"...ponorte sa do tohto Oceánu, v ktorého hĺbkách sa
ukrýjú perly múdrosti a rozmluvy..."
Bahá’u’lláh
Hľadanie
Rozšírené hľadanie

Kategória
  Bahá'í
   Bahá'í štúdia
   Bahá'í-základné texty
   Kompilácie
 

BAHÁ’Í MODLITBY, ZBIERKA


BAHÁ’Í MODLITBY

BAHÁ’U’LLÁH, BÁB A ‘ABDU’L-BAHÁ

ZBIERKA MODLITIEB

©Nakladatelství Bahá’í, spol. s r. o.

1996

ISBN 80-85478-11-0

1Povinné modlitby 1
KRÁTKA POVINNÁ MODLITBA 1
STREDNE DLHÁ POVINNÁ MODLITBA 1
DLHÁ POVINNÁ MODLITBA 2
Ostatné modlitby 4
DETI A MLADEŽ 4
DUCHOVNÉ VLASTNOSTI 5
DUCHOVNÉ RADY 6
FOND 6
CHVÁLA A VĎAKYVZDANIE 6
CHVÁLA A VĎAKYVZDANIE 7
JEDNOTA 7
ĽUDSTVO 8
MANŽELSTVO 8
Neochvejnosť 9
ODPUSTEME 10
ODPÚTANOSŤ 11
OCHRANA 12
PEVNOSŤ V ZMLUVE 12
POMOC 13
POMOC V DOBE SKÚŠOK 14
RÁNO 15
RODINA 16
STRETNUTIA 17
ŤAŽKOSTI A SKÚŠKY 17
UČENIE 17
UZDRAVENIE 18
DLHÁ MODLITBA ZA UZDRAVENIE 18
VEČER 20
ZA ZOSNULÝCH 20
Modlitby pre rôzne príležitosti 22
Tabuľka Ahmadova 22
Tabuľka Navštívenia 23
TABUĽKA NAVŠTÍVEMA ,´ABDU´L-BAHÁA 23
PRIESTUPNÉ DNI 24
PÔST 24
MODLITBA NA ÚSVITE 26
NAW - RÚZ 26
TABUĽKA OHŇA 27
Tabuľka Svätého Moreplavca 28


POVINNÉ MODLITBY
KRÁTKA POVINNÁ MODLITBA
Svedčím, ó môj Bože, že si ma stvoril, aby som ťa poznal a uctieval. V tomto okamžiku dosvedčujem svoju bezmocnosť a Tvoju moc, svoju chudobu a Tvoje bohatstvo. Niet Boha okrem Teba, Pomocníka v nebezpečí, skrze Seba Jestvujúceho.
Bahá´u´lláh

STREDNE DLHÁ POVINNÁ MODLITBA
Číta sa každý deň ráno, na poludnie a večer.
Ten, kto si praje modliť sa, nech si najskôr umyje ruky a pritom nech povie:
Posilni moju ruku, ó môj Bože, nech môže uchopiť Tvoju Knihu tak pevne že zástupy sveta nebudú mať nad ňou žiadnu moc. Ochráň ju ďalej od všetkého, čo jej nepatrí. Ty si, vskutku, Všemocný, Najsilnejší.
A počas umývania tváre nech povie:
Obrátil som k Tebe svoju tvár, ó môj Pane! Ožiar ju svetlom Svojej Tváre a ochráň ju od toho, aby sa obrátila k inému ako k Tebe.
Potom nech sa postaví otočí sa smerom ku Qiblih (Miestu Uctievania, t.j. Bahdži, Ákká) a nech povie:
Boh dosvedčuje, že niet iného Boha okrem Neho. Jeho sú kráľovstvá Zjavenia a stvorenia. On, vskutku, prejavil Toho, ktorý je Úsvitom Zjavenia, ktorý prehovoril na Sinaji, prostredníctvom ktorého bol rozžiarený Najvyšší Obzor a ktorým prehovoril Lotosový strom, za ktorým už niet žiadnej cesty a prostredníctvom ktorého bola hlásaná výzva všetkým v nebi i na zemi: “Hľa! Vlastník všetkého prišiel. Zem a nebesá, sláva a vláda patria Bohu, Pánovi všetkých ľudí a Vlastníkovi Trónu na výsostiach i dole na zemi.”
Potom nech sa skloni a s rukami na kolenách nech povie:
Si povznesený nad moju chválu a nad chválu všetkých ostatných, nad moje vylíčenie a nad vylíčenie všetkých v nebi i na zemi!
Potom nech sa vzpriami, obráti dlane k tvári a povie:
Nesklam, ó môj Bože, toho, ktorý sa úpenlivo prosiacimi prstami pridŕžal lemu rúcha Tvojho milosrdenstva a Tvojej milosti, ó Ty, ktorý si Najmilosrdnejší z tých, čo prejavujú milosrdenstvo.
Potom nech sa posadí a povie:
Dosvedčujem Tvoju jednotu a Tvoju jedinosť, svedčím, že Ty si Boh a že niet iného Boha okrem Teba. Ty si, vskutku, prejavil Svoju Vec, naplnil Svoju Zmluvu a dokorán otvoril dvere Svojej milosti pre tých, ktorí prebývajú v nebi i na zemi. Požehnanie a mier, pozdravy a sláva nech spočinú na Tvojich milovaných, ktorých vábidlá sveta od Teba neodlákali a ktorí sa vzdali všetkého v nádeji, že sa im dostane to, čo je Tvoje. Ty si, vskutku, vždy Odpúšťajúci, Najštedrejší.
(Ak si niekto namiesto dlhého verša vyberie odriecť tieto slová: “Boh svedči, že niet iného Boha okrem Neho, Pomocníka v nebezpečí, skrze Seba Jestvujúceho; bude to dostačujúce. A taktiež bude stačiť, ak by počas toho ako sedí, odriekol tieto slová:
“Dosvedčujem Tvoju jednotu a Tvoju jedinosť a svedčím, že Ty si Boh a niet iného Boha okrem Teba. “
Bahá´u´lláh

DLHÁ POVINNÁ MODLITBA
(číta sa raz za 24 hodín)
Ten, kto si želá predniesť túto modlitbu, nech sa postaví a obráti k Bohu. Potom nech pohliadne doprava a doľava, akoby očakával milosť svojho Pána, Najmilostivejšieho, Súcitného. Nato nech povie:
Ó Ty, ktorý si Pánom všetkých mien a Stvoriteľom nebies! Úpenlivo ťa prosím pri Tých, ktorí sú Úsvitmi Tvojej neviditeľnej Podstaty, Najvznešenejšej, Najslávnejšej, učiň z mojej modlitby oheň, ktorý spáli závoje oddeľujúce ma od Tvojej krásy a svetlo, ktoré ma povedie k oceánu Tvojej Prítomnosti.
Nech potom pozdvihne ruky u úprimnej prosbe k Bohu - chválený a velebený buď Boh - a nech povie:
Ó Túžba sveta a Milovaný národov! Vidíš, ako sa k Tebe obraciam, odpútaný od všetkého okrem Teba a ako sa držím Tvojho lana, ktorého pohybom bolo podnietené všetko stvorenie. Som Tvojím služobníkom, ó môj Bože, a synom Tvojho služobníka. Pohliadni na mňa, ako stojím pripravený konať podľa Tvojej vôle a túžby a ako si neželám nič okrem Tvojej spokojnosti. Úpenlivo ťa prosím pri Oceáne Tvojho milosrdenstva a Denici Tvojej milosti, aby si so Svojím služobníkom nakladal podľa Svojej vôle a potešenia. Pri Tvojej moci, ktorá je vysoko povznesená nad každú zmienku a chválu! Všetko, čo si zjavil je túžbou môjho srdca a je milované mojou dušou. Ó Bože, môj Bože! Nehľaď na moje nádeje a činy, pohliadni radšej na Svoju vôľu, ktorá obsiahla zem i nebesá. Pri Tvojom Najväčšom Mene, ó Ty, ktorý si Pánom všetkých národov! Želám si iba to, či si želáš Ty a milujem iba to, čo miluješ Ty.
Potom nech pokľakne, skloni hlavu k zemi a povie:
Si povznesený nad vylíčenie kohokoľvek okrem Teba a nad pochopenie kohokoľvek vynímajúc Teba.
Nech povstane a povie:
Učiň moju modlitbu, ó môj Bože, žriedlom živej vody, aby som mohol žiť tak dlho, ako potrvá Tvoja zvrchovanosť, a aby som sa o Tebe mohol zmieňovať v každom z Tvojich svetov.
Potom nech znovu pozdvihne ruky v úprimnej modlitbe a nech povie:

Ó Ty, v odlúčení od ktorého sa srdcia a duše rozplynuli žiaľom a ohňom ktorého lásky vzplanul celý svet! Úpenlivo ťa prosím, pri Tvojom Mene, ktorým si si podmanil celé stvorenie, neodopieraj mi to, čo je Tvoje, ó Ty, ktorý vládneš nad všetkým ľudom! Vidíš, ó môj Pane, tohto cudzinca, ako sa ponáhľa do svojho najvznešenejšieho príbytku pod nebesami Tvojej majestátnosti a na nádvorí Tvojho milosrdenstva a vidíš, ako tento hriešnik hľadá oceán Tvojho odpustenia, tento ponížený človek dvor Tvojej slávy a toto úbohé stvorenie prameň Tvojho bohatstva. Máš v moci prikázať čokoľvek si želáš. Dosvedčujem, že máš byť chválený vo Svojom konaní, poslúchaný vo Svojich prikázaniach a zostať nespútaný vo Svojich rozkazoch.
Potom nech pozdvihne ruky a trikrát zopakuje Najväčšie meno. Potom nech sa pred Bohom - chválený a velebený buď Boh - skloni, ruky položí na kolená a nech povie:
Vidíš, ó môj Bože, ako sa v celom mojom tele rozochvel duch v túžbe ťa uctievač a v dychtivosti ťa spomínať a velebiť. Vidíš, ako svedčí o všetkom, čo Jazyk Tvojho nariadenia dosvedčuje v kráľovstve Tvojho prejavu a v nebi Tvojho poznania. S láskou ťa takto prosím, ó môj Pane, o všetko, čo je Tvoje, aby som mohol prejaviť svoju chudobu a velebiť Tvoju štedrosť a Tvoje bohatstvo a aby som mohol vyhlásiť svoju bezmocnosť a zračil Tvoju silu a moc.
Potom nech sa postaví, dvakrát pozdvihne ruky u úprimnej modlitbe a nech povie:
Niet Boha okrem Teba, Všemocného, Najštedrejšieho. Niet Boha okrem Teba, Nariarďovateľa rovnako na počiatku ako i na konci. Ó Bože, môj Bože! Tvoje odpustenie ma povzbudzuje a Tvoja milosť mi dodáva síl, Tvoje volanie ma prebudilo a Tvoja láskavosť ma pozdvihla a zaviedla k Tebe. Kto však som ja, aby som sa odvážil stáť pri bráne mesta Tvojej blízkosti, alebo aby som obrátil svoju tvár k svetlám, ktoré žiaria z nebies Tvojej vôle? Vidíš, ó môj Pane, toto úbohé stvorenie, ako klope na dvere Tvojej milosti a túto pominuteľnú dušu, ako hľadá rieku večného života plynúcu z rúk Tvojej štedrosti. Tvoje je nariadenie po všetky časy, ó Ty, ktorý si Pánom všetkých mien a moja je odovzdanosť a ochotná podriadenosť Tvojej vôli, ó Stvoriteľ nebies!
Potom nech trikrát pozdvihne ruky a povie:
Väčší je Boh ako všetci veľkí!
Potom nech pokľakne, skloni hlavu k zemi a povie:
Si príliš vysoko, aby chvála Tebe blízkych vystúpila na nebesá Tvojej blízkosti a aby vtáci sŕdc tých, ktorí sú Ti oddaní dosiahli dverí Tvojej brány. Svedčím, že si posvätený nad všetky prídomky a svätý nad všetky mená. Niet Boha okrem Teba, Najvznešenejšieho, Najslávnejšieho.
Potom nech sa posadí a povie:
Dosvedčujem to, čo dosvedčili všetky stvorené veci a Zástup na výsostiach a obyvatelia Najvyššieho Raja a nad nimi Jazyk samej Vznešenosti z najslávnejšieho Obzoru, že Ty si Boh, že niet iného Boha okrem Teba a že Ten, ktorý bol prejavený, je Skryté Tajomstvo, Vzácny Symbol, Ten, ktorým písmená slova “buď” splynuli v jedno. Dosvedčujem, že je to On, ktorého meno bolo zoslané Perom Najvyššieho a ktorý bol zmienený v Knihách Boha, Pána trónu na výsostiach i dole na zemi.
Potom nech sa vzpriami a povie:
Ó Pane všetkých bytostí a Vlastník všetkých vecí, viditeľných i neviditeľných! Vnímaš moje slzy a vzlyky, počuješ moje stonanie, môj nárek a žiaľ môjho srdca. Pri Tvojej moci! Moje previnenia mi zabránili, aby som sa Ti priblížil a moje hriechy ma vzdialili od dvora Tvojej svätosti. Tvoja láska, ó môj Pane ma obohatila, odlúčenie od Teba ma zahubilo a vzdialenosť od Teba ma pohltila. Úpenlivo ťa prosím pri Tvojich stopách v tejto púšti a pri slovách: “ Tu som! Tu som!”, ktoré Tvoji vyvolení predniesli v tejto pustine a pri závanoch Tvojho Zjavenia a pri jemných vánkoch Úsvitu Tvojho Prejavu, daj, aby som mohol pohliadnuť na Tvoju krásu a dodržiavať všetko, čo je v Tvojej Knihe.
Potom nech trikrát zopakuje Najväčšie meno a nech sa skloni, ruky položí na kolena a povie:
Buď pochválený, ó môj Bože, za to, že si mi pomohol, aby som ťa spomenul a chválil a že si mi dal poznať Toho, ktorý je Úsvitom Tvojich znamení, primäl ma, aby som sa sklonil pred Tvojou Mocou a pokoril sa pred Tvojím Božstvom a že si mi pomohol doznať to, čo vyslovil Jazyk Tvojej veľkosti.
Potom nech povstane a povie:
Ó Bože, môj Bože! Môj chrbát je sklonený pod bremenom hriechov a moja nedbalosť ma zahubila. Kedykoľvek sa zamyslím nad svojimi zlými skutkami a Tvojou zhovievavosťou, srdce sa vo mne zachveje a krv mi zovrie v žilách. Pri Tvojej Kráse, ó Ty Túžba sveta! Hanbím sa k Tebe pozdvihnúť tvár a moje túžiace ruky sa hanbia vystrieť k nebu Tvojej štedrosti. Vidíš, ó môj Bože, ako mi slzy bránia v tom, aby som ťa spomenul a velebil Tvoje cnosti, ó Ty, ktorý si Pánom trónu na výsostiach i dolu na zemi! Úpenlivo ťa prosím pri znameniach Tvojho Kráľovstva a tajomstvách Tvojej Vlády, aby si so Svojimi milovanými nakladal podľa Svojej štedrosti, ó Pane všetkých bytostí, a podľa Svojej milosti, ó Kráľ viditeľného i neviditeľného.
Potom nech trikrát zopakuje Najväčšie meno, nech skloni hlavu k zemi a povie:
Chvála buď Tebe, ó náš Bože, za to, že si nás obdaril tým, čo nás k Tebe približuje a že si nás opatril všetkým dobrým, čo si zoslal vo Svojich Svätých Knihách a Písmach. Úpenlivo ťa prosíme, ó náš Pane, ochraňuj nás pred zástupmi márnych preludov a prázdnych predstáv. Ty si, vskutku, Mocný, Vševedúci.
Potom nech pozdvihne hlavu, posadí sa a povie:
Dosvedčujem, ó môj Bože, to, čo dosvedčili Tvoji vyvolení a doznávam to, čo doznali obyvatelia najvyššieho Raja a tí, ktorí krúžili okolo Tvojho mocného Trónu. Kráľovstvá zeme a nebies patria Tebe, ó Pane svetov!
Bahá´u´lláh

