„...senk dere ned i dette Osean, i hvis dybder
visdommens og ytringens perler ligger gjemt...“
Bahá’u’lláh
Søk
Detaljert søk

Kategorie
  Bahá'í
   Bahá’í-skriftene
   Bahá’í-studier
   Sammenfatninger
 

Et rent og hellig liv


Et rent og hellig liv

 

© Bahá’í Forlag, 1995.

En sitatsamling utarbeidet av Forskningsavdelingen ved Universelt Rettferdighetens Hus September 1988

Originalens Tittel: A Chaste and Holy Life

 

Innholdsfortegnelse

 

Bahá'í normen

 Bahá´í lovens innhold 
 Sann frihet 
 Bahá´í normer for kyskhet 
 Moderasjon 
 Daglig årvåkenhet i handling 
 Avholdenhet fra overfladisk oppførsel 
 Alkohol 
 Narkotika 
 Bahá´í-holdning til sex 
 Umoralsk fremferd fordømmes 
 Anvendelse av prinsippet om absolutt kyskt og hellig liv

Eksemplets makt

 En rosverdig karakter 
 Betydningen av gjerninger


Bahá'í normen

 

Bahá´í lovens innhold


1


De som Gud har utstyrt med innsikt, vil villig erkjenne at de forskrifter som er gitt av Gud, inneholder de høyeste midler til opprettholdelsen av orden i verden og trygghet for dens folk . . . .

 

O I verdens folk! Vit med visshet at Mine Bud er min omsorgsfulle kjærlighets lampe blant Mine tjenere, og Min barmhjertighets nøkler for Mine skapninger. Således er det blitt sendt ned fra din Herres Viljes himmel, Åpenbaringens Herre . . .

 

Si: Fra Mine lover kan min Klednings søtt duftende parfyme merkes, og ved disses hjelp vil seierens banner bli plantet på de høyeste tinder. Min makts Tunge har fra Min allmektige herlighets himmel henvendt disse ord til Min skapning: "Hold Mine Bud av kjærlighet til Min skjønnhet." Lykkelig er den elsker som har innåndet sin Høyt-Elskedes Guddommelige duft fra disse ord, fylt av en parfyme av nåde som ingen tunge formår å beskrive. Ved mine liv! Den som har drukket redelighetens utsøkte vin fra Min rike gunsts hender, vil kretse rundt Mine Bud, som skinner over Min skapnings Dag-lysning.

 

Tro ikke at Vi bare har åpenbart for eder en lovsamling, nei, tvertimot. Vi har brutt den utsøkte Vins segl med styrkens og maktens fingrer. Om dette vitner det som Åpenbaringens Penn har synliggjort. Mediter over dette, O mennesker med innsikt . . .

(Glimt fra Bahá´u´lláhs Skrifter, CLV, s. 247-248)


2


Slik som det er lover for våre fysiske liv, som krever at vi må innta føde, beskytte kroppen mot kulde og så videre hvis vi vil unngå fysisk svekkelse, er der også lover som angår våre åndelige liv. Disse lovene er gitt til menneskeheten i hver av Guds Manifestasjoners tidsalder, og lydighet mot dem er av vital betydning for hvert menneske og for menneskeheten generelt, for riktig utvikling og harmoni. Dessuten er disse aspektene gjensidig avhengige. Hvis et individ forbryter seg mot de åndelige lovene for sin egen utvikling, vil han skade, ikke bare seg selv, men også samfunnet han bor i. På samme måte har samfunnet en direkte innflytelse på individer som bor i det.

(Av et brev datert 6. februar 1973, skrevet av Universelt Rettferdighetens Hus, kunngjort i "Budskap fra Universelt Rettferdighetens Hus 1968-73" Wilmette: Bahá´í Publishing Trust, 1976, pp. 105-6)


3


Vi har vurdert dine mange brev og merket oss dine spørsmål og ditt syn at mange bahá´í ungdommer i . . . er forvirret, og søker ledelse i at klart og enkelt språk om hvordan de kan møte dagliglivets situasjoner. Særlig de som angår sexlivet.

 

Det er ikke mulig eller tilrådelig for Universelt Rettferdighetens Hus å fastsette regler som dekker enhver situasjon. Det er heller en utfordring som den enkelte troende må ta. Det er opp til den enkeltes forståelse av skriftene ved bønn, hvordan hans oppførsel bør være i de situasjoner han møter i sitt daglige liv hvis han akter å oppfylle den sanne hensikt med livet, slik læren foreskriver. Den troende kan ikke nå dette mål bare ved å leve etter strenge regler. Når hans liv er rettet motå tjene Bahá´u´lláh, og når hver bevisst handling er utført innenfor rammen av dette hensyn, vil han ikke feile i å oppnå den sanne hensikt med sitt liv.

