„...senk dere ned i dette Osean, i hvis dybder
visdommens og ytringens perler ligger gjemt...“
Bahá’u’lláh
Søk
Detaljert søk

Kategorie
  Bahá'í
   Bahá’í-skriftene
   Bahá’í-studier
   Sammenfatninger
 

Bahá'í bønner


Bahá'í bønner

Et utvalg bønner av Báb, Bahá'u'lláh og Abdu'l-Bahá
© Nasjonalt Åndelig Råd for bahá'íer i Norge 1984
ISBN 82-90224-06-0

Inndelningen i emner er foretatt etter skjønn for å gjøre det lettere å finne frem blant bønnene og er ikke en del av de hellige tekstene.

 

Aften

Hvordan kan jeg velge å sove, o Gud, min Gud, når de som lengter etter deg ikke får søvn på sine øyne på grunn av sin adskillelse fra deg; og hvordan kan jeg legge meg for å hvile så lenge de som elsker deg lider sjelekvaler fordi de er langt borte fra ditt nærvær?

 

Jeg har overgitt, o min Herre, min ånd og hele mitt vesen i din makts og din beskyttelses høyre hånd, og jeg legger hodet på puten ved din kraft og løfter det etter din vilje og ditt velbehag. Du er i sannhet beskytteren, bevareren, den allmektige, den sterkeste.

 

Ved din makt! Hva enten jeg sover eller er våken, ber jeg ikke om annet enn det som du ønsker. Jeg er din tjener og er i din hånd. Hjelp du meg nådigst til å gjøre det som vil få ditt velbehags dufter til å bre seg. Dette er, sannelig, mitt håp og det håp som fyller dem som er deg nær. Lovet være du, o Herre over alle verdener!

-Bahá'u'lláh -

 


O min Gud, min Mester, mine lengslers mål! Denne din tjener søker å sove i din barmhjertighets ly og å hvile under din nådes hvelving idet han bønnfaller om din omsorg og din beskyttelse.

 

Jeg trygler deg, o min Herre, ved ditt øye som aldri sover, om å bevare mine øyne fra å se noe annet enn deg. Styrk da deres synsevne så de kan oppdage dine tegn og skue din åpenbarings horisont. Du er den som ved å åpenbare din allmakt har bragt selve innbegrepet av makt til å beve.

 

Ingen annen Gud er der enn deg, den allmektige, den altbetvingende, den absolutte.

-Bahá'u'lláh -

 

Barmhjertighet

 

Lovpriset være ditt navn, o Herre min Gud! Se -mitt øye venter på å kunne skue din barmhjertighets undere, og mitt øre lengter etter å lytte til dine liflige melodier, og mitt hjerte stunder etter din kunnskaps levende vann. Du ser, o min Gud, din tjenerinne stå foran din barmhjertighets bolig og påkalle deg ved ditt navn som du har utvalgt fremfor alle andre navn og satt over alle som er i himmel og på jord. Send ned over henne din barmhjertighets milde vinder, så at hun kan bli ført helt bort fra seg selv og helt og holdent bli trukket henimot det sete som, strålende opplyst av ditt åsyns herlighet, utstråler ditt herredømmes glans viden om og er grunnfestet som din trone. Mektig er du til å gjøre hva du vil. Ingen Gud er der utenom deg, den overmåte herlige, den mest gavmilde.

 

Forstøt ikke, bønnfaller jeg deg, o min Herre, dem som har søkt deg, og vis ikke bort slike som har styrt sine skritt mot deg, og ta ikke din nåde bort fra alle som elsker deg. Du er den, o min Herre, som har kalt seg selv barmhjertighetens Gud, den mest medlidende. Ha derfor barmhjertighet med din tjenerinne som har søkt ly hos deg og vendt sitt ansikt mot deg

 

Du er i sannhet den evig tilgivende, den mest barmhjertige.

-Bahá'u'lláh -

 

Barn

 

Forherliget er du, o Herre min Gud! Jeg takker deg fordi du har skapt meg i dine dager og inngitt meg din kjærlighet og din kunnskap. Jeg bønnfaller deg, ved ditt navn, hvorved din visdoms og din ytrings skjønne perler ble bragt frem fra hjertenes skattkammer hos dem av dine tjenere som er deg nær, og hvorved ditt navns, den medlidendes, dagstjerne har kastet sin stråleglans over alle som er i din himmel og på din jord, om å skjenke meg, ved din nåde og gavmildhet, dine vidunderlige og skjulte gaver.

 

Dette er mitt livs tidligste dager, o min Gud, som du har forbundet med dine egne dager. Når du nå har tildelt meg så stor en ære, hold da ikke tilbake fra meg de ting som du har forordnet for dine utvalgte.

 

Jeg er, o min Gud, bare et lite frø som du har sådd i din kjærlighets muld og fått til å spire frem ved din gavmildhets hånd. Dette frø tørster derfor, i sitt innerste vesen, etter din barmhjertighets vann og din nådes levende kilde. Send ned over det, fra din miskunnhets himmel, det som vil gjøre det i stand til å blomstre i ditt ly og innenfor ditt kongesetes grenser. Du er den som vanner hjertene til alle som har anerkjent deg, fra din flommende elv og ditt levende vanns kilde.

 

Lovet være Gud, Herren over alle verdener.

-Bahá'u'lláh -

 


O Gud, led meg, beskytt meg, gjør meg til en skinnende lampe og til en tindrende stjerne. Du er den mektige og den sterke.

- Abdu'l-Bahá -

 


O Gud! Oppdra dette spebarn i din kjærlighets skjød, og gi det melk fra ditt forsyns bryst. Dyrk denne nye plante i din kjærlighets rosenhave og hjelp den til å vokse ved din gavmildhets regn. Gjør det til et kongedømmets barn og led det til ditt himmelske rike. Du er sterk og god, og du er den som skjenker, den som gir rike gaver, den overmåte gavmilde Herre.

- Abdu'l-Bahá -

 


O Gud! Opplær disse barn. Disse barn er plantene i din frukthave, blomstene på din eng, rosene i din have. La ditt regn falle på dem; la virkelighetens sol skinne på dem med din kjærlighet. La din bris forfriske dem så at de kan oppøves, vokse og utvikles og fremstå i den største skjønnhet. Du er giveren. Du er den medlidende.

- Abdu'l-Bahá -

 


O du fullkomne Gud! Jeg er et lite barn; gi at din kjærlige omsorgs bryst må bli det bryst som jeg har kjært; tillat meg å bli næret av din kjærlighets honning og melk; oppdra meg i din kunnskaps skjød, og skjenk meg edelhet og visdom mens jeg ennå er barn.

 

O du den selvbestående Gud! Gjør meg fortrolig med det usettes rike. Sannelig, du er den mektige, den sterke.

- Abdu'l-Bahá -

 


O min Herre! O min Herre!

 

Jeg er et lite barn. Gi meg næring fra din barmhjertighets bryst, oppdra meg i din kjærlighets skjød, undervis meg i din ledelses skole og la meg utvikles under din gavmildhets beskyttelse. Fri meg fra mørket, gjør meg til et strålende lys; fri meg fra å være ulykkelig, gjør meg til en blomst i rosenhaven; tillat meg å bli en tjener for din terskel og skjenk meg de rettferdiges anlegg og karakter; gjør meg til en gavmildhetens kilde for menneskenes verden og kron mitt hode med det evige livs diadem.

 

Sannelig, du er den sterke, den mektige, den seende, den hørende.

- Abdu'l-Bahá -

 

Beskyttelse

 

I Guds navn, den overveldende storhets Herre, den altbetvingende.

 

Helliget være Herren som har kilden til herredømme i sin hånd. Han skaper hva han enn vil ved sitt befalingsord "bli" -og det blir. Hos ham har all øvrighetsmakt ligget til nå, og hos ham skal den forbli heretter. Han gjør seierrik hvem han enn vil, gjennom sin befalings kraft. Han er i sannhet den sterke, den allmektige. Ham tilhører all herlighet og velde i åpenbaringens og skapningens riker og i hva som enn ligger mellom dem. Sannelig, han er den mektige, den overmåte herlige. Fra evighet har han vært kilden til ubetvingelig styrke, og det skal han til evighet forbli. Han er sannelig maktens og kraftens Herre. Alle himmelens og jordens riker og hva som enn er mellom dem tilhører Gud, og hans kraft er alle ting overlegen. Alle skatter på jorden og i himmelen og i alt mellom dem tilhører ham, og hans beskyttelse omfatter alle ting. Han er skaperen av himmelen og jorden og hva som enn ligger mellom dem, og han står i sannhet som vitne til alle ting. Han er dommens Herre for alle som bor i himmelen og på jorden og i hva som enn ligger mellom dem, og Gud er sannelig snar i sin dom. Han fastsetter det mål som er tildelt alle som er i himmelen og på jorden og i hva som enn er mellom dem. Sannelig, han er den høyeste beskytter. Han holder i sitt grep nøklene til himmelen og jorden og til alt mellom dem. Etter eget behag skjenker han gaver, gjennom sin befalings kraft. I sannhet omfatter hans nåde alt, og han er den allvitende.

 

Si: Gud er meg nok; han er den som i sitt grep holder altets rike. Gjennom kraften hos sine hærskarer i himmelen og på jorden og i hva som enn ligger mellom dem beskytter han hvem han enn vil blant sine tjenere.

 

Umåtelig opphøyet er du, o Herre! Beskytt oss mot det som ligger foran oss og bak oss, over våre hoder, til høyre, til venstre, under våre føtter og på enhver annen side av oss. Sannelig, din beskyttelse av alle ting svikter aldri. [1]

-Báb -

1. Originalen til denne bønn for beskyttelse er skrevet med Bábs egen hånd i form av et pentagram.

 


Jeg stod opp denne morgen ved din nåde, o min Gud, og forlot mitt hjem i full fortrøstning til deg og med deg som mitt verge. Send derfor ned over meg, fra din barmhjertighets himmel, en velsignelse fra deg; og gjør meg i stand til å vende hjem i trygghet, likesom du gjorde det mulig for meg å begi meg ut under din beskyttelse og med tankene stadig rettet mot deg.

 

Der er ingen annen Gud enn deg, den ene, den uforlignelige, den allvitende, den allvise.

-Bahá'u'lláh -

 


Lovet være du, o Herre min Gud! Dette er din tjener som har drukket dypt av din milde barmhjertighets vin fra din nådes hender og smakt din kjærlighets sødme i dine dager. Jeg bønnfaller deg, ved dine navns legemliggjørelser som ingen sorg kan hindre i å fryde seg over din kjærlighet eller i å beskue ditt åsyn, og som alle skarene av likegyldige ikke makter å få vendt bort fra ditt velbehags vei, om å gi ham de gode ting som du eier, og om å heve ham til slike høyder at han vil betrakte verden akkurat som en skygge som forsvinner hurtigere enn øyet kan blunke.

 

Beskytt ham også, o min Gud, ved din umåtelige veldes makt, mot alt som du avskyr. Du er i sannhet hans Herre og alle verdeners Herre.

-Bahá'u'lláh -

 


Lovet være du, o min Gud! Du er den som ved et ord fra din munn fullstendig har omformet hele skaperverket, og ved et strøk av din penn har skilt dine tjenere fra hverandre. Jeg bevitner, o min Gud, at ved et ord talt av deg i denne åpenbaring ble alle skapte ting bragt til å utånde, og ved atter et annet ord ble alle slike som du ønsket, skjenket nytt liv ved din nåde og barmhjertighet.

 

Jeg takker deg derfor og lovpriser deg, i alle dine kjæres navn, for at du har gitt dem å bli født på ny, ved det levende vann som har strømmet ned fra din viljes munn. Ettersom du levendegjorde dem ved din gavmildhet, o min Gud, så gjør dem, ved din barmhjertighet, urokkelig hengivne overfor din vilje; og ettersom du lot dem tre inn i din Saks ernakel, så gi ved din nåde at de ikke må bli holdt tilbake fra deg.

 

Opplukk da din kunnskaps dører for deres hjerter, o min Gud, slik at de kan erkjenne deg som en som er høyt hevet over å kunne nås og fattes av dine skapningers forstand, og umåtelig opphøyet over ditt folks bestrebelser på å antyde din natur, og slik at de ikke vil følge enhver høyrøstet bedrager som fordrister seg til å tale i ditt navn. Gjør dem enn videre, o min Herre, i stand til å holde så ufravikelig fast ved din Sak at de kan forbli upåvirket av de forvirrende hentydninger fra dem som, drevet av sine lyster, ytrer det som er blitt dem forbudt i dine tavler og dine skrifter.

 

Du er vel vitende, o min Herre, om at jeg hører ulingen fra de ulver som fremtrer i dine tjeneres kledning. Beskytt derfor dine elskede mot deres onde påvirkning, og gjør dem i stand til å holde urokkelig fast ved hva som enn er blitt åpenbart av deg i denne åpenbaring, som ingen annen åpenbaring utgått fra din kunnskap har overtruffet.

 

Bestem du for dem, o min Herre, det som vil være dem til gavn. Opplys så deres øyne med din kunnskaps lys, slik at de kan se deg klart opphøyet over alle ting, og strålende midt iblant dine skapninger, og som seierherre over alle som i din himmel og alle som er på din jord. Mektig er du til å handle etter ditt behag. Ingen annen Gud er der enn deg, den overmåte herlige, som alle mennesker bønnfaller om hjelp.

 

Lovet være du, som er hele skapningens Herre.

-Bahá'u'lláh -

 


Priset være ditt navn, o Herre min Gud! Jeg bønnfaller deg ved ditt navn ved hvilket Timen er slagen, og Oppstandelsen fant sted, og frykt og beven grep alle som er i himmelen og alle som er på jorden, om å la regne ned, fra din barmhjertighets himmel og din kjærlige medlidenhets skyer, det som vil fryde hjertene hos dine tjenere, som har vendt seg mot deg og fremmet din Sak.

 

Beskytt dine tjenere og dine tjenerinner, o min Herre, mot den tomme innbilnings og de fåfengte forestillingers piler, og gi dem en munnfull å drikke av din kunnskaps mildt strømmende vann fra din nådes hender.

 

Du er sannelig den allmektige, den mest opphøyede, den evig tilgivende, den mest gavmilde.

-Bahá'u'lláh -

 


Priset være ditt navn, o Herre min Gud! Jeg er din tjener som har fattet om dine kjærlige velsignelsers bånd og klynget meg til din gavmildhets kjortelsøm. Jeg bønnfaller deg ved ditt navn hvorved du har underlagt deg alle skapte ting, både synlige og usynlige, og hvorved den ånde som i sannhet er liv ble ført hen over hele skapningen, om å styrke meg med din makt som har omsluttet himlene og jorden, og om å beskytte meg mot all sykdom og trengsel. Jeg bevitner at du er alle navns Herre, og den som forordner alt som måtte behage deg. Der er ingen annen Gud enn deg, den allmektige, den allvitende, den allvise.

 

Bestem du for meg, o min Herre, det som vil gavne meg i enhver verden av dine verdener. Gi meg derfor det du har skrevet ned for de utvalgte blant dine skapninger, som hverken fordømmerens fordømmelse, eller den vantros høylytte misnøye, eller kulden hos slike som har trukket seg bort fra deg, har avskrekket fra å vende seg mot deg.

 

Du er sannelig hjelperen i fare ved ditt herredømmes kraft. Ingen Gud er der uten deg, den allmektige, den sterkeste.

-Bahá'u'lláh -

 


O Gud, min Gud! Vern dine betrodde tjenere mot selvets og begjærets onder, beskytt dem med din miskunnhets årvåkne øye mot alt nag, alt hat og all misunnelse, gi dem ly i din omsorgs uinntagelige festning, og, i sikkerhet for tvilens kastespyd, gjør dem til vitnesbyrd om dine herlige tegn, gjør deres ansikter forklaret med de skinnende stråler fra din guddommelige enhets daggry, gled deres hjerter med de ord som er åpenbart fra ditt hellige rike, styrk deres lender med din altbeherskende kraft som kommer fra din herlighets kongedømme. Du er den overmåte gavmilde, beskytteren, den allmektige, den nådige.

- Abdu'l-Bahá -

 

Bønn for de døde

 

Ære være deg, o Herre min Gud! Bring ikke fornedrelse over ham som du har opphøyet ved styrken av ditt evigvarende herredømme, og før ikke langt bort fra deg ham som du har gitt å tre inn i din evighets tabernakel. Vil du, o min Gud, forstøte ham som du har skjermet ved ditt herredømme, og vil du vise bort fra deg, o min lengsel, ham som har funnet tilflukt hos deg? Kan du fornedre ham som du har opphøyet, eller glemme ham som du gav evnen til å minnes deg?

 

Lovpriset, uendelig lovpriset er du! Du er den som fra evighet har vært hele skaperverkets Konge og dets første årsak, og du vil til evighet forbli alle skapte tings Herre og deres forordner. Lovpriset er du, o min Gud! Hvis du opphører å være barmhjertig mot dine tjenere, hvem vil da vise barmhjertighet mot dem? Og hvis du avslår å hjelpe dem du elsker, hvem er det som kan hjelpe dem?

 

Lovpriset, umåtelig lovpriset er du! Du er elsket i din sannhet, og sannelig, deg tilber vi alle; og du er åpenbar i din rettferdighet, og sannelig, om deg bærer vi alle vitnesbyrd. Du er i sannhet elsket i din nåde. Ingen annen Gud er der enn deg, hjelperen i fare, den selvbestående.

-Bahá'u'lláh -

 


Han er Gud, opphøyet er han, miskunnhetens og gavmildhetens Herre!

 

Ære være deg, o min Gud, den allmektige Herre. Jeg vitner om din allmakt og din velde, om ditt herredømme og din miskunn, om din nåde og din kraft, om at ditt vesen er ett og din innerste virkelighet en, om din hellighet og opphøyethet over tilværelsens verden og alt som er i den.

 

O min Gud! Du ser meg løst fra alt uten deg og ser at jeg holder fast ved deg og vender meg mot din gavmildhets osean, mot din velviljes himmel, mot din nådes sol.

 

Herre! Jeg bevitner at du i din tjener har forvart din betrodde skatt, og det er den ånd hvormed du har gitt verden liv.

 

Jeg ber deg, ved glansen av din åpenbarings sol, om nådigst å ta imot fra ham det han har utrettet i dine dager. Gi så at han kan bli ikledt ditt velbehags ære og prydet med din anerkjennelse.

 

O min Herre! Jeg selv og alle skapte ting bevitner din styrke, og jeg ber deg om ikke å vise bort fra deg denne ånd som har steget opp til deg, til ditt himmelske hjem, ditt opphøyede paradis og din nærhets tilfluktssteder, o du, som er alle menneskers Herre!

 

Gi så, om min Gud, at din tjener kan få omgås dine utvalgte, dine hellige og dine budbringere på himmelske steder som pennen ikke kan beskrive og heller ikke tungen tale om.

 

O min Herre, den fattige har sannelig hastet hen til din rikdoms kongedømme, den fremmede til sitt hjem innenfor dine enemerker, den vansmektende til din gavmildhets himmelske elv. Utelukk ham ikke, o Herre, fra hans del av din nådes taffel og fra din gavmildhets gunt. Du er i sannhet den allmektige, den nådige, den overmåte gavmilde!

 

O min Gud, din betrodde skatt er bragt tilbake til deg. Det anstår seg din nåde og din gavmildhet som har omsluttet dine riker på jorden og i himmelen, å forunne den du nylig har ønsket velkommen dine gaver og dine foræringer, og fruktene fra din nådes tre! Mektig er du til å gjøre som du vil, der er ingen annen Gud enn deg, den nådige, den mest gavmilde, den medlidende, giveren, den tilgivende, den dyrebare, den allvitende.

 

Jeg bevitner, o min Herre, at du har pålagt menneskene å ære sin gjest, og den som har steget opp til deg har i sannhet nådd frem til deg og oppnådd ditt nærvær. Ta deg så av ham i samsvar med din nåde og gavmildhet! Ved din herlighet, jeg vet med sikkerhet at du ikke vil avholde deg fra det som du har pålagt dine tjenere, heller ikke vil du berøve den noe som har klynget seg til din gavmildhets bånd og steget opp til din rikdoms daglysning.

 

Der er ingen annen Gud enn deg, den ene, den eneste, den sterke, den allvitende, den gavmilde.

-Bahá'u'lláh

 


O min Gud! O du som tilgir synd, som skjenker gaver, som fordriver lidelser!

 

Sannelig, jeg bønnfaller deg om å tilgi syndene til dem som har forlatt sitt jordiske hylster og er steget opp til den åndelige verden.

 

O min Herre! Rens dem for overtredelser, fordriv deres sorger, og gjør deres mørke til lys. Gi dem å tre inn i lykkens have, rens dem med det reneste vann, og la dem få skue din herlighet på den høyeste tinde.

- Abdu'l-Bahá -

 

Enhet

 

O min Gud! O min Gud! Foren dine tjeneres hjerter, og åpenbar for dem ditt store mål. Måtte de følge dine bud og holde fast ved din lov. Hjelp dem, o Gud, i deres bestrebelser, og gi dem styrke til å tjene deg. O Gud! Overlat dem ikke til seg selv, men led deres trinn med din kunnskaps lys, og gled deres hjerter med din kjærlighet. Sannelig, du er deres hjelper og deres Herre.

-Bahá'u'lláh -

 


O min Gud! O min Gud! Sannelig, jeg påkaller deg og bønnfaller foran din terskel, og ber deg om at alle dine velsignelser må senke seg over disse sjeler. Utse dem til å motta din gunst og din sannhet.

 

O Herre! Foren hjertene og knytt dem sammen, la alle sjelene forenes i harmoni, og gled deres ånd ved din hellighets og enhets tegn. O Herre! Gjør disse ansikter strålende ved lyset av din enhet. Styrk dine tjeneres lender i ditt rikes tjeneste.