OSTATNÉ MODLITBY
DETI A MLADEŽ
O môj Bože! Som iba obyčajným semienkom, ktoré si zasadil do pôdy Svojej lásky a ktorému dala vyklíčiť ruka Tvojej štedrosti. V hĺbke svojho srdca toto semienko túži po vode Tvojho súcitu a po životodarnom prameni Tvojej milosti. Zošli mu z neba Svojej láskavosti to, čo mu umožní rozkvitnúť na Tvojom nádvorí a pod Tvojou ochranou. Ty si Ten, ktorý zo Svojho bohatého prameňa a zo žriedla živej vody zalieva srdcia tých, ktorí ťa rozpoznali.
Chvála buď Bohu, Pánovi všetkých svetov.
Bahá´u´lláh
Bože, veď ma a ochraňuj ma. Urob ma žiariacou lampičkou a jasnou hviezdičkou. Ty si Mocný a Silný.
´Abdu´l-Bahá
Ó Bože! Vychovávaj toto dieťatko v náručí Svojej lásky a nakŕm ho mliekom Svojej Prozreteľnosti. Pestuj toto svieže púpätko v ružovej záhrade Svojej lásky a napomáhaj mu v raste dažďami Svojej štedrosti. Učiň ho dieťatkom Kráľovstva a uveď ho do Svojej nebeskej ríše.
Ty si Mocný a Láskavý. Ty si Darca, Veľkodušný, Pán všepresahujúcej Štedrosti.
´Abdu´l-Bahá
Ó Ty najslávnejší Pane Požehnaj túto Svoju malú služobníčku a učiň u šťastnou. Daj, aby bola s láskou opatrovaná na prahu Tvojej jedinosti a dovoľ jej napiť sa plnými dúškami z pohára Tvojej lásky, aby sa jej srdce naplnilo duchovným. šťastím a ona vôkol seba šírila sladkú, omamnú vôňu.
Ty si Mocný a Silný. Ty si Vševediaci a Vševediaci.
'Abdu'l-Bahá
Ó Bože! Vychovávaj a vzdelávaj tieto deti. Sú rastlinkami v Tvojom sade, kvetinami na Tvojej lúke a ružami v Tvojej záhrade. Nech sa na nich znesie prúd Tvojho dáždika a nech ich Slnko Skutočnosti zohrieva Tvojou láskou. Nech ich osvieži 'Tvoj vánok, aby sa mohli vzdelávať, rásť, dozrievať a zažiariť v plnej kráse.
Ty si Darca. Ty si Súcitný.
'Abdu'l-Bahá
Milostivý Pane! Tieto ľúbezné dietky sú dielom Tvojej moci a nádherným znamením Tvojej veľkosti. O Bože! Ochraňuj tieto deti, milostivo im pomáhaj, aby sa mohli vzdelávať a daj, aby mohli slúžiť celému ľudskému pokoleniu. Ó Bože! Tieto deti sú ako perly, opatruj ich v lastúrach Svojej milujúcej láskavosti.
Ty si Štedrý, všetko Milujúci.
´Abdu´l-Bahá
Ó neporovnateľný Pane! Buď útulkom tomuto slabému dieťaťu a láskavým a odpúšťajúcim Učiteľom tejto nešťastnej a mýliacej sa duši. Pane! Aj keď sme len bezcennými rastlinkami, predsa patríme do Tvojej ružovej záhrady. A aj keď sme len malými stromčekmi bez lístkov a kvetov, patríme do Tvojho sadu. Zalievaj teda túto rastlinku z oblakov Svojej nežnej milosti a ozdrav tento stromček oživujúcim dychom Svojej duchovnej jari. Pomôž sa mu stať pozorným, bystrým a vznešeným, umožni mu dosiahnuť večný život a dovoľ mu, aby navždy prebýval v Tvojom Kráľovstve.
´Abdu´l-Bahá
Ty neporovnateľný Pane! Napoj toto dieťatko mliekom Svojej milujúcej láskavosti, chovaj ho v bezpečí Svojej ochrany a opatery a dovoľ, aby mohlo vyrastať v náručí Tvojej nežnej lásky.
´Abdu´l-Bahá
DUCHOVNÉ VLASTNOSTI
Zo sladko voňajúcich prameňov Svojej večnosti sa mi daj napiť, ó môj Bože, a dovoľ mi ochutnať ovocie zo stromu Svojej bytosti, ó moja Nádej! Dovoľ mi okúsiť z krištáľového prameňa Svojej lásky, ó moja Sláva, a ponechaj ma prebývať v tieni Svojej večnej prozreteľnosti, ó moje Svetlo! Vo Svojej prítomnosti sa mi dovoľ túlať lúkami Svojej blízkosti, ó môj Milovaný, a usaď ma po pravici trónu Svojho milosrdenstva, ó moja Túžba! Daj, nech ma ovanie voňavý vánok Tvojej radosti, ó môj Cieľ, a umožni mi vystúpiť k výšinám raja Tvojej podstaty, ó môj Zbožňovaný! Dovoľ mi načúvať spevu holubice Tvojej jedinosti, ó Skvostný, a oživ ma duchom Svojej sily a moci, ó môj Živiteľ. Učiň ma verným duchu Tvojej lásky, ó môj Pomocník, a na ceste Svojej spokojnosti spevni moje kroky, ó môj Stvoriteľ. Dovoľ mi navždy prebývať pred Svojou tvárou v záhrade Tvojej nesmrteľnosti, ó Ty, ktorý si ku mne Milosrdný. A usaď ma na trón Svojej slávy, ó Ty, ktorý si mojím Vlastníkom. Pozdvihni ma do neba Svojej milujúcej láskavosti, ó môj Životodárca, a ukáž mi cestu k Denici Svojho vedenia, ó Ty, ktorý ma k Sebe vábiš! Daj, aby som sa stal svedkom zjavení Tvojho neviditeľného Ducha, ó Ty, ktorý si mojím Pôvodcom a Najväčším Prianím a daj, aby som sa vrátil k podstate vône Tvojej krásy, ktorú prejavíš, ó Ty, ktorý si mojím Bohom!
Máš moc učiniť čokoľvek sa Ti zapáči. Ty si, vskutku, Najvznešenejší, Najslávnejší, Najvyšší.
Bahá´u´lláh
Stvor vo mne čisté srdce, ó môj Bože, a obnov vo mne pokojné svedomie, ó moja Nádej. Duchom moci ma upevni vo Svojej Veci, ó môj nadovšetko Milovaný a svetlom Svojej slávy mi odhaľ Svoju cestu, ó Ty Cieľ mojej túžby. Silou Svojej všepresahujúcej moci ma pozdvihni do nebies Svojej svätosti, ó Zdroj môjho bytia, a vánkom Svojej večnosti ma oblaž, ó Ty, ktorý si mojím Bohom. Daj, aby Tvoje večné melódie na mňa dýchali pokoj a mier, ó môj Spoločník, a aby ma bohatstvo Tvojej pradávnej Tváre oslobodilo od všetkého okrem Teba, ó môj Tvorca, a aby mi zvesť o zjavení Tvojej večnej Podstaty priniesla radosť, ó Ty, ktorý si Najprejavenejší z prejaveného a Najskrytejší zo skrytého.
Bahá´u´lláh
Ó môj Bože, Bože štedrosti a milosrdenstva! Ty si Kráľ, ktorý Slovom Svojho príkazu stvoril všetko bytie a Ty si Ten nadovšetko Štedrý, ktorému činy služobníkov nikdy neboli prekážkou v tom, aby preukazoval Svoju milosť, ani Mu nezabránili prejavovať Svoju štedrosť.
Úpenlivo ťa prosím, daj, nech tento Tvoj služobník dospeje k tomu, čo bude príčinou jeho spasenia v každom z Tvojich svetov.
Ty si, vskutku, Všemocný, Najmocnejší, Vševediaci a Najmúdrejší.
Bahá´u´lláh
Ó Bože! Osviež a poteš môjho ducha. Očisti moje srdce. Občerstvi moje sily. Všetky svoje záležitosti vkladám do Tvojich rúk. Ty si môj Sprievodca a moje Útočisko. Už sa viac nebudem trápiť a smútiť, budem šťastnou a veselou bytosťou. Ó Bože, už nebudem naplnený úzkosťou a nenechám sa skľučovať strasťami. Nebudem ľpieť na neuspokojivých veciach tohto života.
Ó Bože, Ty si mi lepším priateľom ako ja sám sebe. Odovzdávam sa Ti, ó Pane.
´Abdu´l-Bahá
Ó Bože, môj Bože! Ty si moja Nádej a môj Milovaný, môj najvyšší Cieľ a Túžba. S veľkou poníženosťou a úplnou oddanosťou sa k Tebe modlím, aby si ma urobil minaretom Svojej lásky vo Svojej krajine, lampou Svojho poznania medzi Svojimi bytosťami a zástavou božskej štedrosti vo Svojom kráľovstve.
Spoj ma s tými Svojimi služobníkmi, ktorí sa odpútali od všetkého okrem Teba, povzniesli sa nad pominuteľné veci tohto sveta a oslobodili sa od podnetov tých, ktorí hlásajú neplodné predstavy.
Nech sa moje srdce naplní radosťou potvrdenou duchom Tvojho Kráľovstva a nech sa moje oči rozjasnia pohľadom na zástupy božej pomoci, ktorá na mňa bude neustále zostupoval z Kráľovstva Tvojej všemohúcej Slávy.
Ty si Všemohúci, nadovšetko Slávny a Najmocnejší.
´Abdu´l-Bahá
DUCHOVNÉ RADY
Stretávajte sa s radosťou v srdciach a na začiatku stretnutia predneste túto modlitbu:
Ty Pane Kráľovstva! Aj keď sme telom prítomní na tomto stretnutí, naše okúzlené srdcia sú uchvátené Tvojou láskou a sme unesení lúčmi Tvojej žiarivej tváre. Nech sme akokoľvek slabí, predsa očakávame prejavy Tvojej moci a sily. A nech sme akokoľvek chudobní, bez prostriedkov či vlastníctva, predsa čerpáme z bohatstva pokladníc Tvojho kráľovstva. Aj keď sme len kvapkami, predsa pijeme z hlbín Tvojho oceánu. A aj keď sme len zrnkami prachu, predsa žiarime v sláve Tvojho nádherného Slnka.
Ó Ty náš Živiteľ! Zošli nám Svoju pomoc, aby sa každý z nás, ktorí sme tu zhromaždení, mohol stať horiacou sviecou, stredom príťažlivosti a tým, ktorý Pudí pozýva do Tvojho nebeského kráľovstva, až nakoniec z tohto nízkeho sveta učiníme svet verný obrazu Tvojho raja.
´Abdu´l-Bahá
Táto modlitba sa číta na záver stretnutia duchovnej rady.
Ó Bože, môj Bože! Z neviditeľného kráľovstva Svojej jedinosti pohliadni na nás, zhromaždených na tomto duchovnom stretnutí, v Teba veriacich, spoliehajúcich sa na Tvoje znamenia, verných Tvojej Zmluve a Záveti, k Tebe vábených, k Tebe sa obracajúcich, planúcich ohňom Tvojej lásky a úprimných v Tvojej Veci. Sme služobníkmi na Tvojej vinici a šíriteľmi Tvojho náboženstva. Oddane uctievame Tvoju tvár, sme pokorní pred Tvojimi milovanými, poslušní pred Tvojou bránou a úpenlivo ťa prosíme, aby si nás uistil v službe Svojim vyvoleným, pomáhal nám Svojimi neviditeľnými zástupmi, posilnil naše bedrá v službe a učinil nás poddajnými a milujúcimi služobníkmi, ktorí ťa uctievajú a k Tebe sa obracajú.
Ó náš Pane! Sme slabí, a Ty si Mocný a Silný. Sme bez života, a Ty si veľkým Duchom, ktorý dáva život. Sme núdzni, a Ty si Živiteľ, Mocný.
Ó náš Pane! Obráť naše tváre k Svojej milosrdnej tvári a zo Svojho nebeského stolu nás nakŕm hojnou milosťou. Dopomáhaj nám zástupmi Svojich vyvolených anjelov a uisti nás pomocou svätých duší z Kráľovstva Abhá.
Vskutku, Ty si Štedrý, Milosrdný. Ty si Vlastníkom veľkej štedrosti a vskutku, Ty si Zhovievavý a Milostivý.
´Abdu´l-Bahá
FOND
Všetci priatelia Boží... by mali do fondu prispievať podľa svojich možnosti, nech by obetovaná čiastka bola akokoľvek skromná. Boh nezaťažuje dušu nad jej mieru. Je potrebné, aby príspevky prichádzali zo všetkých miest a od všetkých veriacich... Ó priatelia Boží! Buďte uistení, že vďaka týmto príspevkom bude vaše poľnohospodárstvo, priemysel či obchod štedro požehnaný mnohonásobným nárastom a nemalými darmi. Ten, kto vykoná jediný malý skutok, dostane desaťnásobnú odmenu. Niet pochýb o tom, že Žijúci Boh zošle hojné uistenie tým, ktorí vydávajú svoje bohatstvo na Jeho ceste.
Ó Bože, môj Bože! Osvieť čelá tých, ktorí ťa skutočne milujú a napomáhaj im víťaznými zástupmi anjelov. Upevni ich kroky na Svojej priamej ceste a Svojou pradávnou štedrosťou im otvor brány Svojich požehnaní, lebo na Tvojej ceste vynakladajú to, čo si im daroval, ochraňujú Tvoju Vieru, vkladajú dôveru do spomienky na Teba, z lásky k Tebe obetujú svoje srdcia a nešetria svoje majetky v uctievaní Tvojej Krásy a v hľadaní ciest k Tvojmu potešeniu.
Ó môj Pane! Udeľ im hojný diel, predurčenú odplatu a zaručenú odmenu.
Vskutku, Ty si Živiteľ, Pomocník, Štedrý, darmi Oplývajúci, vždy Dávajúci.
´Abdu´l-Bahá
CHVÁLA A VĎAKYVZDANIE
Všetka chvála, ó môj Bože, patrí Tebe, ktorý si Zdrojom všetkej slávy a vznešenosti, veľkosti a dôstojnosti, zvrchovanosti a vlády, ušľachtilosti a priazne, bázne a moci. K Najväčšiemu Oceánu privedieš kohokoľvek si praješ a podľa Svojho želania udelíš komukoľvek česť, aby rozpoznal Tvoje Najdávnejšie Meno. Zo všetkých, ktorí sú v nebi a na zemi, nikto nemôže odolať pôsobeniu Tvojej zvrchovanej Vôle. Od večnosti si vládol celému stvoreniu a navždy budeš panoval všetkým stvoreným veciam. Niet Boha okrem Teba, Všemocného, Najvznešenejšieho, nadovšetko Silného, Najmúdrejšieho.
Osvieť, ó Pane, tváre Svojich služobníkov, aby ťa mohli uzrieť a očisti ich srdcia, aby sa mohli obrátiť k dvoru Tvojej nebeskej láskavosti a rozpoznať Toho, ktorý je Prejavom Teba Samého a Prameňom Úsvitu Tvojej Podstaty.
Vskutku, Ty si Pánom všetkých svetov. Niet Boha okrem Teba, Nespútaného, všetko si Podmaňujúceho.
Bahá´u´lláh
CHVÁLA A VĎAKYVZDANIE
Velebené buď Tvoje meno, ó Pane môj Bože! Ty si Ten, ktorého všetky veci uctievajú a ktorý neuctieva nikoho, ktorý je Pánom všetkých vecí a nie je otrokom nikoho, ktorý pozná všetky veci, avšak Sám nie je nikým poznaný. Túžil si sa dať poznať ľuďom a preto si jedným slovom zo Svojich úst vdýchol stvoreniu život a stvoril si celý vesmír. Niet Boha okrem Teba, Tvorcu, Stvoriteľa, Všemocného, Najsilnejšieho.
Úpenlivo Ta prosím pri slove, ktoré zažiarilo na obzore Tvojej Vôle, aby si mi dovolil napiť sa živej vody, ktorou si vzkriesil srdcia Svojich vyvolených a oživil duše tých, ktorí ťa milujú, aby som tak vždy a za každých okolností mohol obracať svoju tvár k Tebe.
Ty si Boh sily, slávy a štedrosti. Niet Boha okrem Teba, Najvyššieho Vládcu, Najslávnejšieho, Všemohúceho.
Bahá´u´lláh
V mene Boha, Najvyššieho! Chválený a ovenčený slávou si Ty, ó Pane, Bože Všemohúci! Ty, ktorého múdrosti sa múdri nevyrovnajú, pred ktorého poznaním učení priznávajú svoju nevedomosť pred ktorého mocou silní zoslabnú, pred ktorého bohatstvom bohatí doznávajú svoju chudobu, pred ktorého svetlom sú osvietení stratení v temnote, k chrámu poznania ktorého sa obracia podstata všetkého porozumenia a okolo svätyne prítomnosti ktorého krúžia duše celého ľudstva.
Ako teda môžem spievať a hovoriť o Tvojej Podstate, ktorú nebola schopná pochopiť ani múdrosť múdrych a učenosť učených. Nikto predsa nemôže vyspievať to, čomu nerozumie ani opísať to, čo nemôže dosiahnuť, lebo Ty si odjakživa, Nedosiahnuteľný, Nenájditelný. Keďže som akokoľvek bezmocný vystúpiť na nebesá Tvojej slávy a vznášať sa v ríši Tvojho poznania, môžem aspoň vymenovať Tvoje znamenia, ktoré rozprávajú o Tvojom diele plnom slávy.
Pri Tvojej Sláve! O milovaný všetkých sŕdc, Ty, ktorý jediný môžeš utíšil pálčivosť túžby po Tebe. Aj keby sa všetci obyvatelia nebies a zeme spojili, aby oslávili len to najmenšie z Tvojich znamení, v ktorom a skrze ktoré si zjavil Seba Samého, nedokázali by to, chýba ešte veľa na chválu Tvojho svätého Slova, tvorcu všetkých Tvojich znamení.
Všetka chvála a sláva patrí Tebe, ó Ty, o ktorom všetky veci svedčia, že si Jediný a že niet Boha okrem Teba, ktorý si bol od večnosti povznesený nad všetku podobu a prirovnanie a navždy zostaneš bez zmeny. Všetci královia sú len Tvojimi služobníkmi a všetky bytosti, viditeľné či neviditeľné nie sú pred Tebou ničím. Niet Boha okrem Teba, Milostivého, Silného, Najvyššieho.
Bahá´u´lláh
Velebený si, ó Pane môj Bože! Vzdávam Ti vďaku za to, že si mi umožnil rozpoznať Prejav Teba Samého a že si ma odlúčil od Svojich nepriateľov a odhalil pred mojím zrakom ich zlé skutky a zlomyseľné činy v Tvojich dňoch a že si ma zbavil všetkého, čo ma k nim pútalo a dovolil si mi, aby som sa plne obrátil k Tvojej milosti a štedrej priazni. Vzdávam Ti tiež vďaku za to, že si mi z oblakov Svojej vôle zoslal to, čo ma natoľko posvätilo nad narážky neveriacich a nad zmienky nevercov, že som svojím srdcom pevne priľnul k Tebe a utiekol od tých, ktorí popreli svetlo Tvojej tváre. Ďakujem Ti ďalej za to, že si mi dal silu zostať verným Tvojej láske, oslavovať Tvoju chválu a velebiť Tvoje cnosti a za to, že si mi dovolil napiť sa z pohára Tvojho milosrdenstva, ktoré prekonalo všetky viditeľné i neviditeľné veci.
Ty si Všemohúci, Najvznešenejší, Najslávnejší, všetko Milujúci.
Bahá´u´lláh
JEDNOTA
Ó môj Bože! Ó môj Bože! Zjednoť srdcia Svojich služobníkov a odhaľ im Svoj veľký úmysel. Nech nasledujú Tvoje prikázania a nech sa riadia Tvojím zákonom. Pomôž im, ó Bože, v ich úsilí a daj im silu, aby Ti slúžili. Ó Bože! Neponechaj ich sebe samotným, ale veď ich kroky svetlom Svojho poznania a obšťastni ich srdcia Svojou láskou. Vskutku, Ty si ich Pomocník a Pán.
Bahá´u´lláh
Ó môj Bože! Ó môj Bože! Vskutku ťa vzývam a zbožne sa modlím pri Tvojom prahu a prosím ťa, aby si tieto duše obdaril všetkou Svojou milosťou. Zvoľ si ich pre udelenie Svojej priazne a pravdy.
Ó Pane! Zjednoť a spevni putom srdcia, zosúlaď duše a obveseľ duchov znameniami Svojej svätosti a jednoty.
Ó Pane! Daj týmto tváram zažiariť svetlom Svojej jednoty. Posilni bedrá Svojich služobníkov v službe Svojmu kráľovstvu.
O Pane, Ty, ktorý si Vlastníkom nekonečného milosrdenstva! Ó Pane odpustenia a prepáčenia!
Odpusť nám naše hriechy, prepáč nám naše chyby a dovoľ nám obrátiť sa k ríši Tvojej zhovievavosti a vzývať kráľovstvo moci a sily, stáť pokorne pri Tvojej svätyni a ponížene sa skloniť pred slávou Tvojich znamení.
