"...ponorte sa do tohto Oceánu, v ktorého hĺbkách sa
ukrýjú perly múdrosti a rozmluvy..."
Bahá’u’lláh
Hľadanie
Rozšírené hľadanie

Kategória
  Bahá'í
   Bahá'í štúdia
   Bahá'í-základné texty
   Kompilácie
 

Modlitbičky - zbierka modlitieb pre deti


Modlitbičky
zbierka modlitieb pre deti--------------------------------------------------------------------------------

Ó Bože, veď ma, ochraňuj ma, učiň ma žiariacou lampičkou a trblietavou hviezdičkou. Ty si Mocný a Silný.

‘Abdu’l-Bahá [1]
--------------------------------------------------------------------------------

On je Boh! Ó Bože, môj Bože! Udeľ mi srdce čisté sťa perla.

‘Abdu’l-Bahá
--------------------------------------------------------------------------------

Ó Ty, Súcitný Bože! Daruj mi srdce, ktoré rovnako ako sklo môže byť zaliate svetlom Tvojej lásky, a venuj mi myšlienky, ktoré môžu vďaka prúdu nebeskej milosti zmeniť tento svet v ružovú záhradu. Ty si Súcitný, Milosrdný. Ty si Nesmierne Blahodarný Boh.

‘Abdu’l-Bahá [2]
--------------------------------------------------------------------------------

Som iba nepatrným semienkom, ó môj Bože, ktoré si zasadil do prsti Svojej lásky a rukou Svojej štedrosti si spôsobil, že vyklíčilo. Vo svojej najvnútornejšej bytosti túži toto semienko po vodách Tvojho milosrdenstva a po životodarnom žriedle Tvojej milosti. Zošli mu z neba Svojej láskyplnosti to, čo mu umožní rozkvitnúť v Tvojej tôni a v rámci Tvojho dvora. Ty si Ten, kto zo Svojho výdatného prameňa a zo žriedla Tvojej živej vody zalieva srdce všetkých, ktorí Ťa uznali. Chvála buď Bohu, Pánu svetov!

Bahá’u’lláh [3]
--------------------------------------------------------------------------------

Ó Bože! Nech toto maličké bábätko vyrastá v náručí Tvojej lásky a nech pije mlieko z ňadier Tvojej Prozreteľnosti. Pestuj toto svieže púpätko v ružovej záhrade Svojej lásky a napomáhaj mu v raste spŕškami Svojej štedrosti! Učiň ho dieťatkom kráľovstva a uveď ho do Svojej nebeskej ríše! Ty si Mocný a Láskavý a Ty si Darca, Veľkorysý, Pán všetko presahujúcej štedrosti.

‘Abdu’l-Bahá [4]
--------------------------------------------------------------------------------

Ó Ty láskavý Pane! Som malé dieťatko, povznes ma tým, že ma prijmeš do kráľovstva. Som pozemské, učiň ma nebeským. Pochádzam zo sveta tu dole, daj, aby som patril do vyššej ríše. Som zachmúrené, daj, aby som sa rozžiarilo! Som hmotné, učiň ma duchovným a zaruč to, aby som mohlo prejavovať Tvoju nekonečnú štedrosť. Ty si Silný, nadovšetko Milujúci.

‘Abdu’l-Bahá [5]
--------------------------------------------------------------------------------

Ó Ty neporovnateľný Pane! Napoj toto dojčiatko z ňadier Svojej láskyplnosti, stráž ho v kolíske Svojho bezpečia a ochrany a daj, aby mohlo vyrastať v náručí Tvojej láskyplnej náklonnosti.

‘Abdu’l-Bahá [6]
--------------------------------------------------------------------------------

Ó Bože! Vychovávaj tieto dietky! Tieto dietky sú rastlinami v Tvojom sade, kvietím na Tvojej lúke, ružami v Tvojej záhrade. Nech na nich prší Tvoj dážď a Slnce skutočnosti nech na nich žiari Tvojou láskou. Nech ich osvieži Tvoj vánok, aby sa mohli vzdelávať, rásť, rozvíjať a ukázať sa v najväčšej kráse. Ty si Darca. Ty si Súcitný.

‘Abdu’l Bahá [7]
--------------------------------------------------------------------------------

Požehnané je miesto a dom a kraj a mesto a srdce a hora a útulok a jaskyňa a údolie a zem a more a ostrov a lúka, kde bola učinená zmienka o Bohu a velebená Jeho chvála.