 

O Herre, du som eier uendelig nåde! O tilgivelsens og forlatelsens Herre! Tilgi våre synder, forlat oss våre ufullkommenheter, og få oss til å vende oss til din mildhets rike idet vi påkaller maktens og styrkens rike, ydmyke ved din helligdom, underdanige overfor dine vitnesbyrds herlighet.

 

O Herre Gud! La oss bli som havets bølger, som havens blomster, forenet, enige ved din kjærlighets gaver. O Herre! La hjertene svulme i oss ved din enhets tegn, og gjør hele menneskeheten lik stjerner som skinner fra den samme herlighets høyde, lik fullkomne frukter som vokser på ditt livsens tre.

 

Sannelig, du er den allmektige, den selvbestående, giveren, den tilgivende, den forlatende, den allvitende, den ene skaper.

- Abdu'l-Bahá -

 

Helbredelse

 

Ditt navn er min helbredelse, o min Gud, og ihukommelse av deg er mitt legemiddel. Å være deg nær er mitt håp, og kjærlighet til deg er min ledsager. Din barmhjertighet mot meg er min helbredelse og min hjelp både i denne verden og i den kommende verden. Sannelig, du er den overmåte gavmilde, den allvitende, den allvise.

-Bahá'u'lláh -

 


Du er den, o min Gud, ved hvis navn de syke blir helbredet, og de svakelige finner legedom, og de tørstende blir gitt å drikke, og de forpinte blir skjenket hvile, og de egensindige blir veiledet, og de fornedrede blir opphøyet, og de fattige blir beriket, og de uvitende blir opplyst, og de tungsindige fylles av lys, og de sørgmodige blir oppmuntret, og de kalde blir varmet, og de undertrykte blir oppreist. Ved ditt navn, o min Gud, ble alle skapte ting opplivet, og himmelen ble utspent, og jorden ble grunnfestet, og skyene ble hevet og bragt til å regne på jorden. Dette, i sannhet, er et tegn på din nåde mot alle dine skapninger.

 

Jeg bønnfaller deg derfor ved ditt navn hvorved du åpenbarte din guddom og opphøyet din Sak over hele skaperverket, og ved hver av dine ypperste titler og uendelig ærefryktinngytende egenskaper, og ved alle de dyder hvorved ditt alt overskyggende og umåtelig opphøyede vesen blir forherliget, om i denne natt å sende ned, fra din barmhjertighets skyer, din helbredelses regn over dette spebarn, som du har forbundet med ditt overmåte herlige Selv i din skapnings rike. Ikle det så ved din nåde, o min Gud, velværets og sunnhetens kappe og beskytt det, o min elskede, mot enhver lidelse og sykdom, og mot hva som enn er avskyelig for deg. Din makt kan sannelig overkomme alle ting. Du, i sannhet, er den sterkeste, den selvbestående. Send enn videre ned over det, o min Gud, det som er godt i denne verden og i den neste, og alt godt fra fordums og den senere tids slekter. Din makt og din visdom er sannelig i stand til dette.

-Bahá'u'lláh -

 


Han er helbrederen, fyldestgjøreren, hjelperen, den alt-tilgivende, den overmåte barmhjertige!

 

Jeg påkaller deg, o opphøyede, o trofaste, o herlige! Du den fyldestgjørende, du den helbredende, du den forblivende, o du forblivende!

 

Jeg påkaller deg, o hersker, o oppreiser, o dommer! Du den fyldestgjørende, du den helbredende, du den forblivende, o du forblivende!

 

Jeg påkaller deg, o uforlignelige, o evige, o eneste! Du den fyldestgjørende, du den helbredende, du den forblivende, o du forblivende!

 

Jeg påkaller deg, o mest lovpriste, o hellige, o hjelpende! Du den fyldestgjørende, du den helbredende, du den forblivende, o du forblivende!

 

Jeg påkaller deg, o allvitende, o viseste, o største! Du den fyldestgjørende, du den helbredende, du den forblivende, o du forblivende!

 

Jeg påkaller deg, o milde, o majestetiske, o befalende! Du den fyldestgjørende, du den helbredende, du den forblivende, o du forblivende!

 

Jeg påkaller deg, o elskede, o høyt skattede, o frydfulle! Du den fyldestgjørende, du den helbredende, du den forblivende, o du forblivende!

 

Jeg påkaller deg, o mektigste, o oppholdende, o veldige! Du den fyldestgjørende, du den helbredende, du den forblivende, o du forblivende!

 

Jeg påkaller deg, o styrende, o selvbestående, o allkloke! Du den fyldestgjørende, du den helbredende, du den forblivende, o du forblivende!

 

Jeg påkaller deg, o ånd, o lys, o mest åpenbare! Du den fyldestgjørende, du den helbredende, du den forblivende, o du forblivende!

 

Jeg påkaller deg, o du, oppsøkt av alle, o du, kjent av alle, o du, skjult for alle! Du den fyldestgjørende, du den helbredende, du den forblivende, o du forblivende!

 

Jeg påkaller deg, o dulgte, o seierrike, o forærende! Du den fyldestgjørende, du den helbredende, du den forblivende, o du forblivende!

 

Jeg påkaller deg, o allmektige, o støttende, o dølgende! Du den fyldestgjørende, du den helbredende, du den forblivende, o du forblivende!

 

Jeg påkaller deg, o former, o tilfredsstiller, o opprykker! Du den fyldestgjørende, du den helbredende, du den forblivende, o du forblivende!

 

Jeg påkaller deg, o oppstigende, o samlende, o opphøyende! Du den fyldestgjørende, du den helbredende, du den forblivende, o du forblivende!

 

Jeg påkaller deg, o fullbyrdende, o ubundne, o gavmilde! Du den fyldestgjørende, du den helbredende, du den forblivende, o du forblivende!

 

Jeg påkaller deg, o velgjørende, o tilbakeholdende, o skapende! Du den fyldestgjørende, du den helbredende, du den forblivende, o du forblivende!

 

Jeg påkaller deg, o ypperste, o fagre, o godgjørende! Du den fyldestgjørende, du den helbredende, du den forblivende, o du forblivende!

 

Jeg påkaller deg, o rettferdige, o nådige, o høysinnede! Du den fyldestgjørende, du den helbredende, du den forblivende, o du forblivende!

 

Jeg påkaller deg, o altbetvingende, o evig forblivende, o mest vitende! Du den fyldestgjørende, du den helbredende, du den forblivende, o du forblivende!

 

Jeg påkaller deg, o strålende, o gamle av dager, o høymodige! Du den fyldestgjørende, du den helbredende, du den forblivende, o du forblivende!

 

Jeg påkaller deg, o vel forvarte, o frydens Herre, o attråede! Du den fyldestgjørende, du den helbredende, du den forblivende, o du forblivende!

 

Jeg påkaller deg, o du, god mot alle, o du, medlidende overfor alle, o edelmodigste! Du den fyldestgjørende, du den helbredende, du den forblivende, o du forblivende!

 

Jeg påkaller deg, o tilflukt for alle, o ly for alle, o altbevarende! Du den fyldestgjørende, du den helbredende, du den forblivende, o du forblivende!

 

Jeg påkaller deg, o du, hjelper for alle, o du, påkalt av alle, o belivende! Du den fyldestgjørende, du den helbredende, du den forblivende, o du forblivende!

 

Jeg påkaller deg, o avdekker, o ødelegger, o allermildeste! Du den fyldestgjørende, du den helbredende, du den forblivende, o du forblivende!

 

Jeg påkaller deg, o du min sjel, o du min elskede, o du min tro! Du den fyldestgjørende, du den helbredende, du den forblivende, o du forblivende!

 

Jeg påkaller deg, o slukker av tørst, o overopphøyede Herre, o mest dyrebare! Du den fyldestgjørende, du den helbredende, du den forblivende, o du forblivende!

 

Jeg påkaller deg, o største ihukommelse, o edleste navn, o allereldste vei! Du den fyldestgjørende, du den helbredende, du den forblivende, o du forblivende!

 

Jeg påkaller deg, o mest lovpriste, o allerhelligste, o uforkrenkelige! Du den fyldestgjørende, du den helbredende, du den forblivende, o du forblivende!

 

Jeg påkaller deg, o løser, o rådgiver, o frelser! Du den fyldestgjørende, du den helbredende, du den forblivende, o du forblivende!

 

Jeg påkaller deg, o venn, o lege, o betagende! Du den fyldestgjørende, du den helbredende, du den forblivende, o du forblivende!

 

Jeg påkaller deg, o herlighet, o skjønnhet, o gavmilde! Du den fyldestgjørende, du den helbredende, du den forblivende, o du forblivende!

 

Jeg påkaller deg, o den høyest betrodde, o allerkjæreste, o morgenrødens Herre! Du den fyldestgjørende, du den helbredende, du den forblivende, o du forblivende!

 

Jeg påkaller deg, o oppflammer, o opplyser, o gledebringer! Du den fyldestgjørende, du den helbredende, du den forblivende, o du forblivende!

 

Jeg påkaller deg, o gavmildhetens Herre, o mest medlidende, o allerbarmhjertigste! Du den fyldestgjørende, du den helbredende, du den forblivende, o du forblivende!

 

Jeg påkaller deg, o bestandige, o livgivende, o hele tilværelsens kilde! Du den fyldestgjørende, du den helbredende, du den forblivende, o du forblivende!

 

Jeg påkaller deg, o du som gjennomtrenger alle ting, o altskuende Gud, o ytringens Herre! Du den fyldestgjørende, du den helbredende, du den forblivende, o du forblivende!

 

Jeg påkaller deg, o åpenbare og dog skjulte, o usette og dog navnkundige, o tilskuer søkt av alle! Du den fyldestgjørende, du den helbredende, du den forblivende, o du forblivende!

 

Jeg påkaller deg, o du som døder de elskende, o nådens Gud for de onde! Du den fyldestgjørende, du den helbredende, du den forblivende, o du forblivende!

 

O fyldestgjører, jeg påkaller deg, o fyldestgjører! O helbreder, jeg påkaller deg, o helbreder! O forbliver, jeg påkaller deg, o forbliver! Du den evig forblivende, o du forblivende!

 

Uforkrenkelig er du, o min Gud! Jeg bønnfaller deg ved ditt høysinn, hvorved din gavmildhets og nådes porter ble slått vidt opp, hvorved din hellighets tempel ble grunnfestet på evighetens trone; og ved din barmhjertighet hvorved du innbød alle skapte ting til dine gavers og foræringers taffel; og ved din nåde hvorved du svarte, i ditt eget Selv med ditt ord "Ja!" på vegne av alle i himmel og på jord, i den stund da din overhøyhet og din storhet stod åpenbart, i den demringstime da ditt herredømmes velde ble gitt klart til kjenne. Og atter bønnfaller jeg deg, ved disse overmåte fagre navn, ved disse overordentlig edle og ypperlige egenskaper, og ved din umåtelig opphøyede ihukommelse, og ved din rene og plettfrie Skjønnhet, og ved ditt skjulte lys i det mest forborgne paulun, og ved ditt navn, ikledd prøvelsens kappe hver morgen og aften, om å beskytte den som bærer denne velsignede tavle, og hvem som enn fremsier den, og hvem som enn kommer over den, og hvem som enn går rundt det hus hvor den befinner seg. Helbred du derfor ved den enhver som er hjemsøkt av sykdom, sott eller armod for enhver trengsel og vånde, for enhver vederstyggelig prøvelse og kval, og led du ved den hvem som enn ønsker å tre inn på din ledelses stier og din tilgivelses og nådes veier.

 

Du er i sannhet den sterke, den evig fyldestgjørende, den helbredende, beskytteren, den givende, den medlidende, den uendelig høysinnede, den overmåte barmhjertige.

-Bahá'u'lláh -

 


Lovet være du, o Herre min Gud! Jeg bønnfaller deg, ved ditt Største Navn hvorved du oppildnet dine tjenere og bygget dine byer, og ved dine ypperste titler og dine uendelig opphøyede egenskaper, om å hjelpe ditt folk til å vende seg i retning av dine mangfoldige gaver og vende ansiktet mot din visdoms ernakel. Helbred du de sykdommer som har angrepet sjelene på alle kanter og avholdt dem fra å rette blikket mot det paradis som ligger i ly av ditt beskyttende navn, som du utså til Konge over alle navn for alle som er i himmelen og alle som er på jorden. Mektig er du til å gjøre som det behager deg. I din hånd ligger herredømmet over alle navn. Der er ingen annen Gud enn deg, den mektige, den vise.

 

Jeg er bare en fattigslig skapning, o min Herre; jeg har klynget meg til din rikdoms kjortelsøm. Jeg er meget syk; jeg har holdt fast ved din helbredelses bånd. Fri meg fra de plager som har omringet meg, og tvett meg omhyggelig med din nådes og barmhjertighets vann, og ifør meg sunnhetens kledning, ved din tilgivelse og gavmildhet. Fest så mine øyne på deg, og fri meg fra all tilknytning til noe annet enn deg. Hjelp meg til å gjøre det som du ønsker, og til å utføre det som du vil.

 

Du er i sannhet Herren over dette liv og over det neste. Du er, i sannhet, den evig tilgivende, den mest barmhjertige.

-Bahá'u'lláh -

 


O Gud, min Gud! Jeg bønnfaller deg, ved din helbredelses osean, og ved glansen fra din nådes dagstjerne, og ved ditt navn hvorved du bragte dine tjenere til underkastelse, og ved den gjennomtrengende kraft av ditt ypperste Ord, og ved styrken av din umåtelig opphøyede Penn, og ved din barmhjertighet som var til før skapelsen av alle som er i himmel og på jord, om å rense meg med din godhets vann for enhver lidelse og sykdom og for all svakhet og skrøpelighet.

 

Du ser, o min Herre, den som bønnfaller deg vente ved din godhets dør, og den som har satt sitt håp til deg klynge seg til din gavmildhets bånd. Jeg trygler deg, nekt ham ikke de ting han søker fra din nådes osean og din miskunnhets dagstjerne.

 

Mektig er du til å gjøre det som behager deg. Der er ikke noen annen Gud enn deg, den evig tilgivende, den mest gavmilde.

-Bahá'u'lláh -

 


Ære være deg, o Herre min Gud! Jeg bønnfaller deg ved ditt navn, hvorved du hevet din ledelses bannere, og utgjøt din miskunnhets stråleglans, og åpenbarte ditt herredømmes velde; hvorved dine navns lampe er kommet til syne i dine egenskapers nisje, og han som er din enhets ernakel og manifestasjonen av løsrivelse har strålt frem; hvorved din ledelses veier ble gjort kjent og ditt velbehags stier ble trukket opp; hvorved villfarelsens grunnvoller ble bragt til å ryste og ondskapens tegn er tilintetgjort; hvorved visdommens kilder har sprunget frem og det himmelske taffel er sendt ned; hvorved du vernet dine tjenere og skjenket din helbredelse; hvorved du gav dine kjærlige velsignelser til kjenne for dine tjenere og åpenbarte din tilgivelse blant dine skapninger -jeg bønnfaller deg om å beskytte den som har holdt fast ved og vendt tilbake til deg og har klynget seg til din barmhjertighet og grepet tak i ditt kjærlige forsyns kjortelsøm. Send så ned over ham din helbredelse, og gjør ham frisk, og betenk ham med en standhaftighet forunt ham av deg, og en ro skjenket ham av din opphøyethet.

 

Du er i sannhet helbrederen, beskytteren, hjelperen, den allmektige, den sterke, den overmåte herlige, den allvitende.

-Bahá'u'lláh -

 


Ære være deg, o Herre min Gud!. Jeg bønnfaller deg ved ditt navn hvorved han som er din Skjønnhet er blitt grunnfestet på din Saks trone, og ved ditt navn hvorved du forandrer alle ting, og samler alle ting, og kaller til regnskap alle ting, og belønner alle ting, og bevarer alle ting, og opprettholder alle ting -jeg bønnfaller deg om å beskytte denne tjenerinne som har tatt sin tilflukt til deg, og søkt ly hos ham som du selv er åpenbart i, og satt all sin lit og fortrøstning til deg.

 

Hun er syk, o min Gud, og har søkt ly under din helbredelses tre; hun lider, og har flyktet til din beskyttelses stad; hun er svakelig, og har søkt dine gunstbevisningers utspring; hun er ille plaget, og har skyndet seg å nå din hviles kilde; hun er tynget av synd, og har vendt sitt ansikt mot din tilgivelses kongesete.

 

Ifør henne, ved ditt herredømme og din miskunnhet, o min Gud og min elskede, din balsams og din helbredelses kledning, og gi henne å drikke av din barmhjertighets og dine gunstbevisningers beger. Beskytt henne enn videre mot enhver plage og lidelse, mot all smerte og sykdom og mot hva som enn måtte være avskyelig for deg.

 

Du, i sannhet, er umåtelig opphøyet over alt annet enn deg selv. Du er sannelig helbrederen, den evig fyldestgjørende, beskytteren, den evig tilgivende, den mest barmhjertige.

-Bahá'u'lláh -

 

Hjelp

 

Min Gud, min tilbedte, min Konge, min lengsel! Hvilke ord kan uttrykke min takk til deg? Jeg var likegyldig, du vekket meg. Jeg hadde vendt meg bort fra deg, du hjalp meg nådigst til å vende meg mot deg. Jeg var som en død, du gjenoppvekket meg med livets vann. Jeg var visnet, du gav meg nytt liv ved dine ords himmelske elv som har strømmet frem fra den overmåte barmhjertiges Penn.

 

O guddommelige forsyn! Alt som er til er unnfanget ved din nåde; berøv det ikke din gavmildhets vann, og hold det heller ikke tilbake fra din miskunnhets osean. Jeg bønnfaller deg om å hjelpe og støtte meg til alle tider og under alle forhold, og søker din urgamle gunst fra din nådes himmel. Du er i sannhet gavmildhetens Herre og herskeren over evighetens rike.

-Bahá'u'lláh -

 


O du hvis åsyn er gjenstand for min tilbedelse, hvis skjønnhet er min helligdom, hvis bolig er mitt mål, hvis lovprisning er mitt håp, hvis forsyn er min ledsager, hvis kjærlighet er årsaken til min eksistens, hvis omtale er min trøst, hvis nærhet er min attrå, hvis nærvær er mitt kjæreste ønske og min sterkeste lengsel, jeg bønnfaller deg om ikke å holde tilbake fra meg de ting du forordnet for de utvalgte blant dine tjenere. Skjenk meg derfor det som er godt i denne verden og i den neste.

 

Du, i sannhet, er alle menneskers Konge. Der er ingen annen Gud enn deg, den evig tilgivende, den mest gavmilde.

-Bahá'u'lláh -

 

Ledelse

 

Forherliget er du, o Herre min Gud! Jeg bønnfaller deg om å la regne ned fra din rike nådes skyer det som skal rense dine tjeneres hjerter for hva som enn kan hindre at de skuer ditt åsyn, eller kan forhindre dem fra å vende seg til deg, slik at de alle kan anerkjenne ham som er deres former og skaper. Hjelp dem så, o Gud, ved din høyeste veldes kraft, til å strebe henimot en slik stilling at de med letthet kan skille enhver motbydelig lukt fra duften av kledningen til ham som bærer ditt mest opphøyede og lovpriste navn, at de kan vende all sin hengivenhet mot deg og ha så nær forbindelse med deg at om alt som er i himmel og på jord ble dem gitt, ville de betrakte det som uverdig sin oppmerksomhet og ville nekte å slutte å minnes deg og forherlige dine fortrinn.

 

Jeg ber deg, o min elskede, mitt hjertes attrå, om å verne din tjener som har søkt ditt åsyn, mot pilene fra dem som har fornektet deg og mot spydene til slike som har forkastet din sannhet. Gjør ham derfor fullstendig hengiven overfor deg, bring ham til å forkynne ditt navn og til å feste sitt blikk på din åpenbarings helligdom. Du er i sannhet den som aldri har vist dem som har satt sitt håp til deg, bort fra din barmhjertighets dør, eller hindret slike som har søkt deg, i å nå din nådes kongesete. Ingen annen Gud er der enn deg, den sterkeste, den allerhøyeste, hjelperen i fare, den overmåte herlige, den altbetvingende, den absolutte.

-Bahá'u'lláh -

 


Vi ber til Gud om at han nådigst må hjelpe dem som er ført vill til å være rettferdige og rettsindige, og om at han må gjøre dem oppmerksomme på det som de ikke har gitt akt på. Han er i sannhet den overmåte godgjørende, den mest gavmilde. Utelukk ikke dine tjenere, o min Herre, fra din nådes dør, og driv dem ikke bort fra ditt nærværs kongesete. Hjelp dem til å spre den tomme innbilnings tåker, og til å rive bort de fåfengte håps og forestillingers slør. Du er, sannelig, den altbesittende, den høyeste. Ingen annen Gud er der enn deg, den allmektige, den nådige.

-Bahá'u'lláh -

 


Ære være deg, o Gud, for at du har gitt til kjenne din kjærlighet til menneskeheten! O du som er vårt liv og lys, led dine tjenere på din vei og gjør oss rike på det som du besitter og løs oss fra alt uten deg.

 

O Gud, lær oss at du er en og gi oss å fatte din enhet, så at vi ingen må se uten deg. Du er den barmhjertige og den som skjenker rike gaver!

 

O Gud, tenn i dine elskedes hjerter din kjærlighets ild, slik at den kan fortære tanken på alt uten deg.

 

Åpenbar for oss, o Gud, din opphøyede evighet -at du alltid har vært og alltid vil være, og at der ingen Gud er uten deg. Sannelig, i deg vil vi finne trøst og styrke.

-Bahá'u'lláh -

 

Lengsel

 

O Gud, min Gud, min elskede, mitt hjertes attrå.

-Báb -

 


Forherliget være du, o min Gud! Se -mitt hode er rede til å falle for din viljes sverd, min hals er beredt til å bære ditt ønskes lenker, mitt hjerte lengter etter å bli gjort til skyteskive for din forordnings piler, mine øyne venter på å skue din underfulle barmhjertighets merker og tegn. For hva som enn kan vederfares meg fra deg er det kjæreste ønske for dem som tørster etter å møte deg, og den sterkeste lengsel hos slike som har nærmet seg ditt kongesete.