O Pane Bože! Urob nás vlnami jedného mora, kvetmi jednej záhrady, zjednoť a zosúlaď nás pomocou darov Svojej lásky. O Pane! Ozdob naše hrude znameniami Svojej jedinosti a daj, aby sa každý človek stal hviezdou žiariacou z rovnakej výšky slávy a ovocím rastúcim na Tvojom strome života.
Vskutku, Ty si Všemohúci, skrze Seba Jestvujúci, Darca, Odpúšťajúci, Vševediaci, Jediný Stvoriteľ.
´Abdu´l-Bahá
ĽUDSTVO
Ó Láskavý Pane! Celé ľudstvo si stvoril z jedného rodu a určil si, aby všetci patrili do jednej rodiny. V Tvojej Svätej Prítomnosti sú všetci Tvojimi služobníkmi a celé ľudstvo je pod ochranou Tvojho Svätostánku, všetci sú zhromaždení okolo Tvojho Stola Štedrosti, všetci sú osvietení svetlom Tvojej Prozreteľnosti.
Ó Bože! Ty si láskavý ku všetkým, staráš sa o všetkých, všetkým poskytuješ ochranu a dávaš všetkému život. Každého si obdaril nadaním a schopnosťami a všetci sú ponorení v Oceáne Tvojho Milosrdenstva.
Ó Láskavý Pane! Zjednoť všetkých ľudí. Daj, nech sa náboženstvá zhodnú a národy spoja tak, aby sa navzájom považovali za jednu rodinu a celú zem pokladali za jeden domov. Daj, aby všetci žili v dokonalom súlade. Ó Bože! Pozdvihni zástavu jednoty ľudstva. Ó Bože! Ustanov Najväčší Mier. Ó Bože! Spoj všetky srdcia.
Ó Ty, láskavý Otče, Bože! Obšťastni naše srdcia vôňou Svojej lásky. Rozjasni naše oči svetlom Svojho Vedenia. Poteš naše uši melódiou Svojho Slova a prichýľ nás v pevnosti Svojej Prozreteľnosti.
Ty si Silný a Mocný, Ty si Odpúšťajúci a Ten, ktorý je zhovievavý k chybám celého ľudstva.
´Abdu´l-Bahá
MANŽELSTVO
Ako je určené v Najsvätejšej knihe (Kitáb-i-Aqdas), ženích a nevesta jednotlivo prednesú v prítomnosti najmenej dvoch svedkov schválených miestnou duchovnou radou nasledujúci manželský sľub:
“My všetci, vskutku, budeme verní Bože Vôli“
On je Darca, Štedrý!
Chvála buď Bohu, Pradávnemu, naveky Prebývajúcemu, Nemennému, Večnému! Ten, ktorý vo Svojom vlastnom Bytí dosvedčil, že vskutku, On je Jeden, Jediný, ničím Nespútaný, Vznešený. Dosvedčujeme, že vskutku niet Boha okrem Neho, potvrdzujeme Jeho jednotu, doznávame Jeho jedinosť. Od vekov prebýva v nedosiahnuteľných výšinách, na vrcholoch Svojej vznešenosti, posvätený nad zmienku všetkých okrem Seba Samého a povznesený nad opísanie kohokoľvek okrem Seba.
A keď zatúžil prejaviť ľuďom Svoju milosť a láskavosť a nastoliť vo svete poriadok, zjavil nariadenia a vytvoril zákony, medzi ktorými ustanovil zákon o manželstve, učinil ho pevnosťou blahobytu a spasenia a zoslal nám ho z nebies svätosti vo Svojej Najsvätejšej knihe. Hovorí, a veľká je Jeho sláva:
“Vstupujte do manželského zväzku, ó ľudia, aby ste mohli priviesť na svet toho, ktorý Ma bude spomínať medzi Mojimi služobníkmi. Toto je jedno z Mojich prikázaní, riaďte sa ním, pretože je to pomoc pre vás samotných.”
Bahá´u´lláh
On je Boh! Ó nedosiahnuteľný Pane! Vo Svojej všemohúcej múdrosti si ľuďom uložil vstupovať do zväzku manželského, aby tak v tomto pominuteľnom svete mohlo nasledovať jedno pokolenie za druhým a aby, dokiaľ bude svet svetom, mohli všetci na Prahu Tvojej jedinosti slúžiť a ponoriť sa do uctievania, oslavy, blahorečenia a chvály. “A duchov a Pudí som jedine preto stvoril, aby Ma uctievali.” Zosobáš teda v nebi Svojho milosrdenstva tieto dve vtáčatká z hniezda Svojej lásky, daj nech privolávajú Tvoju večnú milosť, aby zo zväzku týchto dvoch morí povstala vlna nežnosti a vyniesla na breh života čisté a drahocenné perly. “A voľne dal tiecť obidvom moriam, ktoré sa raz stretnú, avšak medzi nimi prekážka stojí, ktorú nezdolajú. Ktorú zo štedrostí svojho Pána môžete poprieť? A z obidvoch morí sa perly veľké aj malé lovia.”
Ó láskavý Pane! Daj, aby toto manželstvo rodilo koraly a perly. Ty si, vskutku, Najmocnejší, Najväčší, vždy Odpúšťajúci.
´Abdu´l-Bahá
Neochvejnosť
Velebený si, ó Pane môj Bože! Úpenlivo ťa prosím pri Tom, ktorý je Tvojím Najväčším Menom, ktorý bol ťažko sužovaný tými z Tvojich stvorení, ktoré popreli Tvoju pravdu a ktorý bol skľúčený takým zármutkom, aký žiaden jazyk nemôže popísať, umožni mi spomínať ťa a oslavovať Tvoju chválu v týchto dňoch, kedy sa všetci odvrátili od Tvojej krásy, preli sa s Tebou a pohŕdavo sa odvrátili od Toho, ktorý je Zjaviteľom Tvojej Veci. Okrem Teba Samého niet nikoho, ó môj Pane, kto by Ti pomohol a žiadna iná moc okrem Tvojej moci nemôže Ta podporiť.
Prosím ťa, umožni mi pevne priľnúť k Tvojej láske a spomienke na Teba. Vskutku, toto je v mojich silách a Ty poznáš všetko, čo je vo mne. Ty si, vskutku, Vediaci, so všetkým Oboznámený. Neodopri mi, ó môj Pane, žiaru svetla Svojej tváre, ktorou si osvetlil celý svet. Niet Boha okrem Teba, Najsilnejšieho, Najslávnejšieho, vždy Odpúšťajúceho.
Bahá´u´lláh
Velebené buď Tvoje Meno, ó Pane, môj Bože! Úpenlivo ťa prosím pri Tvojej moci, ktorá obsiahla všetky stvorené veci a pri Tvojej zvrchovanosti, ktorá presiahla celé stvorenie a pri Tvojom Slove, ktoré bolo skryté v Tvojej múdrosti a ktorým si stvoril Svoje nebesá i Svoju zem, daj, aby sme sa stali neochvejnými v láske k Tebe a poslušne nasledovali Tvoju vôľu, upli svoj pohľad na Tvoju tvár a velebili 'Tvoju slávu. Ó môj Bože, daj nám tiež silu šíriť Tvoje znamenia medzi Tvojimi tvormi a chrániť Tvoju Vieru v Tvojej ríši. Vždy si jestvoval nezávisle od zmienky ktoréhokoľvek zo Svojich tvorov a naveky vekov ostaneš takým, akým si bol.
V Teba som vložil celú svoju dôveru a k Tebe som obrátil svoju tvár. Pevne som priľnul k spásnemu lanu Tvojej milujúcej prozreteľnosti a poponáhľal som sa do Tieňa Tvojho milosrdenstva. Neodožeň ma sklamaného od Svojich dverí, ó môj Bože a neodopieraj mi Svoju priazeň, lebo nehľadám nikoho iného než Teba.
Niet Boha okrem Teba, vždy Odpúšťajúceho, Najštedrejšieho. Chvála patrí Tebe, ó Milovaný tých, ktorí ťa poznali.
Bahá´u´lláh
Ó Bože môj Bože! Kajúcne som sa k Tebe obrátil a vskutku, Ty si Odpúšťajúci, Súcitný.
Ó Bože, môj Bože! Navrátil som sa k Tebe a vskutku Ty si vždy Odpúšťajúci, Milostivý.
Ó Bože, môj Bože! Priľnul som k spásnemu lanu Tvojej štedrosti a Tebe patrí pokladnica všetkého, čo je v nebi a na zemi.
Ó Bože, môj Bože! Poponáhľal som sa k Tebe a vskutku, Ty si Odpúšťajúci, Pán nesmiernej milosti.
Ó Bože, môj Bože! Túžim po nebeskom víne Tvojej milosti a vskutku, Ty si Darca, Štedrý, Milostivý, Všemohúci.
O Bože, môj Bože! Dosvedčujem, že si zjavil Svoju Vec, splnil Svoj prísľub a zoslal z nebies Svojej milosti to, čo k Tebe približuje srdcia Tvojich vyvolených. Dobre je tomu, kto silne priľnul k Tvojmu pevnému lanu a pridŕžal sa lemu Tvojho žiarivého rúcha.
Ó Pane všetkého bytia a Kráľ viditeľného i neviditeľného, žiadam ťa pri Tvojej moci, vznešenosti a zvrchovanosti, daj, nech pero Tvojej slávy zapíše moje meno medzi Tvojich oddaných, ktorým slová hriešnych nezabránili obrátiť sa k svetlu Tvojej tváre, ó Bože, ktorý počuješ modlitby a odpovedáš na ne.
Bahá´u´lláh
Pane, môj Bože! Pomôž Svojim milovaným, aby bôli pevnými v Tvojej Viere, aby kráčali po Tvojich cestách a boli neochvejní v Tvojej Veci. Obdaruj ich Svojou milosťou, aby mohli čeliť náporom sebectva a vášne a nasledovať svetlo Božieho vedenia.
Ty si Silný, Milostivý, skrze Seba Jestvujúci, Darca, Súcitný, Všemohúci, nadovšetko Štedrý.
´Abdu´l-Bahá
ODPUSTEME
Som ten, ó môj Pane, ktorý k Tebe obrátil tvár Sa upriamil svoju nádej na zázraky Tvojej milosti a zjavenia Tvojej štedrosti. Modlím sa k Tebe, nedopusť, aby som sa sklamaný odvracal od dverí Tvojej milosti a nenechávaj ma prosím napospas tým, ktorí zavrhli Tvoju Vec.
Som, ó môj Bože, Tvoj služobník a syn Tvojho služobníka. Rozpoznal som Tvoju pravdu v Tvojich dňoch a namieril svoje kroky k brehom Tvojej jedinosti, doznávam Tvoju jedinečnosť, potvrdzujem Tvoju jednotu a dúfam v Tvoje odpustenie a prepáčenie. Máš moc konať čokoľvek sa Ti zapáči. Niet iného Boha okrem Teba, nadovšetko Slávneho, vždy Odpúšťajúceho.
Bahá´u´lláh
Velebený si, ó Pane, môj Bože! Vždy, keď sa odvážim o Tebe zmieniť, zabránia mi v tom mocné hriechy a žalostné previnenia voči Tebe a zbadám, že som úplne pozbavený Tvojej priazne a úplne neschopný oslavovať Tvoju chválu. Veľká dôvera v Tvoju štedrosť však oživuje moju nádej v Teba a istota, že so mnou budeš nakladať veľkodušne ma posmeľuje, aby som ťa velebil a prosil ťa o veci, ktoré sú v Tvojom vlastníctve.
Vrúcne ťa prosím, ó môj Bože, pri Tvojej milosti, ktorá prekonala všetky stvorené veci a o ktorej svedčia všetci, ktorí sú ponorení v oceánoch Tvojich mien, aby si ma neponechával sebe samému, lebo moje srdce je náchylné k zlu. Stráž ma teda v pevnosti Svojej ochrany a v úkryte Svojej starostlivosti. Som ten, ó môj Bože, ktorého jediným prianím je to, čo si určil silou Svojej moci. Jediné, čo som si vybral je, aby si mi pomáhal vládou Svojej vôle a Svojím milosrdným nariadením.
O Ty, ktorý si Milovaným sŕdc tých, ktorí po Tebe túžia, úpenlivo ťa prosím pri Prejavoch Tvojej Veci, Úsvitoch Tvojho vnuknutia, pri Znameniach Tvojej vznešenosti a Pokladniciach Tvojho poznania, nezbav ma Svojho svätého Príbytku, Svojho Chrámu a Svätostánku. Ó môj Pane, pomôž mi dosiahnuť Jeho blahoslaveného dvora, krúžiť okolo Jeho osoby a pokorne stáť pri Jeho dverách.
Ty si Ten, ktorého moc siaha od nepamäti a trvá navždy. Nič neunikne Tvojmu vedeniu. Ty si, vskutku, Boh moci, slávy a múdrosti. Chválený buď Boh, Pán svetov!
Bahá´u´lláh
Velebené buď Tvoje meno, Ó môj Bože a Boh všetkých vecí, môj a Sláva a Sláva všetkých vecí, moja Túžba a Túžba všetkých vecí, moja Sila a Sila všetkých vecí, môj Kráľ a Kráľ všetkých vecí, môj Vlastník a Vlastník všetkých vecí, môj Cieľ a Cieľ všetkých vecí, môj Hýbateľ a Hýbateľ všetkých vecí!
Úpenlivo ťa prosím, nedopusť, aby som sa vzdialil od oceánu Tvojej nežnej milosti a od brehov blízkosti k Tebe.
Nič okrem Teba, ó môj Pane, mi neposkytuje úžitok a blízkosť ku komukoľvek okrem Teba mi neprináša prospech. Úpenlivo ťa prosím, pri hojnosti Tvojho bohatstva, z ktorého si každému nadelil, započítaj ma medzi tých, ktorí obrátili svoju tvár k Tebe a povstali k Tvojej službe.
Odpusť, ó môj Bože, Svojim služobníkom a služobníčkam. Ty si, vskutku, vždy Odpúšťajúci, Najmilosrdnejší.
Bahá´u´lláh
Ponížene ťa prosím, ó môj Pane, odpusť mi každú zmienku, ktorá nie e zmienkou o Tebe a každú chválu, ktorá nie je chválou Teba a každé šťastie, ktoré nie je šťastím z Tvojej blízkosti a každé potešenie, ktoré nie je potešením z dôverného vzťahu s Tebou a každú radosť, ktorá nie je radosťou z Tvojej lásky a Tvojej spokojnosti a odpusť mi všetko, čo mi prináleží, ale nemá žiadnu spojitosť s Tebou, ó Ty, ktorý si Pánom pánov, Ty, ktorý poskytuješ prostriedky a odomykáš dvere.
Báb
Chvála Tebe, ó Pane! Odpusť nám naše hriechy, Zmiluj sa nad nami a umožni nám obrátiť sa k Tebe. Nedopusť, aby sme sa spoliehali na čokoľvek okrem Teba a skrze Svoju štedrosť nám dopraj to, čo miluješ, čo si želáš a čo schvaľuješ. Učiň vznešeným postavenie tých, ktorý úprimne uverili a odpusť im Svojím láskavým odpustením. Vskutku, Ty si Pomocník v nebezpečí, skrze Seba Jestvujúci.
Báb
Ó odpúšťajúci Pane! Ty si prístreším pre všetkých Svojich služobníkov. Poznáš tajomstvá a vieš o všetkých veciach. My všetci sme bezmocní a Ty si Mocný, Všemohúci. My všetci sme hriešni, a Ty hriechy odpúšťaš, si Milosrdný, Zhovievavý. Ó Pane! Nehľaď na naše prehrešky. Jednaj s nami podľa Svojej štedrosti a priazne. Sme plní chýb, oceán Tvojho odpustenia však nemá konca. Naša slabosť je žalostná, avšak svedectvá Tvojej pomoci a podpory sú nad slnko jasnejšie. Posilní nás teda a udeľ nám Svoje utvrdenie. Daj, aby sme mohli činiť to, čo je hodné Tvojho svätého Prahu. Osvieť naše srdcia a udeľ nám oči, ktoré jasne vidia a uši, ktoré pozorne počujú. Oživ mŕtvych a uzdrav chorých. Obdaruj bohatstvom chudobného a daruj pokoj a bezpečie tomu, ktorý je plný strachu. Prijmi nás vo Svojom kráľovstve a osvieť nás svetlom vedenia. Ty si Mocný a Všemohúci. Ty si Štedrý. Ty si Dobrotivý. Ty si Láskavý.
´Abdu´l-Bahá
ODPÚTANOSŤ
Ó Pane! U Teba hľadám útočisko a ku všetkým Tvojím znameniam obraciam svoje srdce. Ó Pane! Či na cestách alebo doma, v zamestnaní alebo pri práci, vždy vkladám celú svoju dôveru v Teba. Poskytni mi dostatočnú pomoc, aby som sa stal nezávislým od všetkých vecí, ó Ty, ktorému sa v milosrdenstve nikto nevyrovná. Daj mi môj diel, ó Pane, podľa toho ako sa Ti zapáči a daj, aby som bol spokojný s tým, čo si pre mňa určil. Tebe prináleží všetka právomoc prikazovať.
Báb
Neviem, ó môj Bože, aký to oheň si roznietil vo Svojej krajine. Zem nikdy nemôže zatieniť jeho žiaru ani voda uhasiť jeho plameň. Žiaden z národov sveta nemá moc postaviť sa proti jeho sile. Veľké je požehnanie toho, kto sa k nemu priblížil a začul jeho volanie.
Niektorým si, ó môj Bože, silou Svojej posilňujúcej milosti umožnil, aby k nemu pristúpili, zatiaľ čo iných si zadržal za to, čo ich ruky učinili v Tvojich dňoch. Ten, kto sa k nemu poponáhľal a dosiahol ho, odo vzdal s túžbou pohliadnuť na Tvoju krásu život na Tvojej ceste a pristúpil k Tebe úplne odpútaný od všetkého okrem Teba.
Úpenlivo ťa prosím, ó môj Pane, pri tomto Ohni, ktorý planie a volá vo svete stvorenia, aby si roztrhol závoje, ktoré mi zabránili predstúpiť pred trón Tvojej vznešenosti a stáť predo dvermi Tvojej brány. Urči pre mňa, ó môj Pane, všetko dobré, čo si zoslal vo Svojej Knihe a nedovoľ, aby som sa vzdialil od úkrytu Tvojho milosrdenstva.
Máš moc učiniť čokoľvek sa Ti zapáči. Ty si, vskutku, nadovšetko Mocný, Najštedrejší.
Bahá´u´lláh
Nejedno ľadové srdce, ó môj Bože, vzplanulo ohňom Tvojej Viery a mnoho spiacich bolo prebudených sladkosťou Tvojho hlasu. Koľko cudzincov vyhľadalo útočisko v tieni Tvojej jedinosti a koľko smädných vo Tvojich dňoch túžilo po fontáne živej vody!
Požehnaný, je ten, ktorý sa k Tebe obrátil a poponáhľal sa k Úsvitu svetla Tvojej tváre. Požehnaný je ten, ktorý sa so všetkou náklonnosťou obrátil k Miestu úsvitu Tvojho Zjavenia a k prameňu Tvojho vnuknutia. Požehnaný je ten, ktorý na Tvojej ceste vynaložil to, čo si mu Svojou milosťou a priazňou daroval. Požehnaný je ten, ktorý v pálčivej túžbe po Tebe odvrhol všetko okrem Teba Samého. Požehnaný je ten, ktorý sa tešil z dôverného vzťahu s Tebou a odpútal sa od všetkého okrem Teba.
Úpenlivo ťa prosím, ó môj Pane, pri Tom, ktorý je Tvojim Menom, ktorý skrze moc Svojej zvrchovanosti povstal nad obzorom Svojho žalára, aby si pre každého určil to, čo je ťa hodné a prísluší Tvojmu velebeniu.
Tvoja moc, vskutku, sa rovná všetkým veciam.
Bahá´u´lláh
Ó Bože, môj Bože! Naplň pre mňa pohár odpútanosti od všetkých vecí a v záplave Svojej žiary a darov ma rozveseľ vínom lásky k Tebe. Osloboď ma od útokov vášne a túžob, prelom vo mne putá tohto pozemského sveta, priveď ma v duchovnom vytržení do Svojej nebeskej ríše a medzi Svojimi služobníčkami ma osviež vánkom Svojej svätosti.
Ó Pane, rozjasni moju tvár svetlom Svojich darov a osvetli moje oči pohľadom na znamenia Tvojej všetko si podrobujúcej moci. Poteš moje srdce slávou Svojho poznania, ktoré zahŕňa všetky veci a obšťastni moju dušu Svojimi oživujúcimi zvesťami radosti, ó Ty, ktorý si Kráľom tohto sveta i Kráľovstva na výsostiach, ó Ty, Pane vlády i moci, aby som mohla zvestovať Tvoje posolstvo a znamenia, hlásať Tvoju Vec, šíriť Tvoje Učenie, slúžiť Tvojmu Zákonu a velebiť Tvoje Slovo.