 

Derfor må hver troende studere de hellige skriftene og vår elskede Beskytters anvisninger kontinuerlig, og anstrenge seg for å oppnå en stadig ny og bedre forståelse av deres betydning for ham og for samfunnet. Han må be inderlig om guddommelig ledelse, visdom og styrke til å gjøre det som er rett i Guds øyne, og tjene ham alltid og så godt han evner.

(Fra et brev datert 17. oktober 1968, skrevet av Universelt Rettferdighetens Hus til en troende)


4


Angående kyskhet er det en av de mest utfordrende begrep å hanskes med i denne frivole tidsalder, men bahá´íene må gjøre sitt ytterste for å holde bahá´í normene, uansett hvor vanskelig det enn måtte være til å begynne med. Slike anstrengelser vil bli lettere hvis ungdommen forstår at lovene og normene i bahá´í troen er til for å frigjøre dem fra usigelige åndelige og moralske vanskeligheter på samme måte som riktig holdning til naturens lover gjør en istand til å leve i harmoni med planetens krefter.

(Fra brev datert 14. januar 19485, skrevet på vegne av Universelt Rettferdighetens Hus til en bahá´í)


Sann frihet


5


Betrakt så menneskenes tanker, de ber om det som skader dem, og forkaster det som er godt for dem . . . .

 

Vit at virkeliggjøring av frihet og dets symboler er dyrets. Det som sømmer seg for mennesket er å underkaste seg slike regler som vil beskytte ham mot uvitenhet, og skadene fra de som lager ufred. Frihet fører til at mennesket overskrider grensen for anstendighet og krenker hans verdighet.

 

Betrakt den menneskelige ånds sneverhet. De bønnfaller om det som skader dem, og forkaster det som gavner dem. De er sannelig blant de villfarende. Vi finner at forskjellige mennesker forlanger frihet og i hovmod praler av det. Disse mennesker er sunket ned i uvitenhetens dyp.

 

Si: Sann frihet består i menneskets lydighet mot Mine Bud, lite som I kjenner til dette. Ville menneskene overholde det som er sendt ned til dem fra Åpenbaringens Himmel, så ville de i sannhet nå frem til fullkommen frihet. Lykkelig er det menneske som oppfattet Guds formål med det som Han har åpenbart fra sin viljes himmel, som gjennomtrenger alle skapte ting. Si: Den frihet som gavner eder, finnes ingen andre steder enn i fullkommen lydighet mot Gud, den Evige Sannhet. Den som har smakt denne sødme, vil avslå å bytte den mot alle jordens og himmelens riker.

Glimt fra Bahá´u´lláhs Skrifter, CLIX, s. 250-251


Bahá´í normer for kyskhet


6


Guds utvalgte . . . skulle ikke se på den fordervede tilstand i det samfunn de lever i, heller ikke på bevisene på det moralske forfall og frivole fremferd som mennesker rundt dem utøver. De skulle ikke befatte seg bare med forholdsvis avstand og fortrinn. De skulle heller feste sine blikk mot edlere høyder ved å stille Herlighetens Penns formaninger som sine høye mål. Da vil det bli virkelig klart hvor mange trinn det er igjen å gå og hvor langt borte det endelige mål ligger . . . et mål som er intet annet enn eksemplarisk himmelsk moral og ærbarhet.

Fra et brev datert 30. oktober 1924, skrevet av Shoghi Effendi til et lokalt åndelig råd i Teheran, oversatt fra persisk


7


Allikevel må en huske på at opprettholdelsen av en slik høy norm av moralsk fremferd ikke må bli sammenlignet med noen form for ateisme og blind puritisme. Den norm som er innprentet av Bahá´u´lláh, søker på ingen måte å fornekte noens legitime rett og privilegier til å motta alle de goder og ha utbytte av alle de mangfoldige gleder, skjønnheter og fornøyelser som verden så rikelig er gitt av den alt-elskende Skaper. "Skulle et menneske", forsikrer Bahá´u´lláh selv oss, "ønske å pynte seg med denne verdens smykker, kle seg i dens drakter, delta i de gleder den kan gi, skal ikke noe galt bli tillagt ham, hvis han bare ikke lar noe komme mellom ham og Gud, for Gud har forordnet alle gode ting, hva enten det er skapt i himmelen eller på jorden for de av Hans tjenere som virkelig tror på Ham. Spis, o folk, av de gode ting som Gud har tillatt dere, og fornekt ikke dere selv Hans underfulle gaver. Send takk og pris til Ham, og vær av de som i sannhet er takknemlige."