 

Ved din veldes herlighet, o du min høyt elskede! Å ha ofret mitt liv for ditt Selvs manifestasjoner, å ha gitt min sjel som offer på den vei som din vidunderlige Skjønnhets åpenbarere har vandret, er å ha ofret min ånd for din ånd, mitt vesen for ditt vesen, min ære for din ære. Det er som om jeg hadde bragt alle disse ting som offer for din skyld, og for dine elskedes skyld.

 

Om mitt legeme enn pines av de prøvelser som vederfares meg fra deg, om det enn hjemsøkes av din forordnings åpenbaringer, så fryder dog min sjel seg over å ha drukket av din Skjønnhets vann, og over å ha nådd frem til bredden av din evighets osean. Sømmer det seg for en elsker å flykte fra sin elskede, eller å svike den som er gjenstand for hans hjertes lengsel? Nei, vi tror alle på deg og har et inderlig håp om å tre inn i ditt nærvær.

-Bahá'u'lláh -

 

Lovprisning

 

Gud bevitner at han er en i sin guddommelighet og ett i sitt vesen. Fra evighetens trone, fra hans stillings utilgjengelige høyder, forkynner hans tunge at der ikke er noen annen Gud enn ham. Han selv har, uavhengig av alt annet, alltid vitnet om sin egen enhet, åpenbart sin egen natur og forherliget sitt eget innerste vesen. Han er sannelig den overmåte sterke, den allmektige, den fagre.

 

Han har all makt over sine tjenere og er opphøyet over sine skapninger. I hans hånd er kilden til myndighet og sannhet. Han gjør menneskene levende ved sine tegn og lar dem dø ved sin vrede. Han skal ikke bli spurt om sine gjerninger, og hans makt formår alt. Han er den sterke, den altbetvingende. Han har i sitt grep herredømmet over alle ting, og ved hans høyre hånd er hans åpenbarings rike grunnfestet. Hans kraft omslutter i sannhet hele skapningen. Seier og overherredømme tilhører ham; all makt og velde tilhører ham; all herlighet og storhet tilhører ham. Han er sannelig den overmåte herlige, den sterkeste, den absolutte.

-Bahá'u'lláh -

 


Lovet være du, o Herre min Gud! Hver gang jeg prøver å tale om deg, blir jeg hindret av din stillings opphøyethet og din makts overveldende storhet. For om jeg skulle prise deg så lenge ditt herredømme varer og din herskermakt består, ville jeg finne at min lovprisning av deg kan passe bare på slike som er som meg, som selv er dine skapninger, og som er frembragt ved ditt påbuds styrke og formet ved din viljes kraft. Og når som helst min penn tillegger et av dine navn herlighet, så forekommer det meg at jeg kan høre det jamre seg i sin fjernhet fra deg, og at jeg kan oppfatte at det gråter fordi det er adskilt fra ditt Selv. Jeg bevitner at alt annet enn deg bare er din skapning og blir holdt i din hule hånd. At du har godtatt noen gjerning eller lovprisning fra dine skapninger, er bare et tegn på din nådes og dine rike gunstbevisningers undere og en åpenbaring av din gavmildhet og ditt forsyn.

 

Jeg bønnfaller deg, o min Herre, ved ditt Største Navn hvorved du skilte lys fra ild og sannhet fra fornektelse, om å sende ned over meg og over dem av mine elskede som er i mitt følge, det som er godt i denne verden og i den neste. Skjenk oss derfor dine underfulle gaver som er skjult for menneskenes øyne. Du er i sannhet hele skaperverkets former. Ingen annen Gud er der enn deg, den allmektige, den overmåte herlige, den høyeste.

-Bahá'u'lláh -

 


Min Gud, du som jeg ærer og tilber, du som er sterkest! Jeg bevitner at ingen skapt tings beskrivelse noensinne kan åpenbare deg, og at ingen lovprisning som noe vesen er i stand til å frembære kan beskrive deg. Hverken fatteevnen hos noen i hele verden eller forstanden til noen av dens folk kan, som det jo anstår seg for deg, oppnå adgang til din hellighets kongesete eller løse ditt mysterium. Hvilken synd har holdt innbyggerne i dine navns stad så langt borte fra din overmåte herlige horisont, og berøvet dem adkomsten til ditt Største Osean? En eneste bokstav fra din Bok er alle ytringers mor, og et ord fra den er hele skapningens far. Hvilken utakknemlighet har dine tjenere vist slik at du har holdt dem tilbake, alle som en, fra å anerkjenne deg? En dråpe fra din barmhjertighets osean er tilstrekkelig til å slukke helvetes flammer, og en gnist fra din kjærlighets ild er nok til å sette en hel verden i brann.

 

O du som er den allvitende! Om vi enn er egensindige, klynger vi oss likevel til din gavmildhet; og om vi enn er uvitende, vender vi likevel blikket mot din visdoms osean. Du er den overmåte gavmilde som ikke blir avskrekket av en mangfoldighet av synder fra å gi, og hvis gaveflom ikke blir stanset ved at verdens folk trekker seg tilbake. Fra evighet av har din nådes dør stått vidt åpen. En duggdråpe fra din barmhjertighets osean er i stand til å pryde alle ting med hellighetens smykke, og et stenk av din gavmildhets vann makter å bringe hele skapningen til sann rikdom.

 

Løft ikke sløret, o du som skjuler! Fra evighet av har din gavmildhets tegn omsluttet universet, og ditt Største Navns glans er blitt kastet over alle skapte ting. Nekt ikke dine tjenere din nådes undere. La dem bli gjort oppmerksom på deg, slik at de kan bære vitnesbyrd om din enhet, og gjør dem i stand til å anerkjenne deg, slik at de kan ile mot deg. Din barmhjertighet har favnet hele skapningen, og din nåde har gjennomtrengt alle ting. Fra bølgene på din gavmildhets osean ble iverens og entusiasmens sjøer åpenbart. Du er det som du er. Noe annet enn deg er uverdig til å nevnes med mindre det kommer inn under ditt ly og får adgang til ditt kongesete.

 

Hva som enn måtte hende oss, så bønnfaller vi om din urgamle tilgivelse, og søker din altgjennomtrengende nåde. Vårt håp er at du ikke vil nekte noen din nåde, og ikke vil unndra noen sjel rettskaffenhetens og rettferdighetens smykke. Du er all gavmildhets Konge og alle gunstbevisningers Herre, og er opphøyet over alle som er i himmel og på jord.

-Bahá'u'lláh -

 


O du hvis ihukommelse er sjelens fryd for alle dem som lengter etter deg, hvis navn skaper jubel i hjertet hos alle som fullt og helt er din vilje tro, hvis lovprisning skattes høyt av slike som er kommet ditt kongesete nær, hvis åsyn er den brennende lengsel hos alle dem som har erkjent din sannhet, hvis prøvelse helbreder sykdommene hos dem som har sluttet seg til din Sak, hvis hjemsøkelse er det høyeste ønske hos slike som er fri for all tilknytning til noen annen enn deg!

 

Forherliget, umåtelig forherliget er du, som i din hånd har den øverste myndighet over hva som enn er i himlene og hva som enn er på jorden, du som, ved bare ett ord fra din munn, bragte alle ting til å utånde og oppløse seg, og som, ved nok et ord, fikk hva som enn var blitt adskilt til å bli sammenføyet og gjenforenet! Lovpriset være ditt navn, o du som har makt over alle som er i himlene og alle som er på jorden, hvis herredømme omfatter hva som enn er i din åpenbarings himmel og din skapnings rike. Ingen kan lignes med deg i de verdener du har skapt; ingen kan sammenlignes med deg i det univers du har formet. Intet menneskes sinn har fattet deg, og ingen sjels streben har nådd deg. Jeg sverger ved din makt! Om noen skulle sveve, på hvilke som helst vinger, så lenge ditt eget vesen består, gjennom hele din kunnskaps uendelighet, ville han likevel ikke makte å overskride de grenser som den relative verden har satt for ham. Hvordan kan så et slikt menneske trakte etter å styre sin flukt inn i ditt uendelig opphøyede nærværs atmosfære?

 

Den er i sannhet utstyrt med forstand som innrømmer sin maktesløshet og bekjenner sin syndefullhet, for skulle noen skapt ting gjøre krav på noen som helst eksistens, stilt overfor din åpenbarings uendelige undere, ville et så bespottelig krav være mer avskyelig enn noen annen forbrytelse i alle de riker som du har uttenkt og skapt. Hvem har kraft til å kreve noen som helst eksistens for seg selv, o min Herre, når du åpenbarer de første glimt av tegnene på din altoverskyggende overhøyhet og velde? Eksistensen selv er som intet når den stilles ansikt til ansikt med ditt uforlignelige Selvs veldige og mangfoldige undere.

 

Høyt, uendelig høyt, er du hevet over alle ting, o du som er kongenes Konge! Jeg bønnfaller deg ved ditt Selv og ved dem som er din Saks manifestasjoner og din myndighets daglysninger, om å skrive ned for oss det som du har nedskrevet for dine utvalgte. Hold ikke tilbake fra oss det som du forordnet for dine elskede, som så snart de hørte deg kalle, ilte hen til deg, og som, da glansen av ditt åsyns lys ble utgytt over dem, straks falt ned i tilbedelse for ditt ansikt.

 

Vi er dine tjenere, o min Herre, og er i din makt. Om du straffer oss med den straff som ble gitt fordums og den senere tids slekter, så vil din dom være absolutt rettferdig og din handling prisverdig. Mektig er du til å gjøre det som deg behager. Ingen annen Gud er der utenom deg, den allmektige, den overmåte herlige, hjelperen i fare, den selvbestående.

-Bahá'u'lláh -

 


Priset være ditt navn, o min Gud! Jeg bevitner at ingen forestilling om deg, hvor vidunderlig den enn måtte være, noensinne kan nå opp til din kunnskaps himmel, og at ingen lovprisning av deg, likegyldig hvor opphøyet den måtte være, kan stige opp til din visdoms atmosfære. Fra evighet har du vært høyt hevet over å kunne nås eller fattes av dine tjeneres forstand, og umåtelig opphøyet over dine trellers bestrebelser på å finne uttrykk for ditt mysterium. Hvilken kraft kan den forgjengelige skapning gjøre krav på å besitte ansikt til ansikt med ham som er den uskapte?

 

Jeg bevitner at de høyeste tanker hos alle dem som tilber din enhet, og de dypsindigste betraktninger fremkommet fra alle dem som har anerkjent deg, bare er produktet av det som er blitt til ved bevegelsen av din befalings Penn, og som er blitt frembragt av din vilje. Jeg sverger ved din herlighet, o du som er min sjels elskede og mitt livs opprinnelse! Jeg er overbevist om at jeg ikke makter å beskrive og prise deg på en måte som anstår seg din herlighets storhet og din veldes uforlignelighet. Siden jeg er oppmerksom på dette, bønnfaller jeg deg, ved din barmhjertighet som har overgått alle skapte ting, og ved din nåde som har omsluttet hele skaperverket, om å ta imot fra dine tjenere det som de er i stand til å fremvise på din sti. Hjelp dem derfor, ved din styrkende nåde, til å opphøye ditt ord og synge din pris.

 

Mektig er du til å gjøre det som behager deg. Du, i sannhet, er den overmåte herlige, den allvise.

-Bahá'u'lláh -

 

Løsrivelse

 

O Herre! Hen til deg tyr jeg for å finne tilflukt, og henimot alle dine tegn vender jeg mitt hjerte.

 

O Herre! Om jeg er på reise eller hjemme, i mitt virke eller i mitt arbeid, så setter jeg all min lit til deg.

 

Gi meg derfor din fyldestgjørende hjelp for således å gjøre meg uavhengig av alle ting, o du som er uovertruffen i din barmhjertighet!

 

Skjenk meg min del, o Herre, slik du behager, og gjør meg tilfreds med hva du enn har forordnet for meg.

 

Hos deg ligger den absolutte myndighet til å befale.

-Báb -

 


Forherliget er du, o min Gud! Jeg takker deg for at du har gjort kjent for meg ham som er din barmhjertighets daggry og din nådes demringssted og din Saks gjemme. Jeg bønnfaller deg, ved ditt navn, hvorved ansiktene til dem som er deg nær er blitt hvite, og hjertene til slike som er deg hengivne har styrt sin flukt henimot deg, om å gi at jeg, til alle tider og under alle forhold, kan gripe fatt i ditt bånd og bli frigjort fra all tilknytning til noen utenom deg, og kan holde øynene rettet mot din åpenbarings horisont, og kan utføre det du har foreskrevet meg i dine tavler.

 

Kle, o min Herre, både mitt indre og ytre vesen med dine gunstbevisningers og din miskunnhets drakt. Beskytt meg så mot hva som enn måtte være avskyelig for deg, og hjelp nådigst meg og min slekt til å adlyde deg og sky hva som enn kan vekke noen ond eller fordervet lyst i meg.

 

Du, i sannhet, er hele menneskehetens Herre og besitteren av denne verden og av den neste. Ingen Gud er der uten deg, den allvitende, den allvise.

-Bahá'u'lláh -

 


O Gud, og alle navns Gud, og himlenes skaper! Jeg bønnfaller deg ved ditt navn hvorved han som er din veldes daggry og din styrkes demringssted er blitt åpenbart, hvorved enhver fast ting er gjort flytende, og ethvert dødt legeme er gitt nytt liv, og enhver ånd med evnen til bevegelse er blitt bestyrket -jeg bønnfaller deg om å gjøre meg i stand til å fri meg for all tilknytning til hvem som helst uten deg, og til å tjene din Sak, og til å ønske det som du ønsket ved ditt herredømmes styrke, og til å utføre det som er din vilje til behag.

 

Jeg trygler deg enn videre, o min Gud, om å forordne for meg det som vil gjøre meg rik nok til å være alle andre enn deg foruten. Du ser meg, o min Gud, med mitt ansikt vendt mot deg, og med mine hender i grep om din nådes bånd. Send ned over meg din barmhjertighet og nedskriv for meg det du har skrevet ned for dine utvalgte. Mektig er du til å gjøre det som deg behager. Ingen annen Gud er der enn deg, den evig tilgivende, den overmåte gavmilde.

-Bahá'u'lláh -

 


Priset være ditt navn, o min Gud! Jeg bønnfaller deg ved duften fra din nådes kledning, en duft som på din befaling og etter ditt ønske ble utgytt over hele skaperverket, og ved din viljes sol, som, ved din veldes og ditt herredømmes kraft, har skint klart over din barmhjertighets horisont, om å utslette av mitt hjerte alle tomme innbilninger og fåfengte forestillinger, slik at jeg med all min hengivenhet kan vende meg til deg, o du hele menneskehetens Herre!

 

Jeg er din tjener og sønn av din tjener, o min Gud! Jeg har fattet om din nådes håndgrep og klynget meg til din milde barmhjertighets bånd. Bestem for meg de gode ting som er hos deg, og gi meg næring fra det bord du sendte ned fra din gavmildhets skyer og din velviljes himmel.

 

Du er i sannhet Herre over alle verdener og Gud over alle som er i himmelen og alle som er på jorden.

-Bahá'u'lláh -

 


Tillat meg, o min Gud, å komme deg nær og å dvele innenfor ditt kongesetes enemerker, for min fjernhet fra deg har nesten fortært meg. Gi meg å hvile i skyggen av din nådes beskyttende vinger, for adskillelsens ild har svidd meg i hjertet. Før meg nærmere den elv som i sannhet er liv, for min sjel brenner av tørst i sin uavlatelige søken etter deg. Mine sukk, o min Gud, kunngjør hvor bitter min smerte er, og de tårer jeg feller bevitner min kjærlighet til deg.

 

Jeg bønnfaller deg, ved den lovprisning hvormed du lovpriser deg selv og den herlighet hvormed du herliggjør ditt eget innerste vesen, om å gi at vi kan bli talt blant dem som har anerkjent deg og erkjent ditt overherredømme i dine dager. Hjelp oss så, o min Gud, til å drikke i dype drag av din miskunnhets levende vann fra barmhjertighetens hånd, slik at vi helt kan glemme alt annet enn deg og være beskjeftiget bare med ditt Selv. Mektig er du til å gjøre hva du vil. Ingen Gud er der utenom deg, den mektige, hjelperen i fare, den selvbestående.

 

Forherliget være ditt navn, o du som er alle kongers Konge!

-Bahá'u'lláh -

 

Menneskeheten

 

O Herre! Gjør det mulig for alle jordens folkeslag å oppnå adgang til din tros paradis, slik at intet skapt vesen må bli igjen utenfor ditt velbehags grenser.

 

Fra uminnelige tider har du vært mektig til å gjøre hva deg behager og suveren over hva du enn ønsker.

-Báb -

 


Min Gud, som jeg tilber og ærer! Jeg bevitner din enhet og at du er en, og erkjenner med takk å ha mottatt dine gaver, både i fortiden og i nåtiden. Du er den overmåte gavmilde, hvis barmhjertighets rikelige regn har strømmet ned såvel over høy som over lav, og hvis nådes glans er blitt utøst over både de lydige og de opprørske.

 

O barmhjertighetens Gud, for hvis dør innbegrepet av barmhjertighet har bøyd seg, og om hvis Saks helligdom all miskunnhet, i sitt innerste vesen, har kretset, vi bønnfaller deg, idet vi trygler om din urgamle nåde og søker din gunst av i dag, om at du må ha barmhjertighet med alle som gir tilværelsens verden til kjenne, og ikke nekte dem utgytelsen av din nåde i dine dager.

 

Alle er bare fattige og trengende, og du er i sannhet den altbesittende, den altbetvingende, den allmektige.

-Bahá'u'lláh -

 


O Gud, min Gud! Din nåde har gjort meg dristig, og din rettferdighet har fylt meg med skrekk. Lykkelig er det menneske som du har skjenket din nåde, og ve den som mottar din rettferdighet.

 

Herre! Jeg har flyktet fra din rettferdighet og søkt din nåde, har vendt meg bort fra din vrede og tryglet om din tilgivelse. Jeg bønnfaller deg, ved din makt, ditt herredømme, din herlighet og din velvilje, om å opplyse menneskeheten med din kunnskaps lys, slik at alle ting kan vise dine henders verk, røpe din krafts mysterier og åpenbare din kunnskaps lys.

 

Du er den som har fått alle ting til å tre frem og som har skint på dem med din omsorgs og ditt forsyns lys.

 

Du er den overmåte gavmilde, den nådige.

-Bahá'u'lláh -

 


O du som er herrenes Herre! Jeg bevitner at du er hele skapningens Herre, og oppdrageren av alle vesener, synlige og usynlige. Jeg vitner om at din makt har omsluttet hele universet, og om at jordens skarer aldri kan forferde deg, ei heller alle folks og nasjoners herskermakt avskrekke deg fra å gjennomføre ditt forsett. Jeg bekjenner at du har intet annet ønske enn hele verdens gjenfødelse og opprettelse av enhet blant dens folk, og frelse for alle dem som lever i den.

-Bahá'u'lláh -

 


O du gode Herre! Du har frembragt hele menneskeslekten fra samme stamfar. Du har bestemt at alle skal tilhøre den samme husstand. I ditt hellige nærvær er de alle dine tjenere, og hele menneskeheten lever i ly av ditt tabernakel; alle har samlet seg ved ditt gavmilde bord; alle blir opplyst ved ditt forsyns lys.

 

O Gud! Du er god mot alle, du har sørget for alle, verner om alle, skjenker liv til alle. Du har utstyrt hver og en med talenter og evner, og alle er nedsenket i din barmhjertighets osean.

 

O du gode Herre! Foren alle. La religionene harmonere og gjør folkene til ett, så at de kan betrakte hverandre som en familie og hele jorden som ett hjem. Måtte de alle leve sammen i fullkommen fred og fordragelighet.

 

O Gud! Heis banneret for menneskehetens enhet.

 

O Gud! Opprett den Største Fred.

 

Knytt du, o Gud, hjertene sammen.

 

O du gode Far, Gud! Gled våre hjerter ved din kjærlighets duft. Gjør våre øyne strålende ved din ledelses lys. Fryd våre ører med ditt Ords melodi, og gi oss alle ly i ditt forsyns borg.

 

Du er den mektige og sterke, du er den tilgivende, og du er den som bærer over med alle menneskers feil.

- Abdu'l-Bahá -

 

Midnatt

 

O sannhetssøker! Hvis du ønsker at Gud skal åpne ditt øye, må du bønnfalle Gud, be til ham og samtale med ham ved midnatt idet du sier:

 

O Herre, jeg har vendt mitt ansikt mot din enhets rike og er nedsenket i din barmhjertighets hav. O Herre, gjør mine øyne forklaret ved synet av dine lys i denne mørke natt, og gled meg med din kjærlighets vin i denne vidunderlige tidsalder. O Herre, la meg høre din kallen, og la din himmels porter åpnes for mitt åsyn, slik at jeg kan skue din herlighets lys og drages mot din skjønnhet.

 

Sannelig, du er giveren, den gavmilde, den barmhjertige, den tilgivende.

- Abdu'l-Bahá -

 

Morgen

 

Jeg har våknet under din beskyttelse, o min Gud, og det sømmer seg for den som søker denne beskyttelse å forbli i ditt verns helligdom og ditt forsvars faste borg. Opplys mitt indre, o min Gud, med glansen fra din åpenbarings daggry, likesom du opplyste mitt ytre vesen med din nådes morgenrøde.

-Bahá'u'lláh -

 


O min Gud og min Mester! Jeg er din tjener og sønn av din tjener. Jeg stod opp fra mitt leie i denne morgenstund da din enhets sol skinte frem fra din viljes daggry og kastet sin stråleglans ut over hele verden, slik det var forordnet i din befalings Bøker.