Ty si, vskutku, Silný, vždy Dávajúci, Schopný, Všemohúci.
´Abdu´l-Bahá
OCHRANA
Buď pochválený, ó Pane, môj Bože! Tento Tvoj služobník sa napil vína Tvojho nežného milosrdenstva z Tvojich milosrdných rúk a okúsil lahodnosť Tvojej lásky v Tvojich dňoch. Úpenlivo ťa prosím pri tých, ktorí stelesňujú Tvoje mená a ktorým žiaden smútok nemôže zabrániť v tom, aby sa radovali v Tvojej láske a dívali sa na Tvoju tvár a ktorých zástupy nedbanlivých nemajú moc odvrátiť z cesty Tvojho potešenia, obdar ho dobrými vecami, ktoré vlastníš a pozdvihni ho do takých výšin, že bude považovať tento svet za tieň pomíňajúci skôr než mihnutie oka. Uchovaj ho v bezpečí, ó môj Bože, mocou Svojho nezmerného majestátu pred všetkým, čo sa Ti prieči.
Ty si, vskutku, jeho Pán a Pán všetkých svetov.
Bahá´u´lláh
Ó Bože, môj Bože! Opustil som svoj domov pevne sa držiac spásneho lana Tvojej lásky a úplne sa oddajúc do Tvojej starostlivosti a opatery. Zbožne ťa prosím pri Tvojej moci, pomocou ktorej si ochránil Svojich milovaných pred nedbalými a zvrátenými a pred každým vzdorným utláčateľom a všetkými zlomyseľnými ľuďmi, ktorí zblúdili ďaleko od Teba , aby si ma ochránil Svojou štedrosťou a milosťou. Svojou silou a mocou mi umožni navrátiť sa domov. Ty si, vskutku, Všemocný, Pomocník v nebezpečí, skrze Seba Jestvujúci.
Bahá´u´lláh
Prebudil som sa do dnešného rána vďaka Tvojej Milosti, ó môj Bože, a opustil som svoj domov s úplnou dôverou v Teba a plne som sa odovzdal do Tvojej opatery.
Zošli mi Svoje požehnanie z nebies Svojho milosrdenstva a umožni mi navrátiť sa bezpečne tak, ako si mi umožnil vykročiť z domu pod Tvojou ochranou, s myšlienkami pevne upriamenými na Teba.
Niet Boha okrem Teba, Jediného, Neporovnateľného, Vševediaceho, Najmúdrejšieho.
Bahá´u´lláh
Velebený si, ó Bože! Ty si Boh ktorý jestvoval pred všetkými vecami, ktorý bude jestvovať po všetkých veciach a ktorý bude žiť naveky. Ty si Boh, ktorý pozná všetky veci a je povznesený nad všetky veci. Ty si Boh, ktorý milosrdne nakladá so všetkými vecami, ktorý súdi všetky veci a ktorého pohľad spadá na všetky veci. Ty si Boh, môj Pán, Ty poznáš moje postavenie a si svedkom môjho vnútorného i vonkajšieho bytia.
Udeľ Svoje odpustenie mne ako i ostatným veriacim, ktorí odpovedali na Tvoje volanie. Buď mojím jediným ochrancom pred zlými skutkami tých, ktorí mi prajú zlé a túžia mi spôsobiť zármutok. Vskutku, Ty si Pán všetkých stvorených vecí. Ty postačuješ všetkým, avšak nikto nemôže vystačiť bez Teba.
Báb
PEVNOSŤ V ZMLUVE
On je Mocný, Odpúšťajúci, Zhovievavý!
Ó Bože, môj Bože! Vidíš Svojich služobníkov v priepasti zatratenia a hriechu. Kde je Tvoje svetlo božského vedenia, ó Túžba sveta? Poznáš ich bezmocnosť a slabosť. Kde je Tvoja sila, ó Ty, v ktorého moci sa nachádzajú mocnosti pozemské i nebeské?
Žiadam ťa, ó Pane môj Bože, pri nádhere svetiel Tvojej milujúcej láskavosti, pri vlnách oceánu Tvojho poznania a múdrosti a pri Tvojom slove, ktorým si ovládol ľudí Svojho panstva, daj, nech môžem byť jedným z tých, ktorí dodržiavajú nariadenia určené v Tvojej Knihe. Urči pre mňa taktiež to, čo si určil pre Svojich vyvolených a pre tých, ktorí sa napili vína božského vnuknutia z kalicha Tvojej štedrosti a ktorí sa poponáhľali konať podľa Tvojho potešenia a poslúchnuť Tvoju Zmluvu a Vôľu.
Máš moc učiniť čokoľvek si praješ. Niet Boha okrem Teba, Vševediaceho, nadovšetko Múdreho.
Zo Svojej štedrosti pre mňa urči, ó Pane, čo mi prinesie prospech v tomto i v ďalšom svete a čo ma k Tebe priblíži, ó Ty, ktorý si Pánom všetkých ľudí. Niet Boha okrem Teba, Jediného, Mocného, Velebeného.
Bahá´u´lláh
Učiň naše kroky pevnými na Tvojej ceste, ó Pane, a posilni naše srdcia v poslušnosti k Tebe. Obráť naše tváre ku kráse Svojej jedinosti a poteš naše hrude znameniami Svojej božskej jednoty. Ozdob naše telá rúchom Svojej štedrosti, z očí nám strhni závoj hriešnosti a podaj nám kalich Svojej milosti, aby Ti podstata všetkých bytostí mohla pri pohľade na Tvoju nádheru spievať piesne chvály. Zjav Seba Samého, ó Pane, Svojím milosrdným prejavom a tajomstvom Svojej božskej bytosti, aby naše duše mohlo naplniť sväté vytrženie modlitby - modlitby, ktorá povstane nad slová a písmená a prekoná šum slabík a hlások - aby tak všetky veci mohli splynúť v ničote pred zjavením Tvojej nádher.
Pane! Títo služobníci vytrvali a zostali verní Tvojej Zmluve a Tvojej Vôli, pevne uchopili lano vernosti Tvojej Veci a pridŕžali sa lemu rúcha Tvojej nádhery. Dopomôž im, ó Pane, Svojou milosťou, upevni ich Svojou mocou a posilni ich bedrá, aby Ta mohli poslúchať.
Ty si Odpúšťajúci, Láskavý.
´Abdu´l-Bahá
Ó zhovievavý Bože! Ďakujem Ti, že si ma prebudil a učinil ma vedomým. Dal si mi vidiace oko a obdaril si ma počujúcim uchom. Uviedol si ma do Svojho kráľovstva a naviedol si ma na Svoju cestu. Ukázal si mi správny smer a dal si mi vstúpiť na Archu vykúpenia. O Bože! Daj, nech zostanem neochvejný a učiň ma pevným a silným. Ochraňuj ma pred krutými skúškami a ukryj ma v silne opevnenej pevnosti Svojej Zmluvy a Vôle. Ty si Mocný, Ty si Vidiaci. Ty si Počujúci.
Ó Ty súcitný Bože! Daruj mi srdce, ktoré môže byť ako sklo zaliate žiarou svetla Tvojej lásky a vnukni mi myšlienky, ktoré môžu prúdmi nebeskej milosti zmeniť tento svet v ružovú záhradu.
Ty si Zhovievavý, Milosrdný. Ty si Veľký, dobro konajúci Boh.
´Abdu´l-Bahá
Ty láskavý Pane! Zošli nebeskú pomoc tejto dcére Kráľovstva a milostivo jej dopomôž, aby zostala pevná a neochvejná v Tvojej Veci a aby tak, ako spieva slávik v ružovej záhrade tajomstiev, aj ona mohla spievať v Abhá Kráľovstve melódie v prekrásnych tónoch, a tým každému prinášala šťastie.
Medzi dcérami kráľovstva ju učiň vznešenou a umožni jej dosiahnuť večného života.
Ty si Darca, všetko Milujúci.
´Abdu´l-Bahá
POMOC
Môj Bože, môj Zbožňovaný, môj Kráľ a moja Túžba! Aký jazyk len môže vyjadriť moju vďaku Tebe? Bol som nedbanlivý, Ty si ma prebudil. Odvrátil som sa od Teba a Ty si mi láskavo dopomohol, aby som sa k Tebe navrátil. Bol som ako mŕtvy, Ty si ma vzkriesil živou vodou. Bol som zoslabnutý, Ty si ma oživil nebeským prúdom Svojho Slova, ktorý vyšiel z Pera nadovšetko Milosrdného.
Ó Božská Prozreteľnosť! Všetko stvorenie vzišlo z Tvojej štedrosti, nezbavuj ho Svojich darov, ani mu neodopieraj oceán Svojej milosti. Úpenlivo ťa prosím, aby si mi pomáhal a podporoval ma v každej chvíli a za všetkých okolností. Na nebesách Tvojej milosti hľadám Tvoju večnú priazeň. Ty si, vskutku, Pán štedrosti a Vládca kráľovstva večnosti.
Bahá´u´lláh
Ó môj Bože! Prosím ťa pri Tvojom najslávnejšom Mene, aby si mi pomáhal v tom, čo prinesie prospech Tvojim služobníkom a rozkvet Tvojim mestám. Tebe, vskutku, prináleží moc nad všetkým!
Bahá´u´lláh
Ty, ktorého tvár je predmetom môjho uctievania, ktorého krása je mojou svätyňou, ktorého príbytok je mojím cieľom, ktorého chvála je mojou nádejou, ktorého prozreteľnosť je mojím spoločníkom, ktorého láska je príčinou môjho bytia, ktorého zmienka je mojou útechou, ktorého blízkosť je mojou túžbou, ktorého prítomnosť je mojím najdrahším želaním a mojím najväčším prianím. Úpenlivo ťa prosím, neodopri mi veci, ktoré si určil pre vyvolených spomedzi Svojich služobníkov. Zahrň ma dobrom tohto i ďalšieho sveta.
Ty si, vskutku, Kráľ všetkých ľudí. Niet Boha okrem Teba, vždy Odpúšťajúceho, Najštedrejšieho.
Bahá´u´lláh
Ó môj Bože a môj Pane! Odpútal som sa od svojich blížnych a skrze Teba som sa snažil stať nezávislým od všetkých, ktorí prebývajú na zemi i v nebi a vždy pripraveným prijať to, čo je v Tvojich očiach chvályhodné. Obdaruj ma takým dobrom, ktoré mi umožní stať sa úplne nezávislým od všetkého okrem Teba a zaruč mi bohatý prídel Svojej bezhraničnej priazne.
Vskutku, Ty si Pán hojnej milosti.
Báb
Úpenlivo ťa prosím pri Tvojej moci ó môj Bože ! Nedovoľ, aby ma v čase skúšok postihlo čokoľvek zlé a vo chvíľach mojej nedbalosti Svojím vnuknutím správne nasmeruj moje kroky. Ty si Boh a máš v moci učiniť čokoľvek sa Ti zapáči. Nikto sa nemôže vzoprieť Tvojej Vôli, ani zmariť Tvoj Úmysel.
Báb
Pochválené buď Tvoje meno, ó Pane môj Bože! Vskutku, Ty si Ten, ktorý pozná veci nikým nevidené. Urči pre nás toľko dobra, koľko len Tvoje všetko objímajúce poznanie dokáže zmerať. Ty si zvrchovaný Pán, Všemohúci, nadovšetko Milovaný.
Všetka chvála patrí Tebe, ó Pane. V stanovený deň budeme hľadať Tvoju milosť a svoju dôveru vložíme v Teba, ktorý si naším Pánom.
Velebený si, ó Bože! Obdaruj nás tým, čo je dobré a správne, aby sme sa mohli zaobísť bez všetkého okrem Teba. Vskutku, Ty si Pán všetkých svetov.
Ó Bože! Odmeň tých, ktorí v Tvojich dňoch trpezlivo znášajú útrapy a posilni ich srdcia, aby mohli kráčať priamo po ceste Pravdy. Obdaruj ich, ó Pane, takými darmi, vďaka ktorým získajú vstup do Tvojho požehnaného raja. Vznešený si, ó Pane Bože! Daj, nech sa Tvoje nebeské požehnania znesú na tie domovy, ktorých obyvatelia v Teba uverili. Vskutku, nikto Ta neprekoná v zosielaní božských požehnaní. Zošli, ó Bože, také zástupy, ktoré učinia Tvojich verných služobníkov víťaznými. Podľa Svojej Ľubovôle dávaš silou Svojho príkazu tvar stvoreným veciam. Ty si, vskutku Najvyšší Vládca, Stvoriteľ, Najmúdrejší.
Povedz: Boh je, vskutku, Stvoriteľom všetkých vecí. Dáva hojnú podporu komukoľvek si zaželá. Je Stvoriteľom, Žriedlom všetkých bytostí, Pôvodcom, Všemohúcim, Tvorcom, Najmúdrejším. Je Nositeľom najvznešenejších titulov na nebi, na zemi a všade medzi nimi. Všetci sa riadia Jeho príkazom a všetci obyvatelia zeme i nebies oslavujú Jeho chválu a k Nemu sa všetci navrátia.
Báb
Ó Pane! Sme úbohí, poskytni nám Svoju milosť sme chudobní, udeľ nám časť z oceánu Svojho bohatstva, sme núdzni, uspokoj nás, sme ponížení, obdaruj nás Svojou slávou. Vtáci v povetrí a zvieratá na súši dostávajú od Teba potravu každý deň a všetkým bytostiam sa dostáva Tvojej opatery a milujúcej láskavosti. Nepriprav tohto úbožiaka o Svoju zázračnú milosť a Svojou mocou udeľ tejto bezradnej duši zo Svojej štedrosti. Daj nám náš každodenný chlieb a obdaruj nás tým, čo potrebujeme k životu, aby sme nezáviseli na nikom okrem Teba, aby sme mohli byt v dôvernom vzťahu len s Tebou, aby sme mohli kráčať po Tvojich cestách a zvestovať Tvoje tajomstvá.
Ty si Všemocný, Milujúci a Živiteľ celého ľudstva.
´Abdu´l-Bahá
POMOC V DOBE SKÚŠOK
Svojou štedrosťou a veľkorysosťou rozptýľ môj zármutok, ó Bože, môj Bože, a zažeň moju úzkosť Svojou vládou a mocou. Vidíš, ó môj Bože, ako k Tebe obraciam svoju tvár k v dobe, kedy som zo všetkých strán skľučovaný zármutkom. Vrúcne ťa prosím, ó Ty, ktorý si Pánom všetkého bytia a zatieňuješ všetky veci viditeľné i neviditeľné, pri Tvojom Mene, ktorým si si podmanil srdcia i duše ľudí a pri vlnách oceánu Tvojej milosrdnosti a pri žiare Denice Tvojej štedrosti, aby si ma započítal medzi tých, ktorým nikdy nič nezabráni obrátiť tvár k Tebe, ó Pane všetkých mien a Stvoriteľ nebies.
Vidíš, ó môj Pane, čo ma postihlo v Tvojich dňoch. Úpenlivo ťa prosím pri Tom, ktorý je Úsvitom Tvojich mien a Miestom svitania Tvojich prívlastkov, aby si pre mňa určil to, čo mi umožní povstať v Tvojej službe a velebiť Tvoje cnosti. Ty si vskutku, Všemocný, Najmocnejší a Ten, ktorý odpovedá na modlitby ľudí.
A nakoniec ťa prosím pri svetle 1vojej tváre, aby si požehnal moje konanie, zbavil ma dlhov a uspokojil moje potreby. Tvoju moc a, vládu doznávajú všetky ústa a Tvoju zvrchovanosť a vznešenosť potvrdilo každé chápajúce srdce. Niet Boha okrem Teba ktorý počúvaš naše modlitby a si pripravený na ne odpovedať.
Bahá´u´lláh
Je nejaký Vysloboditeľ z ťažkostí okrem Boha? Povedz: Chválený nech je Boh! On je Boh! Všetci sú Jeho služobníci a všetci sa riadia Jeho príkazom.
Bahá´u´lláh
Povedz: Boh nadovšetko postačuje všetkým veciam a nič na nebesách ani na zemi okrem Boha nepostačuje. Vskutku, On Sám v Sebe je Vediaci, Zachovávajúci, Všemohúci.
Báb
Velebený a ovenčený slávou si Ty, ó môj Bože! Úpenlivo ťa prosím pri vzlykoch tých, ktorí ťa milujú a pri slzách preliatych tými, ktorí ťa túžia uzrieť, neodopri mi vo Svojom dni Svoju nežnú milosť a nezbavuj ma melódie Holubice, ktorá velebí Tvoju jedinosť pred svetlom, žiariacim z Tvojej tváre. Ja som ten, ktorý je v chudobe, ó môj Bože! Pohliadni, ako sa pevne pridŕžam Tvojho Mena, Vlastníka všetkého. Som ten, ktorý určite zahynie, pohliadni, ako som priľnul k Tvojmu Menu, Nesmrteľnému. Úpenlivo Ta prosím, pri Tebe Samom, Vznešenom, Najvyššom, neponechaj ma môjmu vlastnému ja a zvráteným túžbam. Uchop moju ruku rukou Svojej moci a vysloboď ma z hlbín výplodov mojej fantázie a márnych predstáv a očisti ma od všetkého, čo sa Ti prieči.
Daj, aby som sa mohol obrátiť k Tebe, vložiť v Teba celú svoju dôveru, vyhľadávať ťa ako svoje Útočisko a poponáhľať sa k Tvojej tvári. Ty si, vskutku, ten,. ktorý silou Svojej moci činí čokoľvek, čo si želá a silou Svojej vôle prikazuje čokoľvek si praje. Nikto nemôže zmariť pôsobenie Tvojho nariadenia, ani zmeniť chod Tvojho ustanovenia. Ty si, vskutku, Všemohúci, nadovšetko Slávny, Najštedrejší.
Bahá´u´lláh
Ó môj Pane, môj Milovaný, moja Túžba! Buď mi priateľom v osamelosti a spoločníkom vo vyhnanstve. Zbav ma zármutku. Daj, aby som sa oddala Tvojej kráse. Vzdiaľ ma od všetkého okrem Teba. Upútaj ma k Sebe vôňou Svojej svätosti. Nechaj ma prebývať v Tvojom Kráľovstve s tými, ktorí sú odpútaní od všetkého okrem Teba, ktorí túžia slúžiť Tvojmu svätému prahu a ktorí verne pracujú pre
Tvoju Vec. Daj, nech sa stanem jednou z Tvojich služobníčok, ktorým sa dostalo Tvojej spokojnosti.
Vskutku, Ty si Láskavý, Štedrý.
´Abdu´l-Bahá
On je Zhovievavý, nadovšetko Štedrý!
Ó Bože, môj Bože! Ty ma vidíš a poznáš, Ty si moja Záchrana a moje Útočisko. Nikoho okrem Teba som nehľadal a hľadať nebudem a na žiadnu cestu okrem cesty Tvojej lásky som nevkročil a ani nevkročím. V temnej noci zúfalstva sa môj zrak v nádejnom očakávaní obracia k ránu Tvojej nesmiernej priazne a v hodine úsvitu moju sklesnutú dušu osviežuje a posilňuje spomienka na Tvoju Krásu a dokonalosť. Ten, komu napomáha priazeň Tvojho milosrdenstva, hoci by bol len kvapkou, stane sa bezhraničným oceánom a obyčajný atóm, ktorému pomáhajú prúdy Tvojej milujúcej láskavosti, sa rozsvieti ako jasná hviezda.
Vezmi pod Svoju ochranu, ó Ty Duch čistoty, Ty, ktorý si nadovšetko Štedrým Živiteľom, tohto Svojho okúzleného a oddaného služobníka.
Pomôž mu, aby v tomto svete bytia zostal pevným a neochvejným tvojej láske a daj, aby tento vták so zlomenými krídlami našiel úkryt a útočisko v Tvojom božskom hniezde, ktoré prebýva na nebeskom strome.
´Abdu´l-Bahá
RÁNO
Modlitba za úsvitu
Ó môj Bože a Pane! Som Tvoj služobník a syn Tvojho služobníka. Povstal som zo svojho lôžka za tohto úsvitu, kedy z Prameňa úsvitu Tvoje vôle zažiarila Denica Tvojej jedinosti a zaplavila svojou žiarou celý svet, tak ako je to ustanovené v Knihách Tvojho nariadenia.
Buď pochválený, ó môj Bože, za to, že sme sa prebudili do nádher svetla Tvojho poznania. Zošli nám, ó môj Pane, to, čo nám umožní zaobísť sa bez každého okrem Teba a vysloboď nás zo závislosti na každom, okrem Teba Samého. Udeľ mne ako i mojim príbuzným, mužom ako i ženám, dobro sveta tohto i nasledujúceho. Svojou neomylnou ochranou nás uchovaj v bezpečí, ó Ty, ktorého miluje celé stvorenie a po ktorom túži celý vesmír, pred tými, ktorých si učinil prejavmi Zlého Našepkávača a ktorí sídlia v ľudskej hrudi. Máš moc činiť čokoľvek sa Ti zapáči. Ty si, vskutku, Všemohúci, Pomocník v nebezpečí, skrze Seba Jestvujúci.