"The Advent of Justice"


8


Bahá´í normene er meget høye, mere fordringsfull når sammenlignet med den gjennområtne moralen i dagens verden. Men denne vår norm vil resultere i friskere, lykkeligere, edlere mennesker, og føre til mere stabile ekteskap. . . .

Fra et brev datert 8. mai 1979, skrevet på vegne av Universelt Rettferdighetenes Hus til en troende


Moderasjon


9


Hva enn som overstiger moderasjonens grenser vil opphøre å ha en velgjørende virkning. Ta for eksempel en sak som frihet, sivilisasjon og lignende. Hvordan mange mennesker med forståelse legger vekt på dem, vil det ha en fordervende innflytelse på dem, hvis det overdrives.

Tablets of Bahá´u´lláh, revealed after Kitab-i-Aqdas) (Rev.ed.) (Haifa: Bahá´í World Centre, 1982 p. 169


10


Valg av klær, trimming og stell av skjegg, er opp til dem selv. Men gi akt, o folk, så I ikke gjør dere selv til leketøy for de uvitende.

Tablets of Bahá´u´lláh, revealed after Kitab-i-Aqdas, p. 23


11


Menneskelig uttrykksmåte er higen etter innflytelse og behøver moderasjon. Angående innflytelse, er dette betinget av forfining som i sin tur er avhengig av hjerter som er løsrevet og rene. Angående moderasjon, må dette kombineres med takt og visdom som foreskrevet i de Hellige skriftene og tavler.

Tablets of Bahá´u´lláh, åpenbart etter Kitab-i-Aqdas, p. 127


12


Vi har tillat dere å lytte til musikk og sang. Ta dere i vare når dere lytter, at det ikke blir årsak til overskridelse av sømmelighet og verdighet. Gled dere i lykke over Mitt største navn hvorved hjertene er fortryllet og tankene hos de utvalgte er tiltrukket . . . .

Fra Kitab-i-Aqdas


13


I læren er der ikke noe imot dans, men vennene skulle huske på at Bahá´u´lláhs normer er moderasjon og kyskhet. Atmosfæren i de moderne dansestedene, hvor der er så mye røyking og drikking og sammenblanding skjer, er meget dårlig, men sømmelige danser er ikke skadelige i seg selv. Det er sikkert ikke noe galt i klassisk dans eller å lære dans på skolen. Der er heller ikke noe galt i å delta i dramaspill. På samme måte i filmskuespill. De skadelige ting i dagens samfunn er ikke kunsten i seg selv, men den ulykksalige korrupsjonen som omgir disse kunstartene. Som bahá´íer trenger vi ikke sky noen av kunstartene, men handlingene og atmosfæren som følger disse yrkene skulle unngå.

Fra et brev datert 30. juni 1952, skrevet på vegne av Shoghi Effendi til et nasjonalt åndelig råd


Daglig årvåkenhet i handling


14


Reis eder, o folk, og med styrkene av Guds makt, beslutt å vinne seier over eder selv, for at den hele jord må bli renset og fri fra trelleåket under de unyttige fantasiers guder - guder som har påført slike tap og som er ansvarlige for deres ulykkelige tilbederes elendighet. Disse guder skaper den hindring som stanser mennesket i dets bestrebelser på fullkommenhetens sti.

Glimt fra Bahá´u´lláhs Skrifter, kap. XLIII, s. 68


15


O TILVÆRELSENS SØNN!

Ransak deg selv hver dag før du kalles til regnskap; for døden skal komme over deg uten varsel og du skal trekkes til ansvar for dine handlinger.