 

Lovet være du, o min Gud, for at vi har våknet opp til glansen av din kunnskaps lys. Send så ned over oss, o min Herre, det som vil gjøre oss i stand til å unnvære hvem som helst uten deg, og som vil fri oss for all tilknytning til noe annet enn deg selv. Nedskriv enn videre for meg, og for dem som er meg kjær, og for min slekt, mann som kvinne, det som er godt i denne verden og den kommende verden. Beskytt oss derfor, ved ditt ufeilbarlige vern, o du hele skapningens elskede og hele universets attrå, mot dem som du har gjort til manifestasjoner av den onde hvisker og som hvisker i menneskenes bryst. Mektig er du til å handle etter ditt behag. Du er i sannhet den allmektige, hjelperen i fare, den selvbestående.

 

Velsign du, o Herre min Gud, ham som du har satt over dine ypperste titler, og ved hvem du har sondret mellom de gudfryktige og de onde, og hjelp oss nådigst til å gjøre det som du elsker og attrår. Velsign du enn videre, o min Gud, dem som er dine Ord og dine Bokstaver, og dem som har festet sitt blikk på deg, og vendt seg mot ditt åsyn, og lyttet når du kalte.

 

Du er i sannhet alle menneskers Herre og Konge og har makt over alle ting.

-Bahá'u'lláh -

 

Opplysning

 

Lovet være du, o Herre min Gud! Jeg bønnfaller deg, ved dine tegn som har omsluttet hele skaperverket, og ved ditt åsyns lys som har opplyst alle som er i himmel og på jord, og ved din barmhjertighet som har overgått alle skapte ting, og ved din nåde som har overstrømmet hele universet, om å sønderrive de slør som stenger meg ute fra deg, slik at jeg kan ile hen til din mektige inspirasjons kilde, og til din åpenbarings og dine mangfoldige gunstbevisningers daggry, og slik at jeg kan bli nedsenket i din nærhets og ditt velbehags osean.

 

La meg ikke, o min Herre, bli berøvet kunnskapen om deg i dine dager, og avkle meg ikke din ledelses kappe. Gi meg å drikke av den elv som i sannhet er liv, hvis vann har strømmet frem fra det paradis [1] hvor tronen for ditt navn, den overmåte barmhjertige, ble grunnfestet, slik at mine øyne kan bli åpnet, og mitt ansikt forklaret, og mitt hjerte forvisset, og min sjel opplyst, og mine trinn gjort faste.

 

Du er den som fra evighet av, ved sin veldes kraft, stod opphøyet over alle ting, og som, ved sin viljes virke, var i stand til å forordne alle ting. Intet som helst, hverken i din himmel eller på din jord, kan hindre deg i ditt forsett. Forbarm deg så over meg, o min Herre, ved ditt nådige forsyn og høysinn, og gi meg å lytte til de liflige melodier fra fuglene som synger din pris mellom grenene på din enhets tre.

 

Du er den store giver, den evig tilgivende, den mest medlidende.

-Bahá'u'lláh -

1. Ridván.

 

Prøvelser og vanskeligheter

 

Finnes det noen som fjerner vanskeligheter uten Gud? Si: Lovet være Gud! Han er Gud! Alle er hans tjenere, og alle holder fast ved hans bud!

-Báb -

 


Si: Gud er alle ting tilstrekkelig fremfor alle ting, og intet i himlene eller på jorden eller i hva som enn ligger mellom dem er tilstrekkelig uten Herren din Gud. Sannelig, han er i seg selv den vitende, den opprettholdende, den allmektige.

-Báb -

 


Lovpriset være ditt navn, o du som har grepet sjelens tøyler hos alle dem som har anerkjent deg, og som i din høyre hånd holder skjebnen til alle som er i himmelen og alle som er på jorden! Du gjør, gjennom din veldes kraft, hva du vil og forordner ved din viljes virksomhet hva du behager. De mest målbevisste menneskers vilje er som intet sammenlignet med din viljes bydende tegn, og dine ubøyeligste skapningers besluttsomhet blir til intet overfor de mangfoldige åpenbaringer av din urokkelige fasthet.

 

Du er den som, ved et ord fra din munn, har henrykket dine utvalgtes hjerter så sterkt at de i sin kjærlighet til deg har løsrevet seg fra alt uten deg selv og gitt sitt liv og ofret sin sjel på din sti, og for din skyld har utholdt det som ingen av dine skapninger har utholdt.

 

Jeg er en av dine tjenerinner, o min Herre! Jeg har vendt mitt ansikt mot din barmhjertighets bolig og har søkt dine mangfoldige gunstbevisningers undere, for alle lemmene på mitt legeme forkynner at du er den uendelig gavmilde, den hvis nåde er umåtelig.

 

O du, hvis åsyn er det jeg tilber, hvis skjønnhet er min helligdom, hvis kongesete er mitt mål, hvis ihukommelse er mitt ønske, hvis hengivenhet er min trøst, hvis kjærlighet har unnfanget meg, hvis lovprisning er min ledsager, hvis nærhet er mitt håp, hvis nærvær er min største lengsel og sterkeste higen! Ikke skuff meg, bønnfaller jeg deg, ved å holde tilbake fra meg de ting som du forordnet for de utvalgte blant dine tjenerinner, og skjenk meg det som er godt i denne verden og i den kommende verden.

 

Du er i sannhet skaperverkets Herre. Ingen Gud er der utenom deg, den evig tilgivende, den mest gavmilde.

-Bahá'u'lláh -

 


O du hvis prøvelser er et middel til legedom for dem som er deg nær, hvis sverd er den brennende lengsel for alle dem som elsker deg, hvis pil er det kjæreste ønske for de hjerter som lengter etter deg, hvis forordning er det eneste håp for dem som har anerkjent din sannhet! Jeg bønnfaller deg, ved din guddommelige mildhet og ved glansen av ditt åsyns herlighet, om å sende ned over oss fra ditt skjul i det høye det som vil gjøre oss i stand til å komme deg nærmere. Gi derfor våre føtter sikkert feste i din Sak, o min Gud, og opplys våre hjerter ved glansen av din kunnskap, og fyll vårt indre med lyset av dine navns strålende klarhet.

-Bahá'u'lláh -

 


Priset og forherliget er du, o min Gud! Jeg trygler deg ved sukkene fra dem som elsker deg og ved tårene som felles av dem som lengter etter å skue deg, om ikke å holde dine kjærlige velsignelser tilbake fra meg i din tid eller å avskjære meg fra å lytte til melodiene fra Duen som priser din enhet vendt mot lyset som skinner fra ditt åsyn. Jeg er den som lever i armod, o Gud! Se, jeg klynger meg til ditt navn, den altbesittende. Jeg er den som visselig skal forgå; se, jeg klamrer meg til ditt navn, den uforgjengelige. Jeg bønnfaller deg derfor, ved ditt Selv, du den opphøyede, den høyeste, om ikke å prisgi meg mitt eget selv og en fordervet tilbøyelighets lyster. Hold du min hånd i din styrkes hånd, og frels meg fra mine innbilningers og tomme forestillingers dyp, og rens meg for alt som er avskyelig for deg.

 

La meg så vende meg helt og fullt mot deg, sette all min lit til deg, søke deg som min tilflukt og flykte hen til ditt åsyn. Du er i sannhet den som ved sin veldes makt gjør hva han enn ønsker, og som ved sin viljes kraft befaler hva han enn velger. Ingen kan hindre at dine tilskikkelser går sin gang; ingen kan gi dine forordninger et annet forløp. Du er i sannhet den allmektige, den overmåte herlige, den mest gavmilde.

-Bahá'u'lláh -

 


Ære være deg, o min Gud! Om det ikke var for de lidelser som blir utholdt på din sti, hvordan kunne det erkjennes hvem som virkelig elsker deg? Og var det ikke for de prøvelser som blir gjennomlevet av kjærlighet til deg, hvordan kunne stillingen til dem som lengter etter deg bli åpenbart? Din makt er mitt vitne! Ledsagerne for alle som tilber deg, er de tårer de feller, og trøsterne for slike som søker deg, er de stønn de utstøter, og føden for dem som iler for å møte deg, er bruddstykkene av deres sønderknuste hjerter.

 

Hvor sødmefylt den bitre død synes meg når den lides på din sti, og hvor dyrebare dine fienders piler er meg når jeg rammes av dem for at ditt ord må bli opphøyet! La meg, o min Gud, i din Sak drikke i dype drag av hva du enn har ønsket, og send ned over meg, i din kjærlighet, alt som du har forordnet. Ved din herlighet! Jeg ønsker bare det som du ønsker, og holder kjært det som du har kjært. Til deg har jeg, til alle tider, satt all min lit og fortrøstning.

 

Jeg bønnfaller deg, o min Gud, om å la fremstå som hjelpere for denne åpenbaring slike som skal regnes for å være ditt navn og ditt herredømme verdig, så at de kan minnes meg blant dine skapninger, og heise dine seiersfaner i ditt rike.

 

Mektig er du til å gjøre det som behager deg. Ingen annen Gud er der enn deg, hjelperen i fare, den selvbestående.

-Bahá'u'lláh -

 


Han er den medlidende, den overmåte gavmilde!

 

O Gud, min Gud! Du ser meg, du kjenner meg; du er min havn og min tilflukt. Ingen har jeg søkt, ei heller vil jeg søke noen foruten deg; ingen vei har jeg vandret, ei heller vil jeg vandre noen annen enn din kjærlighets vei. I fortvilelsens mørke natt vendes mitt øye i forventning og håp mot din grenseløse velviljes morgen, og ved demringstimen blir min kraftløse sjel forfrisket og styrket ved tanken på din skjønnhet og fullkommenhet. Den som din barmhjertighets nåde hjelper, skal, om han så kun er en dråpe, bli til det uendelige osean, og det minste atom som din utstrømmende miskunn bistår, skal skinne som den strålende stjerne.

 

Ta under din beskyttelse, o du renhetens ånd, du som er den overmåte gavmilde forsørger, denne din henførte, oppflammede tjener. Hjelp ham i denne tilværelsens verden til å forbli standhaftig og urokkelig i din kjærlighet, og forunn denne vingestekkede fugl å finne tilflukt og ly i ditt guddommelige rede som hviler i det himmelske tre.

- Abdu'l-Bahá -

 

Rettferdighet

 

Si: O Gud, min Gud! Pryd mitt hode med rettferdighetens krone og ikle mitt tempel rettskaffenhetens skrud. Du er i sannhet den som besitter alle gaver og gunstbevisninger.

-Bahá'u'lláh -

 

Standhaftighet

 

Forherliget er du, o Herre min Gud! Jeg bønnfaller deg ved ham som er ditt Største Navn, som hårdt er blitt hjemsøkt av slike blant dine skapninger som har fornektet din sannhet, og som er blitt omgitt av sorger som ingen tunge kan beskrive, om å gi at jeg kan få erindre deg og synge din pris, i denne tid da alle har vendt seg bort fra din skjønnhet, har talt deg imot og i forakt har vendt seg bort fra ham som er åpenbareren av din Sak. Ingen er der, o min Herre, til å hjelpe deg uten ditt eget Selv, og ingen makt til å bistå deg uten din egen makt.

 

Jeg trygler deg om å gjøre meg i stand til å holde urokkelig fast ved din kjærlighet og din ihukommelse. Dette står sannelig i min makt, og du er den som kjenner til alt som bor i meg. Du, i sannhet, har kunnskap om alt og er underrettet om alt. Berøv meg ikke, o min Herre, glansen av ditt åsyns lys, hvis klarhet har opplyst den hele verden. Ingen Gud er der utenom deg, den sterkeste, den overmåte herlige, den evig tilgivende.

-Bahá'u'lláh -

 


Forherliget være ditt navn, o Herre min Gud! Jeg bønnfaller deg ved din makt som har omsluttet alle skapte ting, og ved ditt herredømme som har nådd ut over hele skaperverkets grenser, og ved ditt Ord som var skjult i din visdom og ved hvilket du skapte din himmel og din jord, om både å gjøre oss i stand til å være urokkelige i vår kjærlighet til deg og i vår lydighet overfor ditt ønske, og til å feste vårt blikk på ditt åsyn og lovprise din herlighet. Gi oss derfor, o min Gud, evnen til å spre dine tegn viden om blant dine skapninger, og til å beskytte din tro i ditt rike. Du har alltid eksistert uavhengig av hvilke som helst av dine skapningers omtale, og du vil forbli som du har vært for evig og alltid.

 

Til deg har jeg satt all min lit, mot deg har jeg vendt mitt ansikt, til ditt kjærlige forsyns bånd har jeg klynget meg, og hen mot din barmhjertighets ly har jeg hastet. Vis meg ikke skuffet bort fra din dør, o min Gud, og hold ikke din nåde tilbake fra meg, for deg alene søker jeg. Ingen Gud er der utenom deg, den evig tilgivende, den mest gavmilde.

 

Lovet være du, o du som er elsket av dem som har kjent deg!

-Bahá'u'lláh -

 


O du hvis nærhet er mitt ønske, hvis nærvær er mitt håp, hvis ihukommelse er min attrå, hvis herlighets kongesete er mitt mål, hvis bolig er mitt siktepunkt, hvis navn er min helbredelse, hvis kjærlighet er mitt hjertes stråleglans, hvis tjeneste er min sterkeste higen! Jeg bønnfaller deg ved ditt navn, hvorved du har satt dem som har anerkjent deg i stand til å heve seg mot de herligste høyder av kunnskap om deg, og hvorved du har gjort det mulig for slike som inderlig tilber deg å stige opp til og tre inn på enemerkene for dine hellige gunstbevisningers kongesete, om å hjelpe meg til å vende mitt ansikt mot ditt åsyn, og til å feste mitt blikk på deg og til å tale om din herlighet.

 

Jeg er den, o min Herre, som har glemt alt annet enn deg og vendt seg mot din nådes daggry, som har forsaket alt unntatt deg i håp om å komme ditt kongesete nærmere. Se meg derfor med mitt blikk rettet opp mot det sted som skinner ved glansen fra ditt åsyns lys. Send da ned over meg, o min elskede, det som vil gjøre meg i stand til å være urokkelig i din Sak, så at de vantros tvil ikke må hindre meg i å vende meg mot deg.

 

Du er sannelig maktens Gud, hjelperen i fare, den overmåte herlige, den allmektige.

-Bahá'u'lláh -

 


O medlidende Gud! Deg skje takk for at du har vekket meg og gjort meg bevisst. Du har gitt meg et seende øye og skjenket meg et lydhørt øre, ført meg til ditt rike og ledet meg til din sti. Du har vist meg den rette vei og gitt meg å tre inn i forløsningens ark. O Gud! La meg forbli standhaftig, og gjør meg sterk og trofast. Beskytt meg mot hårde prøvelser, og bevar og vern meg i din Pakts og ditt Testamentes sterkt befestede festning. Du er den mektige. Du er den seende. Du er den hørende.

 

O du medlidende Gud! Gi meg et hjerte som, liksom et glass, kan gjennomstråles av din kjærlighets lys, og skjenk meg tanker som kan forandre verden til en rosenhave ved utgytelsene av himmelsk nåde.

 

Du er den medlidende, den barmhjertige. Du er den store, velgjørende Gud.

- Abdu'l-Bahá -

 

Tilgivelse

 

Lovet være du, o Herre. Tilgi oss våre synder, ha barmhjertighet med oss og gjør oss i stand til å vende tilbake til deg. La oss ikke sette vår lit til noe annet enn deg, og skjenk oss, ved din gavmildhet, det som du elsker og attrår og som anstår deg vel. Gi dem som i sannhet har trodd, en opphøyet stilling, og la din nådige tilgivelse bli dem til del. Sannelig, du er hjelperen i fare, den selvbestående.

-Báb -

 


Du ser meg, o min Herre, med mitt ansikt vendt mot din gavmildhets himmel og din velviljes osean, løst fra alt unntatt deg. Jeg ber deg, ved strålene fra solen av din åpenbaring på Sinai, og ved glansen fra din nådes dagstjerne som skinner fra ditt navns horisont: den evig tilgivende, om å gi meg din forlatelse, og om å ha barmhjertighet med meg. Skriv så ned for meg, med din herlighets penn, det som vil opphøye meg ved ditt navn i skapningens verden. Hjelp meg, o min Herre, til å vende meg mot deg, og til å lytte til dine elskedes røst, som jordens makter ikke har evnet å svekke, og som nasjonenes herredømme ikke har maktet å holde borte fra deg, og som, idet de gikk fremover henimot deg, har sagt: "Gud er vår Herre, Herren over alle som er i himmelen og alle som er på jorden!

-Bahá'u'lláh -

 


Jeg er, o min Herre, den som har vendt sitt ansikt mot deg og satt sitt håp til din nådes undere og din gavmildhets åpenbaringer. Jeg ber deg om at du ikke vil tillate at jeg vender meg skuffet bort fra din barmhjertighets dør, ei heller overlate meg til slike av dine skapninger som har fornektet din Sak.

 

Jeg er, o min Gud, din tjener og sønn av din tjener. Jeg har erkjent din sannhet i dine dager og styrt mine skritt mot din enhets strender, og jeg bekjenner at du er en, anerkjenner din enhet og håper på din tilgivelse og forlatelse. Mektig er du til å gjøre hva du vil; ingen Gud er der utenom deg, den overmåte herlige, den evig tilgivende.

-Bahá'u'lláh -

 


Priset være ditt navn, o min Gud og alle tings Gud, min herlighet og alle tings herlighet, min attrå og alle tings attrå, min styrke og alle tings styrke, min Konge og alle tings Konge, min besitter og alle tings besitter, mitt mål og alle tings mål, min drivende kraft og alle tings drivende kraft! Jeg bønnfaller deg om ikke å la meg bli holdt tilbake fra dine kjærlige velsignelsers osean, eller forbli langt borte fra din nærhets strender.

 

Hva som helst annet enn deg, o min Herre, gavner meg ikke, og lett adkomst til hvem som helst foruten deg er meg til ingen nytte. Jeg trygler deg, ved din rikdoms fylde, hvorved du stilte deg uberoende av alt annet enn deg selv, om å telle meg blant slike som har vendt sitt ansikt mot deg og reist seg for å tjene deg.

 

Tilgi så, o min Herre, dine tjenere og dine tjenerinner. Du er i sannhet den evig tilgivende, den mest medlidende.

-Bahá'u'lláh -

 

Undervisning

 

Priset være ditt navn, o Gud. Du er i sannhet vår Herre; du er oppmerksom på hva som enn er i himmelen og på jorden. Send derfor ned over oss et tegn på din barmhjertighet. Sannelig, du har ingen overmann blant dem som viser barmhjertighet. Høylovet være du, o Herre. Bestem for oss fra ditt nærvær det som vil vederkvege hjertene til de oppriktige blant dine tjenere. Forherliget er du, o Gud; du er skaperen av himmelen og jorden og det som ligger mellom dem. Du er den høyeste Herre, den helligste, den allmektige, den allvise. Lovpriset være ditt navn, o Gud; send ned over dem som har trodd på Gud og på hans tegn, en mektig hjelp fra ditt nærvær slik at de blir i stand til å vinne seier over størstedelen av menneskeheten.

-Báb -

 


Ære være deg, o Herre, du som har frembragt alle skapte ting, ved din befalings kraft.

 

O Herre! Bistå dem som har forsaket alt annet enn deg, og skjenk dem en stor seier. Send ned til dem, o Herre, skaren av engler fra himmelen og fra jorden og fra alt som er mellom dem, for å hjelpe dine tjenere, for å komme dem til unnsetning og styrke dem, for å sette dem i stand til å oppnå fremgang, for å støtte dem, for å ikle dem herlighet, for å skjenke dem ære og opphøyelse, for å berike dem og for å gi dem å vinne en vidunderlig seier.

 

Du er deres Herre, himlenes og jordens Herre, alle verdeners Herre. Styrk denne tro, o Herre, gjennom disse tjeneres kraft, og gi dem å vinne seier over alle verdens folk; for de er i sannhet dine tjenere som har løsrevet seg fra alt annet enn deg, og du er sannelig de sanne troendes beskytter.

 

Gi du, o Herre, at deres hjerter -gjennom troskap mot denne din ukrenkelige tro -kan bli sterkere enn noe annet i himmelen og på jorden og i hva som enn er mellom dem; og styrk, o Herre, deres hender med tegnene på din underfulle kraft slik at de kan åpenbare din kraft for hele menneskehetens øyne.

-Báb -

 


All ære være deg, o min Gud, som er kilden til all herlighet og velde, til storhet og ære, til overherredømme og herskermakt, til opphøyethet og nåde, til ærefrykt og kraft. Hvem du enn vil gir du å nærme seg det Største Osean, og hvem du enn vil lar du få æren av å anerkjenne ditt Eldste Navn. Av alle som er i himmel og på jord evner ingen å holde stand mot din overordnede viljes gang. Fra all evighet har du hersket over hele skapningen, og du vil for alltid fortsette å utøve din myndighet over alle skapte ting. Der er ingen annen Gud enn deg, den allmektige, den mest opphøyede, den overmåte sterke, den allvise.

 

Gjør dine tjeneres ansikter forklaret, o Herre, slik at de kan skue deg; og rens deres hjerter så de kan vende seg til dine himmelske gunstbevisningers kongesete, og anerkjenne ham som er manifestasjonen av ditt Selv, og ditt innerste vesens daggry. Sannelig, du er Herren over alle verdener. Der er ingen annen Gud enn deg, den uhemmede, den altbetvingende.

-Bahá'u'lláh -

 


Forherliget er du, o Herre min Gud! Jeg ber deg, ved ham som er dine tegns daggry og manifestasjonen av dine navn, og din inspirasjons skattkammer, og din visdoms betrodde forvalter, om å sende ned over dine elskede det som vil gjøre dem i stand til å holde urokkelig fast ved din Sak og til å anerkjenne din enhet, og til å erkjenne at du er en, og til å bevitne din guddommelighet. Løft dem, o min Gud, til slike høyder at de i alle ting vil se tegnene på makten hos ham som er manifestasjonen av ditt uendelig opphøyede og overmåte herlige Selv.