Požehnaj, ó Pane môj Bože, Toho, koho si ustanovil nad Svoje najvznešenejšie Tituly a pomocou ktorého si oddelil zbožných od hriešnych a láskavo nám pomôž, aby sme konali to, čo miluješ a čo si praješ. Požehnaj tiež, ó môj Bože, tých, ktorí sú Tvojimi Slovami a Tvojimi Písmenami a tých, ktorí svoje tváre nastavili smerom k Tebe, obrátili sa k Tvojej tvári a načúvali Tvojmu Volaniu.
Ty si, vskutku, Pánom a Kráľom všetkých ľudí a máš moc nad všetkými vecami.
Bahá´u´lláh
Zobudil som sa v Tvojom úkryte, ó môj Bože, a tomu, ktorý hľadá tento úkryt, prináleží prebývať vo svätyni Tvojej ochrany a v pevnosti Tvojej obrany. Osvieť moje vnútro, ó môj Pane, oslnivou žiarou Denice Svojho Zjavenia tak, ako si osvetlil môj zovňajšok svetlom Svojej priazne.
Bahá´u´lláh
RODINA
Rodičia
Pane vidíš naše ruky pozdvihnuté v pokornej prosbe k nebu Tvojej priazne a štedrosti. Daj, aby sa naplnili pokladmi Tvojej veľkorysosti a štedrej priazne. Odpusť nám, našim otcom a matkám a splň všetky naše priania z oceánu Svojej milosti a božskej štedrosti. Prijmi, ó Milovaný všetkých sŕdc, všetky naše činy na Svojej ceste. Ty si, vskutku, Najmocnejší, Najvznešenejší, Neporovnateľný, Jediný, Odpúšťajúci, Milostivý.
Bahá´u´lláh
Prosím o Tvoje odpustenie, ó môj Bože a žiadam Po prepáčenie takým spôsobom, akým si želáš, aby sa Tvoji služobníci k Tebe obracali. Prosím ťa, aby si zmyl naše hriechy ako prináleží Tvojej Vláde a odpusť mne, mojim rodičom a tým, ktorí podľa Tvojho úsudku vstúpili do príbytku Tvojej lásky takým spôsobom, ktorý je hoden Tvojej neporovnateľnej zvrchovanosti a patrí sláve Tvojej nebeskej moci.
Ó môj Bože! Vnukol si mojej duši, aby sa na Teba obrátila so snežnou prosbou a nebyť Teba, neoslovil by som ťa. Všetka chvála a sláva patrí Tebe! Chválim Ta pretože, si sa mi zjavil a prosím Ta o odpustenie, lebo som nesplnil svoju povinnosť poznať Ta a nekráčal som cestou Tvojej lásky.
Báb
Ó Pane! V tomto Najväčšom Zjavení prijímaš príhovor detí za svojich rodičov. Je to jeden z osobitných a nekonečných darov tohto Zriadenia. Prijmi teda, ó láskavý Pane, prosbu Svojho služobníka na prahu Svojej jedinosti a ponor jeho otca do Oceánu Svojej milosti. Veď jeho syn povstal v službe Tvojej Veci a po celý čas vynakladá úsilie na ceste Tvojej lásky. Vskutku, Ty si Darca, Odpúšťajúci a Láskavý!
´Abdu´l-Bahá
Za manželov
Ó Bože, môj Bože! Tvoja služobníčka k Teba volá, dôveruje Ti, obracia k Tebe svoju tvár a úpenlivo ťa prosí, aby si ju obklopil Svojimi nebeskými darmi, odhalil jej Svoje duchovné tajomstvá a osvietil ju svetlom Svojho Božstva.
Ó môj Pane! Daj, nech oči môjho manžela vidia. Rozveseľ jeho srdce svetlom poznania Teba Samého, priveď jeho myseľ k Svojej žiarivej kráse a poteš jeho ducha tým, že mu odhalíš Svoju zjavnú nádheru.
Ó môj Pane! Odhaľ závoj z jeho očí. Zahrň ho Svojimi hojnými darmi, opoj ho vínom lásky k Tebe a učiň ho jedným zo Svojich anjelov, ktorých chodidlá kráčajú po zemi, zatiaľ čo ich duše sa vznášajú vysoko v nebesiach. Daj, nech sa stane jasnou lampou žiariacou medzi Tvojimi ľuďmi svetlom Tvojej múdrosti.
Vskutku, Ty si Drahocenný, vždy Obdarujúci, Ty si Otvorená Dlaň.
´Abdu´l-Bahá
Nastávajúce matky
Môj Pane! Môj Pane! Vzdávam Ti chválu a vďaku za to, čím si obdaril Svoju pokornú služobníčku, Svoju úpenlivo prosiacu a pokorne sa modliacu otrokyňu, lebo si ju vskutku uviedol do Svojho zjaveného Kráľovstva, dal si jej začuť Svoje vznešené Volanie v tomto pominuteľnom svete a uzrieť Svoje Znamenia, ktoré dokazujú, že nad všetkými vecami je ustanovená Tvoja víťazná vláda.
Ó môj Pane, to čo nosím vo svojom lone, zasväcujem Tebe. Daj teda, nech je moje dieťa hodné chvály v Tvojom Kráľovstve, nech je obšťastnené Tvojou priazňou a štedrosťou a nech sa rozvíja a vyrastá pod Tvojim vedením.
Vskutku, Ty si Milostivý! Vskutku, Ty si Pán veľkej priazne.
´Abdu´l-Bahá
STRETNUTIA
Ó ty milosrdný Bože! O Ty, ktorý si mocný a silný! Ó Ty najláskavejší Otče! Títo služobníci sa spolu stretli, obracajúc sa k Tebe, pokorne prosiac pri Tvojom prahu a túžiac po nekonečnej štedrosti Tvojho veľkého uistenia. Nemajú iný cieľ než Tvoje potešenie. Nemajú iný úmysel než slúžiť celému ľudstvu.
Ó Bože! Daj zažiaril tomuto zhromaždeniu a učiň ich srdcia milosrdnými. Udeľ im dar Ducha Svätého. Obdaruj ich mocou z nebies. Požehnaj ich nebeskou mysľou. Prehĺb ich úprimnosť, aby sa v najväčšej pokore a kajúcnosti mohli obrátiť k Tvojmu Kráľovstvu a zaoberať sa službou celému svetu. Nech sa každý z nich stane žiariacou sviecou. Nech sa každý stane jasnou hviezdou. Nech sa v Božom Kráľovstve každý odeje v krásne farby a nech každý oplýva sladkou vôňou.
O láskavý Otče! Udeľ nám Svoje požehnania. Nehlaď na naše prehrešky. Zahrň nás Svojou ochranou. Nespomínaj naše hriechy. Uzdrav nás Svojou milosťou. Sme slabí a Ty si mocný. Sme chudobní a Ty si bohatý. Sme chorí a Ty si Lekár. Sme núdzni a Ty si Najštedrejší.
O Bože! Obdaruj nás Svojou prozreteľnosťou. Ty si Mocný. Ty si Darca. Ty si Dobrotivý.
´Abdu´l-Bahá
Ty láskavý Pane! Vidíš tu svojich služobníkov, ktorí sa zhromaždili na tomto stretnutí, obrátili sa k Tvojmu kráľovstvu a potrebujú Tvoje dary a požehnania. O Bože! Prejav a učiň jasnými znamenia Svojej jedinosti, ktoré si vložil do všetkých esencii života. Odhaľ a rozviň cnosti, ktoré si ukryl a utajil v týchto ľudských podstatách.
O Bože! Sme ako rastliny a Tvoja štedrosť je podobná dažďu. Osviež tieto rastliny a daj im rásť z toho, čo im poskytneš. Sme Tvoji služobníci, osloboď nás z pút hmotného bytia. Sme nevedomí, učiň nás múdrymi. Sme mŕtvi, oživ nás. Sme hmotní, obdar nás duchom. Všetko je nám odoprené, udeľ nám dôvernú znalosť Svojich tajomstiev. Sme núdzni, požehnaj nám a obohať nás zo Svojho nepreberného pokladu. Ó Bože! Pozdvihni nás, daj nám zrak a sluch, zasväť nás do tajomstiev života, aby sa nám v tomto svete bytia mohli zjaviť záhady Tvojho kráľovstvá a my sme mohli doznať Tvoju jedinosť. Všetko, čo sa nám dostáva, prichádza od Teba a všetky požehnania prináležia Tebe.
Ty si mocný. Ty si silný. Ty si Darca a Ty si vždy Dávajúci.
´Abdu´l-Bahá
Ty odpúšťajúci Bože! Títo služobníci sa obracajú k Tvojmu kráľovstvu a hľadajú Tvoju milosť a štedrosť. Ó Bože! Učiň ich srdcia dobrými a čistými, aby sa stali hodnými Tvojej lásky. Očisti a posväť ich duchov, aby na nich mohlo zažiariť Slnko Skutočnosti. Očisti a posväť ich oči, aby mohli vnímať Tvoje svetlo. Očisti a posväť ich uši, aby mohli začuť volanie Tvojho kráľovstva.
O Pane! Vskutku, my sme slabí, ale Ty si mocný. Vskutku, my sme chudobní, ale Ty si bohatý. My sme hľadajúci a Ty si Ten hľadaný. O Pane! Maj s nami zľutovanie a odpusť nám. Obdaruj nás schopnosťami a vnímavosťou, aby sme si mohli zaslúžiť Tvoju priazeň a boli privedení do Tvojho kráľovstva, aby sme sa mohli napiť živej vody a zahorieť ohňom Tvojej lásky a aby nás v tomto žiarivom storočí mohol vzkriesiť dych Ducha Svätého.
Ó Bože, môj Bože! Zhliadni na toto zhromaždenie vo Svojej milujúcej láskavosti. Všetkých chovaj v bezpečí Svojej opatery a pod Svojou ochranou. Zošli týmto dušiam Svoje nebeské požehnania. Ponor ich do oceánu Svojho milosrdenstva a oživ ich dychom Ducha Svätého.
Ó Pane! Obdaruj túto spravodlivú vládu Svojou milostivou pomocou a Svojim utvrdením. Táto krajina leží v bezpečnom tieni Tvojej ochrany a tento ľud je v Tvojich službách. Ó Pane! Obdaruj ich Svojimi nebeskými darmi a daj, nech je záplava Tvojej milosti a priazne výdatná a hojná. Dovoľ, nech je tento vážený národ ctený a udeľ mu prijatie do Svojho kráľovstva. Ty si Silný, Všemohúci, Milosrdný a Ty si Štedrý, Dobrotivý, Pán hojnej milosti.
´Abdu´l-Bahá
ŤAŽKOSTI A SKÚŠKY
Ó Ty, ktorého skúšky sú uzdravujúcim liekom pre tých, ktorí sú Ti blízki, ktorého meč je vrelou túžbou všetkých, ktorí ťa milujú, ktorého šípy sú najdrahším prianím tých sŕdc, ktoré po Tebe túžia, ktorého nariadenie je jedinou nádejou tých, ktorí rozpoznali Tvoju pravdu. Úpenlivo Ta prosím, pri Tvojej božskej ľúbeznosti a pri nádhere slávy Tvojej tváre, aby si nám zo Svojho príbytku na výšinách zoslal to, čo nám umožní, aby sme sa k Tebe mohli priblížiť. Učiň naše kroky na ceste Tvojej Veci pevnými, ó môj Bože, osvieť naše srdcia svetlom Svojho poznania a ožiar naše hrude jasom Svojich mien.
Bahá´u´lláh
Rozptýľ môj zármutok Svojou štedrosťou šľachetnosťou, ó Bože, môj Bože, a zažeň moju úzkosť
Svojou vládou a mocou. Vidíš, ó môj Bože, ako obraciam svoju tvár k Tebe v dobe, kedy som zo všetkých strán skľučovaný bolesťou a zármutkom. Vrúcne ťa prosím, ó Ty, ktorý si Pánom všetkých bytostí a zatieňuješ všetky veci viditeľné a neviditeľné, pri Tvojom Mene, ktorým si si podmanil srdcia a duše Pudí a pri vlnách Oceánu Tvojej milosti a žiariacej nádhere Denice Tvojej štedrosti, aby si ma započítal medzi tých, ktorým nikdy nič nezabráni obrátiť tvár k Tebe, ó Pane všetkých mien a Stvoriteľ nebies.
Vidíš, ó môj Pane, čo ma postihlo vo Tvojich dňoch. Úpenlivo ťa prosím pri Tom, ktorý je Úsvitom Tvojich Mien a Miestom svitania Tvojich prívlastkov, aby si pre mňa určil to, čo mi umožní povstať v Tvojej službe a velebiť Tvoje cnosti. Ty si, vskutku, Najmocnejší, Ty vždy vypočuješ modlitby Pudí.
A nakoniec Ta prosím pri svetle Tvojej tváre, aby si požehnal môjmu konaniu, zbavil ma dlhov a uspokojil moje potreby. Každé ústa dosvedčili Tvoju moc a vládu a každé chápajúce srdce spoznalo Tvoj majestát. Niet Boha okrem Teba, ktorý počuješ naše modlitby a si pripravený odpovedať.
Bahá´u´lláh
UČENIE
Ó Bože, ktorý si Pôvodcom všetkých Prejavov, Prameňom Prameňov, Žriedlom všetkých Zjavení a Zdrojom všetkých Svetiel! Dosvedčujem, že Tvojím menom boli ozdobené nebesá porozumenia, prostredníctvom neho sa vzdul oceán prejavu a nasledovníkom všetkých náboženstiev bolo prehlásené to, čo zoslala Tvoja prozreteľnosť.
Úpenlivo ťa prosím, učiň ma bohatým, aby som sa mohol obísť bez všetkého okrem Teba a stať sa nezávislým od kohokoľvek okrem Teba. Zošli mi tiež z oblakov Svojej štedrosti to, čo mi prinesie prospech v každom z Tvojich svetov. Svojou posilňujúcou priazňou mi pomáhaj slúžiť Tvojej Veci medzi 'Tvojimi služobníkmi, aby som mohol konať to, za čo budem spomínaný, dokiaľ len potrvá Tvoje kráľovstvo a Tvoja vláda.
Toto je Tvoj služobník, ó môj Pane, ktorý sa celou svojou bytosťou obrátil k obzoru Tvojej štedrosti, oceánu Tvojej milosti a nebesám Tvojich darov. Nakladaj so mnou tak, ako prináleží Tvojej vznešenosti, Tvojej sláve, veľkomyseľnosti a milosti.
Ty si, vskutku, Boh mocný a silný. Ty si pripravený odpovedať tým, ktorí sa k Tebe modlia. Niet Boha okrem Teba, Vševediaceho, nadovšetko Múdreho.
Bahá´u´lláh
Ó môj Bože, pomôž Svojmu služobníkovi šíriť Slovo a vyvrátiť všetko márnivé a falošné, nastoliť pravdu, rozsievať sväté verše do všetkých strán, zjaviť nádheru a prebudiť úsvit rána v srdciach spravodlivých.
Ty si, vskutku, Štedrý, Odpúšťajúci.
´Abdu´l-Bahá
Ó Pane! Otvor dvere, poskytni prostriedky a ochraňuj našu cestu pred nebezpečím aby sme mohli byť privedení k dušiam, ktorých srdcia si pripravil pre Svoju Vec a aby ony boli privedené k nám. Ty si, vskutku, Najmilosrdnejší, Najštedrejší, Všemohúci.
´Abdu´l-Bahá
UZDRAVENIE
Chvála Tebe, ó Pane, môj Bože! Úpenlivo ťa prosím pri Tvojom Najväčšom Mene, ktorým si pozdvihol Svojich služobníkov a vybudoval Svoje mestá a pri Tvojich najvyšších tituloch a najvznešenejších prídomkoch, pomôž Svojmu ľudu, aby sa mohol obrátiť k Tvojim rozmanitým darom a nastaviť tváre k Svätostánku Tvojej múdrosti. Vylieč choroby, ktoré napadajú duše zo všetkých strán, brániac im obrátil svoje zraky k Raju, ktorý leží ukrytý v tieni Tvojho Mena, ktoré si ustanovil pre všetkých na nebi i na zemi Kráľom všetkých mien. Máš moc činiť čokoľvek sa Ti zapáči. Tvoja ruka vládne ríši všetkých mien. Niet Boha okrem Teba, Mocného, Múdreho.
Som len úbohé stvorenie, ó môj Pane. Priľnul som k lemu Tvojho bohatstva. Som ťažko chorý, avšak držím sa pevne spásneho lana Tvojej liečivej moci. Svojou štedrosťou a odpustením ma zbav bolestí, ktoré ma obklopujú, dôkladne ma očisti vodami Svojho milosrdenstva a milosti a odej ma rúchom zdravia. Upriam môj pohľad na Teba a zbav ma všetkého pripútania k čomukoľvek okrem Teba. Pomôž mi činiť to, čo si praješ a konať to, čo Ti spôsobuje potešenie.
Vskutku, Ty si Pán života tohto i budúceho. Vskutku, Ty si vždy Odpúšťajúci, Najmilosrdnejší.
Bahá´u´lláh
Tvoje meno je mojim liekom, ó môj Bože a spomienka na Teba ma uzdravuje. Tvoja blízkosť je mojou nádejou a láska k Tebe je mojim spoločníkom. Tvoje milosrdenstvo je mojim liekom a pomocníkom v tomto i v budúcom svete. Ty si, vskutku, nadovšetko Štedrý, Vševediaci, Najmúdrejší.
Bahá´u´lláh
DLHÁ MODLITBA ZA UZDRAVENIE
On je Uzdravujúci, Postačujúci, Pomocník, vždy Odpúšťajúci, Najmilosrdnejší.
Volám k Tebe, ó Vznešený, ó Verný, ó Slávny! Ty Postačujúci, Ty Uzdravujúci, Ty Stály, ó Ty Stály!
Volám k Tebe, ó Vládca, ó Vzbúrenec, ó Sudca. Ty Postačujúci, Ty Uzdravujúci, Ty Stály, ó Ty Stály!
Volám k Tebe, ó Neporovnateľný, ó Večný,
ó Jediný! Ty Postačujúci, Ty Uzdravujúci, Ty Stály, ó Ty Stály!
Volám k Tebe, ó Najchválenejší, ó Najsvätejší, ó Pomáhajúci! Ty Postačujúci, Ty Uzdravujúci, Ty Stály, ó Ty Stály!
Volám k Tebe, ó Vševediaci, ó Najmúdrejší, ó Najväčší! Ty Postačujúci, Ty Uzdravujúci, Ty Stály, ó Ty Stály!
Volám k Tebe, ó Láskavý, ó Vznešený, ó Prikazujúci! Ty Postačujúci, Ty Uzdravujúci, Ty Stály, ó Ty Stály!
Volám k Tebe, ó Milovaný, ó v láske Uchovávaný, ó Okúzlený! Ty Postačujúci, Ty Uzdravujúci, Ty Stály, ó Ty Stály!
Volám k Tebe, ó Najsilnejší, ó Zachovávajúci, ó Mocný! Ty Postačujúci, Ty Uzdravujúci, Ty Stály, ó Ty Stály!
Volám k Tebe, ó Vládca, ó skrze Seba Jestvujúci, ó Vševediaci! Ty Postačujúci, Ty Uzdravujúci, Ty Stály, ó Ty Stály!
Volám k Tebe ó Duch, ó Svetlo, ó Najprejavenejší! Ty Postačujúci, Ty Uzdravujúci, Ty Stály, ó Ty Stály!
Volám k Tebe, ó všetkými Vyhľadávaný, ó všetkým Známy, ó pred všetkými Skrytý! Ty Postačujúci, Ty Uzdravujúci, Ty Stály, ó Ty Stály!
Volám k Tebe, ó Utajený, ó Víťazný, ó Udeľujúci! Ty Postačujúci Ty Uzdravujúci, Ty Stály, ó Ty Stály!
Volám k Tebe, ó Všemocný, ó Utešujúci, ó Utajujúci! Ty Postačujúci, Ty Uzdravujúci, Ty Stály, ó Ty Stály!
Volám k Tebe, ó Tvorca, ó Uspokojiteľ, ó Vykoreniteľ! Ty Postačujúci, Ty Uzdravujúci, Ty Stály, ó Ty Stály!
Volám k Tebe, ó Povstávajúci, ó Zhromažďujúci, ó Vyvyšujúci! Ty Postačujúci, Ty Uzdravujúci, Ty Stály, ó Ty Stály!
Volám k Tebe, ó Zdokonaľujúci, ó Nespútaný, ó Štedrý! Ty Postačujúci, Ty Uzdravujúci, Ty Stály, ó Ty Stály!
Volám k Tebe, ó Blahodarný, ó Odpierajúci, ó Tvoriaci! Ty Postačujúci, Ty Uzdravujúci, Ty Stály, ó Ty Stály!
Volám k Tebe, ó Najvznešenejší, ó Krásny, ó Štedrý! Ty Postačujúci, Ty Uzdravujúci, Ty Stály, ó Ty Stály!
Volám k Tebe, ó Spravodlivý, ó Milostivý, ó Štedrý! Ty Postačujúci, Ty Uzdravujúci Ty Stály, ó Ty Stály!
Volám k Tebe, ó všetko si Podmaňujúci, ó večne Trvajúci, ó Najmúdrejší! Ty Postačujúci, Ty Uzdravujúci, Ty Stály, ó Ty Stály!
Volám k Tebe, ó Skvostný, ó Dávny vekov, ó Veľkomyseľný! Ty Postačujúci, Ty Uzdravujúci, Ty Stály, ó Ty Stály!
Volám k Tebe, ó dobre Strážený, ó Pane radosti, ó Vytúžený! Ty Postačujúci, Ty Uzdravujúci, Ty Stály, ó Ty Stály!