De Skjulte Ord av Bahá´u´lláh, arabisk, nr. 31, s. 13


16


For begjær er en flamme som har redusert til aske utallige av de lærdes livslange innsamlede viten, en tærende flamme som selv et hav av deres samlede kunnskap aldri kan slukke. Hvor ofte har det hendt at et individ som var utstyrt med alle menneskelige egenskaper og har vært en juvel av sann forståelse, allikevel har fulgt sine lidenskaper inntil hans kvalifikasjoner oversteg moderasjonens grenser og førte til overdrivelse. Hans gode hensikter forandret seg til onde, hans kvalifikasjoner vendte ham bort fra rettferdighet og dets belønning ble en vei som var farlig og mørk. En god karakter er i Guds øyne og Hans utvalgte og de som besitter forstand, det mest opphøyede og prisverdige av alle gode ting, men alltid på betingelse av at sentret for dens utstrømming skulle være fornuftige og med kunnskap og dens grunnlag skulle være sann moderasjon.

The secret of Divine Civilization, 2nd.ed.pp.59-60


Avholdenhet fra overfladisk oppførsel


17


O MIN VENN!

Du er solen på Min hellighets himmel, la ikke verdens smuss fordunkle din glans. Sønderriv likegyldighetens slør, så du fra skyenes skjul kan tre strålende frem og smykke alle ting med livets drakt.

De Skjulte Ord av Bahá´u´lláh, persisk nr. 73, s. 74


18


Befri eder fra all tilknytning til denne verden og dens forfengelighet. Vokt eder fra å komme i nærheten av den, fordi den tvinger eder til å vandre etter deres egne lyster og begjærlige ønsker, og hindrer eder i å betre den rette og strålende sti.

Glimt fra Bahá´u´lláhs skrifter, kap. CXXVIII, s. 205


19


På side 25 i "Advent of Divine Justice" beskriver vår elskede Beskytter hva som kreves, ikke bare av kyskhet, men av "et kyskt og hellig liv" - begge adjektivene er viktige. Et av de tegn på et dekadent samfunn, og som synes meget tydelig i dagens verden, er en nesten frenetisk dyrking av fornøyelser og adspredelser, en umettelig tørst etter underholdning, en fanatisk dyrking av spill og sport, en motvilje til å ta noe alvorlig, og en hånlig, spottende holdning til ærbare og solide verdier. Avholdenhet fra "frivole holdninger" betyr ikke at bahá´íer må være surmaget, evig høytidelige. Humør, lykke og glede er deler av et avbalansert liv, som inneholder alvorlige tanker, medlidenhet og ydmykhet i Guds tjeneste, er karakteristika som beriker livet og bidrar til dets stråleglans.

 

Shoghi Effendis valg av ord var alltid viktig, og hver enkelt av dem er viktig for å forstå hans ledelse. På dette spesielle sted forbyr han ikke "hverdagslige fornøyelser", men han advarer mot "overdreven engasjement" til dem, og indikerer at de ofte kan bli "villedet". Man blir også minnet om ´Abdu´l-Bahás advarsel at vi ikke skulle kaste bort tiden.

Fra et brev datert 8. mai 1979, skrevet på vegne av Universelt Rettferdighetens Hus til en bahá´í


Alkohol


20


La dere beruses av Guds kjærlighets vin, og ikke med det som dreper deres forstand, o dere som tilber Ham! Sannelig, det er blitt forbudt for hver troende, både mann og kvinne.

Bahá´u´lláh, sitert fra "The Advent of Divine Justice", s. 33


Narkotika


21


Hva angår opium, er det motbydelig og forbannet. Gud bevare oss for straffen Han lar komme over brukeren. I følge den klare tekst i "The Most Holy Book", er det forbudt, og det er helt forbudt. Fornuft viser at å røke opium er en slags sinnsykdom, og erfaring bekrefter at brukeren er helt utestengt fra det menneskelige kongedømme. Må Gud beskytte alle mot å begå en handling så fryktelig som dette, en handling som legger i ruiner det grunnleggende i det å være menneske,og som gjør brukeren avhengig for alltid. For opium fester seg til sjelen så brukerens bevissthet dør, hans fornuft forsvinner bort, hans oppfatningsevne tæres bort. Han går over fra de levende til de døde. Det slukker den naturlige varme. Ingen større skade kan tenkes enn det som opium forårsaker. Heldigvis er det de som nevner navnet på det, tenk da hvor ødelagt en bruker er.

Selections from the Writings of ´Abdu´l-Bahá, s. 148 - 149


22


Angående hash bemerket du at at noen persere var blitt avhengige av å bruke det. Gode Gud! Dette er de verste av alle giftene, og forbudet mot dette er helt åpenbart. Bruken av dette forårsaker oppløsning av tankene og en fullstendig sløving av sjelen. Hvordan kan noen oppsøke denne frukten fra dette djevelske treet? Og ved å delta i dette, bli ledet til å bli som et dyr? Hvordan kan noen bruke dette forbudte narkotika, og således utestenge seg selv fra den All Barmhjertige?. . .