 

Du er, o min Herre, den som gjør hva han vil og forordner hva han behager. Enhver som besitter makt blir ynkelig overfor åpenbaringene av din velde, og enhver kilde til ære blir uanselig overfor de mangfoldige vitnesbyrd om din store herlighet.

 

Jeg bønnfaller deg, ved deg selv og ved alt som er av deg, om å gi at jeg kan få fremme din Sak og tale din pris, og sette min hu til din herlighets helligdom, og løsrive meg fra alt som ikke hører deg til. Ingen Gud er der utenom deg, maktens Gud, herlighetens og visdommens Gud.

-Bahá'u'lláh -

 


Lovet være du, o Herre min Gud! Jeg bønnfaller deg, ved ditt navn som ingen på behørig vis har anerkjent og hvis betydning ingen sjel har utgrunnet; jeg trygler deg, ved ham som er din åpenbarings kilde og dine tegns daggry, om å gjøre mitt hjerte til bolig for din kjærlighet og din ihukommelse. Forbind det da med ditt største osean, så at din visdoms levende vann og de krystallklare strømmer av din forherligelse og lovprisning kan strømme ut derfra.

 

Lemmene på mitt legeme bevitner din enhet, og håret på mitt hode tilkjennegir styrken i ditt overherredømme og din makt. Jeg har stått ved din nådes dør i total selvutslettelse og fullstendig forsakelse, og har klynget meg til din gavmildhets kjortelsøm og festet mine øyne på dine gavers horisont.

 

Bestem du for meg, o min Gud, det som anstår seg din veldes storhet, og hjelp meg, ved din styrkende nåde, til å undervise således i din Sak at de døde kan haste ut av sine graver og ile frem mot deg, i full tillit til deg, og feste sitt blikk på din Saks soloppgang og din åpenbarings demringssted.

 

Du er i sannhet den sterkeste, den høyeste, den allvitende, den allvise.

-Bahá'u'lláh -

 


Lovpriset være ditt navn, o min Gud, for at du har åpenbart den Dag som er dagenes konge, den Dag som du forkynte for dine utvalgte og dine profeter i dine ypperste tavler, den Dag da du kastet glansen av alle dine navns herlighet over alle skapte ting. Storlig velsignet er hver den som har vendt seg mot deg, og trådt inn i ditt nærvær, og hørt din røst tale.

 

Jeg bønnfaller deg, o min Herre, ved hans navn som dine navns rike kretser om i tilbedelse, om at du nådigst vil hjelpe dem som er deg kjær til å forherlige ditt ord blant dine tjenere, og til å spre din lovprisning viden om blant dine skapninger, så at din åpenbarings henrykkelse kan fylle sjelene hos alle som bor på din jord.

 

Siden du har ledet dem, o min Herre, til din nådes levende vann, så gi ved din gavmildhet at de ikke må holdes tilbake fra deg; og siden du har kalt dem til din trones bolig, så driv dem ikke ut fra ditt nærvær, ved din miskunnhet. Send ned over dem det som fullstendig vil løsrive dem fra hva som helst annet enn deg og gjøre dem i stand til å sveve i din nærhets atmosfære, på en slik måte at hverken undertrykkerens makt eller hentydningene fra dem som ikke har trodd på ditt umåtelig opphøyede og uendelig mektige Selv, vil makte å holde dem tilbake fra deg.

-Bahá'u'lláh -

 


O Gud, som er opphavet til alle manifestasjoner, kilden til alle kilder, opprinnelsen til alle åpenbaringer, utspringet for alle lys! Jeg bevitner at ved ditt navn er forståelsens himmel blitt prydet, og ytringens osean bragt til å bølge, og ditt forsyns forordninger kunngjort for alle religioners tilhengere.

 

Jeg bønnfaller deg om å gjøre meg så rik at jeg kan gi avkall på alt uten deg, og bli gjort uavhengig av enhver unntatt deg. La det så, fra din gavmildhets skyer, regne ned over meg det som skal gavne meg i enhver verden av dine verdener. Hjelp meg så, ved din styrkende nåde, til å tjene din Sak blant dine tjenere på en slik måte at jeg kan fremvise det som vil få meg til å bli husket så lenge ditt eget rike består og ditt herredømme vil vare.

 

Dette er din tjener, o min Herre, som med hele sitt vesen har vendt seg mot din gavmildhets horisont og din nådes osean og dine gavers himmel. Gjør da med meg som det anstår seg din velde, og din herlighet, og din gavmildhet og din nåde.

 

Du er i sannhet styrkens og maktens Gud, som er den rette til å svare dem som bønnfaller deg. Der er ingen Gud uten deg, den allvitende, den allvise.

-Bahá'u'lláh -

 


O min Gud! Jeg ber deg, ved ditt herligste navn, om å bistå meg i det som vil fremme dine tjeneres anliggender og få dine byer til å blomstre. Du har i sannhet makt over alle ting!

-Bahá'u'lláh -

 


Ære være deg som har fått alle de hellige til å bekjenne sin hjelpeløshet overfor de mangfoldige åpenbaringer av din velde og enhver profet til å erkjenne sin absolutte ringhet ansikt til ansikt med din bestandige herlighets glans. Jeg bønnfaller deg, ved ditt navn som har åpnet himmelens porter og fylt skaren i det høye med ekstatisk fryd, om å gjøre meg i stand til å tjene deg, på denne Dag, og om å gi meg styrke til å overholde det som du foreskrev i din Bok. Du vet, o min Herre, hva som bor i meg; men jeg vet ikke hva som bor i deg. Du er den allvitende, den best underrettede.

-Bahá'u'lláh -

 


Ære være deg, o verdens Herre og folkenes attrå, o du som er blitt åpenbar i det Største Navn, slik at visdommens og ytringens perler er kommet til syne fra muslingene i din kunnskaps veldige hav, og slik at den guddommelige åpenbarings himler er blitt prydet med lyset fra ditt åsyns gryende sol.

 

Jeg ber deg inderlig -ved det Ord ved hvilket ditt bevis ble fullendt blant dine skapninger og ved hvilket ditt vitnesbyrd ble fullbyrdet blant dine tjenere -om å styrke ditt folk i det som vil få Sakens åsyn til å stråle i ditt rike, som vil plante din makts faner blant dine tjenere og heise din ledelses bannere i alle dine land og riker.

 

O min Herre! Du ser dem klynge seg til din nådes bånd og holde fast ved din velgjørenhets kjortelsøm. Bestem for dem det som kan dra dem nærmere deg, og hold dem borte fra alt annet enn deg.

 

Jeg ber deg inderlig, o du tilværelsens Konge og beskytter av det sette og det usette, om å gjøre enhver som reiser seg for å tjene din Sak lik et hav som beveger seg ved ditt ønske, lik en som er satt i brann av ilden i ditt Hellige Tre, og som skinner fra horisonten av din viljes himmel. Sannelig, du er den mektige, som hverken hele verdens makt eller folkenes styrke kan svekke. Der er ingen Gud uten deg, den ene, den uforlignelige, beskytteren, den selvbestående.

-Bahá'u'lláh -

 


O du gode Herre! Lovet være du for at du har vist oss ledelsens vei, åpnet rikets dører og åpenbart deg gjennom virkelighetens sol. Til de blinde har du gitt syn; til de døve har du skjenket hørsel; du har gjenoppvekket de døde; du har gjort de fattige rike; du har vist veien for dem som er kommet på avveier; du har ledet dem som har uttørrede lepper til ledelsens kilde; du har tillatt de tørstende fisker å nå virkelighetens osean; og du har innbudt de flakkende fugler til nådens rosenhave.

 

O du allmektige! Vi er dine tjenere og dine fattige; vi er langt borte og lengter etter ditt nærvær; vi tørster etter vannet fra din kilde; vi er syke og lengter etter din helbredelse. Vi vandrer på din sti og har intet annet mål eller håp enn å spre din vellukt, slik at alle sjeler kan rope ut: "O Gud, led oss til den strake vei." Måtte deres øyne bli åpnet slik at de kan se lyset, og måtte de bli befridd fra uvitenhetens mørke. Måtte de samle seg rundt din ledelses lampe. Måtte enhver som er tomhendt motta sin del. Måtte de berøvede bli fortrolige med dine mysterier.

 

O allmektige! Se på oss med barmhjertighetens blikk. Tilstå oss guddommelig bekreftelse. Skjenk oss den Hellige Ånds inspirasjon, så at vi kan vi kan bli hjulpet i din tjeneste, og, lik tindrende stjerner, skinne med din ledelses lys i disse egner.

 

Sannelig, du er den sterke, den mektige, den vise og den seende.

- Abdu'l-Bahá -

 


O du uforlignelige Gud! O du kongerikets Herre! Disse sjeler er din himmelske hær. Bistå dem, og gjør dem seierrike med styrkene fra den høyeste hærskare, slik at hver av dem kan bli som et regiment og erobre disse land ved Guds kjærlighet og den guddommelige læres lys.

 

O Gud! Vær du deres støtte og deres hjelper, og i villmarken, på fjellet, i dalen, i skogen, på prærien og på havet, vær du deres fortrolige, slik at de kan la sin stemme runge ved kongerikets kraft og den Hellige Ånds inspirasjon.

 

Sannelig, du er den sterke, den veldige og den allmektige, og du er den vise, den hørende og den seende.

- Abdu'l-Bahá -

 


O Gud, min Gud! Du ser meg - jeg er henrevet og drages mot ditt herlige rike, jeg er oppflammet av din kjærlighets ild blant menneskene, en talsmann for ditt rike i disse store og vidstrakte land, løst fra alt uten deg; jeg setter min lit til deg, gir avkall på hvile og velvære, langt borte fra mitt hjemland, en vandrer i disse egner, en fremmed som er strukket til jorden, ydmyk for din opphøyede Terskel, underdanig overfor din allmektige herlighets himmel; jeg bønnfaller deg ved midnattstid og ved daggry, trygler og påkaller deg morgen og aften om nådigst å hjelpe meg til å tjene din Sak, til å utbre din lære og til å opphøye ditt Ord overalt i Østen og Vesten.

 

O Herre! Gjør min rygg sterk, gjør meg i stand til å bestrebe meg til det ytterste i din tjeneste og overlat meg ikke til meg selv, ensom og hjelpeløs i disse egner.

 

O Herre! La meg ha samfunn med deg i min ensomhet og vær min ledsager i disse fremmede land.

 

Sannelig, du bestyrker hvem du vil i det som du ønsker, og sannelig, du er den uendelig sterke, den allmektige.

- Abdu'l-Bahá -

 


O Gud! O Gud! Du ser min svakhet, beskjedenhet og ydmykhet overfor dine skapninger; likevel har jeg satt min lit til deg og reist meg for å fremme din lære blant dine sterke tjenere, i tillit til din kraft og makt.

O Herre! Jeg er en vingestekket fugl og ønsker inderlig å sveve oppover i ditt uendelige rom. Hvordan er det mulig for meg å gjøre dette uten ved ditt forsyn og din nåde, din bestyrkelse og hjelp?

 

O Herre! Forbarm deg over min svakhet og styrk meg med din kraft. O Herre! Forbarm deg over min avmakt og hjelp meg med din styrke og din velde.

 

O Herre! Om den Hellige Ånds ånde skulle bestyrke den svakeste av alle skapninger, ville han oppnå alt han trakter etter og besitte hva han enn ønsker. Sannelig, du har hjulpet dine tjenere i fortiden, og selv om de var de svakeste av dine skapninger, de ringeste av dine tjenere og de ubetydeligste av dem som levde på jorden, så gikk de - ved ditt bifall og din kraft - foran de prektigste av ditt folk og de edleste av menneskeheten. Mens de tidligere var som møll, ble de lik kongelige falker, og mens de før var som bekker, ble de lik sjøer, ved din gave og din barmhjertighet. De ble, ved din uendelig store gunst, stjerner som skinner fra ledelsens horisont, fugler som synger i udødelighetens rosenhaver, løver som brøler i kunnskapens og visdommens skoger og hvaler som svømmer i livets oseaner.

 

Sannelig, du er den milde, den sterke, den mektige, og den nådigste av de nådige.

- Abdu'l-Bahá -

 


O Gud! O Gud! Dette er en vingestekket fugl, og dens flukt er meget langsom. Hjelp den, så den kan fly mot lykkens og frelsens tinde, vinge sin vei med den største glede og fryd gjennom det uendelige himmelrom, istemme sin melodi i ditt Høyeste Navn i alle egner, fryde ørene med denne kallen og gjøre øynene strålende ved synet av ledelsens tegn!

 

O Herre! Jeg er enslig, alene og ubetydelig. For meg er der ingen annen støtte enn deg, ingen hjelper unntatt deg og ingen forsørger uten deg. Styrk meg i din tjeneste, bistå meg med dine engleskarer, gjør meg seierrik i utbredelsen av ditt Ord og la meg få forkynne din visdom blant dine skapninger. Sannelig, du er de svakes hjelper og forsvareren for de små, og sannelig, du er den sterke, den mektige og den uhemmede!

- Abdu'l-Bahá -

 


O min Gud! O min Gud! Du ser meg i min ringhet og svakhet, beskjeftiget med dette største foretagende, fast bestemt på å oppløfte ditt ord blant massene og på å utbre din lære blant dine folk. Hvordan kan jeg lykkes med mindre du bistår meg med den Hellige Ånds ånde, hjelper meg til seier med hærskarene fra ditt herlige rike og utøser over meg dine bekreftelser, som alene kan forvandle en mygg til en ørn, en vanndråpe til elver og sjøer og et atom til lys og soler? O min Herre! Bistå meg med din seierrike og virkningsfulle kraft, så at min tunge kan prise deg og tale om dine egenskaper blant alle mennesker og min sjel strømme over av din kjærlighets og kunnskaps vin.

 

Du er den allmektige og den som gjør hva du enn vil.

- Abdu'l-Bahá -

 

Velsignelse

 

Jeg bønnfaller deg ved lysglansen fra ditt herlige åsyn, ved din urgamle storhets velde og ved ditt altoverskyggende herredømmes kraft, om å forordne for oss i denne stund ethvert mål av det som er godt og tilbørlig og om å bestemme for oss enhver andel av din nådes utgytelser. For det å skjenke gaver volder deg ikke tap, heller ikke minsker utdeling av gunstbevisninger din rikdom.

 

Forherliget er du, o Herre! I sannhet er jeg fattig mens du visselig er rik; i sannhet er jeg ringe mens du visselig er mektig; i sannhet er jeg maktesløs mens du visselig er sterk; i sannhet er jeg fornedret mens du visselig er den mest opphøyede; i sannhet lever jeg i trengsel mens du visselig er maktens Herre.

-Báb -

 


Forherliget er du, o Herre min Gud! Jeg bønnfaller deg ved din nådes mektige vinder og ved dem som er ditt forsetts daglysninger og din inspirasjons demringssteder, om å sende ned over meg og over alle som har søkt ditt åsyn, det som anstår seg din gavmildhet og rike nåde og er dine gaver og gunstbevisninger verdig. Fattig og forlatt er jeg, o min Herre: nedsenk meg i din rikdoms osean; jeg tørster: la meg få drikke av din miskunnhets levende vann.

 

Jeg trygler deg, ved ditt eget Selv og ved ham som du har utpekt som manifestasjonen av ditt eget vesen og ditt skillende Ord for alle som er i himmel og på jord, om å samle dine tjenere i skyggen av ditt barmhjertige forsyns tre. Hjelp dem så til å nyte dets frukter, til å låne øre til bladenes sus og til den sødmefylte stemme fra Fuglen som synger på dets grener. Du er sannelig hjelperen i fare, den utilgjengelige, den allmektige, den mest gavmilde.

-Bahá'u'lláh -

 


Lovet være du, o Herre min Gud, min Mester! Du hører de klagende sukk fra dem som, skjønt de lenges etter å skue ditt åsyn, likevel er adskilt fra deg og langt borte fra ditt kongesete. Du bevitner de veklager som de som har anerkjent deg utgyter fordi de er vist bort fra deg og stunder etter å møte deg. Jeg bønnfaller deg ved de hjerter som ikke rommer noe annet enn din ihukommelses og lovprisnings skatter, og som bare fremviser vitnesbyrdene om din storhet og tegnene på din velde, om å skjenke dine tjenere som lengter etter deg styrke til å nærme seg setet for åpenbaringen av din herlighets glans, og om å hjelpe dem som har satt sitt håp til deg å tre inn i din overopphøyede velviljes og barmhjertighets tabernakel.

 

Naken er jeg, o min Gud! Kle meg med dine kjærlige velsignelsers kappe. Jeg er såre tørst; gi meg å drikke av din rike velviljes oseaner. Jeg er en fremmed; før meg nærmere dine gavers kilde. Jeg er syk; overstenk meg med din nådes helbredende vann. Jeg er en fange; fri meg fra min trelldom, ved din veldes makt og gjennom din viljes kraft, så at jeg kan sveve på løsrivelsens vinger hen mot din skapnings høyeste tinder. Du gjør sannelig hva du velger. Der er ingen annen Gud enn deg, hjelperen i fare, den overmåte herlige, den uhemmede.

-Bahá'u'lláh -

 


Ære være deg, o min Gud! Du hører dem som inderlig elsker deg jamre seg i sin adskillelse fra deg og slike som har anerkjent deg klage seg fordi de er langt borte fra ditt nærvær. Slå du din nådes porter opp for deres øyne, slik at de kan tre inn gjennom dem med din tillatelse og etter din vilje, og kan stå for din veldes trone, og høre din røst tale, og bli opplyst av glansen fra ditt åsyns lys.

 

Mektig er du til å gjøre det som deg behager. Ingen kan motstå kraften i din overlegne makt. Fra evighet var du alene, uten like, og til evighet vil du forbli høyt hevet over alle tanker om og enhver beskrivelse av deg. Ha derfor barmhjertighet med dine tjenere ved din nåde og gavmildhet, og tillat dem å ikke bli holdt tilbake fra bredden av din nærhets osean. Dersom du vender deg bort fra dem, hvem er det så som kan være deres venn, og hvis du støter dem langt bort fra deg, hvem er det da som kan hjelpe dem? De har ingen annen Herre utenom deg, ingen å tilbe uten deg. Vis du storsinn overfor dem ved din gavmilde nåde.

 

Du er i sannhet den evig tilgivende, den mest medlidende.

-Bahá'u'lláh -

 

Åndelig vekst

 

Du er Gud, ingen annen Gud er der enn deg.

 

Priset og forherliget er du, o Herre min Gud! Du hersker over tilværelsens verden, og din makt gjennomtrenger alle skapte ting. Du holder skapningens rike i ditt grep og skaper i overensstemmelse med ditt velbehag.

 

All ære være deg, o Herre min Gud! Jeg bønnfaller deg ved slike sjeler som ivrig venter ved din port og ved de hellige vesener som har nådd ditt nærværs kongesete, om å vende din milde medlidenhets blikk mot oss og om å se på oss med ditt kjærlige forsyns øye. La våre sjeler bli oppflammet av din ømme hengivenhets ild, og gi oss å drikke av din gavmildhets levende vann. La oss vedbli standhaftige på din brennende kjærlighets sti, og sett oss i stand til å forbli innenfor din hellighets enemerker. Sannelig, du er giveren, den mest gavmilde, den allvitende, den best underrettede.

 

Forherliget er du, o min Gud! Jeg påkaller deg ved ditt Største Navn hvorved de skjulte hemmeligheter hos Gud, den mest opphøyede, ble åpenbart og alle nasjoners slekter beveget seg henimot troens og visshetens midtpunkt, hvorved dine lysende Ord strømmet frem til menneskehetens gjenopplivelse og all kunnskaps kjerne ble åpenbart fra denne gavmildhetens legemliggjørelse. Måtte mitt liv, mitt innerste vesen, min sjel og mitt legeme bli bragt som offer for det støv som er foredlet ved hans fottrinn.

 

Jeg ber deg inntrengende, o Herre min Gud, ved ditt herligste navn hvorved ditt herredømme er blitt opprettet og tegnene på din makt er blitt åpenbart, og hvorved livets og den hellige henrykkelses oseaner har bølget for å gjenopplive alle dine skapningers hensmuldrende ben og for å inngi lemmene ny kraft hos dem som har sluttet seg til din Sak -jeg ber deg inntrengende om nådigst å forordne for oss det som er godt i denne verden og i den neste, om å gjøre det mulig for oss å oppnå adgang til din barmhjertighets og miskunnhets kongesete og om å tenne gledens og henrykkelsens ild i våre hjerter på en slik måte at alle menneskers hjerter derved kan tiltrekkes.

 

Sannelig, du er den overmåte sterke, beskytteren, den allmektige, den selvbestående.

-Báb -

 


Forherliget være ditt navn, o Herre! Hos hvem skal jeg finne tilflukt når du i sannhet er min Gud og min elskede? Hos hvem skal jeg søke ly når du er min Herre og min besitter? Og til hvem skal jeg flykte når du i sannhet er min Mester og mitt tilfluktssted? Og hvem skal jeg bønnfalle når du i sannhet er min skatt og min lengsels mål? Og gjennom hvem skal jeg fremføre min bønn til deg når du i sannhet er min sterkeste higen og mitt høyeste ønske? Hvert et håp er gjort til intet unntatt lengselen etter din himmelske nåde, og hver en dør er sperret uten den portal som fører til dine velsignelsers kildevell.

 

Jeg bønnfaller deg, o min Herre, ved din overmåte strålende glans, for hvis klare lys enhver sjel ydmykt bøyer seg og faller ned i tilbedelse for din skyld -en stråleglans som ved sin utstråling forvandler ild til lys, vekker de døde til live og gjør det vanskelige lett. Jeg trygler deg ved denne store, denne vidunderlige stråleglans og ved din opphøyede myndighets herlighet, o du som er den ubetvingelige styrkes Herre, om å forvandle oss ved din gavmildhet til det som du selv besitter og om å gjøre oss i stand til å bli kilder for ditt lys og om nådigst å forunne oss det som anstår seg ditt altoverskyggende herredømmes velde. For mot deg har jeg løftet mine hender, o Herre, og i deg har jeg funnet beskyttende støtte, o Herre, og deg har jeg underkastet meg, o Herre, og til deg har jeg satt all min lit, o Herre, og av deg blir jeg styrket, o Herre.