Volám k Tebe, ó Ty ku všetkým Láskavý, ó Ty so všetkými Súcitiaci, ó nadovšetko Zhovievavý! Ty Postačujúci, Ty Uzdravujúci, Ty Stály, ó Ty Stály!
Volám k Tebe, ó Útočisko pre všetkých, ó Úkryt pre všetkých, ó všetko Zachovávajúci! Ty Postačujúci, Ty Uzdravujúci, Ty Stály, ó Ty Stály!
Volám k Tebe, ó Utešiteľ všetkých, ó Vzývaný všetkými, ó Oživujúci! Ty Postačujúci, Ty Uzdravujúci, Ty Stály, ó Ty Stály!
Volám k Tebe, ó Odhaľujúci, ó Ničiteľ, ó Najvľúdnejší! Ty Postačujúci, Ty Uzdravujúci, Ty Stály, ó Ty Stály!
Volám k Tebe, ó Ty moja Duša, ó Ty môj Milovaný, ó Ty moja Viera! Ty Postačujúci, Ty Uzdravujúci, Ty Stály, ó Ty Stály!
Volám k Tebe, ó Uhasiteľ smädu, ó všetko Presahujúci Pane, ó Najcennejší! Ty Postačujúci, Ty Uzdravujúci, Ty Stály, ó Ty Stály!
Volám k Tebe, ó Najsvätejšia zmienka, ó Najvznešenejší, ó Najstaršia cesta! Ty Postačujúci, Ty Uzdravujúci, Ty Stály, ó Ty Stály!
Volám k Tebe, ó Najvelebnejší, ó Najsvätejší, ó Posvätný! Ty Postačujúci, Ty Uzdravujúci, Ty Stály, ó Ty Stály!
Volám k Tebe, ó Odpútaný, ó Radca, ó Vysloboditeľ! Ty Postačujúci, Ty Uzdravujúci, Ty Stály, ó Ty Stály!
Volám k Tebe, ó Priateľ, ó Lekár, ó Uchvacujúci! Ty Postačujúci, Ty Uzdravujúci, Ty Stály, ó T Stály!
Volám k Tebe, ó Sláva, ó Krása, ó Štedrý! Ty Postačujúci, Ty Uzdravujúci, Ty Stály, ó Ty Stály!
Volám k Tebe, ó Najdôveryhodnejší, ó najlepšie Milujúci, ó Pane Úsvitu! Ty Postačujúci, Ty Uzdravujúci, Ty Stály, ó Ty Stály!
Volám k Tebe, ó Roznecovateľ, ó Rozjasňovateľ, ó Nositeľ potešenia! Ty Postačujúci, Ty Uzdravujúci, Ty Stály, ó Ty Stály!
Volám k Tebe, ó Pane Štedrosti, Najsúcitnejší, Najmilosrdnejší! Ty Postačujúci, Ty Uzdravujúci, Ty Stály, ó Ty Stály!
Volám k Tebe, ó Nemenný, ó Životodárca, ó Zdroj všetkého bytia! Ty Postačujúci, Ty Uzdravujúci, Ty Stály, ó Ty Stály!
Volám k Tebe, ó Ty, ktorý prenikáš všetkými vecami, ó Vševediaci Boh, ó Pane Prejavu! Ty Postačujúci, Ty Uzdravujúci, Ty Stály, ó Ty Stály!
Volám k Tebe, ó Prejavený avšak Skrytý, ó Neviditeľný avšak Známy, ó Pozorovateľ všetkými hľadaný! Ty Postačujúci, Ty Uzdravujúci, Ty Stály, ó Ty Stály!
Volám k Tebe, ó Ty, ktorý zabíjaš Milujúcich, ó Bože Milosrdenstva pre hriešnych!
Ó Postačujúci, volám k Tebe, ó Postačujúci! Ó Uzdravujúci, volám k Tebe, ó Uzdravujúci! Ó Stály, volám k Tebe, ó Stály!
Ty vždy Stály, ó Ty Stály!
Si posvätený, ó môj Bože! Úpenlivo ťa prosím, pri Tvojej štedrosti, ktorou sa dokorán otvorili brány Tvojich darov a milosti, ktorou bol na tróne večnosti ustanovený Chrám Tvojej Svätosti a pri Tvojom milosrdenstve, ktorým si pozval všetky stvorené veci k stolu Svojich darov a štedrosti a pri Tvojej milosti, ktorou si odpovedal v Sebe Samom Svojím vlastným slovom “áno” za všetkých v nebi i na zemi v hodine, kedy bola prejavená Tvoja zvrchovanosť a Tvoja veľkosť a na úsvite; za ktorého bola zjavená moc Tvojho panovania. Úpenlivo ťa prosím, pri týchto najspanilejších menách, pri týchto najvznešenejších a najušľachtilejších prídomkoch a pri Tvojej najvznešenejšej Spomienke a pri Tvojej čistej a nepoškvrnenej Kráse a pri Tvojom skrytom Svetle v najskrytejšom pavilóne a pri Tvojom Mene, každé ráno i každý večer odenom v rúchu súženia, aby si ochraňoval vlastníka tejto požehnanej Tabuľky a každého, kto ju prednáša a každého, kto si ju vypočuje alebo prechádza okolo domu, kde sa nachádza. Uzdrav ňou každého chorého, neduživého a úbohého od všetkého trápenia a súženia, od každého neznesiteľného zármutku a smútku a veď ňou každého, kto si želá vstúpiť na cestu Tvojho vedenia a na cestu Tvojho odpustenia a milosti.
Ty si, vskutku, Mocný, všetkému Dostačujúci, Uzdravujúci, Ochranca, Dávajúci, Súcitný, nadovšetko Štedrý, nadovšetko Milostivý.
Bahá´u´lláh
VEČER
Ó môj Bože, môj Pane, Cieľ mojej túžby! Tvoj služobník túži po spánku v úkryte Tvojho milosrdenstva a o odpočinku pod nebesami Tvojej milosti a úpenlivo Ta žiada o Tvoju opateru a ochranu.
Prosím ťa, ó môj Pane, pri Tvojom oku, ktoré neustále bdie, ustráž moje oči pred pohľadom na kohokoľvek okrem Teba. Posilni ich bystrosť, aby mohli rozpoznať Tvoje znamenia a uzrieť Obzor Tvojho Zjavenia. Ty si Ten, pred zjavením ktorého všemohúcnosti sa zachvela najčistejšia podstata všetkej sily.
Niet Boha okrem Teba, Všemocného, všetko si Podmaňujúceho, Nepodmieneného.
Bahá´u´lláh
Polnoc
Ó Ty, ktorý hľadáš pravdu! Ak túžiš po tom, aby Ti Boh otvoril oči, musíš Ho úpenlivo prosiť; modliť sa k Nemu a zhovárať sa s nim o polnoci takto:
Ó Pane! Obrátil som svoju tvár ku Kráľovstvu Tvojej jedinosti a som ponorený do mora Tvojho milosrdenstva. Ó Pane, osvieť môj zrak pohľadom na Tvoje svetlá uprostred tejto tmavej noci a učiň ma šťastným vínom Svojej lásky v tomto zázračnom veku. O Pane, daj, aby som počul Tvoje volanie a otvor pred mojou tvárou dvere Svojich Nebies, aby som mohol uzrieť svetlo Tvojej slávy a byť upútaný Tvojou krásou. Vskutku, Ty si Darca, Štedrý, Milosrdný, Odpúšťajúci.
´Abdu´l-Bahá
ZA ZOSNULÝCH
POVINNÁ MODLITBA ZA ZOSNULÝCH
Táto modlitba za zosnulých sa číta za Bahá'í starších ako pätnásť rokov. “Je to jediná Bahá'í povinná modlitba, ktorá sa prednáša v kongregácii jedným veriacim, pričom ostatní povstanú. Nie je potrebné obrátiť sa ku Qiblih.” Synopsie a kodifikácie Kitáb-i-Aqdas.
Ó môj Bože! To je Tvoj služobník a syn Tvojho služobníka, ktorý uveril v Teba a v Tvoje znamenia a obrátil svoju tvár k Tebe, úplne odpútaný od všetkého okrem Teba. Ty si, vskutku, najmilosrdnejší z tých, ktorí preukazujú milosrdenstvo.
Nakladaj s ním, ó Ty, ktorý odpúšťaš hriechy ľudí a ukrývaš ich previnenia tak, ako prísluší nebesám Tvojej štedrosti a oceánu Tvojej milosti. Zaruč mu prijatie na nádvorí Tvojho všepresahujúceho milosrdenstva, ktoré už jestvovalo pred stvorením zeme a nebies. Niet iného Boha okrem Teba, vždy Odpúšťajúceho, Najštedrejšieho.
Potom nech šest7rát zopakuje Alláh-u-Abhá a devätnásť krát každý z nasledujúcich veršov:
My všetci, vskutku, uctievame Boha.
My sa všetci, vskutku, skláňame pred Bohom. My sa všetci, vskutku, oddávame Bohu. My všetci, vskutku, chválime Boha. My všetci, vskutku, ďakujeme Bohu.
My všetci, vskutku, zostávame trpezliví v Bohu.
(Ak zomrela žena, nech je prednesené: Toto je Tvoja služobníčka a dcéra Tvojej služobníčky...)
Bahá´u´lláh
Velebený si, ó Pane môj Bože! Nepokor toho, ktorého si povýšil silou Svojej večnej zvrchovanosti a neodožeň od Seba toho, ktorému si umožnil vstúpiť do svätostánku Svojej večnosti. Vari by si, ó môj Bože, zavrhol toho, koho si zatienil Svojím Panstvom a vari by si od Seba odvrhol, ó moja Túžba, toho, komu si bol útočiskom? Môžeš azda, ponížil toho, koho si pozdvihol či zabudnúť na toho, komu si umožnil, aby Ta spomínal?
Si velebený, nesmierne velebený! Ty si Ten, ktorý bol od večnosti Kráľom celého stvorenia a jeho Prvotným Hýbateľom a navždy ostaneš Pánom všetkého stvorenia a jeho Ustanoviteľom. Sláva Tebe, ó môj Bože! Ak by si prestal byť k Svojim služobníkom milosrdný, kto by im potom preukázal milosrdenstvo a ak by si im odmietol pomôcť, kto iný by im pomohol?
Si velebený, nesmierne velebený! Zbožňovaný si vo Svojej pravde a Teba, vskutku, všetci uctievame. Zjavný si vo Svojej spravodlivosti a o Tebe, vskutku, všetci svedčíme.
Vskutku, vo Svojej milosti si milovaný. Niet Boha okrem Teba, Pomocníka v nebezpečí, skrze Seba Jestvujúceho.
Bahá´u´lláh
Ó môj Bože! Ó môj Bože! Vskutku, Tvoj služobník sa sklonil pred vznešenosťou Tvojej božskej nadvlády a pokorne stál pri prahu Tvojej jednoty, uveril v Teba a v Tvoje verše, dosvedčil Tvoje slovo, bol zapálený ohňom Tvojej lásky, ponorený do hlbín oceánu Tvojho poznania a privábený Tvojím vánkom. Spoliehal sa na Teba, obrátil k Tebe svoju tvár, pokorne sa k Tebe modlil a veril v Tvoje odpustenie a prepáčenie. Teraz opustil tento pozemský svet a vzlietol do kráľovstva nesmrteľnosti s pálčivou túžbou, že sa mu dostane priazne stretnúť sa s Tebou.
Ó Pane, osláv jeho postavenie, ochraňuj ho v altáne Svojej najväčšej milosti, dovoľ mu vstúpiť do Svojho prekrásneho raja a zaruč mu nesmrteľný život vo Svojom vznešenom ružovom sade, aby sa mohol
ponoriť do mora svetla vo svete tajomstiev. Vskutku , Ty si Štedrý, Mocný, Odpúšťajúci, Dávajúci.
´Abdu´l-Bahá
Ó Ty odpúšťajúci Pane!
Aj keď niektoré duše strávili dni svojho života v nevedomosti, odcudzili sa Ti a vzopreli, predsa jedinou vlnou z oceánu Tvojho odpustenia budú všetci hriešni oslobodení. Kohokoľvek si praješ, učiníš dôverným priateľom a ten, ktorý nie je predmetom Tvojej voľby, bude považovaný za hriešneho. Ak by si s nami nakladal podľa Svojej spravodlivosti, boli by sme iba hriešnikmi a zaslúžili by sme si iba odlúčenie od Teba, ale ak by si prejavil milosrdenstvo, každý hriešnik bude očistený a každý cudzinec sa stane priateľom. Udeľ teda všetkým Svoje odpustenie a prepáčenie a preukáž im Svoje milosrdenstvo.
Ty si Odpúšťajúci, Darca Svetla a Všemocný.
´Abdu´l-Bahá
Ó môj Bože! Ó Ty, ktorý odpúšťaš hriechy, podarúvaš dary a zbavuješ utrpenia!
Vskutku, vrúcne Ťa prosím, aby si odpustil hriechy tým, ktorí odložili pozemské rúcho a vstúpili do duchovného sveta.
Ó môj Pane! Očisti ich od previnení, rozptýľ ich zármutok a zmeň ich temnotu na svetlo. Daj, aby vstúpili do záhrady blaženosti, umy ich najčistejšou vodou a dovoľ im uzrieť Svoju nádheru na najvznešenejšej hore.
´Abdu´l-Bahá
MODLITBY PRE RÔZNE PRÍLEŽITOSTI
Tabuľka Ahmadova
"Tieto povinné modlitby spolu s niektorými ďalšími, ako napríklad modlitbu za uzdravenie a tabuľku Ahmadovu, Bahá´u´lláh obdaril zvláštnou silou a významom. A tak musia byť týmto spôsobom veriacimi aj prijímané. Mali by ich čítať s pevnou Vierou a presvedčením, že ich prostredníctvom môžu ustúpiť do bližšieho vzťahu s Bohom a plnšie sa stotožniť Jeho zákonmi a nariadeniami."
Z listu napísaného u mene Shoghi Effendiho.
On je Kráľ, Vševediaci, Múdry!
Hľa, Rajský Slávik spieva na vetvách Stromu Večnosti sväté a sladké melódie a úprimným hlása radostnú zvesť o blízkosti Boha a veriacich v Božskú jednotu zvoláva k dvoru Prítomnosti Štedrého a odpútaným zvestuje posolstvo zjavené Bohom, Kráľom, Slávnym, Neporovnateľným, a milujúcich vedie k trónu svätosti a k tejto žiarivej Kráse.
Vskutku, toto je tá Najväčšia Krása, predpovedaná v Knihách Poslov, prostredníctvom ktorej bude pravda oddelená od klamu a múdrosť každého prikázania podrobená skúške. Vskutku, On je Stromom Života, ktorý prináša plody Boha, Vznešeného, Mocného, Veľkého.
Ó Ahmad! Dosvedčuj, že vskutku On je Boh a že niet iného Boha okrem Neho, Kráľa, Ochrancu, Neporovnateľného, Všemocného. A že Ten, ktorého poslal pod menom Alí bol Pravý od Boha, ktorého príkazom všetci podliehame.
Povedz: Ó Pudia, poslúchajte nariadenia Boha, ktoré boli v Bajáne ustanovené Slávnym, Múdrym. Vskutku, On je Kráľom Poslov a Jeho Kniha je Matkou Kníh, keby ste to len vedeli.
Takto k vám volá Slávik z tohto väzenia. Má vám iba odovzdať toto jasné posolstvo. Ktokoľvek si želá, nech sa odvráti od tejto rady a ktokoľvek si želá, nech si vyberie cestu k Pánovi.
O Pudia, ak popriete tieto verše, aký iný dokaz by vám dal uveriť v Boha? Predneste ho, ó zhromaždenie falošných.
Nie, pri Tom, v ktorého rukách je moja duša, nie sú a nikdy to nebudú schopní učiniť, aj keby sa spojili vo svojom úsilí.
O Ahmad! Nezabúdaj za Mojej neprítomnosti na Moje dary. Spomínaj si počas svojich dní na Moje dni a na Môj zármutok a vyhnanstvo v tomto odľahlom väzení. A v láske ku Mne buď tak neochvejný, že tvoje srdce zostane verným, aj keby sa na teba zosypali meče nepriateľov a celé nebesá i zem proti Tebe povstali.
Buď voči Mojim nepriateľom ako ohnivý plameň a voči Mojim milovaným ako rieka večného života, a nebuď z tých, čo pochybujú.
A ak ťa na Mojej ceste postihne protivenstvo a poníženie kvôli Mne, nebuď tým zarmútený. Spoľahni sa na Boha, svojho Boha a Pána tvojich otcov. Pretože ľudia sa túlajú po cestách klamu, nemajúc pocty vidieť Boha na vlastné oči alebo počul Jeho Hlas na vlastné uši. Takto sme ich našli, čoho si aj ty sám svedkom.
Takto sa ich povery stali závojmi, ktoré ich oddelili od vlastných sŕdc a zdržali ich ďaleko od cesty Boha, Vznešeného, Veľkého.
Buď uistený, že, vskutku, ten, kto sa odvráti od tejto Krásy sa taktiež odvrátil od Poslov minulosti a preukazuje Bohu pýchu od večnosti do večnosti.
Dobre sa nauč túto tabuľku, ó Ahmad. Spievaj ju počas svojich dní a neodlučuj sa od nej. Pretože, vskutku, Boh nariadil každému, kto ju spieva odmenu tisíca mučeníkov a službu v oboch svetoch. Tieto priazne sme ti uložili ako štedrosť z Našej strany a milosť z Našej prítomnosti, aby si mohol byť z tých, ktorí sú vďační.
Pri Bohu! Ak bude ten, ktorý má strasti a žiaľ čítať túto Tabuľku s čistou úprimnosťou, Boh rozoženie jeho smútok, vyrieši jeho ťažkosti a odstráni jeho strasti:
Vskutku, On je Milosrdný, Súcitný. Chvála Bohu, Pánovi všetkých svetov.
Bahá´u´lláh
Tabuľka Navštívenia
Táto tabuľka sa číta v Svätyni Bahá´u´lláha a Bába. Taktiež sa často používa pri oslavách ich výročí.
Chvála, ktorá povstala z Tvojho najvznešenejšieho Ja a sláva, ktorá zažiarila z Tvojej všepresahujúcej Krásy, nech spočinie na Tebe, ó Ty, ktorý si Prejavom Veľkosti, Kráľom Večnosti a Pánom všetkých, ktorí sú v nebi i na zemi! Dosvedčujem, že skrze Teba bola prejavená Božia zvrchovanosť a Jeho vláda, majestátnosť Božia a Jeho veľkosť a Denice oddávnej nádhery zaliali svojím svetlom nebesá Tvojho neodvolateľného nariadenia a Krása Neviditeľného zažiarila nad obzorom stvorenia. Dosvedčujem ďalej, že jediným pohybom Tvojho Pera bol zavedený príkaz "buď a skryté Božie Tajomstvo bolo odhalené a všetky stvorené veci povolané k životu a všetky Zjavenia zoslané.
Dosvedčujem tiež, že prostredníctvom Tvojej krásy bola odhalená krása Uctievaného, skrze Tvoju tvár zažiarila tvár Vytúženého a jediným Tvojím slovom si vyniesol súd nad všetkými stvorenými vecami, čím si Tebe oddaným dal vystúpiť na vrchol slávy a neveriacim si dal padnúť do najhlbšej priepasti.
Dosvedčujem, že ten, kto poznal Teba, poznal Boha a ten, kto dosiahol Tvojej prítomnosti, dosiahol prítomnosti Boha. Veľké je preto požehnanie toho, kto uveril v Teba a v Tvoje znamenia, kto sa pokoril pred Tvojou zvrchovanosťou, kto bol poctený stretnutím s Tebou a kto dosiahol spokojnosti Tvojej vôle a krúžil okolo Teba a stál pred Tvojím trónom. Beda tomu, kto sa proti Tebe prehrešil, kto Ťa zaprel, kto poprel Tvoje znamenia, protirečil Tvojej zvrchovanosti, povstal proti Tebe a pyšnel sa pred Tvojou tvárou, spochybnil Tvoje svedectvo a vymanil sa z Tvojej vlády a Tvojej moci a kto bol tak započítaný medzi neveriacich, ktorých mená boli zapísané prstami Tvojho prikázania na Tvojich svätých Tabuľkách.
Ovej ma, ó môj Bože a môj Milovaný, z pravej ruky Svojho milosrdenstva a milujúcej láskavosti, svätými vánkami Svojej priazne, aby ma mohli odviať zo zajatia seba samého a z tohto sveta na dvor Tvojej blízkosti a prítomnosti. Máš moc konať čokoľvek sa Ti zapáči. Ty si, vskutku, Nadriadený všetkým veciam.
Spomienka Božia a Jeho chvála, sláva Božia a Jeho nádhera nech spočinú na Tebe, ó Ty, ktorý si Jeho Krásou! Svedčím, že oko stvorenia ešte nikdy nepohliadlo na tak ukrivdeného ako si Ty. Všetky dni Svojho života si bol ponorený do oceánu súženia. Raz si bol v reťaziach a putách, inokedy Ťa ohrozovali meče Tvojich nepriateľov. Napriek tomu si však všetkým ľuďom nariadil, aby dodržiavali to, čo Ti predpísal Ten, ktorý je Vševedúci, Najmúdrejší.
