklés;

Pénz; Tulajdon
    ~ értékvesztése  KV96
    ~ és a munkavégzés kötelezettsége j56
    ~ és jegyajándék K66, j95 lásd még

Jegyajándék
    ~ és Huqúqu’lláh KV90 lásd még Huqúqu’lláh
    ~ és jótékonyság K147, j162
    a ~ társadalmi funkciója j38
Válás lásd még Házasság; Újraházasodás
    elítélése ..., K70, KV98, j100
    jegyajándék visszakérése KV12, KV47
    hűtlenség K70
    különélés K68, K70, KV19, KV98
    házastárs távolléte miatt K67, KV4, j96-99
    türelem éve K69, KV4, KV12, j100
    ~ és a vonzalom megújulása K68, KV11, KV19,

KV38, j100
    feleség és gyermekek eltartása K70, j100
    jegyzése KV98
    tanúk KV73, KV98, j101
    újraházasodás K68, j101-102
Választások, bahá’í ~ ...., j49, j80, j183 lásd még

Igazság Háza
Vallások (bahá’í hiten kívüliek) K7 lásd még

Törvénykorszakok (múltbeli, vallási)
    ~ Minden Könyvek Anyjai j129
    követőik K73, j180
    által való cáfolás K168
    Bahá’u’lláh rendelkezései az Élet Vize

számukra K29
    velük való érintkezés ..., K75, K144, j173
    próféciáik (ígéreteik) beteljesedése K35,

K80, j160
    szent irataik ..., K136, K138, K168, j2,

j160, j180
    vezetőik K99, K101-104, K165-166, j64 j171

lásd még Pap-hittudósok
Vallási ügyekkel megbízott városi bírósági

tisztviselő KV98
Valóság j75
Város lásd Városlakó
Városlakó
    ~ által fizetendő jegyajándék K66, KV87,

..., j93-95
    meghatározása KV88
Városok lásd még Ashabád; Bagdad; Konstantinápoly;

Szent Város; Kirmán; Teherán
    fejlődése K160, ...
    Igazság Háza alapítása K30, j49
    Mashriqu’l-Adhkár emelése ~-ban K115
Védelem
    a bahá’í hit (Isten Ügye) megvédése j183
    Bahá’u’lláh törvényei, mint ~ K45,

K123-125, K155, j86, j170
    ön~ K159, j173
Védnök lásd Shoghi Effendi
Védnökség ...., j181 lásd még Aghsán; Szent Szöveg

értelmezése; Shoghi Effendi
    ~ intézményének előrevetítése a

Kitáb-i-Aqdas-ban ...-..., K42, ..., ..., j66,     

j125
Végakarat és végrendelet
    ‘Abdu’l-Bahá-é lásd ‘Abdu’l-Bahá, Írásai
    Bahá’u’lláh-é lásd Bahá’u’lláh, Írásai
Végrendelet lásd még Öröklés; Végrendelet hiánya
    ~ írásának kötelezettsége ..., K109, ...,

j136
    a Legnagyobb Névvel díszíteni K109, j137
    tulajdonos rendelkezési joga vagyontárgyai

felett KV69, j38, j136
Végrendelet hiánya j38, j136 lásd még Öröklés
Véleménykülönbség KV 19, KV 99 lásd még Különbségek
Vendégszeretet ..., K16, K57, j29, j82
Vers(ek), Szent ~ lásd még Írások, bahá’í
    ~ hatása K116, K148-149
    ~ közötti különbségek KV57, KV63, j109
    ~ mondása lásd Szent Iratok és versek

mondása/szavalása
    ~-ről való elgondolkodás K136
    allegorikus értelmű ~ j130
    házassági ~ KV3 lásd még Házasság
    helyettesítő ~
    böjt helyett K13, j34
    ima előtti mosakodás helyett K10, KV51, j34
    Kötelező Ima helyett K13-14, KV58, KV60,

..., j20-21, j34 lásd még         Kötelező

Ima
    meghatározása j165
Veszély ideje lásd Kötelező Ima; Jelek Imája
Vezérlet lásd még Útmutatás
    isteni ~ ..., K143, j130
    tanácskozáshoz KV99, j52
Világ lásd még Emberi faj; Társadalom
    civilizáció ..., K181 lásd még Bahá’u’lláh,

világrendje; Világközösség; Világrend
    ~ érettsége j194
    ~nyelv lásd Nyelv, egyetemes
    egyensúlya kibillent K181, K189
    egységesülése ..., ...
Világ népei lásd Emberi faj
Világrend ...-..., K181, ..., j189
Világközösség j173, j183, j189, j194 lásd még