 

Alkohol fortærer sinnet og forårsaker at mennesker oppfører seg absurd . . . denne onde hashen utsletter sinnet, fryser ånden, forsteiner sjelen, ødelegger kroppen og etterlater mennesket frustrert og bortkommen.

´Abdu´l-Bahá, fra en tavle oversatt fra persisk


23


Angående "åndelig" kraft i de hallusinerende stoffene . . . . Åndelig stimulering skulle oppnås ved å vende hjertene mot Bahá´u´lláh, og ikke ved hjelp av fysiske midler som narkotika og andre virkemidler. Av beskrivelsen gitt i ditt brev fremgår det at hallusinerende midler er en form for gift. Da vennene, inkludert ungdommen, er pålagt streng avholdenhet fra alle sorter gift, og videre forventet å adlyde samvittighetsfullt lovene i det land de bor i, er det opplagt at de skal avholde seg fra narkotika. Et meget stort ansvar for fremtidig fred og velvære for verden blir født med dagens ungdom. La bahá´í ungdommene ved troens kraft som de besitter, være lysende eksempler for sine kamerater.

Fra et brev, datert 15. april 1965, skrevet på vegne av Universelt Rettferdighetens Hus til LÅR


24


Bahá´íer skal ikke bruke hallusinerende stoffer, inkludert LSD, peyote og lignende substanser, unntatt når foreskrevet for medisinsk behandling. De skal heller ikke bli innblandet i forsøk med slike stoffer.

Fra et brev datert 11. januar 1967, skrevet av Universelt Rettferdighetens Hus til LÅR


Bahá´í-holdning til sex


25


I korthet er bahá´í-holdning til sex grunnlagt på troen på at kyskhet må bli strengt praktisert av begge kjønn, ikke bare fordi det i seg selv er etisk høyverdig, men også at det er den eneste vei til lykkelig og suksessfyllt ekteskapelig liv. Sex av alle slag utenom ekteskap er derfor ikke tillatt, og de som bryter denne regel vil ikke bare være ansvarlig overfor Gud, men vil også pådra seg nødvendig straff fra samfunnet.

 

Bahá´í troen anerkjenner verdiene av seksuelle impulser, men fordømmer illegitime og uriktig bruk, som fri sex, samboerskap og andre, alt som ansees for positivt skadelig for mennesket og for samfunnet de lever i. Den riktige bruk av seksuelle impulser er en naturlig rett for hvert individ, og det er akkurat derfor institusjonen ekteskapet er blitt etablert. Bahá´íer tror ikke på undertrykkelse av seksuelle impulser, men regulering og kontroll.

Fra et brev datert 5. september 1938, skrevet på vegne av Shoghi Effendi til en bahá´í


26


Vedrørende ditt spørsmål om der er noen legitime måter å utøve sine seksuelle impulser utenfor ekteskapet. I følge bahá´í læren kan ingen seksuelle handlinger betraktes som lovlige, unntatt mellom lovlig gifte par. Utenom ekteskapet kan det ikke forekomme lovlige eller sunne utøvelser av seksualitet. Bahá´í ungdommer skulle på den annen side bli undervist i selvkontroll, som, når praktisert, utvilsomt har en sunn påvirkning på karakterutviklingen og personligheten i alminnelighet, og på den annen side bli anbefalt, nei, oppmuntret til å inngå ekteskap mens de enda er unge og i besittelse av sin fulle fysiske kraft. Økonomiske faktorer er uten tvil en alvorlig hindring for tidlige ekteskap, men i de fleste tilfeller er det bare en unnskyldning, og som sådan ikke bli tillagt for stor vekt.

Fra et brev datert 13. desember 1940, skrevet på vegne av Shoghi Effendi til en bahá´í


27


Kyskhet er selvfølgelig både før og etter ekteskap, kysk sexliv. Før ekteskap, absolutt kyskhet, etter giftermål, absolutt troskap mot sin utvalgte ledsager. Troskap i alle seksuelle handlinger, troskap i ord og gjerning.