 

Sannelig, der finnes ingen kraft eller styrke uten i deg.

-Báb -

 


Av din evighets mildt angende strømmer gi meg å drikke, o min Gud, og av fruktene på din tilværelses tre gjør meg i stand til å smake, o mitt håp! Av din kjærlighets krystallklare kilder la meg leskes, o min herlighet, og i ly av ditt evige forsyn la meg hvile, o mitt lys! På din nærhets enger, og for ditt åsyn, gjør meg i stand til å ferdes, o min elskede, og ved den høyre side av din barmhjertighets trone gi meg en plass, o min lengsel! Fra din gledes duftende briser la et pust stryke hen over meg, o mitt mål, og til høydene i din virkelighets paradis la meg få adgang, o min tilbedte! Til melodiene fra din enhets due la meg få lytte, o du den strålende, og ved din styrkes og din veldes ånd gi meg nytt liv, o min forsørger! I din kjærlighets ånd la meg forbli standhaftig, o min hjelper, og på ditt velbehags sti gjør mine trinn faste, o min skaper! I din udødelighets have, og for ditt åsyn, la meg for alltid ha tilhold, o du som er barmhjertig mot meg, og på din herlighets sete grunnfest meg, o du som er min besitter! Til din miskunnhets himmel løft meg opp, o min livgiver, og til din ledelses sol før meg, o du min dragende kraft! Ved din usynlige ånds åpenbaringer byd meg å være til stede, o du som er mitt opphav og mitt høyeste ønske, og til essensen av duften fra din skjønnhet, som du vil åpenbare, la meg vende tilbake, o du som er min Gud!

 

Mektig er du til å gjøre det som deg behager. Du er i sannhet den mest opphøyede, den overmåte herlige, den allerhøyeste.

-Bahá'u'lláh -

 


Jeg vet ikke, o min Gud, hva slags ild du tente i ditt land. Jord kan aldri fordunkle dens glans, ei heller vann slukke dens flamme. Alle verdens folkeslag mangler styrke til å stå imot dens kraft. Storlig velsignet er den som har nærmet seg ilden og hørt dens bulder.

 

Noen, o min Gud, satte du, ved din styrkende nåde, i stand til å komme den nær, mens du holdt andre tilbake på grunn av det deres hender har forøvet i dine dager. Enhver som har hastet mot den og nådd frem til den, har, i sin iver etter å skue din skjønnhet, gitt sitt liv på din sti og steget opp til deg, fullstendig løsrevet fra alt annet enn deg.

 

Jeg bønnfaller deg, o min Herre, ved denne ild som luer og raser i skapningens verden, om å sønderrive de slør som har hindret meg fra å tre frem for din veldes trone og fra å stå ved din inngangs portal. Bestem du for meg, o min Herre, enhver god ting som du sendte ned i din Bok, og tillat meg å ikke forbli langt borte fra din barmhjertighets vern.

 

Mektig er du til å gjøre det som deg behager. Du er i sannhet den allmektige, den mest gavmilde.

-Bahá'u'lláh -

 


Lovet være du, o Herre min Gud! Jeg bevitner at du fra evighet var opphøyet i din altoverskyggende velde og makt, og at du til evighet vil forbli i din altoverstrålende kraft og herlighet. Ingen i jordens og himmelens riker makter å gjøre ditt forsett til intet; ingen i alle åpenbaringens og skapningens verdener kan beseire deg. På ditt bud gjør du hva du vil, og ved ditt herredømmes kraft hersker du som du behager.

 

Jeg bønnfaller deg, o du som får dagen til å gry, ved din lampe som du tente med din kjærlighets ild i påsyn av alle som er i himmel og på jord, og hvis flamme du nærer med din visdoms brensel i din skapnings rike, om å gjøre meg til en av dem som har svevet opp i din atmosfære og overgitt sin vilje til din styrelse.

 

Jeg er idel ynkelighet, o min Herre, og du er den sterkeste, den allmektige. Forbarm deg over meg ved din nåde og rike gunst, og hjelp meg nådigst til å tjene deg og dem som du har kjær. Mektig er du til å gjøre som du vil. Ingen annen Gud er der enn deg, styrkens, herlighetens og visdommens Gud.

-Bahá'u'lláh -

 


Lovet være du, o min Gud! Jeg er en av dine tjenere, som har trodd på deg og på dine tegn. Du ser hvordan jeg har vendt meg mot din barmhjertighets dør og rettet blikket mot din miskunn. Jeg bønnfaller deg, ved dine ypperste titler og dine uendelig opphøyede egenskaper, om å åpne dine gavers porter for mitt ansikt. Hjelp meg derfor til å gjøre det som er godt, o du som er besitteren av alle navn og egenskaper!

 

Jeg er fattig, o min Herre, og du er den rike. Jeg har vendt mitt ansikt mot deg, og løsrevet meg fra alt uten deg. Berøv meg ikke, bønnfaller jeg deg, din kjærlige barmhjertighets milde vinder, og hold ikke tilbake fra meg det som du forordnet for de utvalgte blant dine tjenere.

 

Fjern sløret fra mine øyne, o min Herre, slik at jeg kan erkjenne hva du har ønsket for dine skapninger og oppdage åpenbaringene av din allmektige kraft i alt som er frembragt ved dine henders gjerning. Henrykk min sjel, o min Herre, med dine overmåte mektige tegn, og dra meg opp av mine fordervede og onde begjærs dyp. Skriv så ned for meg det som er godt i denne verden og i den kommende verden. Mektig er du til å gjøre hva deg behager. Ingen annen Gud er der enn deg, den overmåte herlige, hvis hjelp søkes av alle mennesker.

 

Jeg takker deg, o min Herre, for at du har vekket meg opp av min søvn, og ansporet meg til dåd, og i meg har skapt ønsket om å fatte det som de fleste av dine tjenere ikke har evnet å forstå. Gjør meg derfor, o min Herre, i stand til å skue, av kjærlighet til deg og for ditt velbehags skyld, hva du enn har ønsket. Du er den hvis veldes og herredømmes kraft alle ting vitner om.

 

Der er ingen annen Gud enn deg, den allmektige, den velgjørende.

-Bahá'u'lláh -

 


Lovpriset være ditt navn, o Herre min Gud! Du er den som alle ting tilber og som ikke tilber noen, som er Herre over alle ting og ikke er noens tjener, som har kunnskap om alle ting og ikke kjennes av noen. Du ønsket å gjøre deg kjent for menneskene; ved et ord fra din munn frembragte du derfor skaperverket og gav universet form. Der er ingen annen Gud enn deg, formeren, skaperen, den allmektige, den sterkeste.

 

Jeg bønnfaller deg, ved nettopp dette ord som har strålt frem over din viljes horisont, om å gjøre meg i stand til å drikke i dype drag av det levende vann hvormed du har opplivet dine utvalgtes hjerter og forfrisket sjelene hos dem som elsker deg, slik at jeg til alle tider og under alle forhold helt kan vende mitt ansikt mot deg.

 

Du er maktens, herlighetens og gavmildhetens Gud. Ingen Gud er der utenom deg, den høyeste hersker, den overmåte herlige, den allvitende.

-Bahá'u'lláh -

 


Lovpriset være ditt navn, o Herre min Gud, hvorved trærne i din åpenbarings have er blitt kledt i grønt og bragt til å bære hellighetens frukter i denne vår da dine gunstbevisningers og velsignelsers sødmefylte dufter er blitt ført hen over alle ting og har fått dem til å frembringe hva som enn var blitt forutbestemt for dem i din ugjenkallelige forordnings rike og ditt uforanderlige forsetts himmel. Jeg bønnfaller deg ved dette selvsamme navn om ikke å la meg være langt borte fra din hellighets kongesete, eller utelukket fra din enhets opphøyede helligdom.

 

Tenn derfor, o min Gud, din kjærlighets ild i mitt bryst, slik at dens flamme kan brenne opp alt annet enn min ihukommelse av deg, slik at ethvert spor av fordervet attrå i meg fullstendig kan utslettes, og slik at intet må bli tilbake uten lovprisningen av ditt overopphøyede og overmåte herlige vesen. Dette er min sterkeste lengsel, mitt brennende ønske, o du som styrer alle ting, og som har hele skapningens rike i din hånd. Du gjør sannelig hva du vil. Ingen Gud er der utenom deg, den allmektige, den overmåte herlige, den evig tilgivende.

-Bahá'u'lláh -

 


O min Gud, gavmildhetens og barmhjertighetens Gud! Du er den Konge ved hvis bydende ord hele skaperverket er blitt frembragt; og du er den overmåte gavmilde hvis tjeneres gjerninger aldri har hindret ham fra å gi uttrykk for sin nåde, ei heller fra å åpenbare sin gavmildhet.

 

Tillat denne tjener, bønnfaller jeg deg, å nå frem til det som er kilden til frelse for ham i enhver verden av dine verdener. Du er sannelig den allmektige, den sterkeste, den allvitende, den allvise.

-Bahá'u'lláh -

 


O min Herre! La din skjønnhet være min føde, og ditt nærvær mitt drikke, og ditt velbehag mitt håp, og lovprisning av deg min gjerning, og ihukommelse av deg min ledsager, og ditt herredømmes kraft min hjelper, og din bolig mitt hjem, og mitt bosted det sete du har helliggjort fra de begrensninger du har underlagt dem som er stengt ute fra deg som ved et slør.

 

Du er i sannhet den allmektige, den overmåte herlige, den sterkeste.

-Bahá'u'lláh -

 


Priset være ditt navn, o Herre min Gud! Du ser hvordan jeg har vendt meg mot deg, og rettet blikket hen mot din nåde og dine gaver. Jeg bønnfaller deg, ved ditt navn hvorved du gjorde det mulig for alle dem som har anerkjent din enhet å nyte din barmhjertighets vin, og mulig for alle slike som har nærmet seg deg å drikke i dype drag av din miskunnhets levende vann, om å fri meg fullstendig for alle fåfengte forestillinger og vende min hu til din nåde, o du som er alle menneskers Herre.

 

Hjelp meg nådigst, o min Gud, i dagene for din Saks manifestasjon og din åpenbarings daggry, å sønderrive de slør som har hindret meg fra å anerkjenne deg og fra å nedsenke meg i din kunnskaps osean. Hold du meg med din styrkes hender, og gi at jeg kan bli så henført av de sødmefylte melodier fra din enhets Due at jeg i hele skaperverket ikke lenger vil se noe åsyn uten ditt åsyn, o du mine lengslers mål, og i den synlige verden ikke vil finne noe annet enn din veldes tegn, o du som er barmhjertighetens Gud!

 

Jeg er bare en ussel skapning, o min Herre, og du er den altbesittende, den høyeste; jeg er idel skrøpelighet, og du er den allmektige, og den øverste forordner, både i begynnelsen og enden. Hold ikke tilbake fra meg din åpenbarings dufter, og gjør ikke til intet det håp jeg har satt til de utgytelser som er sendt ned fra dine gavers himmel. Bestem du for meg, o min Gud, det som er godt i denne verden og den kommende verden, og gi meg det som vil være meg til gavn i enhver verden av dine verdener, for jeg vet ikke hva som vil hjelpe eller skade meg. Du, i sannhet, er den allvitende, den allvise.

 

Ha derfor barmhjertighet, o min Gud, med dine tjenere som drukner midt ute på de onde tilskyndelsers hav, og frels dem ved ditt herredømmes kraft, o du som er alle navns og egenskapers Herre! Du er den som fra evighet av har forordnet det som har behaget deg, og som til evighet vil forbli den samme. Ingen annen Gud er der enn deg, den evig tilgivende, den mest barmhjertige.

-Bahá'u'lláh -

 


Skap i meg et rent hjerte, o min Gud, og gi meg på ny en rolig samvittighet, o mitt håp! Ved kraftens ånd bestyrk du meg i din Sak, o min høyst-elskede, og ved din herlighets lys åpenbar for meg din vei, o du mine lengslers mål! Ved din altoverskyggende veldes kraft løft meg opp til din hellighets himmel, o mitt vesens opphav, og gled meg ved din evighets milde vinder, o du som er min Gud! La dine evigvarende melodier ånde ro over meg, o min ledsager, og la ditt urgamle åsyns rikdom fri meg fra alt uten deg, o min Mester, og la budskapet om åpenbaringen av ditt uforgjengelige vesen bringe meg glede, o du som er det mest åpenbare av det åpenbare og det mest skjulte av det skjulte!

-Bahá'u'lláh -

 


O Gud! Forfrisk og gled min ånd. Rens mitt hjerte. Styrk mine evner. Alt hva meg angår legger jeg i din hånd. Du er min leder og min tilflukt. Jeg vil ikke lenger være sørgmodig og bedrøvet; jeg vil være lykkelig og glad. O Gud! Jeg vil ikke lenger være full av angst, ei heller vil jeg la vanskeligheter plage meg. Jeg vil ikke dvele ved livets ubehageligheter.

 

O Gud! Du er en bedre venn for meg enn jeg selv er. Jeg vier meg til deg, o Herre.

- Abdu'l-Bahá -

 


O min Gud! O min Gud! Denne din tjener har gått fremover mot deg, vandrer lidenskapelig i din kjærlighets ørken, betrer din tjenestes sti, ser frem til dine gunstbevisninger, håper på din gavmildhet, setter sin lit til ditt rike og beruses av din gaves vin. O min Gud! Gjør hans hengivenhet for deg varmere, gjør ham mer trofast i sin lovprisning av deg, og øk gløden i hans kjærlighet til deg.

 

Sannelig, du er den mest gavmilde, den overmåte nådige Herre. Der er ingen annen Gud enn deg, den tilgivende, den barmhjertige.

- Abdu'l-Bahá -

 


O min Herre! O min Herre! Dette er en lampe som er tent av din kjærlighets ild og som brenner med den flamme som er tent i din barmhjertighets tre. O min Herre! Øk dens glød, varme og flamme, med den ild som er tent i din manifestasjons Sinai. Sannelig, du er den bestyrkende, den hjelpende, den mektige, den gavmilde, den kjærlige.

- Abdu'l-Bahá -

 


O min herlige Herre! Hjelp meg til å avstå fra enhver avvikende tilbøyelighet; til å holde enhver opprørsk lidenskap i tømme; til å gjøre motivene for min oppførsel rene; til å tilegne meg den ydmykhet som ikke lar seg anfekte av noen utfordring, den tålmodighet som ingen lidelse kan gjøre slutt på, den rettskaffenhet som ingen selviskhet kan rokke, så at jeg kan bli skikket til å tjene deg og utbre ditt Ord.

- Abdu'l-Bahá -


Ahmads tavle


"De daglige obligatoriske bønnene er, sammen med noen få andre spesielle bønner, så som Helbredelsesbønnen og Ahmads tavle, av Bahá'u'lláh blitt inngitt en egen kraft og betydning og bør derfor godtas som sådanne. De bør fremsies med ubetinget tro og tillit av de troende, slik at de ved dem kan komme inn i et mye nærmere fellesskap med Gud og mer fullstendig identifisere seg med hans lover og forskrifter." Fra et brev skrevet på vegne av Shoghi Effendi.

 

 

Han er Kongen, den allvitende, den vise!

 

Se, Paradisets Nattergal synger fra grenene på Evighetens Tre, i hellige og liflige toner, og forkynner for de oppriktige det glade budskap om Guds nærhet, kaller dem som tror på den guddommelige enhet til kongesetet for den gavmildes nærvær, forteller dem som har løsrevet seg om det budskap som er åpenbart av Gud, Kongen, den herlige, den uforlignelige, og leder dem som elsker ham til hellighetens sete og til denne strålende Skjønnhet.

 

Sannelig, dette er den Største Skjønnhet, forutsagt i budbringernes Bøker, ved hvem sannhet skal skilles fra villfarelse og visdommen i enhver forordning bli prøvet. I sannhet er han Livets Tre som bærer fruktene fra Gud, den opphøyede, den mektige, den store.

 

O Ahmad! Vær du et vitne på at han sannelig er Gud og at der ingen annen Gud er enn ham, Kongen, beskytteren, den uforlignelige, den allmektige; og at den som han har sendt ved navn 'Ali,* var den sanne utsending fra Gud, hvis bud vi alle adlyder.

 

Si: O mennesker, vær lydige mot Guds forordninger, som er pålagt oss i Bayanen av den herlige, den vise. Sannelig, han er budbringernes Konge og hans Bok er Moderboken, om dere bare visste det.

 

Slik lar Nattergalen sin sang lyde til dere fra dette fengsel. Den har kun å overbringe dette klare budskap. Den som ønsker det, la ham vende seg bort fra dette råd, og den som ønsker det, la ham velge veien til sin Herre.

 

O mennesker, hvis dere fornekter disse ord, ved hvilket bevis har dere så trodd på Gud? Fremlegg beviset, o hyklerske skare.

 

Nei, ved den som har min sjel i sin hånd, ikke er de i stand til dette og aldri skal de bli det, om de så skulle slutte seg sammen for å hjelpe hverandre.

 

O Ahmad! Glem ikke mine gaver mens jeg er fraværende. Bevar i dine dager erindringen om mine dager, og husk min trengsel og forvisning i dette avsides fengsel. Og vær du så standhaftig i min kjærlighet at ditt hjerte aldri vakler, selv om fiendens sverdslag hagler ned over deg og alle himlene og jorden reiser seg mot deg.

 

Vær du som en flammende ild overfor mine fiender og som en elv av evig liv for dem som jeg elsker, og vær ikke av dem som tviler.

 

Og om du blir rammet av lidelse på min vei eller fornedrelse for min skyld, så la deg ikke bekymre av det.

 

Sett din lit til Gud, din Gud og dine fedres Herre. For menneskene vandrer på villfarelsens veier, fratatt evnen til å se Gud med sine egne øyne eller høre hans melodi med sine egne ører. Slik har vi funnet dem, som også du er vitne til.

 

På denne måte er deres overtro blitt et slør mellom dem og deres egne hjerter og har holdt dem borte fra den vei som fører til Gud, den opphøyede, den store.

 

Vær du i deg selv forvisset om at, sannelig, den som vender seg bort fra denne Skjønnhet også har vendt seg bort fra fortidens budbringere og viser hovmod overfor Gud fra all evighet og til all evighet.

 

Lær denne tavlen godt, o Ahmad. Fremsi den mens du lever dine dager, og unnlat ikke å gjøre det. For Gud har i sannhet bestemt for den som fremsier den, belønning som til hundre martyrer og tjeneste i begge verdener. Disse gunstbevisninger har vi skjenket deg som en gave fra vår side og som en nåde fra vårt nærvær, så at du kan bli av dem som er takknemlige.

 

Ved Gud! Skulle en som lider eller sørger lese denne tavle med full oppriktighet, vil Gud fordrive hans sørgmodighet, løse hans vanskeligheter og fjerne hans lidelser.

 

Sannelig, han er den barmhjertige, den medlidende. Lovet være Gud, Herren over alle verdener.

-Bahá'u'lláh -

* Báb

 

Besøkelsens tavle


Denne tavlen leses ved Bahá'u'lláhs og Bábs gravmæler. Den brukes også ofte på deres årlige minnedager.

 

Måtte den lovprisning som har lyst frem fra ditt umåtelig opphøyede Selv, og den herlighet som har skint frem fra din overmåte strålende Skjønnhet, hvile over deg, o du som er manifestasjonen av storhet og evighetens Konge og Herre over alle som er i himmel og på jord! Jeg bevitner at ved deg ble Guds overherredømme og hans velde, og Guds majestet og hans storhet, åpenbart, og at ved deg har den urgamle herlighets soler utgytt sin stråleglans i din ugjenkallelige forordnings himmel, og den usettes Skjønnhet skint frem over skapningens horisont. Videre bevitner jeg at med bare et strøk av din Penn er ditt påbud "du bli til" blitt fullbyrdet, og Guds skjulte hemmelighet gjort åpenbar, og alle skapte ting frembragt, og alle åpenbaringene sendt ned.

 

Videre bevitner jeg at ved din Skjønnhet er den tilbedtes Skjønnhet blitt åpenbart, og at ved ditt åsyn har den etterlengtedes åsyn skint frem, og at ved et ord fra deg har du dømt mellom alle skapte ting: du har bragt dem som er deg hengivne til å stige opp til herlighetens tinde og de vantro til å falle ned i den dypeste avgrunn.

 

Jeg bevitner at den som har kjent deg har kjent Gud, og at den som har oppnådd ditt nærvær har oppnådd Guds nærvær. Stor er derfor velsignelsen for den som har trodd på deg og på dine tegn, og har ydmyket seg for ditt overherredømme, og er blitt æret ved å møte deg, og har oppnådd din viljes velbehag, og har kretset rundt deg, og har stått for din trone. Ve den som har forbrutt seg mot deg, og har fornektet deg og forkastet dine tegn og talt ditt overherredømme imot og reist seg mot deg og vist hovmod for ditt åsyn, og har dratt dine vitnesbyrd i tvil og flyktet bort fra ditt styre og ditt herredømme, og er blitt regnet blant de vantro hvis navn er skrevet av din befalings fingre på dine hellige tavler.

 

Send derfor henover meg, o min Gud og min elskede, fra din barmhjertighets og din miskunns høyre hånd, dine gunstbevisningers hellige briser, så at de kan føre meg bort fra meg selv og fra verden hen til din nærhets og ditt nærværs kongeseter. Mektig er du til å gjøre det som behager deg. Du har i sannhet stått opphøyet over alle ting.