Világrend
Viláyat j181
Vilmos porosz király, I. ..., K86, ..., j117, j118
Viselkedés lásd Magaviselet; Cselekedetek; Emberi

tulajdonságok
Viszály K169, ..., j173 lásd még Összekülönbözés
Visszautasítás lásd még Bahá’u’lláh,

visszautasítása
    a Bábé j178
    Bahá’u’lláh-é K140, K166, K184, j190
    azé, Ki majd kinyilváníttatik j185
Vita j130
Vitatkozás lásd Civódás, pörlekedés, viszálykodás;

Meddő vitatkozás
Víz K57, K135, ...
    dolgok megmosásához K74, j105
    ima előtti mosakodáshoz KV51, lásd még Ima

előtti mosakodás
    minden ~-ből teremtetett K148
    mint jelkép K29, K50, K54, K80, K135
    mosakodáshoz
    meleg víz javallott KV51, KV97, j167
    teljes test megmosásához K106
    perzsa medencék ~-e K106, j131-132
    tiszta ~
    használata szükséges K74, K106, j105
    meghatározása KV91
Vőlegény által fizetendő jegyajándék: lásd

Jegyajándék
World Order of Bahá’u’lláh (Bahá’u’lláh világrendje

- könyvcím) j173, j189
Yá Bahá’u’l-Abhá lásd Legnagyobb Név
Yahyá, Mírzá (Subh-i-Azal) ..., K184, K190, j177,

j190-192
    biztosítása a megbocsátásról, ha megbánja,

amit tett K184, ...
    követői j177
Zakát (egyféle egyházi adó) K146, KV107, ...., j161
Zarándoklat
    elrendelése K32, KV25, ...
    helyének meghatározása KV29, j54, j154
    fej borotválása KV10, j68
    nők felmentetnek alóla K32, j55
Zene K51, ..., j79
Ziná j36 lásd még Házasságon kívüli szeretkezés

(nemi élet)
Zoroasztriánusok j160
Zsarnokság K86, K89, K141 lásd még  Elnyomás

Mutató az arab és perzsa szavak átírásához

(A mutató az arab, illetve perzsa szavak magyar

kiejtését tartalmazza segítség gyanánt, az angol

eredetiben található, és az ebben a könyvben is

használt betűképpel együtt. A "normál" magyar

kiejtéshez képest az alábbi különbségek van: az ‘á’

röviden ejtendő, a ‘h’ hátul képzett ‘h’, a ‘q’

hátul képzett ‘g’ és ‘k’ közötti hang, az ‘u’

ejtése pedig a magyar ‘o’ és ‘u’ között van,

kivéve, mikor a szövegben ‘ú’-nak írják, mert ennek

az ejtése ‘u’ . Ettől a rendszertől csak olyan

esetekben tértünk el, mikor az adott szónak már

volt kialakult magyar átírása, pl. Mohamed.)

Eredeti betűkép    Kiejtés
‘Abdu’l-‘Azíz    Abdul-Aziz
‘Akká     Akkó
‘Alá’    Ála
‘Údí Khammár    Udi Hámmar
Abá Badí‘    Ába Bádi
Abhá    Ábha
abjad    ábdzsád
Aghsán    Ágszan
Ahmad-i-Ahsá’í, Shaykh    Ahmed-e-Áhszai, Sejh
Ahmad-i-Kirmání, Mírzá    Ahmed-e-Kermani, Mirza
Ahmad-i-Rúhí, Shaykh    Ahmed-e-Ruhi, Sejh
alif    álef
amín    ámin
Áqá Ján    Aqa Dzsan
Aqsá mecset    Aksza mecset (Al-Aksza)
Ar-Rúm    Ár-Rum
‘Ishqábád    Esqabad (Ashabád, város

Közép-Ázsiában)
Ayyám-i-Há    Ájjam-e-Ha
azalí    ázáli
badí‘    bádi
Bahjí    Báhdzsi
Bastámí, Mullá ‘Alí    Básztami, Mollá Áli
Bayán    Bájan
Bishárát    Besarat
Gandum-Pák-Kun    Gándom-Pak-Kon
ghusn    guszn
hadíth    hádisz
Hájí Mírzá Muhammad Karím Khán-i-Kirmáni     