Bahá’u’lláh [8]
--------------------------------------------------------------------------------

Ó Bože! Osviež a poteš mi ducha! Očisti mi srdce! Daj zažiariť mojim schopnostiam! Do Tvojej ruky vkladám všetky svoje záležitosti. Ty si mi Vodca a Útočisko. Už viac nebudem žialiť a smútiť, budem šťastnou a veselou bytosťou. Ó Bože! Už nebudem naplnený úzkosťou ani sa nenechám skľučovať strasťami. Nebudem ľpieť na nepríjemnostiach života. Ó Bože! Ty si mi lepším priateľom ako ja sám sebe. Oddávam sa Ti, ó Pane!

‘Abdu’l Bahá [9]
--------------------------------------------------------------------------------

Ó Ty najslávnejší Pane! Učiň túto Svoju malú služobníčku požehnanou a šťastnou. Daj, aby bola starostlivo opatrovaná na prahu Tvojej jedinosti, a dovoľ, aby sa zhlboka napila z pohára Tvojej lásky, aby ju mohlo naplniť nadšenie a radosť a aby mohla šíriť ľúbeznú vôňu. Ty si Mocný a Silný a Ty si Vševediaci a Vševidiaci.

‘Abdu’l Bahá [10]
--------------------------------------------------------------------------------

Ó môj Pane! Ó môj Pane! Som dieťatko v útlom veku. Živ ma z ňadier Svojho milosrdenstva, vychovávaj ma v náručí Svojej lásky, vzdelávaj ma v škole Svojho vedenia a rozvíjaj ma v tôni Svojej štedrosti! Vyveď ma z temnoty, učiň ma trblietavým svetlom, vysloboď ma z nešťastia a učiň ma kvetom ružovej záhrady! Daj, aby som sa stalo služobníkom Tvojho prahu, a udeľ mi povahu a podstatu spravodlivých. Učiň ma príčinou požehnania ľudského sveta a hlavu mi korunuj diadémom života večného! Vskutku, Ty si Silný, Mocný, Vidiaci, Slyšiaci.

‘Abdu’l-Bahá [11]
--------------------------------------------------------------------------------

Ó Pane! Daj, nech tento mladý človek zažiari, a udeľ tomuto úbohému tvorovi Svoju štedrosť! Udeľ mu poznanie, na rozbresku každého rána mu zaisti väčšiu silu a stráž ho v úkryte Svojej ochrany, aby mohol byť oslobodený od mýlky, aby sa mohol oddať službe Tvojej Veci, aby mohol viesť zblúdených, smerovať nešťastných, oslobodzovať zajatých a prebúdzať nedbalých tak, aby všetkých mohla požehnať Tvoja spomienka a chvála. Ty si Mocný a Silný.

‘Abdu’l-Bahá [12]
--------------------------------------------------------------------------------

Kto iný okrem Boha odstraňuje ťažkosti? Vrav: Chvála buď Bohu! On je Boh. Všetci sú Jeho služobníkmi a všetci sa riadia Jeho príkazmi.

Báb [13]
--------------------------------------------------------------------------------

Vrav: Boh postačuje všetkému a nadovšetko a nič v nebi ani na zemi okrem Boha nepostačuje. Vskutku, On Sám v Sebe je Vediaci, Zachovávajúci, Všemohúci.

Báb [14]
--------------------------------------------------------------------------------

Vezmi pod Svoju ochranu, ó Ty Duch čistoty, Ty, ktorý si nadovšetko Štedrým Živiteľom, tohto Svojho očarovaného a rozžiareného služobníka. Pomôž mu, aby v tomto svete bytia zostal pevným a neochvejným v Tvojej láske, a daj, aby tento vták so zlomenými krídlami našiel úkryt a útočisko v Tvojom božskom hniezde, ktoré prebýva na nebeskom strome.

‘Abdu’l-Bahá [15]
--------------------------------------------------------------------------------

Prosím Ťa, Ó môj Pane, aby si mi odpustil každú zmienku okrem zmienky o Tebe a každú chválu okrem chvály patriacej Tebe a každú radosť okrem radosti z Tvojej blízkosti a každé potešenie okrem potešenia z hovoru s Tebou a každé šťastie okrem šťastia z Tvojej lásky a Tvojho dobrozdania a všetko ohľadne mňa, čo nemá spojitosti s Tebou, ó Ty, ktorý si Pánom pánov, Ty, ktorý poskytuješ prostriedky a odomykáš dvere.

Báb [16]
--------------------------------------------------------------------------------

Ó Neporovnateľný Pane! Buď útulkom tomuto biednemu dieťatku a láskavým a odpúšťajúcim Majstrom pre túto chybujúcu a nešťastnú dušu. Ó Pane! Hoci sme len bezcennými rastlinkami, predsa patríme do Tvojej záhrady s ružami. A hoci sme len semenáčikmi bez lístia a kvietia, predsa patríme do Tvojho sadu. Živ teda túto rastlinku vďaka spŕškam z oblakov Svojho láskavého milosrdenstva a oživ a osviež tento semenáčik oživujúcim dychom Svojej duchovnej vesny. Pomôž mu stať sa pozorným, vnímavým a vznešeným, daj, aby dosiahol večný život a navždy prebýval v Tvojom Kráľovstve.