 

Måtte Guds ihukommelse og hans lovprisning, og Guds herlighet og hans glans, hvile over deg, o du som er hans Skjønnhet! Jeg bevitner at skapningens øye aldri har skuet noen så forurettet som deg. Alle ditt livs dager var du nedsenket i et hav av trengsler. En gang var du i lenker og fotjern; en annen gang ble du truet av dine fienders sverd. Men tross alt dette påla du alle mennesker å overholde det som var blitt foreskrevet deg av ham som er den allvitende, den allvise.

 

Måtte min ånd bli et offer for den urett du led og min sjel bli en løsepenge for de lidelser du gjennomgikk. Jeg bønnfaller Gud, ved deg og ved dem hvis ansikter er blitt forklaret av glansen fra ditt åsyns lys, og som av kjærlighet til deg har overholdt alt som ble dem pålagt, om å fjerne de slør som er kommet mellom deg og dine skapninger, og om å skjenke meg det som er godt i denne verden og den kommende verden. Du er i sannhet den allmektige, den mest opphøyede, den overmåte herlige, den evig tilgivende, den mest medlidende.

 

Velsign du, o Herre min Gud, det Guddommelige Lotustre og dets blader og dets grener og dets kvister, og dets stammer og dets hovedgrener, så lenge som dine ypperste titler vil eksistere og dine uendelig opphøyede egenskaper vil bestå. Beskytt det så mot angriperens ondskap og tyranniets skarer. Du er i sannhet den allmektige, den sterkeste. Velsign du også, o Herre min Gud, dine tjenere og dine tjenerinner som har nådd frem til deg. Du er sannelig den overmåte gavmilde, hvis nåde er uten ende. Ingen Gud er der uten deg, den evig tilgivende, den mest gavmilde.

-Bahá'u'lláh -

 

Ild-tavlen


I Guds, den eldstes, den størstes, navn.

 

Sannelig, de oppriktiges hjerter fortæres i adskillelsens ild. Hvor er glansen av ditt åsyns lys, o alle verdeners elskede?

 

De som er deg nær er blitt forlatt i ensomhetens mørke. Hvor er lyset fra din gjenforenings morgen, o alle verdeners attrå?

 

Dine utvalgtes legemer ligger skjelvende på fjerne strender. Hvor er ditt nærværs osean, o du som trollbinder alle verdener?

 

Lengtende hender løftes mot din nådes og gavmildhets himmel. Hvor er dine gavers regn, o alle verdeners besvarer?

 

De vantro har reist seg i tyranni på alle hold. Hvor er din bydende penns betvingende kraft, o alle verdeners erobrer?

 

Hundeglammet lyder høyt på alle kanter. Hvor er løven fra din makts skog, o alle verdeners refser?

 

Kulden holder hele menneskeheten i sitt grep. Hvor er din kjærlighets varme, o alle verdeners ild?

 

Ulykken har nådd sitt høyeste punkt. Hvor er tegnene på din unnsetning, o alle verdeners frelse?

 

Mørke har omsluttet de fleste folkeslag. Hvor er din prakts klare lys, o alle verdeners stråleglans?

 

Menneskene strekker hals i sin ondskap. Hvor er din hevns sverd, o alle verdeners ødelegger?

 

Fornedrelsen har nådd sitt største dyp. Hvor er symbolene på din herlighet, o alle verdeners herlighet?

 

Sorger har hjemsøkt åpenbareren av ditt navn, den overmåte barmhjertige. Hvor er gleden over din åpenbarings daggry, o alle verdeners fryd?

 

Ve og vånde har rammet alle jordens folk. Hvor er tegnene på din jubel, o alle verdeners glede?

 

Du ser dine tegns demringssted tilsløret av onde hentydninger. Hvor er din makts fingre, o alle verdeners kraft?

 

Brennende tørst har overmannet alle mennesker. Hvor er din gavmildhets elv, o alle verdeners barmhjertighet?

 

Griskhet har trellbundet hele menneskeheten. Hvor er løsrivelsens legemliggjørelser, o alle verdeners Herre?

 

Du ser denne forurettede ensom i landflyktighet. Hvor er hærskarene fra din befalings himmel, o alle verdeners hersker?

 

Jeg er blitt sveket i et fremmed land. Hvor er symbolene på din troskap, o alle verdeners tillit?

 

Dødens kvaler holder alle mennnesker i sitt grep. Hvor er bølgene på ditt evige livs osean, o alle verdeners liv?

 

Satans hvisken er bragt hver en skapning for øre. Hvor er din ilds meteor, o alle verdeners lys?

 

Lidenskapens rus har fordervet mesteten av menneskeheten. Hvor er renhetens daglysninger, o alle verdeners attrå?

 

Du ser denne forurettede omgitt av tyranni blant syrerne. Hvor er stråleglansen fra ditt gryende lys, o alle verdeners lys?

 

Du ser meg med forbud mot å tale fritt. Hvorfra vil da dine melodier tone frem, o alle verdeners Nattergal?

 

Størstedelen av folket er innhyllet i innbilning og tomme forestillinger. Hvor er din visshets talsmenn, o alle verdeners forvissning?

 

Baha drukner i et hav av trengsler. Hvor er din frelses ark, o alle verdeners forløser?

 

Du ser din ytrings daggry i skapningens mørke. Hvor er solen på din nådes himmel, o alle verdeners lysgiver?

 

Sannhetens og renhetens, troskapens og ærens lamper er blitt slukket. Hvor er tegnene på din hevnende vrede, o alle verdeners beveger?

 

Kan du se noen som har kjempet til forsvar for ditt Selv, eller som tenker over hva som er vederfart ham på din kjærlighets sti? Nå stanser min penn, o alle verdeners elskede.

 

Grenene på det Guddommelige Lotustre ligger brukket av skjebnens voldsomme stormer. Hvor er din unnsetnings bannere, o alle verdeners forkjemper?

 

Dette åsyn er skjult i baktalelsens støv. Hvor er din medlidenhets milde vinder, o alle verdeners barmhjertighet?

 

Renhetens kappe er tilsmusset av svikets folk. Hvor er din hellighets kledning, o alle verdeners forskjønner?

 

Nådens hav er stilnet på grunn av det som menneskenes hender har forøvet. Hvor er din gavmildhets bølger, o alle verdeners attrå?

 

Døren inn til det guddommelige nærvær er blitt låst ved dine fienders tyranni. Hvor er dine gavers nøkkel, o alle verdeners opplåser?

 

Bladene er gulnet av oppvigleriets giftige vinder. Hvor er regnskyllet fra din gavmildhets skyer, o alle verdeners giver?

 

Universet er blitt formørket med syndens støv. Hvor er din tilgivelses milde vinder, o alle verdeners tilgiver?

 

Denne yngling er ensom i et ødslig land. Hvor er din himmelske nådes regn, o alle verdeners velgjører?

 

O Høyeste Penn! Vi har hørt din overmåte liflige kallen i det evige rike. Lån du øre til det som storhetens Tunge taler, o alle verdeners forurettede.

 

Om det ikke var for kulden, hvordan ville varmen av dine ord da vinne seier, o alle verdeners fortolker?

 

Om det ikke var for ulykken, hvordan ville din tålmodighets sol da skinne, o alle verdeners lys?

 

Klag ikke på grunn av de onde. Du ble skapt til å tåle og holde ut, o alle verdeners tålmodighet.

 

Hvor liflig var ikke din demring over Paktens horisont blant oppviglerne, og din lengsel etter Gud, o alle verdeners kjærlighet.

 

Ved deg ble uavhengighetens banner plantet på de høyeste tinder og gavmildhetens hav bragt til å bølge, o alle verdeners henrykkelse.

 

Ved din ensomhet skinte enhetens sol, og ved din forvisning ble enhetens land prydet. Vær tålmodig, o du alle verdeners landsforviste.

 

Vi har gjort fornedrelse til herlighetens kledning, og prøvelse til ditt tempels pryd, o alle verdeners stolthet.

 

Du ser at hjertene er fylt av hat, og å overse tilkommer deg, o du skjuler av alle verdeners synder.

 

Når sverdene blinker, gå fremad! Når pilene flyr, treng frem, o du alle verdeners offer!

 

Klager du eller skal jeg klage? Snarere vil jeg gråte over at dine forkjempere er så få, o du som har fått alle verdener til å klage.

 

Sannelig, jeg har hørt din kallen, o overmåte herlige elskede; og nå blusser Bahas åsyn av trengselens hete og ved ditt skinnende ords ild, og han har reist seg i troskap på offerstedet med blikket rettet mot ditt velbehag, o alle verdeners forordner.

 

O 'Ali-Akbar, takk din Herre for denne tavle hvorfra du kan innånde duften av min saktmodighet og få vite hva som er vederfart oss på den vei som er forordnet av Gud, alle verdeners tilbedte.

 

Skulle alle tjenerne lese og overveie dette, så vil det i deres årer tennes en ild som skal sette alle verdener i brann.

-Bahá'u'lláh -

 

Begravelse


Bahá'u'lláh bestemmer i "Kitab-i-Aqdas" at denne bønnen skal fremsies, i sin helhet, for den avdøde ved en bahá'í-begravelse. Den leses før jordfestelsen av en person mens de øvrige står.

 

 

O min Gud! Dette er din tjener og sønn av din tjener som har trodd på deg og på dine tegn og vendt sitt ansikt mot deg, fullstendig løsrevet fra alt uten deg. Sannelig, av dem som viser barmhjertighet er du den mest barmhjertige.

 

Gjør med ham, o du som tilgir menneskenes synder og skjuler deres feil, som det anstår seg din gavmildhets himmel og din nådes osean. Tillat ham å tre inn på enemerkene for din alt overskyggende barmhjertighet som var til før jordens og himmelens grunnvoll ble lagt. Der er ingen annen Gud enn deg, den evig tilgivende, den mest gavmilde.

 

La ham så gjenta hilsningen "Alláh-u-Abhá" seks ganger og deretter gjenta hver av de følgende setninger nitten ganger:

 

Sannelig, vi tilber alle Gud. Sannelig, vi bøyer oss alle for Gud.

 

Sannelig, vi er alle hengivne overfor Gud.

 

Sannelig, vi priser alle Gud. Sannelig, vi takker alle Gud.

 

Sannelig, vi er alle tålmodige i Gud.

 

 

(Hvis avdøde er en kvinne, la ham si: "Dette er din tjenerinne og datter av din tjenerinne osv.")

(Det universelle rettferdighetens hus presiserer i et brev av 1. juli 2001 at gjentakelsen av setningene foregår på følgende måte: "Alláh-u-Abhá" [en gang], "Sannelig, vi tilber alle Gud." [19 ganger], "Alláh-u-Abhá" [en gang], "Sannelig, vi bøyer oss alle for Gud." [19 ganger] og så videre.)

-Bahá'u'lláh -

 

Besøkelsesbønn


(Denne bønnen, åpenbart av Abdu'l-Bahá, blir lest ved hans grav. Den blir også brukt i personlig bønn.)

Den som fremsier denne bønnen med ydmykhet og inderlighet, vil skape glede og fryd i denne tjeners hjerte; det vil endog være som å møte ham ansikt til ansikt.

 

 

Han er den overmåte herlige!

 

O Gud, min Gud! Ydmyk og gråtende løfter jeg mine bønnfallende hender mot deg og skjuler mitt ansikt i støvet foran din Terskel, som er opphøyet over de lærdes kunnskap og over lovprisningen fra alle som priser deg. Se nådigst med din barmhjertighets blikk på din tjener, som ydmyk og beskjeden står for din dør, og nedsenk ham i din evige miskunns osean.

 

Herre! Han er en av dine ringe og beskjedne tjenere, trellbundet trygler han deg, fanget i din hånd ber han inderlig til deg, i tillit til deg og i tårer for ditt åsyn påkaller han deg og bønnfaller deg idet han sier:

 

O Herre, min Gud! Skjenk meg din nåde, så jeg kan tjene dem du elsker, styrk meg i min trelldom under deg, opplys min panne med tilbedelsens lys i din hellighets bolig og med lyset av bønn til ditt opphøyede rike. Hjelp meg til å glemme meg selv ved din himmelske inngangs portal, og hjelp meg til å bli frigjort fra alle ting innenfor dine hellige enemerker. Herre! Gi meg å drikke av selvforglemmelsens beger; ifør meg dens kledning, og nedsenk meg i dens osean. La meg bli som støv på dine elskedes sti, og gi at jeg kan få ofre min sjel for den jord som er foredlet av dine utvalgtes fottrinn på din vei, o herlighetens Herre i det høyeste.

 

Med denne bønn kaller din tjener på deg, ved daggry og ved nattetid. Oppfyll hans hjertes ønske, o Herre! Opplys hans hjerte, fyll hans bryst med glede, tenn hans lys, så at han kan tjene din Sak og dine tjenere.

 

Du er giveren, den medfølende, den mest gavmilde, den nådige, den barmhjertige, den medlidende.

- Abdu'l-Bahá-

 

Faste


I "Kitab-i-Aqdas" sier Bahá'u'lláh: "Vi har pålagt dere å be og faste fra modenhetsalderens begynnelse; dette er forordnet av Gud, deres Herre og deres forfedres Herre.

Den som er på reise, de syke, de som er med barn eller gir die, er ikke bundet av fasten.

Avstå fra mat og drikke, fra soloppgang til solnedgang, og vokt dere så ikke begjær berøver dere denne nåde som er fastsatt i Boken."

Fastetiden varer fra og med 2. mars til og med 20. mars.

 

Mer om bønn og faste fra Bahá'u'lláh og 'Abdu'l-Bahá

 

Lovet være du, o Herre min Gud! Jeg bønnfaller deg ved denne åpenbaring, hvorved mørke er vendt til lys, hvorved det flittig søkte Tempel er bygget og den skrevne Tavle åpenbart og den åpne Bokrulle avdekket, om å sende ned over meg og over dem som er sammen med meg, det som vil gjøre oss i stand til å stige opp til din overopphøyede herlighets himler, og som vil rense oss for den skamplett av tvil som har hindret de mistenksomme i å tre inn i din enhets ernakel.

 

Jeg er den, o min Herre, som har holdt fast ved din miskunnhets bånd og klynget seg til din barmhjertighets og dine gunstbevisningers kjortelsøm. Bestem du for meg og for mine kjære det som er godt i denne verden og i den kommende verden. Gi dem så den skjulte gave som du forordnet for de ypperste blant dine skapninger.

 

Dette er, o min Herre, de dager da du har pålagt dine tjenere å holde fasten. Velsignet er den som holder fasten helt for din skyld og fullstendig løsrevet fra alt unntatt deg. Hjelp meg og hjelp dem, o min Herre, å adlyde deg og overholde dine forordninger. Du har i sannhet makt til å gjøre det du bestemmer.

 

Der er ingen annen Gud enn deg, den allvitende, den allvise. All ære være Gud, Herren over alle verdener.

-Bahá'u'lláh -

 

Innskutte dager


De innskutte dager, fra og med 26. februar til og med 1. mars, bør være en tid viet forberedelse til fasten, en gjestfrihetens, nestekjærlighetens og gavenes tid.

 

 

Min Gud, min ild, og mitt lys! De dager som du i din Bok har kalt ayyam-i-ha (*) er begynt, o du som er navnenes Konge, og fasten nærmer seg, den som din umåtelig opphøyede Penn har pålagt alle som er i din skapnings rike å overholde. Jeg bønnfaller deg, o min Herre, ved disse dager og ved alle slike som i denne tiden har klynget seg til dine befalingers bånd, og fattet om dine forskrifters håndgrep, om å gi at enhver sjel kan bli tildelt en plass innenfor ditt kongesetes enemerker og en bolig ved åpenbaringen av glansen fra ditt åsyns lys.

 

Dette, o min Herre, er dine tjenere som ingen fordervet tilbøyelighet har avholdt fra det som du sendte ned i din Bok. De har bøyd seg for din Sak, og tatt imot din Bok med den besluttsomhet som er frembragt av deg, og overholdt det som du hadde foreskrevet dem, og valgt det som var sendt ned av deg.

 

Du ser, o min Herre, hvordan de har anerkjent deg og bekjent seg til hva du enn har åpenbart i dine skrifter. Gi dem å drikke din evighets vann, o min Herre, fra din nådes hender. Nedskriv så for dem den belønning som er bestemt for den som har nedsenket seg i ditt nærværs osean, og oppnådd å nyte den utsøkte vin som møtet med deg er.

 

Jeg bønnfaller deg, o du som er kongenes Konge og har medlidenhet med de undertrykte, om å bestemme for dem det som er godt i denne verden og i den kommende verden. Nedskriv enn videre for dem det som ingen av dine skapninger har oppdaget, og tell dem blant dem som har kretset rundt deg, og som beveger seg om din trone i enhver verden av dine verdener.

 

Du er i sannhet den allmektige, den allvitende, den best underrettede.

-Bahá'u'lláh -

(*) Ha-dagene, innskutte dager.

 

Møter

 

Gjør våre trinn faste på din vei, o Herre, og styrk du våre hjerter i lydighet mot deg. Vend våre ansikter mot din enhets skjønnhet, og gled vårt indre med de tegn som viser at du er en i din guddommelighet. Pryd våre legemer med din gavmildhets kappe, og fjern syndighetens slør fra våre øyne, og gi oss din nådes beger, slik at alt levende i sitt innerste vesen kan synge din pris ved synet av din storhet. Åpenbar så deg selv, o Herre, ved ditt barmhjertige ord og din guddommelige værens mysterium, slik at bønnens hellige henrykkelse kan fylle våre sjeler -en bønn som skal heve seg over ord og bokstaver og være mer enn mumlingen av stavelser og lyder -slik at alle ting kan smelte sammen til intet overfor åpenbaringen av din herlighet.

 

Herre! Dette er tjenere som er forblitt tro mot din Pakt og ditt Testamente, som har holdt fast ved troskapens bånd i din Sak og klynget seg til din storhets kjortelsøm. Hjelp dem, o Herre, med din nåde, skjenk fasthet ved din makt og styrk deres lender i lydighet mot deg.

 

Du er den tilgivende, den nådige.

- Abdu'l-Bahá -

 


O du barmhjertige Gud! O du som er mektig og sterk! O du kjærligste Far! Disse tjenere har samlet seg og vender seg mot deg, bønnfaller din terskel og lengter etter dine utallige gaver fra den faste forvissning de har om deg. De har intet annet mål enn ditt velbehag. De har intet annet til hensikt enn å tjene menneskehetens verden.

 

O Gud! Gjør denne forsamling strålende. Fyll deres hjerter med ømhet. Gi dem den Hellige Ånds gaver. Skjenk dem en himmelsk kraft. Velsign dem med et guddommelig sinn. Øk deres oppriktighet, så at de i all ydmykhet og botferdighet kan vende seg mot ditt rike og være beskjeftiget med å tjene menneskehetens verden. Måtte hver enkelt bli et strålende lys. Måtte hver enkelt bli en lysende stjerne. Måtte hver enkelt forskjønnes i farve og dufte av vellukt i Guds rike.

 

O gode Far! Skjenk oss dine velsignelser. Se ikke på våre mangler. Gi oss ly under din beskyttelse. Kom ikke våre synder i hu. Helbred oss med din nåde. Vi er svake; du er mektig. Vi er fattige; du er rik. Vi er syke; du er legen. Vi er trengende; du er overmåte gavmild.

 

O Gud! Betenk oss med ditt forsyn. Du er den sterke. Du er giveren. Du er den godgjørende.

- Abdu'l-Bahá -

 


O du gode Herre! Dette er dine tjenere som har samlet seg i dette møte, har vendt seg mot ditt rike og trenger din gave og velsignelse. O du Gud! Gi klart og tydelig til kjenne din enhets tegn som er nedlagt i alt livs innerste virkelighet.

 

Åpenbar og avdekk de gode egenskaper som du har latt ligge latent og skjult i disse menneskers innerste virkelighet.

 

O Gud! Vi er som planter, og din gavmildhet er som regnet; styrk disse planter og få dem til å vokse ved din gave. Vi er dine tjenere; fri oss fra materiens lenker. Vi er uvitende; gjør oss vise. Vi er døde; gjør oss levende. Vi er jordbundne; inngi oss ånd. Vi lider savn; gjør oss fortrolige med dine mysterier. Vi er trengende; skjenk oss rikdom og velsignelse fra ditt uuttømmelige skattkammer. O Gud! Gjenoppvekk oss; gi oss syn; gi oss hørsel; gjør oss kjent med livets mysterier, slik at ditt rikes hemmeligheter kan bli åpenbart for oss i denne tilværelsens verden og vi kan bekjenne din enhet. Enhver gave kommer fra deg; enhver velsignelse er din.

 

Du er mektig. Du er sterk. Du er giveren, og du er den evig gavmilde.

- Abdu'l-Bahá -

 

O Gud, min Gud! Vi er dine tjenere som har vendt oss


Når dere går inn i rådsværelset, les da denne bønn med et hjerte som banker av kjærlighet til Gud og med en tunge så lutret at den kun kommer ham i hu, slik at den allmektige nådigst kan hjelpe dere til å vinne den største seier:

 

 

O Gud, min Gud! Vi er dine tjenere som har vendt oss med hengivenhet mot ditt hellige åsyn, som har løsrevet oss fra alt uten deg på denne strålende Dag. Vi har samlet oss i dette åndelige råd, forenet i våre synspunkter og tanker, med våre hensikter samstemt for å opphøye ditt Ord blant menneskene. O Herre, vår Gud! La oss bli din guddommelige ledelses tegn, din opphøyede tros bannere blant menneskene, tjenere av din mektige Pakt; o du vår høyeste Herre, la oss tilkjennegi din guddommelige enhet i ditt Abhá-rike og bli strålende stjerner som skinner over alle egner. Herre! Hjelp oss til å bli sjøer som duver ved din underfulle nådes bølger, elver som flyter fra dine overmåte herlige høyder, fagre frukter på din guddommelige Saks Tre, trær som svaier ved din gavmildhets milde vinder i din himmelske vingård. O Gud! Gjør våre sjeler avhengige av din guddommelige enhets Ord, og gled våre hjerter med din nådes utstrømninger, så vi kan forenes likesom bølgene på ett hav og smeltes sammen som strålene fra ditt skinnende lys, og slik at våre tanker, våre synspunkter og våre følelser kan bli som en virkelighet som tilkjennegir enhetens ånd verden over. Du er den nådige, den gavmilde, giveren, den allmektige, den barmhjertige, den medlidende.