 

Dagens samfunn er nedsenket i, blant andre ting, en overdreven vektlegging på fysisk kjærlighet og mangel på åndelige verdier. Så langt som mulig skulle de troende forsøke å innse dette og heve nivået til sine medmennesker, som typisk for alle dekadente perioder i historien, legger slik overdreven vekt bare på den fysiske siden av samliv. Utenfor deres normale gifte liv skulle de etablere kameratskapsbånd og kjærlighet som er varig basert på det åndelige til menneskene, og ikke på menneskenes fysiske liv. Dette er et av de mange områdene hvor det påhviler bahá´íene å være eksemplariske og vise veien til en sann menneskelig livsstandard, da menneskets sjel er opphøyet og hans legeme bare et redskap for hans opplyste ånd. Unødvendig å si at dette ikke er et forspill til å leve et perfekt normalt seksuelt liv i en legitim kanal.

Fra et brev datert 28. september 1941, skrevet på vegne av Shoghi Effendi til en bahá´í


Umoralsk fremferd fordømmes


28


Det er forbudt for dere å bedrive hor, sodomi og utukt. Unngå dem, o forsamling av troende. Vær Guds rettferdige! Dere er blitt kallet til tilværelsen for å rense verden for onde lidenskaper. Dette er hva menneskehetens Herre har pålagt dere, kunne dere bare fatte det. Han som gir seg selv til den All Nådige, og begår sataniske gjerninger, sannelig, han er ikke av Meg. Til dette bevitner hvert atom, hver liten sten, trær og frukter, og over dem, den evig kunngjørende, sannhetsfulle og tillitsvekkende Tunge.

Fra en tavle av Bahá´u´lláh, oversatt fra arabisk


29


En rekke av seksuelle problemer, slik som homoseksualitet og fellesseksualitet kan ha en medisinsk årsak, og i slike tilfeller skulle få den beste medisinske behandling. Men det er klart av Bahá´u´lláhs lære at homoseksualitet ikke er en tilstand en person skulle forsone seg med, men et avvik i hans eller hennes natur som skulle kontrolleres og beseires. Det krever kanskje store anstrengelser, men det kan også være anstrengende for en heteroseksuell person å kontrollere hans eller hennes ønsker. Utøvelsen av selvkontroll i dette, som i mange andre av livets forhold, har en gagnlig virkning på sjelens utvikling. Videre skulle det bli husket at skjønt ekteskap er høyt anbefalt, og Bahá´u´lláh har anbefalt det sterkt, er det ikke den sentrale hensikten med livet. Hvis en person må vente lang tid før han finner en partner, eller alternativt, hvis han eller hun må forbli alene, betyr det ikke at han eller henne dermed er uegnet til å oppfylle hans eller hennes hensikt med livet.

Fra et brev datert 6. februar 1973, skrevet av det Universelle Rettferdighetens Hus til alle nasjonale åndelige råd, publisert i "Messages from the Universal House og Justice 1968-73" (Willmette Bahá´í Publishing Trust, 1976, pp. 110-11


30


I ditt brev spør du om direkte eller indirekte referanser i troen om voldtekt eller seksuelle overgrep var referert til Forskningsdepartementet, og vi er blitt bedt om å overbringe deg følgende kommentarer.

 

"Utukt" er klart forbudt av Bahá´u´lláh (Se "Epistle to the Son of the Wolf", side 49), og Shoghi Effendi har stadfestet at et "kyskt og hellig liv", ifølge troens lære, innbefatter en fordømmelse av "alle slags seksuelle laster". (Se "Advent of Divine Justice", s. 25).

 

Om innholdet i Kitab-i-Aqdas, en av bestemmelsene i denne Mest Hellige Bok er "ikke å hengi seg til sine følelser" (Se "Synopsis and Codification of the Laws and ordinances of the Kitab-i-Aqdas", s. 50).

 

Videre skulle henvisning bli gjort til "forbudet" nevnt på side 47 i "Synopsis", nemlig "hor". Dette ord forekommer i denne boken fordi tilgangen til oversikten skulle nødvendigvis være kort, og av det opprinnelige ordet Bahá´u´lláh bruker i Aqdas, det er "zina". Allikevel dekker det overhodet hele meningen med "zina" i arabisk rettskriving 1956 U.S. Utgaven, side 30 i 1948 U.S. Utgaven.

 

Blant mange andre onder som ris samfunnet i denne åndelige nedgangstid i historien, er spørsmålet om umoral og overdreven vektlegging på seksualitet. Homoseksualitet, ifølge Bahá´u´lláhs skrifter, er åndelig fordømt. Dette betyr ikke at folk med slik legning ikke skal bli hjulpet og gitt råd og vist sympati. Det betyr at vi ikke tror det er tillatt å leve et slikt liv. Dessverre er det altfor ofte en akseptert holdning i disse dager.