Nech je môj duch obeťou za všetky krivdy, ktoré si pretrpel a moja duša nech je vykúpením za všetky protivenstvá, ktoré si prestál. Úpenlivo prosím Boha, pri Tebe a pri tých, ktorých tváre boli osvietené nádherou svetla Tvojej tváre a pri tých, ktorí pre lásku k Tebe dodržiavali všetko, čo im bolo prikázané, aby odstránil závoje, ktoré sa dostali medzi Teba a Tvoje stvorenie, a aby si ma obdaril dobrom tohto ako i budúceho sveta. Ty si, vskutku, Všemocný, Najvznešenejší, Najslávnejší, vždy Odpúšťajúci, Najsúcitnejší.
Žehnaj, ó Pane môj Bože, božskému Lotosovému stromu, jeho listom, vetvám a vetvičkám, kmeňu a výhonkom, tak dlho pokiaľ budú pretrvávať Tvoje najvyššie prídomky a pokiaľ budú trvať Tvoje najvznešenejšie tituly. Ochraňuj ho od zla útočníkov a zástupov tyranie. Ty si, vskutku, Všemocný, Najsilnejší. Požehnaj taktiež, ó Pane môj Bože, Svojim služobníkom a služobníčkam, ktorí Ťa dosiahli. Ty si, vskutku, Najštedrejší, Ten, ktorého milosť je nekonečná. Niet Boha okrem Teba, vždy Odpúšťajúceho, Najštedrejšieho.
Bahá´u´lláh
TABUĽKA NAVŠTÍVEMA ,´ABDU´L-BAHÁA
Táto modlitba, zjavená Abdu1-Baháom, sa číta v Jeho Svätyni. Tiež sa môže použiť ako modlitba v súkromí.
Ktokoľvek prednesie túto modlitbu s poníženosťou a vrúcnosťou, prinesie radosť a potešenie srdcu tohto Služobníka. Bude to, akoby sa s Nim stretol tvárou v tvár.
On je Najslávnejší!
Bože, môj Bože! Ponížene a so slzami v očiach dvíham k Tebe svoje prosiace ruky a tvár si skrývam v prachu Tvojho Prahu, ktorý je povznesený nad znalosť učených a chválu všetkých, ktorí Ťa oslavujú. Milosrdným okom pohliadni na Svojho služobníka, pokorného a poníženého pri Tvojich dverách a ponor ho do Oceánu Tvojej večnej priazne.
Pane! Je Tvojím úbohým a poníženým služobníkom, ktorý Ťa vrúcne prosí, je zajatcom v Tvojich rukách a úpenlivo sa k Tebe modlí, dôveruje v Teba, v slzách stojí pred Tvojou tvárou, volá k Tebe a úpenlivo Ťa prosí, vraviac:
Ó Pane, môj Bože! Obdar ma Svojou milosťou, aby som mohol slúžiť Tvojim milovaným a posilni ma v Tvojej službe, ožiar moje čelo svetlom uctievania na Svojom dvore svätosti a svetlom modlitby k Tvojmu kráľovstvu veľkosti. Pomôž mi, aby som zabudol na seba pri nebeskom vchode Tvojej brány a pomôž mi, aby som bol na Tvojom svätom nádvorí odpútaný od všetkých vecí. Pane! Daj mi piť z kalicha sebazabudnutia, jeho rúchom ma odej a ponor ma do jeho oceánu. Učiň ma prachom na ceste Svojich milovaných a daj, aby som mohol obetovať svoju dušu za zem, ozdobenú krokmi Tvojich vyvolených na Tvojej ceste, ó Pane Slávy na Výsostiach.
Touto modlitbou sa k Tebe Tvoj služobník obracia na úsvite i v noci. Splň túžbu jeho srdca, ó Pane! Osvieť jeho srdce, poteš jeho vnútro, zapáľ v ňom svetlo tak, aby mohol slúžiť Tvojej Veci a Tvojim služobníkom.
Ty si Darca, Súcitný, Najštedrejší, Milostivý, Milosrdný, Zľutovný.
´Abdu´l-Bahá
PRIESTUPNÉ DNI
Priestupné dni, ktoré trvajú od 26. februára do 1. marca vrátane, majú byť dňami prípravy na pôst, dňami pohostinnosti, dobročinnosti a darov.
Môj Bože, môj Oheň a moje Svetlo! Dni, ktoré si vo Svojej Knihe pomenoval Ayyám-i-Há práve začali, ó Ty, ktorý si Kráľom mien, a pôst, ktorý Tvoje najvznešenejšie Pero nariadilo všetkým v kráľovstve Tvojho stvorenia sa blíži. Úpenlivo Ta prosím, ó môj Pane, pri týchto dňoch a pri tých, ktorý sa počas tohto obdobia pridržiavali lana Tvojich prikázaní a pevne uchopili rukoväť Tvojich nariadení, daj, aby bolo každej duši pridelené miesto na Tvojom dvore a možnosť uzrieť zjavenia nádhery svetla Tvojej tváre.
Ó môj Pane, toto sú Tvoji služobníci, ktorých žiadna zvrátená náklonnosť nezadržala od toho, čo si zoslal vo Svojej Knihe. Sklonili sa pred Tvojou Vierou a prijali Tvoju Knihu s takým odhodlaním, aké sa rodí len z Teba. Dodržiavali to, čo si im nariadil a zvolili si nasledovať to, čo si im zoslal.
Vidíš, ó môj Pane, ako Ťa rozpoznali a doznali všetko, čo si zjavil vo Svojom Písme. Z rúk Svojej milosti sa im daj napiť z vôd Svojej Večnosti a pripíš im odmenu, akú si určil pre toho, kto sa ponoril do oceánu Tvojej prítomnosti a kto dosiahol vybraného vína stretnutia sa s Tebou.
Úpenlivo Ťa prosím, ó Ty Kráľ kráľov a Utešiteľ utláčaných, urči pre nich dobro tohto ako i budúceho sveta. Urči pre nich ďalej to, čo žiadne z Tvojich stvorení ešte neobjavilo a započítaj ich medzi tých, ktorí krúžia okolo Teba a ktorí sa zdržiavajú v blízkosti Tvojho trónu v každom z Tvojich svetov.
Ty si, vskutku, Všemocný, Vševediaci, všetko Poznajúci.
Bahá´u´lláh
PÔST
Kitáb-i-Aqdas uvádza:" Nariadili sme vám, aby ste sa modlili a postili od začiatku dospelosti (15 rokov). Toto je nariadené Bohom, vašim Pánom a Pánom vašich predkov...Cestujúci, chorí a ženy, ktoré čakajú dieťa alebo koja, nie sú viazaní pôstom...Zdržiavajte sa jedla od úsvitu do západu slnka a vyvarujte sa, aby vás žiadosť nezbavila milosti, ktorá je ustanovená u Knihe."
Obdobie pôstu trvá od 2. do 20. marca.
Úpenlivo Ťa prosím, ó môj Bože, pri Tvojom mocnom Znamení a pri prejavení Tvojej milosti medzi ľuďmi, neodháňaj ma od brány mesta Tvojej prítomnosti a nesklam nádeje, ktoré som uprel na prejavy Tvojej milosti medzi Tvojimi stvoreniami. Vidíš ma, ó môj Bože, ako sa držím Tvojho Mena, Najsvätejšieho, Najžiarivejšieho, Najmocnejšieho, Najväčšieho, Najvznešenejšieho, Najslávnejšieho a ako sa pridržiavam lemu šatu, ku ktorému priľnuli všetci z tohto ako i budúceho sveta.
Úpenlivo Ťa prosím, ó môj Bože, pri Tvojom najsladšom Hlase a pri Tvojom Najvznešenejšom Slove, aby si ma privádzal bližšie a bližšie k prahu Tvojich dverí a nedopustil, aby som bol vzdialený od tieňa Tvojho milosrdenstva a od nebies Tvojej štedrosti. Vidíš ma, ó môj Bože, ako sa držím Tvojho Mena, Najsvätejšieho, Najžiarivejšieho, Najmocnejšieho, Najväčšieho, Najvznešenejšieho, Najslávnejšieho a ako sa pridržiavam lemu šatu, ku ktorému priľnuli všetci z tohto ako i budúceho sveta.
Úpenlivo Ťa prosím, ó môj Bože, pri nádhere Tvojho žiarivého obočia a jase svetla Tvojej tváre, ktorá žiari z najvyššieho obzoru, aby si ma privábil vôňou Svojho rúcha, a aby si dal piť vybraného vína Svojho prejavu. Vidíš ma, ó môj Bože, ako sa držím Tvojho Mena, Najsvätejšieho, Najžiarivejšieho, Najmocnejšieho, Najväčšieho, Najvznešenejšieho, Najslávnejšieho a ako sa pridržiavam lemu šatu, ku ktorému priľnuli všetci z tohto ako i budúceho sveta.
Úpenlivo Ťa prosím, ó môj Bože, pri Tvojom vlase , ktorý Ti veje okolo tváre tak ako sa najvznešenejšie pero pohybuje po stránkach Tvojich Tabuliek, šíriac tak vôňu skrytých významov po celom kráľovstve Tvojho stvorenia, aby si mi dal povstať v službe Tvojej Veci tak, aby som neupadol späť, a aby mi v nej nezabránilo pokúšanie tých, ktorí spochybnili Tvoje znamenia a odvrátili sa od Tvojej tváre. Vidíš ma, ó môj Bože, ako sa držím Tvojho Mena Najsvätejšieho, Najžiarivejšieho, Najmocnejšieho, Najväčšieho, Najvznešenejšieho, Najslávnejšieho a ako sa pridržiavam lemu šatu, ku ktorému priľnuli všetci z tohto ako i budúceho sveta.
Úpenlivo Ťa prosím, ó môj Bože, pri Tvojom Mene, ktoré si učinil Kráľom Mien a ktorým boli okúzlení všetci, ktorí sú v nebi i na zemi, aby si mi umožnil pohliadnuť na Denicu Tvojej Krásy a aby si ma obdaril vínom Svojho prejavu. Vidíš ma, ó môj Bože, ako sa držím Tvojho Mena, Najsvätejšieho, Najžiarivejšieho, Najmocnejšieho, Najväčšieho, Najvznešenejšieho, Najslávnejšieho a ako sa pridržiavam lemu šatu, ku ktorému priľnuli všetci z tohto ako i budúceho sveta.
Úpenlivo Ťa prosím, ó môj Bože, pri Svätostánku Tvojej majestátnosti na najvznešenejších vrcholoch a pri Oblohe Tvojho Zjavenia na najvyšších štítoch, aby si mi milostivo pomáhal konať to, čo si praje Tvoja vôľa, a čo prejavil Tvoj zámer. Vidíš ma, ó môj Bože, ako sa držím Tvojho Mena, Najsvätejšieho, Najžiarivejšieho, Najmocnejšieho, Najväčšieho, Najvznešenejšieho, Najslávnejšieho a ako sa pridržiavam lemu šatu, ku ktorému priľnuli všetci z tohto ako i budúceho sveta.
Úpenlivo Ťa prosím, ó môj Bože, pri Tvojej Kráse, ktorá žiari z obzoru večnosti, pri tej Kráse, pred ktorou sa v okamžiku jej zjavenia v uctievaní skláňa kráľovstvo krásy, velebiac ju zvonivými hlasmi, aby si mi umožnil zomrieť pre všetko, čo vlastním a žiť pre všetko, čo patrí Tebe. Vidíš ma, ó môj Bože, ako sa držím Tvojho Mena, Najsvätejšieho, Najžiarivejšieho, Najmocnejšieho, Najväčšieho, Najvznešenejšieho, Najslávnejšieho a ako sa pridržiavam lemu šatu, ku ktorému priľnuli všetci z tohto ako i budúceho sveta.
Úpenlivo Ťa prosím, ó môj Bože, pri Prejave Tvojho Mena, Najmilovanejšieho, pre ktoré sa sužovali srdcia tých, ktorí Ťa milujú a pre ktoré sa do výšin vzniesli duše všetkých, ktorí prebývajú na zemi, aby si mi pomohol Ťa spomínať medzi Tvojimi stvoreniami a chválil Ťa medzi Tvojim Pudom. Vidíš ma, ó môj Bože, ako sa držím Tvojho Mena, Najsvätejšieho, Najžiarivejšieho, Najmocnejšieho, Najväčšieho, Najvznešenejšieho, Najslávnejšieho a ako sa pridržiavam lemu šatu, ku ktorému priľnuli všetci z tohto ako i budúceho sveta.
Úpenlivo Ťa prosím, ó môj Bože, pri šumení Božského Lotosového stromu a pri šepote vánkov Tvojho prejavu v kráľovstve Tvojich mien, aby si ma vzdialil od všetkého, čo sa prieči Tvojej vôli a aby si ma priviedol bližšie k miestu, z ktorého zažiaril Ten, ktorý je Úsvitom Tvojich znamení. Vidíš ma, ó môj Bože, ako sa držím Tvojho Mena, Najsvätejšieho, Najžiarivejšieho, Najmocnejšieho, Najväčšieho, Najvznešenejšieho, Najslávnejšieho a ako sa pridržiavam lemu šatu, ku ktorému priľnuli všetci z tohto ako i budúceho sveta.
Úpenlivo Ťa prosím, ó môj Bože, pri tom Písmene, ktoré ako náhle vyšlo z úst Tvojej vôle, spôsobilo, že sa vzduli oceány, zaviali vetry, stromy začali pučať, stopy minulosti zmizli a všetky závoje sa pretrhli a tí, ktorí sú Ti oddaní sa poponáhľali k svetlu tváre svojho Pána, Nepodmieneného, aby si mi dal spoznať to, čo leží skryté v pokladniciach Tvojho poznania, a čo je ukryté v studniciach Tvojej múdrosti. Vidíš ma, ó môj Bože, ako sa držím Tvojho Mena, Najsvätejšieho, Najžiarivejšieho, Najmocnejšieho, Najväčšieho, Najvznešenejšieho, Najslávnejšieho a ako sa pridržiavam lemu šatu, ku ktorému priľnuli všetci z tohto ako i budúceho sveta.
Úpenlivo Ťa prosím, ó môj Bože, pri ohni Tvojej lásky, ktorý sňal spánok z očí Tvojich vyvolených a Tvojich milovaných a pri ich spomienke na Teba a pri Tvojej chvále v hodine úsvitu, aby si ma započítal medzi tých, ktorí dosiahli to, čo si zoslal vo Svojej Knihe a prejavil prostredníctvom Svojej vôle. Vidíš ma, ó môj Bože, ako sa držím Tvojho Mena, Najsvätejšieho, Najžiarivejšieho, Najmocnejšieho, Najväčšieho, Najvznešenejšieho, Najslávnejšieho a ako sa pridržiavam lemu šatu, ku ktorému priľnuli všetci z tohto ako i budúceho sveta.
Úpenlivo Ťa prosím, ó môj Bože, pri Svetle Tvojej tváre, ktoré podnietilo tých, ktorí sú Ti blízki, aby vyšli v ústrety šípom Tvojho nariadenia a tých, ktorí sú Ti oddaní povzbudilo čeliť mečom Tvojich nepriateľov na Tvojej ceste, aby si Svojím najvznešenejším Perom pre mňa určil to, čo si zapísal pre Svojich vyvolených a dôverou poctených. Vidíš ma, ó môj Bože, ako sa držím Tvojho Mena, Najsvätejšieho, Najžiarivejšieho, Najmocnejšieho, Najväčšieho, Najvznešenejšieho, Najslávnejšieho a ako sa pridržiavam lemu šatu, ku ktorému priľnuli všetci z tohto ako i budúceho sveta.
Úpenlivo Ťa prosím, ó môj Bože, pri Tvojom Mene, Prostredníctvom ktorého si počul volanie tých, ktorí Ta milujú a povzdychy tých, ktorí po Tebe túžia a plač tých, ktorí sa tešia z Tvojej blízkosti a stony tých, ktorí sú Ti oddaní. Prostredníctvom ktorého si vyplnil želania tých, čo na Teba upreli svoje nádeje a splnil si ich túžby Svojou milosťou a priazňou a pri Tvojom Mene, prostredníctvom ktorého sa pred Tvojou Tvárou rozbúril oceán odpustenia a na Tvojich služobníkov sa rozpršali oblaky štedrosti, aby si určil pre každého, kto sa k Tebe obrátil a kto dodržiaval pôst Tebou predpísaný, odmenu určenú pre tých, ktorí hovoria len s Tvojím dovolením a ktorí na Tvojej ceste pre lásku k Tebe zanechali všetko, čo vlastnili.
Úpenlivo Ťa prosím, ó môj Pane, pri Tebe a pri Tvojich znameniach a pri Tvojich jasných dôkazoch a pri žiariacom svetle Denice Tvojej krásy a pri Tvojich Vetvách, aby si vymazal prehrešky tých, ktorí sa pridržiavali Tvojich zákonov a dodržiavali to, čo si im predpísal vo Svojej Knihe. Vidíš ma, ó môj Bože, ako sa držím Tvojho Mena, Najsvätejšieho, Najžiarivejšieho, Najmocnejšieho, Najväčšieho, Najvznešenejšieho, Najslávnejšieho a ako sa pridržiavam lemu šatu, ku ktorému priľnuli všetci z tohto ako i budúceho sveta.
Bahá´u´lláh
Chvála buď Tebe, ó Pane môj Bože! Úpenlivo Ťa prosím pri tomto Zjavení, ktoré zmenilo tmu v svetlo, ktorým bol vystavaný Navštevovaný Chrám, Spísaná Tabuľka zjavená a Rozprestretý Zvitok odhalený, zošli mne a tým, ktorí sú mojimi spoločníkmi to, čo nám umožní vzlietnuť do nebies Tvojej všepresahujúcej slávy a čo z nás zmyje škvrnu pochybností, ktoré podozrievaným zabránili vstúpil do svätostánku Tvojej jednoty.
Som ten, ó môj Pane, ktorý sa pevne držal lana Tvojej milujúcej láskavosti a pridržiaval sa lemu Tvojej milosti a priazne. Urči pre mňa a mojich milovaných dobro tohto ako i budúceho sveta. Obdar `ich Skrytým Darom, ktorý si určil pre vybraných zo Svojho stvorenia.
Toto sú, ó môj Pane, dni, v ktorých si Svojim služobníkom nariadil dodržiavať pôst. Požehnaný je ten, ktorý ho dodržiava len pre Teba a s úplným odpútaním sa od všetkého okrem Teba. Pomôž mne ako aj ostatným, ó môj Pane, poslúchať Ťa a dodržiavať Tvoje nariadenia. Ty máš, vskutku, moc konať to, čo si zvolíš.
Niet iného Boha okrem Teba, Vševediaceho, Najmúdrejšieho. Všetka chvála patrí Bohu, Pánovi všetkých svetov.
Bahá´u´lláh
MODLITBA NA ÚSVITE
Ó môj Bože a môj Pane! Som Tvojim služobníkom a synom Tvojho služobníka. Povstal som zo svojho lôžka za svitania, kedy Denica Tvojej jedinosti zažiarila z Úsvitu Tvojej vôle a svojím svetlom zaliala celý svet tak, ako to bolo určené v Knihách Tvojho Nariadenia.
Chvála Tebe, ó môj Bože, za to, že sme sa prebudili do nádhery svetla Tvojho poznania. Zošli nám teda, ó môj Pane to, čo nám umožní zaobísť sa bez každého okrem Teba a zbaví nás pút ku všetkému okrem Teba. Urči pre mňa a pre tých, ktorí sú mi drahí, pre mojich príbuzných, mužov ako i ženy, dobro tohto ako i budúceho sveta. Svojou neomylnou ochranou nás ochraňuj, ó Ty Milovaný celého stvorenia a Túžba celého vesmíru, pred tými, ktorých si učinil prejavmi Našepkávača Zla, ktorý šepká v ľudských hrudiach. Máš moc konať podľa Svojho potešenia. Ty si, vskutku, Všemocný, Pomocník v Nebezpečí, skrze Seba Jestvujúci.
Požehnaj, ó Pane môj Bože, Toho, ktorého si postavil nad najvznešenejšie Tituly a prostredníctvom ktorého si oddelil poctivých od hriešnych a milostivo nám dopomôž konal to, čo miluješ a čo si želáš. Požehnaj tiež, ó môj Bože tým, ktorí sú Tvojimi Slovami a Písmenami a tým, ktorí obrátili svoje tváre k Tebe, otočili sa k Tvojej tvári a načúvali Tvojmu Volaniu.
Ty si, vskutku, Pánom a Kráľom všetkých Pudí a máš moc nad všetkými vecami.
Bahá´u´lláh
NAW - RÚZ
Naw-Rúz, 21. marec, je prvým dňom Bahá´i roku.
Chvála buď Tebe, ó môj Bože, že si určil Naw-Rúz za slávnosť pre tých, ktorí dodržiavali pôst z lásky k Tebe a zdržiavali sa všetkého, čo sa Ti prieči. Daj, ó môj Pane, aby ich žiar a oheň Tvojej lásky, ktoré v nich Tebou nariadený pôst roznietil, zapálili pre Tvoju Vec a učiň, aby sa zaoberali Tvojou chválou a spomienkou na Teba.