- Abdu'l-Bahá -

 

Naw-rúz


Naw-rúz, den 21. mars, er den første dag i bahá'í året, en gledens dag.

 

 

Lovet være du, o min Gud, for at du har forordnet naw-rúz som en høytid for dem som har holdt fasten av kjærlighet til deg og avholdt seg fra alt som er avskyelig for deg. Gi, o min Herre, at din kjærlighets ild og varmen fremkalt av fasten som du har påbudt, kan oppflamme dem for din Sak, og gjøre dem beskjeftiget med å prise deg og ihukomme deg.

 

Siden du har prydet dem, o min Herre, med smykket av den faste som du har foreskrevet, så pryd dem også med din anerkjennelses smykke, ved din nåde og rike gunst. For menneskenes gjerninger er alle avhengige av ditt velbehag, og er betinget av din befaling. Skulle du betrakte den som har brutt fasten som en som hadde holdt den, så ville et slikt menneske bli regnet blant dem som fra evighet hadde holdt fasten. Og skulle du bestemme at den som har holdt fasten har brutt den, så ville dette mennesket bli talt blant slike som har forårsaket at din åpenbarings kappe ble tilsmusset av støv, og som er blitt ført langt bort fra denne levende kildes krystallklare vann.

 

Du er den ved hvem fanen "Prisverdig er du i dine gjerninger" er blitt hevet, og banneret "Adlydt blir du i din befaling" er utfoldet. Gjør denne din stilling kjent for dine tjenere, o min Gud, slik at de kan bli gjort oppmerksom på at alle tings fortreffelighet er avhengig av din befaling og ditt ord, og at enhver handlings verdi er betinget av din tillatelse og din viljes velbehag, og slik at de kan erkjenne at de menneskelige gjerningers tøyler ligger i din anerkjennelses og befalings grep. Gjør dette kjent for dem, slik at intet som helst kan stenge dem ute fra din skjønnhet, i disse dager da Kristus utbryter: "All herskermakt ligger hos deg, o du Åndens (*) Far", og din Venn (**) roper ut: "Ære være deg, o høyst-elskede, for at du har avdekket din Skjønnhet og nedskrevet for dine utvalgte det som vil gjøre at de når frem til setet for åpenbaringen av ditt Største Navn, ved hvilket alle folkeslag har jamret seg, med unntak av slike som har løsrevet seg fra alt annet enn deg og vendt seg mot ham som er åpenbareren av deg selv og manifestasjonen av dine egenskaper."

 

Han som er din Gren, og hele ditt følge, o min Herre, har i dag brutt sin faste etter å ha overholdt den innenfor ditt kongesetes enemerker, og i sin iver etter å behage deg. Bestem du for ham, og for dem, og for alle slike som har trådt inn i ditt nærvær i disse dager, alt det gode som du forordnet i din Bok. Gi dem så det som vil være dem til gavn både i dette liv og i livet hinsides.

 

Du er i sannhet den allvitende, den allvise.

-Bahá'u'lláh -

(*) Jesus (**) Muhammed

 

Sakens hender


Lys og herlighet, hyllest og lovprisning være over hans Saks Hender, ved hvem standhaftighetens lys har strålt frem og den sannhet er fastslått at myndigheten til å velge ligger hos Gud, den sterke, den mektige, den uhemmede, ved hvem gavmildhetens osean har bølget og duften av de nådige gunstbevisninger fra Gud, menneskehetens Herre, har bredt seg. Vi bønnfaller ham -opphøyet er han - om å verne dem ved sine hærskarers makt, om å beskytte dem ved sin veldes kraft og om å bistå dem ved sin ubetvingelige styrke som er alle skapte ting overlegen. Herredømmet tilhører Gud, himlenes skaper og Herren over navnenes rike.

-Bahá'u'lláh -

 

Svangerskap


Min Herre! Min Herre! Jeg priser deg og jeg takker deg for det hvormed du har begunstiget din ydmyke tjenerinne, din trell som trygler og bønnfaller deg, fordi du i sannhet har ledet henne til ditt åpenbare rike og latt henne få høre din opphøyede kallen i den timelige verden og skue dine tegn som viser at ditt seierrike herredømme over alle ting er kommet til syne.

 

O min Herre, jeg vier det som er i mitt morsliv til deg. Gjør det derfor til et rosverdig barn i ditt rike og til en skjebnens yndling ved din gunst og din gavmildhet; la det utvikles og vokse opp i din oppdragelses varetekt. Sannelig, du er den gavmilde! Sannelig, du er den nåderike Herre!

- Abdu'l-Bahá -

 

Vielse


"Bahá'í ekteskap er forening og inderlig hengivenhet mellom de to ter. De må imidlertid utvise den største omhu og lære hverandres karakter å kjenne. Dette evige bånd bør stadfestes av en fast pakt, og hensikten bør være å frembringe harmoni, vennskap og enhet og å oppnå evig liv." - Abdu'l-Bahá -Ekteskapsløftet - de ord som skal sies av bruden og brudgommen enkeltvis i nærvær av minst to vitner godkjent av det Lokale Råd -er, som foreskrevet i "Ki-i-Aqdas" ("Den Helligste Bok"): "Sannelig, vi vil alle holde fast ved Guds vilje."

 

Han er giveren, den gavmilde!

 

Lovet være Gud, den urgamle, den evindelige, den uforanderlige, den evige! Han som i sitt eget vesen har bevitnet at han i sannhet er den ene, den eneste, den uhindrede, den opphøyede. Vi vitner om at sannelig, der er ingen annen Gud enn ham, og vi erkjenner hans enhet, bekjenner at han er en. Han har alltid hatt tilhold i utilgjengelige høyder, på sin opphøyethets tinde, helliggjort fra omtale av noen unntatt ham selv, fri fra beskrivelse av noen annen enn ham.

 

Og da han ønsket å vise nåde og velgjørenhet overfor menneskene, og å skape orden i verden, åpenbarte han forordninger og skapte lover; deriblant innstiftet han loven om ekteskap, gjorde den til en velværets og frelsens festning og påla oss den i det som ble sendt ned fra hellighetens himmel i hans Helligste Bok. Han sier, stor er hans herlighet: "Inngå ekteskap, o mennesker, så det fra dere kan fremstå den som vil minnes meg blant mine tjenere; dette er ett av mine bud til dere; adlyd det som en hjelp for dere selv."

-Bahá'u'lláh -

 


Han er Gud! O uforlignelige Herre! I din allmektige visdom har du pålagt folkene ekteskap, så at generasjonene kan etterfølge hverandre i denne timelige verden, og så at de, så lenge verden skal bestå, alltid kan være beskjeftiget ved din enhets terskel med tjeneste og tilbedelse, med hyllest, tilkjennegivelse av ærefrykt, og lovprisning. "Jeg har ikke skapt ånder og mennesker for annet enn at de skulle tilbe meg." Måtte du derfor i din barmhjertighets himmel vie disse to fugler fra din kjærlighets rede og gjøre dem til et middel til å tiltrekke evig nåde, slik at det fra foreningen av disse to kjærlighetens sjøer kan heve seg en bølge av ømhet som skyller det rene og gode avkoms perler opp på livets strand. "Han har latt de to sjøer flyte fritt, så at de skal møte hverandre: mellom dem er det et skille som de ikke overskrider. Hvilken av deres Herres velgjerninger vil dere da benekte? Fra hver av dem henter han opp større og mindre perler."

 

O du gode Herre! La du dette ekteskap frembringe koraller og perler. Du er i sannhet den allmektige, den største, den evig tilgivende.

- Abdu'l-Bahá -

 


Ære være deg, o min Gud! Sannelig, denne din tjener og denne din tjenerinne er kommet sammen under din barmhjertighets vern, og de er forenet ved din velvilje og godhet. O Herre! Hjelp dem i denne verden og i ditt rike, og bestem for dem ethvert gode ved din gavmildhet og nåde. O Herre! Styrk dem i din tjeneste, og hjelp dem til å tjene deg. Gi dem å bli ditt navns tegn i din verden, og beskytt dem ved dine gaver som er uuttømmelige i denne verden og den kommende verden. O Herre! De bønnfaller din miskunnhets kongedømme og påkaller din enhets rike. Sannelig, de har inngått ekteskap i lydighet mot ditt bud. Gi at de må bli tegn på harmoni og enhet inntil tidenes ende. Sannelig, du er den overmåte sterke, den allestedsnærværende, den allmektige.

- Abdu'l-Bahá -


Obligatorisk bønn


Bahá'u'lláh pålegger dem som tror på ham å be. I dette ligger det ingen ytre tvang, men en åndelig plikt overfor Gud.

"De daglige obligatoriske bønner er tre i tallet ... Den troende kan fritt velge hvilken som helst av disse tre bønnene, men er forpliktet til å fremsi en av dem, og i samsvar med eventuelle spesielle forskrifter som måtte knytte seg til dem."

Fra et brev skrevet på vegne av Shoghi Effendi.

"Med 'morgen', 'middag' og 'aften', nevnt i forbindelse med de obligatoriske bønnene, menes henholdsvis tiden mellom soloppgang og middag, mellom middag og solnedgang, og fra solnedgang til to timer etter solnedgang." Til norsk etter "Synopsis and Codification of the Laws and Ordinances of the 'Kitab-i-Aqdas'", s. 36.


Kort obligatorisk bønn


Fremsies en gang i døgnet, ved middagstider.

 

 

Jeg bevitner, o min Gud, at du har skapt meg for at jeg skal kjenne deg og tilbe deg. Jeg vitner i denne stund om min maktesløshet og om din styrke, om min fattigdom og om din rikdom.

 

Der er ingen annen Gud enn deg, hjelperen i fare, den selvbestående.

-Bahá'u'lláh -

 

Middels lang obligatorisk bønn


Fremsies daglig, morgen, middag og aften.

La den som ønsker å be, vaske hendene, og mens han vasker dem, la ham si:

 

Styrk min hånd, o min Gud, så den kan gripe din Bok med en slik standhaftighet at verdens skarer ikke skal ha noen makt over den. Bevar den så fra å røre noe som helst som ikke hører den til. Du er i sannhet den allmektige, den sterkeste.

 

Og la ham si mens han vasker ansiktet:

Jeg har vendt mitt ansikt mot deg, o min Herre! Gjør det forklaret ved ditt åsyns lys. Bevar det så fra å vende seg mot noen annen enn deg.

 

La ham så reise seg og si, med ansiktet vendt mot qiblih (*):

Gud bevitner at der ikke er noen annen Gud enn ham. Ham tilhører åpenbaringens og skapningens riker. Han har i sannhet manifestert ham som er åpenbaringens morgengry, som samtalte på Sinai, ved hvem den høyeste horisont er bragt til å skinne og Lotustreet ved veis ende har talt, og ved hvem denne kallen har lydt for alle som er i himmel og på jord: "Se, den altbesittende er kommet. Jord og himmel, herlighet og herredømme tilhører Gud, alle menneskers Herre og besitteren av Tronen i det høye og jorden der nede!"

 

La ham så, med hendene hvilende på knærne, bøye seg og si:

Opphøyet er du over min lovprisning og den lovprisning som noen som helst utenom meg kan ytre, over min beskrivelse og den beskrivelse som alle i himmelen og alle på jorden måtte gi!

 

La ham deretter, stående med åpne hender og med håndflatene vendt oppover mot ansiktet, si:

O min Gud, la ikke ham bli skuffet som med bønnfallende hender har klynget seg til din barmhjertighets og nådes kjortelsøm, o du som er den mest barmhjertige av dem som viser barmhjertighet!

 

La ham så sette seg og si:

Jeg vitner om din enhet og om at du er en, og om at du er Gud og at der ikke er noen annen Gud utenom deg. Du har i sannhet åpenbart din Sak, oppfylt din Pakt og slått din nådes porter vidt opp for alle som bor i himmel og på jord. Måtte velsignelse og fred, hyllest og ære hvile over dem du elsker, dem som verdens omskiftelser og tilfeldigheter ikke har avskrekket fra å vende seg mot deg, og som har gitt alt de eide, i håp om å oppnå det som er hos deg. Du er i sannhet den evig tilgivende, den overmåte gavmilde.

 

(Om noen i stedet for det lengre vers skulle velge å fremsi disse ord: "Gud bevitner at der ikke er noen annen Gud enn ham, hjelperen i fare, den selvbestående," så ville det være tilstrekkelig. Det vil likeledes være tilstrekkelig om vedkommende mens han sitter velger å fremsi disse ord: "Jeg vitner om din enhet og om at du er en, og om at du er Gud og at der ikke er noen annen Gud utenom deg.")

-Bahá'u'lláh -

(*) Tilbedelsens punkt, dvs. Bahjí, Akka.

 

Lang obligatorisk bønn


Fremsies en gang i døgnet.

La den som ønsker å fremsi denne bønn reise seg og vende seg mot Gud, og mens han står, la ham vende blikket mot høyre og mot venstre som i påvente av nåden fra sin Herre, den mest barmhjertige, den medlidende. La ham derpå si:

O du som er alle navns Herre og himmelens skaper! Jeg bønnfaller deg ved dem som er morgendemringene av ditt usynlige vesen, det mest opphøyede, det overmåte herlige, om å gjøre min bønn til en ild som skal fortære de slør som har lukket meg ute fra din skjønnhet, og til et lys som skal lede meg til ditt nærværs osean.

 

La ham så heve hendene i ydmyk bønn overfor Gud -velsignet og opphøyet være han -og si:

O du verdens attrå og alle folkeslags elskede! Du ser at jeg vender meg mot deg, og at jeg er befridd fra all tilknytning til noen annen enn deg, og at jeg klynger meg til ditt bånd, som ved sin bevegelse har satt alt det skapte i bevegelse. Jeg er din tjener, o min Herre, og sønn av din tjener. Se, jeg står rede til å gjøre din vilje og oppfylle ditt ønske, og jeg ønsker intet annet enn ditt velbehag. Jeg bønnfaller deg ved din barmhjertighets osean og din nådes sol om å gjøre med din tjener etter din vilje og ditt behag. Ved din makt, som er høyt hevet over all omtale og lovprisning! Hva som enn er åpenbart av deg er mitt hjertes attrå og min sjels kjærlighet. O Gud, min Gud! Se ikke på mine forhåpninger og mine gjerninger, nei, se heller på din vilje som har omsluttet himmelen og jorden. Ved ditt Største Navn, o du alle folkeslags Herre! Jeg har ønsket bare det som du ønsket og elsker bare det som du elsker.

 

La ham deretter knele, og, mens han bøyer pannen mot jorden, si:

Opphøyet er du over å kunne beskrives av noen uten deg selv, og over å kunne fattes av noe annet enn deg.

 

La ham så stå og si:

Gjør min bønn, o min Herre, til en kilde av levende vann hvorved jeg kan leve så lenge som ditt herredømme varer og kan tale om deg i enhver verden av dine verdener.

 

La ham igjen løfte hendene i ydmyk bønn og si:

O du, som hjerter og sjeler har smeltet i adskillelse fra, og ved hvis kjærlighets ild hele verden er blitt satt i brann! Jeg bønnfaller deg ved ditt navn, ved hvilket du har underlagt deg hele skapningen, om ikke å holde borte fra meg det som er hos deg, o du som hersker over alle mennesker! Du ser, o min Herre, denne fremmede haste mot sitt uendelig opphøyede hjem under din majestets tronhimmel og innenfor din nådes enemerker, og denne overtreder søke din tilgivelses osean, og dette ringe vesen søke din herlighets kongesete, og denne fattige skapning søke din rikdoms morgenglans. Hos deg ligger myndigheten til å befale hva du enn vil. Jeg vitner om at du skal lovsynges i all din gjerning, og adlydes i dine påbud, og forbli fri og uhemmet i din befaling.

 

La ham derpå løfte hendene og tre ganger gjenta det Største Navn (*). La ham så, med hendene hvilende på knærne, bøye seg for Gud -velsignet og opphøyet være han -og si:

Du ser, o min Gud, hvordan min ånd er blitt oppildnet i mitt legeme og mine lemmer, av lengsel etter å tilbe deg og av trang til å minnes deg og opphøye deg; hvordan den bevitner det som din befalings Tunge har vitnet om i din ytrings rike og din kunnskaps himmel. Jeg elsker, i denne tilstand, o min Herre, å bønnfalle deg om alt det som er hos deg, slik at jeg kan tilkjennegi min fattigdom og forherlige din gavmildhet og din rikdom, og kan erklære min maktesløshet og åpenbare din makt og din velde.

 

La ham så stå og løfte hendene to ganger i ydmyk bønn, og si:

Der er ingen annen Gud enn deg, den allmektige, den overmåte gavmilde. Der er ingen annen Gud enn deg, forordneren, både i begynnelsen og i slutningen. O Gud, min Gud! Din tilgivelse har gitt meg mot, og din barmhjertighet har styrket meg, og din kallen har vekket meg, og din nåde har oppreist meg og ledet meg til deg. Hvem er vel jeg, at jeg ellers skulle våge å stå ved porten til din nærhets stad eller vende mitt ansikt mot de lys som skinner fra din viljes himmel? Du ser, o min Herre, denne usle skapning banke på din nådes dør, og denne flyktige sjel søke det evige livs elv fra din gavmildhets hender. Deg tilkommer det å herske til alle tider, o du som er alle navns Herre, og meg tilkommer det å bøye meg for og villig underkaste meg din vilje, o himmelens skaper!

 

La ham så løfte hendene tre ganger, og si:

Større er Gud enn enhver som er stor!

 

La ham så knele, og, mens han bøyer pannen mot jorden, si:

For høyt hevet er du til at lovprisningen fra dem som er deg nær kan stige opp til din nærhets himmel, eller til at hjertenes fugler hos dem som er deg hengivne kan nå frem til din inngangs portal. Jeg bevitner at du er helliggjort over alle egenskaper og hellig over alle navn. Ingen annen Gud er der enn deg, den mest opphøyede, den overmåte herlige.

 

La ham så sette seg og si:

Jeg vitner om det som alle skapte ting har vitnet om, og hærskarene i det høye, og beboerne av det aller høyeste paradis, og hinsides dem, storhetens Tunge selv, fra den overmåte herlige horisont, at du er Gud, at der ingen annen Gud er enn deg og at han som er blitt åpenbart er det skjulte mysterium, det høyt skattede symbol, ved hvem bokstavene i ordet "bli" er føyet sammen. Jeg bevitner at det er han hvis navn er nedtegnet av den høyestes Penn, og som er nevnt i Bøkene fra Gud, Herren over Tronen i det høye og over jorden her nede.

 

La ham så stå oppreist og si:

O Herre over alt som er og besitter av alle synlige og usynlige ting! Du fornemmer mine tårer og mine sukk og hører at jeg stønner og jamrer og at mitt hjerte vånder seg. Ved din makt! Mine overtredelser har hindret meg fra å nærme meg deg, og mine synder har holdt meg fjernt fra din hellighets kongesete. Din kjærlighet, o min Herre, har beriket meg, og adskillelsen fra deg har tilintetgjort meg, og fjernheten fra deg har fortært meg. Jeg bønnfaller deg ved dine fottrinn i denne ørken og ved ordene "her er jeg, her er jeg," som dine utvalgte har uttalt i denne uendelighet, og ved din åpenbarings bris og de milde vinder fra din manifestasjons demring, om å forordne at jeg får skue din skjønnet og overholde hva som enn står i din Bok.

 

La ham så gjenta det Største Navn tre ganger, bøye seg med hendene hvilende på knærne, og si:

Lovet være du, o min Gud, for at du har hjulpet meg til å ihukomme deg og prise deg, og har gjort kjent for meg ham som er dine tegns morgengry, og fått meg til å bøye kne for ditt herredømme og ydmyke meg for din guddommelighet og til å anerkjenne det som er uttalt av din storhets Tunge.

 

La ham derpå reise seg og si:

O Gud, min Gud! Min rygg er bøyd ved byrden av mine synder, og min likegyldighet har tilintetgjort meg. Hver gang jeg tenker over mine onde gjerninger og din velvilje, smelter hjertet i meg, og blodet syder i mine årer. Ved din Skjønnhet, o du verdens attrå! Jeg blues ved å løfte mitt ansikt mot deg, og mine lengtende hender skammer seg for å strekke seg frem mot din gavmildhets himmel. Du ser, o min Gud, hvordan mine tårer hindrer meg fra å minnes deg og prise dine dyder, o du, Herren over Tronen i det høye og over jorden her nede! Jeg bønnfaller deg ved ditt kongedømmes tegn og ditt rikes mysterier om å gjøre med dine elskede som det anstår seg din gavmildhet, o Herre over alt som er til, og slik det er din nåde verdig, o Konge over det som er sett og det som er usett!

 

La ham deretter gjenta det Største Navn tre ganger, knele med pannen mot jorden, og si:

Lovet være du, o vår Gud, for at du har sendt ned til oss det som drar oss nærmere deg, og tilgodeser oss med enhver god ting som er sendt ned av deg i dine Bøker og dine skrifter. Beskytt oss, bønnfaller vi deg, o min Herre, mot skarene av tomme forestillinger og fåfengte innbilninger. Du er i sannhet den mektige, den allvitende.

 

La ham derpå løfte hodet, sette seg, og si:

Jeg vitner, o min Gud, om det som dine utvalgte har vitnet om, og erkjenner det som beboerne av det aller høyeste paradis og de som har kretset rundt din mektige Trone, har erkjent. Jordens og himmelens riker er dine, o Herre over alle verdener!

-Bahá'u'lláh -

(*) Alláh-u-Abhá.


 

Forfatter: administrator - Kategori: Bahá'í - Sider: 0 - Kapitler: 0
© Erfán.cz & phpRS