Fra et brev datert 21. mai 1954, skrevet på vegne av Shoghi Effendi til en troende


Anvendelse av prinsippet om absolutt kyskt og hellig liv


31


. . . (absolutt kyskhet) er hovedsakelig og direkte noe som angår bahá´í ungdom, som kan bidra direkte til viriliteten, renheten og de styrende krefter i bahá´í samfunnets liv, og på hvem vi må bygge våre fremtidige mål, og den fullstendige utfoldelse av de mulighetene Gud har utstyrt oss med. . . .

 

Når det gjelder et kyskt og hellig liv, skulle det betraktes som ikke mindre enn en vesentlig faktor som må bidra særlig for å styrke og vitalisere bahá´í samfunnet, hvorpå i sin tur beror på hvor vellykket enhver bahá´í plan eller tiltak blir. . . . Alle, både menn og kvinner må, i denne truende time, da lyset fra religionen dør ut, og dens retningslinjer blir opphevet, et for et, stanse og selv undersøke, utforske deres oppførsel for enhver trevl av moralsk slapphet som måtte vanære navnet, eller svekke integriteten av en slik hellig og dyrebar tro.

 

Et kyskt og hellig liv må være det styrende prinsipp i holdning og fremferd for alle bahá´íer, både i deres samfunnsmessige forhold med medlemmene i eget samfunn og i kontakt med resten av verden. De må pryde og forsterke det uoppholdelige arbeide og fortjentsfulle anstrengelser til disse, hvis misunnelsesverdige situasjon er å utbre Budskapet og å administrere Bahá´u´lláhs Tros saker. Det må bli vedlikeholdt i alle dens uavhengighet og forhold, i hver fase av livet til de som fyller rekkene i denne Troen, enten i deres hjem og på deres reiser, i deres foreninger, deres samfunn, deres bevertning, deres skoler og universiteter. Det må følgelig tas særskilt hensyn i utførelsen av de sosiale aktivitetene på alle bahá´í sommerskoler og i andre sammenhenger hvor bahá´í samfunnsliv blir arrangert og pleid. Det må være nært og vedvarende med bahá´í ungdommens oppgaver, både som en del av bahá´í samfunnets liv og som en faktor i den fremtidige prosess og orientering for ungdommens orientering for ungdommen i deres land.

The Advent of Divine Justice, s. 29-30

 

Eksemplets makt

 

En rosverdig karakter


32


Om noen reiser seg i denne dag for å støtte Vår Sak, og kaller til sin assistanse hærskarene av en rosverdig karakter og en rettskaffen vandel, vil en slik handlings innflytelse ganske visst bli spredt over hele verden.

Glimt fra Bahá´u´lláhs Skrifter, kap. CXXXI, s. 214


33


En bahá´í er kjent for de egenskaper han legger for dagen, ikke ved hans navn; han blir gjenkjent for sin karakter, ikke ved sin person.

`Abdu´l-Bahá, fra en tavle oversatt fra persisk


34


. . . ved å overholde bahá´í lover midt i alle vanskeligheter, styrker vi ikke bare vår karakter, men påvirker de rundt oss.

Fra et brev, datert 6. februar 1973, skrevet av Universelt Rettferdighetens Hus til alle NÅR, kunngjort i "Message from the Universal House of Justice", 1968-73


Betydningen av gjerninger


35


O SØNN AV MIN TJENERINNE!

Mennesker er alltid blitt veiledet med ord, og nå blir de ledet ved gjerninger. Enhver må fremvise gjerninger som er rene og hellige, for ord er alle manns eie, men gjerninger slike som disse alene tilhører Våre elskede. Gjør derfor alt som står i deres makt for å fremstå som lysende eksempler ved deres gjerninger. Slik er det råd Vi gir dere i denne hellige og strålende tavle.

"De Skjulte Ord" av Bahá´u´lláh, persisk nr. 76, s. 59


36


En rettferdig handling er utstyrt med en makt som kan løfte støvet til en slik høyde at det formår å stige over himmelens himmel. Det kan rive ethvert bånd i stykker, og har makt til å gjenopprette den kraft som har ødelagt seg selv og forsvunnet . . .