Keďže si ich okrášlil, ó môj Pane, ozdobou pôstu, ktorý si predpísal, ozdob ich tiež ozdobou Svojho prijatia skrze Svoju milosť a štedrú láskavosť. Pretože všetky ľudské činy závisia na Tvojej spokojnosti a sú podmienené Tvojim príkazom. Ak by si považoval toho, ktorý pôst porušil za toho, kto ho dodržal, takýto človek bude započítaný medzi tých, ktorí pôst od večnosti dodržiavali. A ak by si nariadil, že ten, kto pôst dodržiaval, ho porušil, takýto človek bude započítaný medzi tých, ktorí prachom poškvrnili Šat Tvojho Zjavenia a medzi tých, ktorí sa ďaleko vzdialili od krištáľových vôd tohto životodarného Prameňa.
Ty si Ten, skrze ktorého bolo vyzdvihnuté znamenie "Chvályhodný si vo Svojom konaní!" a zástava „Poslúchaný si vo Svojich príkazoch!" bola rozprestretá. Daj Svojim služobníkom rozpoznať toto Svoje postavenie, ó môj Bože, aby si uvedomili, že dokonalosť všetkého závisí na Tvojom Prikázaní a na Tvojom slove a cnosť všetkých činov je podmienená Tvojím zvolením a spokojnosťou Tvojej vôle, a aby mohli rozpoznal, že oprátky ľudského konania sú v zovretí Tvojho prijatia a Tvojho prikázania. Daj im to poznať, aby ich nič neoddelilo od Tvojej krásy v týchto dňoch, kedy Kristus volá: "Tvoje je všetko Panstvo, ó Sploditeľ Ducha (Ježiša)" a Tvoj Priateľ (Muhammad) volá: "Sláva Tebe, ó Ty Najmilovanejší, za to, že si odhalil Svoju Krásu a Svojim milovaným určil to, čo im umožní dosiahnuť miesta zjavenia Tvojho Najväčšieho Mena, kvôli ktorému zaplakali všetci ľudia okrem tých, ktorí sa odpútali od všetkého okrem Teba a obrátili sa k Tomu, ktorý je Zjaviteľom Teba Samotného a Prejavom Tvojich prídomkov"
Ten, ktorý je Tvojou Vetvou a všetci Tvoji spoločníci, ó môj Pane, dnes ukončili pôst po tom, ako ho dodržiavali v blízkosti Tvojho dvora v túžbe Ťa potešiť. Urči pre Neho ako i pre nich a pre všetkých, ktorí v tých dňoch vstúpili do Tvojej prítomnosti všetko dobré, čo si predurčil vo Svojej Knihe. Obdar ich tiež tým, čo im prospeje v tomto ako i budúcom živote.
Ty si, vskutku, Vševediaci, nadovšetko Múdry.
Bahá´u´lláh
TABUĽKA OHŇA
V mene Boha, Najdávnejšieho, Najväčšieho! Vskutku, srdcia úprimných sú pohltené ohňom odlúčenia. Kde je záblesk svetla Tvojej Tváre, ó Milovaný svetov?
Tí, ktorí sú Ti blízki boli opustení v temnote pustiny. Kde je žiara rána opätovného stretnutia sa s Tebou, ó Túžba svetov?
Trasúce sa telá Tvojich milovaných ležia vo vzdialených piesčinách. Kde je oceán Tvojej prítomnosti, ó Kúzelník svetov?
Túžiace ruky sa dvíhajú k nebesám Tvojej milosti a štedrosti. Kde sú dažde Tvojich darov, ó Ty, ktorý odpovedáš svetom?
Bezverci povstali v tyranü na všetkých stranách. Kde je podmanivá sila Tvojho nariaďujúceho pera, ó Dobyvateľ svetov?
Štekanie psov sa hlasno ozýva z každej strany. Kde je lev z lesa Tvojej moci, ó Trestajúci svetov?
Chlad zachvátil celé ľudstvo. Kde je teplo Tvojej lásky, ó Oheň svetov?
Pohromy dosiahli svojho vrcholu. Kde sú znamenia Tvojej pomoci, ó Spása svetov?
Väčšinu ľudstva obklopila temnota. Kde je žiarivosť Tvojej nádhery, ó Žiara svetov?
Šije Pudí sa zlovoľne vypínajú. Kde sú meče Tvojej pomsty, ó Ničiteľ svetov?
Poníženie dosiahlo najnižšieho bodu. Kde sú znamenia Tvojej slávy, ó Sláva svetov?
Smútok postihol Zjavitela Tvojho Mena, nadovšetko Milosrdného. Kde je radosť Úsvitu Tvojho Zjavenia ó Potecha svetov?
Úzkosť zasiahla všetkých Pudí na zemi. Kde sú znamenia Tvojej radosti, ó Radosť svetov?
Vidíš, ako Miesto Úsvitu Tvojich znamení zahaľujú našepkávania zla. Kde sú prsty Tvojej moci, ó Moc svetov?
Pálčivý smäd zmohol všetkých Pudí. Kde je rieka Tvojej štedrosti, ó Milosrdenstvo svetov?
Celé ľudstvo upadlo do zajatia chamtivosti. Kde sú stelesnenia odpútanosti, ó Pane svetov?
Vidíš tohto Ukrivdeného v samote Svojho vyhnanstva. Kde sú nebeské zástupy Tvojho Nariadenia, ó Vládca svetov?
Som opustený v cudzej zemi. Kde sú znamenia Tvojej vernosti, ó Dôvera svetov?
Smrteľná agónia sa zmocnila všetkých Pudí. Kde sú vlny Tvojho oceánu večného života, ó Život svetov?
Našepkávania Satana boli vdýchnuté do každého stvorenia. Kde je meteor Tvojho ohňa, ó Svetlo svetov?
Opojenie z vášne zvrátilo väčšinu ľudstva. Kde sú úsvity čistoty, ó Túžba svetov?
Vidíš tohto Ukrivdeného v zovretí tyranie medzi Sýrčanmi. Kde je žiara svetla Tvojho úsvitu, ó Svetlo svetov?
Vidíš, ako Mi zakázali prehovoriť. Odkiaľ potom vytryskne prameň Tvojich melódii, ó Slávik svetov?
Väčšina Pudí je zahalená v prázdnych predstavách a preludoch. Kde sú zmocnenci Tvojej istoty, ó Uistenie svetov?
Bahá sa topí v mori súženia. Kde je Archa Tvojho spasenia, ó Spasiteľ svetov?
Vidíš Úsvit Svojho Prejavu v temnote stvorenia. Kde je slnko neba Tvojej milosti, ó Svetlo svetov?
Lampy pravdy a čistoty, vernosti a cti boli zhasnuté. Kde sú znamenia hnevu Tvojej odplaty, ó Hýbateľ svetov?
Vidíš niekoho, kto by sa zastal Teba Samého alebo kto by sa zamyslel nad tým, čo Ťa postihlo na ceste Tvojej lásky? Teraz sa Moje pero zastavuje, ó Milovaný svetov.
Vetvy Božského Lotosového stromu ležia polámané prudkými víchricami osudu. Kde sú zástavy Tvojej pomoci, ó Zástanca svetov?
Táto Tvár je skrytá v prachu hanobenia. Kde sú vánky Tvojho Zľutovania, ó Milosrdenstvo svetov?
Zradní ľudia poškvrnili šat posvätnej čistoty. Kde je rúcho Tvojej svätosti, ó Zdobiteľ svetov?
More milosti utíchlo kvôli tomu, čo učinili ruky Pudí. Kde sú vlny Tvojej štedrosti, ó Túžba svetov?
Dvere vedúce do Božskej Prítomnosti uzamkla tyrania Tvojich nepriateľov. Kde je kľúč od Tvojich darov, ó Odomkýnateľ svetov?
Listy ožltli od jedovatých vetrov vzbury. Kde sú dažde z oblakov Tvojej štedrosti, ó Darca svetov?
Vesmír zatemnel prachom hriechu. Kde sú vánky Tvojho odpustenia, ó Odpúšťajúci svetom?
Tento Mladík je osamelý v opustenej krajine. Kde je dážď Tvojej nebeskej milosti, ó Darca svetov?
Ó Najväčšie Pero, vypočuli sme si v ríši večnosti Tvoje najsladšie volanie. Načúvaj tomu, čo prednáša Jazyk Veľkosti, ó Ukrivdený svetov!
Keby nebolo chladu, ako by mohlo zavládnuť teplo Tvojich slov, ó Vykladač svetov?
Keby nebolo pohrom, ako by mohlo zažiariť slnko Tvojej trpezlivosti, ó Svetlo svetov?
Nežiaľ kvôli hriešnym. Ty ši bol stvorený, aby si znášal a trpel, ó Trpezlivosť svetov.
Aké sladké bolo Tvoje svitanie na obzore Zmluvy uprostred rozsievačov zla a aká sladká bola Tvoja túžba po Bohu, ó Láska svetov.
Prostredníctvom Teba bola na najvyšších vrcholkoch vztýčená zástava nezávislosti a vzdulo sa more štedrosti, ó Uchvátenie svetov.
Tvojou osamotenosťou zažiarilo Slnko Jedinosti a Tvojím vyhnanstvom bola ozdobená krajina Jednoty. Buď trpezlivý, ó Ty Vyhnanec svetov.
Poníženie sme učinili rúchom slávy a súženie ozdobou Tvojho chrámu, ó Pýcha svetov.
Vidíš, ako sú srdcia naplnené nenávisťou a Tebe patrí, aby si prehliadal, ó Ty Utajovateľ hriechov sveta.
Keď sa blyštia meče, choď vpred! Keď lietajú šípy, postupuj vpred! Ó Ty Obeť svetov.
Nariekaš Ty alebo mám nariekať Ja? Radšej by som plakal nad malým počtom Tvojich zástancov, ó Ty, ktorý spôsobuješ plač svetov.
Vskutku, počul som Tvoje Volanie, ó Najslávnejší Milovaný. A teraz horí tvár Bahá žiarou strádania a ohňom Tvojho žiariaceho slova a On verne povstal na mieste obete, pozerajúc sa smerom k Tvojmu potešeniu, ó Ustanoviteľ svetov.
Ó Alí-Akbar, ďakuj svojmu Pánovi za túto Tabuľku, z ktorej môžeš vdychovať vôňu Mojej pokory a spoznať to, čo Nás postihlo na ceste Boha, Zbožňovaného všetkými svetmi.
Keby ju čítali všetci služobníci a zamýšľali sa nad ňou, v ich žilách by zahorel oheň, ktorý zachváti svety.
Bahá´u´lláh
Tabuľka Svätého Moreplavca
"Študujte Tabuľku Svätého Moreplavca, aby ste poznali pravdu a uvážte, že Požehnaná Krása plne predpovedala budúce udalosti. Nech si ti, ktorí rozumejú, z toho vezmú ponaučenie!"
´Abdu´l-Bahá
On je Láskavý a Milovaný!
Ó Svätý Moreplavec!
Rozkáž svojej arche večnosti, aby sa zjavila pred Nebeským Zástupom, sláva buď môjmu Pánovi, Naj slávnejšiemu,
spusti ju na hladinu starobylého mora v Jeho Mene, Najobdivuhodnejšom, sláva buď môjmu Pánovi, Najslávnejšiemu,
a nechaj do nej vstúpiť anjelských duchov v Mene Boha, Najvyššieho, sláva buď môjmu Pánovi, Naj slávnejšiemu.
Potom zdvihni kotvy, aby mohla plachtiť oceánom slávy, sláva buď môjmu Pánovi, Najslávnejšiemu,
snáď jej obyvatelia dosiahnu útočiska blízkosti vo večne trvajúcej ríši, sláva buď môjmu Pánovi, Najslávnejšiemu.
Doplaviac sa k posvätnému pobrežiu, k brehom karmínových morí, sláva buď môjmu Pánovi, Najslávnejšiemu,
rozkáž im vydať sa na cestu a dosiahnuť toto neviditeľné éterické postavenie, sláva buď môjmu Pánovi, Najslávnejšiemu,
postavenie, kde sa Pán objavil v Plameni Svojej Krásy v nesmrteľnom strome, sláva buď môjmu Pánovi, Najslávnejšiemu,
kde sa zosobnenia Jeho Veci očistili od sebectva a žiadosti, sláva buď môjmu Pánovi, Najslávnejšiemu,
okolo ktorého Mojžišova Sláva krúži s večnými zástupmi, sláva buď môjmu Pánovi, Najslávnejšiemu,
kde sa Ruka Božia vynorila z Jeho hrude Veľkosti, sláva buď môjmu Pánovi, Najslávnejšiemu,
a kde archa Veci zostane nepohnutá, aj keby jej obyvateľom boli prehlásené všetky božské prívlastky, sláva buď môjmu Pánovi, Najslávnejšiemu.
Ó Moreplavec! Nauč tých, ktorí sú v arche to, čo sme ťa naučili spoza mystického závoja, sláva buď môjmu Pánovi, Najslávnejšiemu,
snáď nebudú otáľať na posvätnom snehobielom mieste, sláva buď môjmu Pánovi, Najslávnejšiemu,
ale vzlietnu na krídlach ducha k postaveniu, ktoré Pán povzniesol nad každú zmienku v nižších svetoch, sláva buď môjmu Pánovi, Najslávnejšiemu,
a budú plachtiť priestorom rovnako ako omilostené vtáctvo v ríši večného znovuspojenia, sláva buď môjmu Pánovi, Najslávnejšiemu,
a spoznajú tajomstvá skryté v Moriach svetla, sláva buď môjmu Pánovi, Najslávnejšiemu.
Prešli cez úrovne svetských ohraničení a dosiahli úroveň božskej jednoty, stredobod nebeského vedenia, sláva buď môjmu Pánovi, Najslávnejšiemu.
Túžili vystúpiť k tomu stavu, ktorý Pán ustanovil nad ich postavenie, sláva buď môjmu Pánovi, Najslávnejšiemu.
Keď tu ich planúci meteor odohnal od tých, čo prebývajú v Kráľovstve Jeho Prítomnosti, sláva buď môjmu Pánovi, Najslávnejšiemu,
a začuli Hlas Majestátu volať spoza neviditeľného pavilónu na Výsostiach Slávy, sláva buď môjmu Pánovi, Najslávnejšiemu:
"Ó strážni anjeli! Pošlite ich späť do ich príbytkov vo svete pod nami, sláva buď môjmu Pánovi, Naj slávnejšiemu,
pretože zamýšľali vystúpiť do tej sféry, kam sa krídla nebeskej holubice nikdy nedostali, sláva buď môjmu Pánovi, Najslávnejšiemu,
tam, kde loď preludov nehybne stojí, čo mysle chápajúcich nemôžu obsiahnuť", sláva buď môjmu Pánovi, Najslávnejšiemu.
A potom sa nebeská panna vyklonila zo svojej vznešenej komnaty, sláva buď môjmu Pánovi, Naj slávnejšiemu,
pohybom obočia dala znamenie Nebeskému Zástupu, sláva buď môjmu Pánovi, Najslávnejšiemu, a svetlo jej tváre zaplavilo nebesá i zem, sláva buď
môjmu Pánovi, Najslávnejšiemu,
a len čo jas jej krásy zažiaril na ľudí prachu, sláva buď môjmu Pánovi, Najslávnejšiemu,
všetky bytosti sa zachveli vo svojich smrteľných hroboch, sláva buď môjmu Pánovi, Najslávnejšiemu.
Potom zvolala hlasom, aký od večnosti ešte nepočulo žiadne ucho, sláva buď môjmu Pánovi, Najslávnejšiemu,
a takto prehlásila: "Pri Pánovi! Ten, v ktorého srdci niet vône lásky vznešeného a slávneho arabského Mladíka, sláva buď môjmu Pánovi, Najslávnejšiemu,
nijako nemôže vystúpiť k sláve najvyšších nebies." Sláva buď môjmu Pánovi, Najslávnejšiemu.
A na to povolala k sebe jednu zo svojich služobníčok, sláva buď môjmu Pánovi, Najslávnejšiemu,
a rozkázala jej: "Zostúp zo zámkov večnosti do priestoru, sláva buď môjmu Pánovi, Najslávnejšiemu,
a obráť sa k tomu, čo utajili v samotnom vnútri svojich sŕdc, sláva buď môjmu Pánovi, Najslávnejšiemu.
A ak vdýchneš vôňu rúcha tohto Mladíka, ktorý bol ukrytý vo svätostánku svetla kvôli tomu, čo spôsobili ruky bezbožných, sláva buď môjmu Pánovi, Najslávnejšiemu,
zvolaj v sebe tak aby všetci obyvatelia Rajských komnát, ktorí sú stelesnením večného bohatstva počuli a porozumeli takým spôsobom, sláva buď môjmu Pánovi, Najslávnejšiemu,
že by všetci zostúpili zo svojich večných komnát a rozochveli sa, sláva buď môjmu Pánovi, Najslávnejšiemu,
a pobozkali by im ruky a nohy za to, že sa vzniesli do výšok vernosti, sláva buď môjmu Pánovi, Najslávnejšiemu,
snáď by tak našli vo svojom šate vôňu Milovaného." Sláva buď môjmu Pánovi, Najslávnejšiemu.
Na to tvár vyvolenej devy zažiarila ako lúč nad nebeskými komnatami rovnako ako svetlo z tváre Mladíka žiari ponad Jeho smrteľný chrám, sláva buď môjmu Pánovi, Najslávnejšiemu,
a potom zostúpila s takým pôvabom, až rozžiarila nebesá a všetko, čo je v nich, sláva buď môjmu Pánovi, Najslávnejšiemu.
Pohla sa a privoňala všetko v krajinách svätosti a veľkosti, sláva buď môjmu Pánovi, Najslávnejšiemu.
A keď dosiahla to miesto, vzpriamila sa vo svojej plnej výške v samom srdci stvorenia, sláva buď môjmu Pánovi, Najslávnejšiemu,
pokúsila sa vdýchnuť ich vôňu v čase, ktorý nepozná začiatku ani konca, sláva buď môjmu Pánovi, Najslávnejšiemu,
ale nenašla u nich to, po čom túžila, a to je vskutku iba jeden z Jeho zázračných príbehov, sláva buď môjmu Pánovi, Najslávnejšiemu.
A potom nahlas zvolala a vzlykajúc sa odobrala do svojho vlastného postavenia vo svojom najvznešenejšom sídle, sláva buď môjmu Pánovi, Najslávnejšiemu,
potom vyslovila jedno mystické slovo, šepkajúc ho dôverne jazykom sladkým ako med, sláva buď môjmu Pánovi, Najslávnejšiemu,
a takto zvolala uprostred Nebeského Zástupu a nesmrteľných nebeských diev, sláva buď môjmu Pánovi, Najslávnejšiemu:
"Pri mojom Pánovi! Nepocítila som z tých prázdnych falošníkov ani vánok Vernosti! Sláva buď môjmu Pánovi, Najslávnejšiemu.
Pri Pánovi! Mladík zostal osamotený a stratený v krajine vyhnanstva a v rukách bezbožníkov." Sláva buď môjmu Pánovi, Najslávnejšiemu.
A potom v sebe zaplakala takým nárekom, že Nebeský Zástup skríkol a zatriasol sa, sláva buď môjmu Pánovi, Najslávnejšiemu,
spadla do prachu a vypustila dušu. Zdalo sa, že bola povolaná a že počula Toho, ktorý ju vyzval do Ríše na Výsostiach, sláva buď môjmu Pánovi, Najslávnejšiemu.
Nech je velebený Ten, ktorý ju stvoril z podstaty lásky v samom srdci Svojho vznešeného raja! Sláva buď môjmu Pánovi, Najslávnejšiemu.
Na to zo svojich komnát náhlivo vybehli nebeské devy, na ktorých ešte nikdy nespočinul zrak žiadneho obyvateľa najvyššieho raja, sláva buď nášmu Pánovi, Najvyššiemu.
A všetky sa zhromaždili okolo nej a hľa! našli jej telo povalené v prachu! Sláva buď nášmu Pánovi, Najvyššiemu!
A ako ju zazreli v tomto stave a pochopili slovo z príbehu, ktorý vyrozprával Mladík, odkryli si hlavy, roztrhali svoj šat na kusy, udierali sa do tvárí, zabudli na všetku radosť, ronili slzy a bili sa rukami po lícach. A toto je, vskutku, jedno zo záhadných a strastiplných súžení. Sláva buď nášmu Pánovi, Najvyššiemu!
Bahá´u´lláh

BAHÁ’Í MODLITBY


BAHÁ’U’LLÁH,
BÁB
A
‘ABDU’L-BAHÁ


ZBIERKA MODLITIEB


Vybráno a přeloženo z anglických originálů
Vydalo Nakladatelství Bahá’í, spol. s r. o.
jako svou 11. publikaci
v edici Modlitby a meditace.
Mladá Boleslav 1993
Z fotosazby zhotovené v Alcor PP, s.r.o., Praha
Vytiskla Tiskárna Alcor PP, s.r.o., Praha
První vydání
Náklad 1000 výtisků


ISBN 80-85478-11-0

1

Autor: - Kategoria: Bahá'í - Strany: 0 - Kapitoly: 0
© Erfán.cz & phpRS Bahá’í index-sk