Hadzsi Mirza Mohamed Kárim Han-e-Kermani
haykalu’t-tawhíd    hájkálut-tohid
Huqúqu’lláh    Huququllá
Husayn imám    Husszein imám
Isfahán    Iszfahán, Eszfahán
Ishráqát    Esraqat
káf (betű)    kaf
Khá    Ha
Khurásán    Horaszan
Kirmán    Kerman
Kitáb-i-‘Ahd    Ketab-e-Áhd
Kitáb-i-Aqdas    Ketab-e-Áqdász
Kitáb-i-Íqán    Ketab-e-Iqan
Kun    kun
Litáfat    letafát
Mashriqu'’l-Adhkár    Másrequl-Ázkar
Mírzá Ahmad-i-Kirmání    Mirza Ahmed-e-Kermani
Mírzá Áqá Khán-i-Kirmání    Mirza Aqa

Han-e-Kermani
Mírzá Yahyá    Mirza Jáhja
Mithqál    meszqal
Muhammad Karím Khán-i-Kirmáni, Hájí Mírzá    

Mohamed Kárim Hán-e-Kermani, Hadzsi Mirza
Muhammad-’Alí    Mohamed Ali
Muhammad-Hasan, Shaykh    Mohamed Hasszán, Sejh
Muhammad-i-Isfaháni, Siyyid    

Mohamed-e-Eszfáhani, szejjed
Muharram    Muhárrám
Mulláh Alíy-i-Bastámí    Molla Áli-e-Besztami
Mullá Jaf'ar    Molla Dzsáfár
Nabíl-i-A’zam    Nábil-e-Ázám
Najaf    Nádzsáf
Najíbíyyih-kert    Nádzsibijje-kert
Nakhud    náhud
Násiri’d-Dín Sháh    Naszreddin sah
Naw-Rúz    Nourúz
Qiblih    Qeble
Quayyúmu’l-Asmá    Qáyyumol-Ászma
rá (betű)    ra
rak’ah    ráká
Ridván     Rezvan
Sadratu’l-Muntahá    Szádrátul-Muntáha
Salát    szálat
Sháh    sah
Sháh-Bahrám    Sah-Báhram
Shaykh Ahmad-i-Ahsá’í     Sejh Ahmed-e-Áhszai
Shaykh Ahmad-i-Rúhí    Sejh Ahmed-e-Ruhi
Shaykh Muhammad-Hasan    Sejh Mohamed-Hasszán
Shaykh Tabarsí    Sejh Tábárszi
Shaykhí (iskola)    Sejhi (iskola)
Shíráz    Siraz
Síyáh-Chál    Szija-Csal
Siyyid Kázim-i-Rashtí    Szejjed Kazem-e-Rásti
Siyyid Muhammad-i-Isfaháni     Szejjed

Mohamed-e-Eszfáhani
Subh-i-Azal    Szobh-e-Ázál
Súriy-i-Hajj    Szurej-e-Háddzs
tá (betű)    ta
Váhid    vahed
Váv    vav
Viláyat    velaját, vilajet (török)
Yá Bahá’u’l-Abhá    Ja Bahá’u’l-Abhá
zakát (egyházi adó)    zákat
Zaynu’l-Muqarrabín    Zejnol-Moqárrábin
Ziná    zena

A nyomtatott könyv kiadási információi
A Legszentebb Könyv (A Kitáb-i-Aqdas)
Budapest, 2001.
Fordította:         Koczóh Péter
Lektorálta:         Endrei László
            Kerekes Csaba
Szerkesztette:         Magyar Andrea
A fordítás alapja: Bahá’u’lláh: The Kitáb-i-Aqdas - The Most Holy Book. Haifa, 1992, The Universal House of Justice. Printed by Ann Arbor, Michigan, USA
Kiadja a Magyarországi Bahá’í Közösség Országos

Szellemi Tanácsa©
ISBN 963 00 7269 6
MEDIANT NYOMDA
Szerzo: Bahá’u’lláh - Kategoria: Bahá’u’lláh - Oldal: 0 - Fejezet: 0
© Erfán.cz & phpRS