Glimt fra Bahá´u´lláhs Skrifter, kap. CXXXI, s. 214


37


Dette er de dager til å yte den Guddommelige Sak seierrike og effektiv støtte. Guds Saks seier er avhengig av undervisning, og undervisning er betinget av rettferdige handlinger, prisverdige gjerninger og fremferd. Grunnstenen for et liv levd på Guds vei er streben etter moralsk utmerkelse og ervervelse av en karakter med den kvalitet som er behagelig i Hans øyne. Bahá´íene skulle smykke seg med denne hellige kledning, med dette mektige sverd skulle de erobre menneskenes hjerters citadeller. Mennesker er blitt trette av retorikk og snakk, av preking og seremonier. I denne dag er det en ting som kan redde verden fra dens fødselsveer og tiltrekke hjertene, det er folk med gjerninger, ikke ord, eksempel ikke forskrift, hellig dyd, ikke erklæringer og chartere utstedt av regjeringer og nasjoner om sosialpolitiske saker. I alle saker, store og små, må ord følges av gjerninger, ordets følgesvenn, men må samsvare, støtte og utfylle hverandre. Det er på denne måten bahá´íer må søke å utmerke seg . . . .

Fra et brev datert 8. desember 1923, skrevet på vegne av Shoghi Effendi til en bahá´í i Bombay - oversatt fra persisk


38


Det er primært gjennom kraften av edle gjerninger og karakter, heller enn ved makt og forklaringer og beviser, at Guds venner skulle demonstrere for verden det som Gud har lovt må hende, at det alt klart finner sted og at den Guddommelige gladmelding er klar, åpenbart for fullstendig. For uten at noen strålende sjelerkommer inn på arenaen for å tjene og opplyse forsamlingen av mennesker, ville oppgaven med å forsvare sannheten om denne Sak for opplyste folks øyne være virkelig formidabel. Allikevel, hvis vennene blir inngitt dyd og god karakter, ville ord og argumenter være overflødig. Deres gjerninger ville være nok til å tjene som veltalende vitnesbyrd, og deres edle fremferd ville sikre bevaringen, integriteten og heder for Guds Sak.

Fra et brev datert 19. desember 1923, fra Shoghi Effendi til en bahá´í i øst - oversatt fra persisk


39


Det er ingen tvil om at en norm av ren kyskhet innprentet av Bahá´u´lláh i Hans lære kan oppnås av vennene bare når de står frem, fast og modig som kompromissløse tilhengere av bahá´í livsstil, fullt klare over at de representerer en lære som er absolutt motsatt av de oppløsende krefter som nå så tragisk ødelegger innholdet i menneskenes moralske verdier. De fremviser en trend i moderne samfunn og dens konflikt med vår utfordrende moralske fremferd, så langt fra å påvirke troende til å gå på akkord med deres beslutning om å holde seg fast til normen og renheten og kyskheten fastsatt for dem i deres tro, må stimulere dem til å gjennomføre deres hellige plikt med besluttsomhet, og på denne måten bekjempe de onde krefter som undergraver fundamentene for personlig moral.

Fra et brev datert 22. mai 1966, skrevet av Universelt Rettferdighetens Hus til en bahá´í


40


Det er den utfordrende plikt for bahá´íer å adlyde Guds lov i deres eget liv, og gradvis vinne resten av menneskeheten til å godta den.

 

Å vurdere virkningen av lydighet til lovene for hvert individs liv, må en huske på at hensikten med dette liv er å forberede sjelen for det neste. Her må en lære å beherske og lede sine dyriske impulser, ikke bli slave av dem. Livet i denne verden er en serie av prøvelser, å komme til kort og å gjøre nye åndelige fremsteg. Noen ganger synes kanskje veien meget hard, men en kan bevitne gang på gang at sjelen trofast adlyder Bahá´u´lláhs lover, hvor hardt det kanskje synes, vokser åndelig, mens den som går på akkord med lovene for sin egen øyensynlige lykke, ser ut til å ha fulgt en drøm; han oppnådde ikke den lykken han søkte, han forsinker sin åndelige utvikling, og får ofte nye problemer for seg selv.

Fra et brev datert 6. februar 1973, skrevet av Universelt Rettferdighetens Hus til alle NÅR, kunngjort i "Messages from the Universal House of Justice", 1968-73, s. 106

 

Forfatter: administrator - Kategori: Bahá'í - Sider: 0 - Kapitler: 0
© Erfán.cz & phpRS