‘Abdu’l-Bahá [17]
--------------------------------------------------------------------------------

Ó môj Bože! Ó môj Bože! Zjednoť srdcia Svojich služobníkov a odhaľ im Svoj veľký zámer. Nech nasledujú Tvoje prikázania a nech sa riadia Tvojím zákonom. Pomôž im, ó Bože, v ich úsilí a daj im silu, aby Ti slúžili. Ó Bože! Neponechávaj ich sebe samotným, ale veď ich kroky svetlom Svojho poznania a obšťastni ich srdcia Svojou láskou. Vskutku, Ty si ich Pomocník a ich Pán.

Bahá’u’lláh [18]
--------------------------------------------------------------------------------

Tvoje meno ma uzdravuje, ó môj Bože, a spomienka na Teba je mi liekom. Blízkosť k Tebe mi dáva nádej a láska k Tebe mi je spoločníkom. Tvoje milosrdenstvo voči mne ma uzdravuje a pomáha mi na tomto svete i vo svete ďalšom. Ty si vskutku nadovšetko Štedrý, Vševediaci, nadovšetko Múdry.

Bahá’u’lláh [19]
--------------------------------------------------------------------------------

Dosvedčujem, ó môj Bože, že si ma stvoril, aby som Ťa poznal a uctieval Ťa. V tomto okamihu dotvrdzujem svoju bezmocnosť a Tvoju moc, svoju chudobnosť a Tvoje bohatstvo. Niet iného Boha okrem Teba, Pomocníka v nebezpečí, Sebedostačujúceho.

Bahá’u’lláh [20]
--------------------------------------------------------------------------------

Bibliografia:
1. zbierka modlitieb od Bába, Bahá’u’lláha a ‘Abdu’l-Bahu, Bahá’í Prayers, BPT, Willmette, Illinois, USA, 1991

2. zbierka modlitieb od Bába, Bahá’u’lláha a ‘Abdu’l-Bahu Handmaidens of God - Bahá’í Prayers for Women, vybrala Marzia Rowhani, George Ronald, Publisher, Oxford, Veľká Británia, 1987

3. Bahá’u’lláh, Prayers and Meditations by Bahá’u’lláh, BPT, Willmette, Illinois, USA, 1987

Ilustrovala: Dana Donovalová

--------------------------------------------------------------------------------

Citovaná literatúra:
[1] ‘Abdu’l-Bahá v zbierke Bahá’í Prayers, s. 36

[2] ‘Abdu’l-Bahá v zbierke Bahá’í Prayers, s. 71

[3] Bahá’u’lláh, Prayers and Meditations by Bahá’u’lláh, s. 177

[4] ‘Abdu’l-Bahá v zbierke Bahá’í Prayers, s. 34

[5] ‘Abdu’l-Bahá v zbierke Bahá’í Prayers, s. 35

[6] ‘Abdu’l-Bahá v zbierke Bahá’í Prayers, s. 33

[7] ‘Abdu’l-Bahá v zbierke Bahá’í Prayers, s. 34

[8] Bahá’u’lláh v zbierke Bahá’í Prayers, úvodná strana

[9] ‘Abdu’l-Bahá v zbierke Bahá’í Prayers, s. 150

[10] ‘Abdu’l-Bahá v zbierke Handmaidens of God - Bahá’í Prayers for Women, s. 2

[11] ‘Abdu’l-Bahá v zbierke Bahá’í Prayers, s. 36

[12] ‘Abdu’l-Bahá v zbierke Bahá’í Prayers, s. 37

[13] Báb v zbierke Bahá’í Prayers, s. 27

[14] Báb v zbierke Bahá’í Prayers, s. 27

[15] ‘Abdu’l-Bahá v zbierke Bahá’í Prayers, s. 31

[16] Báb v zbierke Bahá’í Prayers, s. 79

[17] ‘Abdu’l-Bahá v zbierke Bahá’í Prayers, s. 37

[18] Bahá’u’lláh v zbierke Bahá’í Prayers, s. 203

[19] Bahá’u’lláh, Prayers and Meditations by Bahá’u’lláh, s. 262

[20] Bahá’u’lláh, Prayers and Meditations by Bahá’u’lláh, s. 313

Autor: - Kategoria: Kompilácie - Strany: 0 - Kapitoly: 0
© Erfán.cz & phpRS Bahá’í index-sk